Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
18-01-2021 09:00

Udskriv

7. Afrapportering vedrørende skærpet tilsyn Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2020-006378

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har tidligere besluttet at underkaste Nyt Aalborg Universitetshospital skærpet tilsyn.

Som led heri har revionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" gennemført en analyse af projekt med henblik på at komme med forslag til anbefalinger, som kan overvejes iværksat i projektets arbejde med de aktuelle risici og udfordringer.Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 for Nyt Aalborg Universitetshospital orienteret om Sundheds- og Ældreministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn, jf. vedlagte brev af 31. august 2020.

Baggrunden for ministeriets beslutning om skærpet tilsyn er, at projektets økonomiske prognose viser en forventet overskridelse af projektets totalramme, jf. herved særskilt punkt på dagsordenen.

Regionsrådet er ved flere lejligheder i 2019 og 2020 blevet orienteret om projektets udfordringer, som efter projektafdelingens opfattelse hovedsageligt skyldes betydelige og uforudseelige ekstraudgifter til entreprenørerne til ændringsarbejder og forlænget byggetid som følge af fejl/mangler i projektmaterialet og utilstrækkelig projektopfølgning fra totalrådgivers side.

Der har løbende været reklameret overfor totalrådgiver med henblik på at få totalrådgiver til at levere de aftalte ydelser, og der blev desuden i maj 2019 indgivet klage til voldgiftsnævnet.

Herudover er der indgået en tillægsaftale med totalrådgiver, som har til formål at sikre, at den verserende tvist ikke hindrer eller forsinker byggeriets fremdrift, og der er som led heri blandt andet aftalt yderligere møder mellem parternes projektledelser med henblik på skærpet fokus på kritiske projektelementer, fremdrift og bemanding hos totalrådgiver, byggeledelse og entreprenører.

Som første fase i det skærpede tilsyn har revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ) gennemført en analyse af projektet inden for følgende temaer:

A: Prognosemodel

B: Overblik over finansiering

C: Risikohåndtering

D: Kompetence og ressourceniveau hos Projektafdelingen, Totalrådgiver og Byggeledelse

E: Tilsyn og kvalitetssikring

F: Aflevering og ibrugtagning

G: Hovedtidsplan

Analysen har haft som hovedformål at skabe overblik over projektets eksisterende og kommende udfordringer samt at identificere handlemuligheder - udover de allerede iværksatte - med henblik på at sikre, at projektet så vidt muligt kan realiseres inden for tilsagnsvilkårene, herunder den økonomiske totalramme.

DTØ har som led i analysen gennemgået et omfattende materiale, og der er desuden gennemført interview med repræsentanter fra totalrådgiver, byggeledelsen, entreprenører og projektafdelingen.

Resultatet af analysen fremgår af vedlagte rapport af 4. januar 2021.

Rapporten har været drøftet på møde med Sundheds- og Ældreministeriet på møde den 4. januar. Ministeriet godkendte rapporten og dermed også, at den udarbejdede prognosemodel kan anvendes i det videre forløb i forhold til afdækning og ajourføring af finansieringsbehov i den resterende projektperiode.

Ministeriet tilkendegav samtidig, at der i den kommende tid vil skulle være en drøftelse af rapportens forslag til finansiering af den forventede overskridelse af totalrammen, idet det efter ministeriets opfattelse navnlig vil kunne være relevant at overveje overførsel af midler fra projektets pulje til IT, apparatur, udstyr og inventar til håndværkerrammen.

Det konkluderes i rapporten - i lighed med de seneste kvartalsrapporter - at der er en potentiel risiko for, at der ikke kan leveres et fuldt funktionsdygtigt hospital, der alene er finansieret af kvalitetsfondsmidler.

Det anerkendes desuden, at projektafdelingen arbejder fokuseret på at håndtere projektets udfordringer, ligesom DTØ tager til efterretning, at der allerede er iværksat en række tiltag fra regionens side, jf. ovenstående beskrivelse af, hvilke skridt der allerede er taget overfor projektets totalrådgiver med henblik på, at totalrådgivers ydelser leveres i overensstemmelse med den indgåede totalrådgivningsaftale.

Rapporten indeholder 13 overordnede anbefalinger, som skal ses som supplerende muligheder og greb, som regionen kan overveje at anvende fremadrettet med henblik på at få projektet i mål med det mindst mulige mérforbrug.

De overordnede anbefalinger er suppleret med en række konkrete forslag til handlinger, som evt. kan anvendes i forbindelse med den konkrete udmøntning af relevante elementer fra de 13 overordnede anbefalinger. 

De 13 overordnede anbefalinger og Projektafdelingens bemærkninger hertil er angivet i vedlagte bilag af 11. januar 2021. Der vil i den videre proces skulle ske en kvalificering af de anbefalede tiltag, og det vurderes, at rapportens anbefalinger på en række områder kan være nyttige i forhold til håndtering af projektets udfordringer. Projektafdelingen vil således i den kommende tid navnlig arbejde med rapportens anbefalinger vedrørende projektets økonomiske prognose, finansieringsmuligheder, udførelsesfasen og planlægning af afleverings- og idriftsætningsfaserne.    

DTØ vil følge op på arbejdet med anbefalingerne i forbindelse med den kvartalsvise afrapportering. Det er herudover aftalt, at Sundheds- og Ældreministeriet får en månedlig status på de iværksatte handlinger, projektets økonomiske prognose, tidsplan og fremdrift, jf. særskilt punkt på dagsordenen.Kommunikation og dialog

Den politiske følgegruppe har fået en mundtlig orientering om sagen på møde den 14. januar 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager DTØ's rapport til efterretning.

2. Godkender, at der efter forudgående behandling i Regionsrådet fremadrettet afrapporteres månedsvis til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende status på opfølgning på anbefalinger fra DTØ, projektets økonomiske prognose, tidsplan og fremdrift.   
Brev til Region Nordjylland vedr. skærpet tilsyn med Nyt Aalborg Universitetshospital
Nyt Aalborg Universitetshospital_Handlingsplan_Ekstern undersøgelse_04-01-2020
Anbefalinger med projektafdelingens bemærkninger