Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

10. Beslutning - Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022

Journalnr. 2011-118386

Resumé

Regionsrådet skal hvert år drøfte kapaciteten på de institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser. I forhold til STX (studentereksamen) og HF (højere forberedelseseksamen) skal Regionsrådet desuden indstille til Ministeriet, hvilken optagekapacitet der vurderes hensigtsmæssig i det kommende skoleår. Kapaciteten afgør, hvor mange elever de forskellige institutioner kan optage.

Regionsrådet anmodes om at indstille kapaciteten for STX og HF for skoleåret 2021-2022 til Undervisningsministeriet.Sagsfremstilling

Hvert år indstiller Regionsrådet til Børne- og Undervisningsministeriet hvilken optagekapacitet, der ønskes i det kommende skoleår for de institutioner, der udbyder STX og HF. Dette sker som et led i Regionsrådets koordinerende rolle på uddannelsesområdet. I den forbindelse kan Regionsrådet anmode Ministeriet om at lægge loft på eller sænke kapaciteten på én eller flere skoler i op til tre år (jf. Lovbekendtgørelse nr. LBK nr. 1246 af 27/08/2020). Herudover skal skoler, der udbyder HHX (højere handelseksamen) og HTX (højere teknisk eksamen), oplyse deres kapacitet til både Regionsrådet og Ministeriet.

Arbejdet med kapaciteten starter i bestyrelserne på de institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser. Herefter skal kapaciteten, ifølge Optagelsesbekendtgørelsen, drøftes med det forpligtende samarbejde (Det Gymnasiale Samarbejdsforum). I dette forum deltager alle rektorer samt repræsentanter fra administrationen i Regional Udvikling. Efter denne drøftelse indsender skolerne deres ønskede kapacitet for næste skoleår. Kapaciteten har ikke samme konsekvens for de forskellige institutionstyper. De erhvervsgymnasiale institutioner er ikke bundet af deres kapacitet og kan optage ansøgere ud over kapaciteten ved øget søgning.

For STX og HF afgør kapaciteten, hvor mange elever institutionen kan optage. Dermed bliver kapaciteten, særligt på STX, et vigtigt redskab til at understøtte det decentrale uddannelsesudbud. Er kapaciteten høj, er der plads til alle ansøgere på førsteprioriteten, og der fordeles ingen elever. Er der flere ansøgere til en skole, end den har kapacitet til, kan Fordelingsudvalget fordele de overskydende ansøgere til andre omkringliggende skoler. Dette sker efter en række kriterier, som er fastlagt i bekendtgørelsen. Centralt er dog, at det er de elever, der har længst til det ansøgte gymnasium, der kommer i fordeling. Disse elever kan typisk komme ind på et gymnasium, der ligger tættere på deres bopæl. Dette er medvirkende til at understøtte det decentrale udbud. ( I Nordjylland er der længere mellem HF-udbyderne, og det er vurderingen, at målgruppen har større risiko for at falde fra deres uddannelse, hvis de flyttes. Der har derfor ikke været HF-flytninger i flere år.)

Fordelingsudvalget består af alle de nordjyske rektorer for de almene gymnasier og to regionsrådspolitikere. De fordeler eleverne ud fra den kapacitet, som Ministeriet har fastlagt på baggrund af indstillingen fra Regionsrådet. I selve fordelingsprocessen har Regionsrådet udelukkende en rolle, hvis der kommer retlige klager, hvilket sker meget sjældent. I klagesager er Regionsrådet øverste klageinstans.

Kapacitet som styringsredskab

Langt de fleste unge, der søger STX i Nordjylland, søger ind på deres nærmeste gymnasium eller et andet lokalt gymnasium. Men der er også unge, der er villige til at pendle langt for at få plads på deres ønskegymnasium i en større by. Det er med til at presse ansøgertallet på de mindre gymnasier i en tid, hvor antallet af unge falder, og hvor andelen der vælger STX er stagnerende. Høje kapaciteter, særligt i Aalborg, vil bevirke, at skolerne kan tilbyde plads til unge fra et meget stort geografisk område – et område, hvori der ligger flere mindre, lokale gymnasier.

Hvis kapaciteten sænkes på eks. Aalborg-gymnasier kan man fordele elever til gymnasier med ledig kapacitet. Dette vil ofte være mindre gymnasier tættere på de unges bopæl.

Centralt står de unges egne valg. For nogle unge er det vigtigere at tage en ungdomsuddannelse i Aalborg, end det er at sikre sig en plads på STX. Disse unge har ofte et erhvervsgymnasium som 2. eller 3. prioritet, og kan dermed ikke fordeles til et lokalt STX.

I optaget sommer 2020 har det vist sig, at størstedelen af de fordelte elever ikke er startet på det gymnasium, de blev fordelt til. Dette skyldes, at der efter fordelingens afslutning er opstået ledige pladser på deres 1. prioritet. Disse ledige pladser har de fordelte elever forrang til (Bilag 1, tabel 3)

Kapacitetsønsker 2021-2022


Kapaciteten på STX har været drøftet på møde i Det Gymnasiale Samarbejdsforum d. 10. september 2020. Der er enighed om, at det decentrale STX-udbud er vigtigt, at unge bør gå på deres lokale gymnasium, at store by-gymnasier ikke skal afgive elever til hinanden, samt at små gymnasier ikke skal aflevere elever.

Problemet med elever, der flytter tilbage til deres 1. prioritet har betydet, at flere skoler ønsker at fylde op til 30 pr. klasse i selve fordelingssituationen. Dette vil give færre elever i fordeling – men også færre der trækkes tilbage til førsteprioriteten efter fordelingens afslutning. Når der opstår ledige pladser, vil man ”æde” af eget elevoverskud i stedet for at tilbyde fordelte elever en plads. Dette kaldes Teknisk overkapacitet, og adskiller sig fra en reel kapacitetsstigning ved kun at gælde i fordelingssituationen. På tælledagen i efteråret kan skolen kun få taxameter for max. 28 elever i gennemsnit pr. klasse. Regionsrådet skal ikke forholde sig til den tekniske overbooking, men den skal indmeldes sammen med den ordinære kapacitet for at skabe transparens og overblik over pladser i fordelingen.

Samtidig viser kapacitetsindmeldingerne fra skolerne, at flere institutioner ønsker en højere kapacitet, end loftet fra 2020-2021. Sammenholdt med teknisk overkapacitet flere steder vil der være markant overkapacitet flere steder, hvis der ikke pålægges et loft (Se bilag 1, tabel 5).

For at sikre sig imod en generel overkapacitet på de nordjyske STX-uddannelser, er det velbegrundet både at begrænse kapaciteterne på de decentrale gymnasier, der de seneste år ikke har oplevet en søgning der matcher kapaciteten, og begrænse kapaciteten i de større byer, Hjørring og Aalborg-området, så unge der fravælger deres lokale gymnasium kan fordeles. I foråret 2020 sænkede Ministeren, efter anmodning fra Regionsrådet, kapaciteten på alle fire Aalborggymnasier samt Støvring, der ønskede at øge sin kapacitet.

En model med forholdsvis stram kapacitetsstyring er stadig relevant, hvis man vil minimere risikoen for ledige pladser i Aalborg og omegn. Dog kan en model med meget lave kapaciteter medføre en situation, hvor de unge fravælger STX, fordi det er forbundet med stor usikkerhed, hvor man bliver optaget

Vurdering af kapacitetsønsker


Kapaciteten vil stige ift. 2020, hvis Regionsrådet følger de almene gymnasiers kapacitetsønsker. Kapaciteten vil også være for høj i forhold til tidligere søgetal og i forhold til hvad befolkningsfremskrivningen peger på.

Sænkes kapaciteten på enkelte gymnasier, vil den være stadig være tilstrækkelig til, at alle der ønsker at påbegynde en STX og som klarer optagelseskravene kan blive tilbudt en plads. Ved at sænke kapaciteten på nogle af regionens gymnasier i Aalborg-området, vil det decentrale uddannelsesudbud styrkes.

På Aalborg katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium  har der de senere år ikke været ansøgere til det ønskede klasseantal. Derudover har gymnasierne et søgemønster, der gør det relativt problemfrit at fordele elever herfra.

På Hasseris Gymnasium viser de seneste års søgning, at det er et område i vækst, hvilket taler for en ekstra klasse. Gymnasiet er desuden svært at fordele elever væk fra, grundet geografien i gymnasiets optageområde, dette bevirkede at fordelingsudvalget måtte anmode Ministeren om ekstra pladser på Hasseris Gymnasium i 2020.

