Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

9. Beslutning - Oprettelse af passagerråd i Nordjylland

Journalnr. 2020-038245

Resumé

Folketinget har truffet beslutning om at nedsætte fem regionale passagerråd og har bevilget midler til organisationen Passagerpulsen til at gennemføre beslutningen. Passagerpulsen ønsker gennem en samarbejdsaftale at inddrage de lokale aktører, herunder Region Nordjylland og NT. Medlemmer af rådet får en bred sammensætning og rekrutteringen sættes i gang i starten af 2021.

Regionsrådet amodes om at godkende, at der indgås en samarbejdsaftale om oprettelse af et nordjysk passagerråd, og at rekrutteringen påbegyndes primo marts 2021.Sagsfremstilling

Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har af en forligskreds i Folketinget fået til opgave at oprette fem regionale passagerråd. Gennem passagerrådene skal der sættes fokus på muligheder og udfordringer i de fem regionale geografier. Passagerpulsen skal som uvildig part stå for at invitere, planlægge og afholde fire årlige møder samt en passagerkonference i hver af de fem regioner.

Passagerrådene vil bestå af op til 19 medlemmer med en forskellighed i forhold til bl.a. geografi, køn, alder og i hvor høj grad man benytter den kollektive trafik. På møderne kan drøftes udviklingsmuligheder, principper for planlægning af ruter, knudepunkter, kampagner m.m. Dagsorden vil afhænge af input fra NT, Region, kommuner og andre relevante aktører. Passagerpulsen har et stort fokus på at udvælge og uddanne sine rådsmedlemmer med henblik på at opnå en konstruktiv debat på møderne.  

For at opnå en lokal forankring og dermed også drøftelser af lokale udfordringer og muligheder, ønsker Passagerpulsen at inddrage lokale aktører i projektet. Region Nordjylland er derfor sammen med blandt andet NT og DSB inviteret til at indgå en samarbejdsaftale med Passagerpulsen angående passagerråd. NT har til hensigt at indgå aftale parallelt med aftale i Region Nordjylland.

I administrationens dialog med Passagerpulsen har det været afgørende, at det bliver hele Nordjyllands passagerråd og dermed at kommunerne i Nordjylland også inddrages. Region Nordjylland har ikke mulighed for eller ønske om at agere på vegne af kommunerne i relation til den lokale kollektive trafik. Passagerpulsen har taget dette til efterretning og indgår derfor ikke alene en samarbejdsaftale med NT, men er også gået i dialog med kommunerne gennem KKR.

Region Nordjylland forpligtiger sig med aftalen til at indgå i en følgegruppe på administrativt niveau. Følgegruppen bidrager til dagsordenen for møderne i passagerrådene og inddrages når rådsmedlemmer skal udvælges. Der vil også være mulighed for at deltage som observatør til møderne i passagerrådene. Der er ikke forbundet udgifter med samarbejdet ud over administrativt medgået tid til deltagelse i følgegruppen og opfølgning herpå.

Relevant viden fra møderne i passagerrådene viderebringes til politikerne, herunder Udvalg for Regional Udvikling. Region Nordjyllands udbytte vil derfor være et bedre indblik i borgernes tanker om forskellige udfordringer og muligheder inden der tages beslutning om løsninger, ligesom nye idéer kan trykprøves i passagerrådet.

Region Nordjylland vil med samarbejdsaftalen blive tildelt værtskabet for nogle af møderne, men forpligter sig ikke til andre udgifter i relation til projektet.

Rekruttering af medlemmerne til rådet sker region for region og der er påbegyndt rekruttering i Region Hovedstaden i oktober 2020. Passagerpulsen har som pilotprojekt sammen med Region Hovedstaden med succes afholdt en prøve på et passagerrådsmøde med inviterede deltagere. Erfaringer herfra benyttes ved den videre udvikling.

Rekruttering i de øvrige fire øvrige regioner sker fra januar- maj 2021. Afhængig af COVID-19 pandemiens fortsatte forløb, vil de første møder i de fem passagerråd eventuelt ske virtuelt.

Region Nordjylland er blevet tilbudt at følge efter som den næste region i januar eller den følgende i start marts. Ud fra hensynet til den verserende COVID pandemi og den særlige situation i de syv kommuner, foreslår administrationen, at der sigtes på en rekruttering fra starten af marts. Hermed er der større chance for at det første møde i rådet, kan afholdes fysisk, ligesom eventuelle debat om timing af rekruttering vil være mindre sandsynligt.

Passagerpulsen har i først omgang fået en bevilling fra staten til projektet frem til og med 2023, hvorefter samarbejdsaftalen automatisk ophører, medmindre projektet forlænges.Økonomi

Passagerpulsen har modtaget en bevilling til at oprette og drive regionale passagerråd. Region Nordjylland vil derfor ikke have udgifter forbundet med projektet.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 09-12-2020

Indstillingen blev godkendt.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet at:
  1. Godkende, at Region Nordjylland indgår samarbejdsaftale med Passagerpulsen angående oprettelse af passagerråd i Nordjylland.
  2. Godkende, at rekruttering til passagerrådet i Nordjylland påbegyndes primo marts 2021.
Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

 Indstillingen blev godkendt. 

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandlingKommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST
Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST