Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

18. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Kærvang Fjorden

Journalnr. 2012-134552

Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende anlægsregnskabet for renovering og udvidelse af Bostedet Kærvang.Sagsfremstilling

Boformen Kærvang er et socialpsykiatrisk tilbud, der indeholder dag- døgn- og bostøtte. Boformen Kærvang er placeret på to matrikler i Nykøbing Mors, med en nyere bygning på Asylgade i midtbyen og en ældre bygning på Tranevej, lidt uden for centrum.

Regionsrådet besluttede i december 2011, at der skulle etableres et erstatningsbyggeri for bygningen på Tranevej, da bygningerne var utidsvarende.

Det nye bosted rummer 24 toværelseslejligheder med eget køkken og bad. I relation til de nye lejligheder er der blevet etableret fællesarealer, personalefaciliteter og udearealer.

Der er meddelt to anlægsbevillinger til projektet på i alt 39.618.000 kr. I april 2014 blev der meddelt en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til bygherrerådgivning, en række forundersøgelser, forberedende arbejder samt nedrivning af det gamle kapel. I maj 2016 blev der meddelt en anlægsbevilling på 35,418 mio. kr. til anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet blev igangsat i efteråret 2016. Projektet er afleveret i foråret 2018.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

 Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede udgifter opgjort til 39.595.484 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 22.516 kr.

Kommunikation og dialog

Socialudvalget 11-11-2020
Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning

2.Godkender anlægsregnskabet.Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Anlægsregnskab Bostedet Kærvang
Revisor erklæring - Bostedet Kærvang