Vedr. Støvring Gymnasium tyder befolkningsfremskrivningen og antallet af elever i udskolingen på, at der vil være ca. 12-15 flere ansøgere i 2021, end i 2020.

I Vesthimmerlands og Mariagerfjord gymnasiers områder er der elever, der vælger at søge over regionsgrænsen og tage mod hhv. Viborg og Randers. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at sænke kapaciteten i de pågældende byer, også med målet om det decentrale uddannelsesudbud for øje. (Bilag 3)Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 09-12-2020

Et flertal i Udvalget indstiller, at man efterkommer ønsket fra Hasseris Gymnasium og Støvring Gymnasium om at øge STX-kapaciteten med en klasse hver, til hhv. 8 og 7 klasser.

På Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium ønsker et flertal i udvalget, at sænke kapaciteten for skoleåret 2021/22 med en STX-klasse på hvert gymnasium i forhold til den indmeldte kapacitet. Dette svarer til kapaciteten i indeværende skoleår på henholdsvis 9, 9 og 7 klasser.

Et flertal i Udvalget indstiller, at der over for Ministeriet skal begæres en 1-årig kapacitetsbegrænsning på Viborg Katedralskole og Randers Statsskole svarende til hhv. 11 klasser på Viborg Katedralskole og 10 klasser på Randers Statsskole en nedgang i kapaciteten på én klasse hvert sted i forhold til det indmeldte.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke, her og nu, tilslutte sig indstillingen, fordi partiet ønsker handling imod centraliseringen og et mindsket pres på oplandsgymnasierne. DF ønsker at undersøge, hvorvidt et geografisk alsidigt uddannelsesudbud bedst bevares via målrettet kapacitetssænkning og en evt. de facto Limfjordsgrænse.

I forhold til antallet af HF og IB-klasser støtter et samlet udvalg kapacitetsindmeldingerne.Indstilling

Et flertal i Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. At efterkomme ønsket fra Hasseris Gymnasium og Støvring Gymnasium om at indstille at øge STX-kapaciteten med en klasse hver, til hhv. 8 og 7 klasser.

2. At indstille at sænke kapaciteten for skoleåret 2021/22 med en STX-klasse i forhold til den indmeldte kapacitet på Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium. (Dette svarer til kapaciteten i indeværende skoleår på henholdsvis 9, 9 og 7 klasser).

3. At der over for Ministeriet skal begæres en 1-årig kapacitetsbegrænsning på Viborg Katedralskole og Randers Statsskole svarende til hhv. 11 klasser på Viborg Katedralskole og 10 klasser på Randers Statsskole, en nedgang i kapaciteten på én klasse hvert sted i forhold til det indmeldte.

Et samlet Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

4. At indstille at godkende kapacitetsindmeldingerne i forhold til antallet af HF og IB-klasser.
Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte flertallets i URUs indstilling.

Et mindretal bestående af DF kunne ikke godkende indstillingen af de grunde, som DF nævnte i URU.

Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagens behandling af den grund.Referat

 Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

DF fremsatte følgende ændringsforslag:

"Prognoser viser et stærkt dalende antal unge i Nordjylland i de kommende 6-8 år, hvorfor der er risiko for en gymnasie-lukkediskussion i næste regionsråds valgperiode. En sådan diskussion ønsker Dansk Folkeparti at undgå, idet det samlede Regionsråd historisk har været enigt om at bevare det nuværende antal gymnasier. Derfor foreslås indstillingens punkt 2 ændret:

2. At sænke kapacitet og evt. ”teknisk overbooking” for skoleåret 2021/22 på STX i Hjørring, Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium, hvorefter indmeldingen bliver henholdsvis: 8, 8, 8, 7 klasser (de pågældende gymnasier har indmeldt hhv. 9, 10, 10, 8).

De øvrige punkter i indstillingen vedtages som fremlagt. Ministeriet varsles samtidig om, at der kan komme kapacitets-fluktuationer."

DF og Enhedslisten støttede som de eneste ændringsforslaget, der dermed ikke blev vedtaget.

Et samlet Regionsråd vedtog indstillingens punkt 1, 3 og 4.

Et flertal i Regionsrådet vedtog indstillingens punkt 2 - kun DF var imod.

Ingen stemte blankt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagens behandling af dén grund.Bilag 1_søgning og kapacitet_stx_endelig
Gældende og ønsket kapacitet
Søgning mod Midtjylland
baggrundsnotat vers 1