Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

4. Godkendelse - Revideret politisk proces ifm. Budget 2022

Journalnr. 2020-043446

Resumé

På baggrund af drøftelser i Forretningsudvalget den 8. februar 2021 i forbindelse med behandlingen af proces- og tidsplan for Budget 2022 har administrationen arbejdet på en revideret politisk procesplan, indeholdende et revideret koncept for budgetkonferencen i august 2021 og et udkast til et eventuelt koncept for borgerinddragelse ifm. budgetprocessen.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og godkender den reviderede proces- og tidsplan for Budget 2022, inkl. et nyt koncept for budgetkonference. Det indstilles endvidere, at det drøftes og besluttes, om administrationen skal arrangere et borgerinddragende initiativ ifm. budgetprocessen.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Regionsrådet d. 30. marts 2021.Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget d. 8. februar, hvor proces- og tidsplan for Budget 2022 blev drøftet, blev der tilkendegivet et ønske om et revideret koncept for budgetkonferencen 2022 med fokus på yderligere politisk involvering og gennemgang af budgetkatalogets "talmateriale." Herudover var der drøftelser omkring muligheden for borgerinddragelse i budgetprocessen.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et revideret koncept for budgetkonferencen samt et udkast til et eventuelt borgerinddragende initiativ ifm. budgetprocessen for 2022. Se hhv. bilag 1 og 2.

Budgetkonference d. 24.-25. august

Programmet for budgetkonferencen (bilag 1) er ændret således fokus er på den egentlige gennemgang af budgetkataloget, herunder de enkelte budgetbrikker og den tilhørende økonomi.

Dette gælder både sundhedsområdet, anlæg, specialsektoren og regional udvikling.

Dag 1:

Efter velkomst fra Regionsrådsformanden indledes den første dag med direktionens rammesætning for budgetlægningen i 2022, herunder Covid-19 udgifter som en fortsat præmis for budgetarbejdet.

Herefter fortsættes med en gennemgang af anlægsområdet i form af investeringsoversigten 2022-2024 og Nyt Aalborg Universitetshospital.

Gennemgang af materialet på sundhedsområdet følger herefter.

Det foreslås, at der sammensættes et panel af relevante aktører fra klinikken og virksomheder, som vil være tilstede "på scenen" ifm. gennemgangen af materialet, således der vil være mulighed for korte "interviews" undervejs. Dette for at skabe en mere dynamisk præsentation samtidig med at de vil kunne bidrage til besvarelse af spørgsmål mv.

Frem mod budgetkonferencen skal der arbejdes videre med den konkrete form for fremlæggelsen af materialet på sundhedsområdet. Der pågår overvejelser ift. hvordan Regionsrådet kan inddrages undervejes i gennemgangen ved eksempelvis virtuelle afstemninger ved brug af mentimeter mv.

Efter gennemgang af sundhedsområder følger Regional udvikling og Specialsektoren.

Der er efter hver "blok" afsat tid til spørgsmål og debat.

Dag 2:

På anden dagen er der afsat tid til Hovedudvalgets bemærkninger til budgetmaterialet ligesom der vil være uddeling af Ideprisen 2021.

Herefter er programmet fokusseret mod gruppedrøftelser i de enkelte partier. Dette for at give mulighed for interne politiske drøftelser mv. 

Det bør overvejes hvorledes disse drøftelser skal faciliteres og om der er behov for (og ønske om) administrativ tilstedeværelse i grupperne. Der vil være mulighed for, at stille interaktive tabeller over budgettets økonomiske indholdselementer til rådighed for drøftelserne. Dette kan kræve administrativ hjælp og support.

Der lægges i programmet op til, at gruppeformændene fremlægger hovedpointer fra gruppedrøftelserne ifm. opsamling i plenum. I den forbindelse er der ligeledes afsat tid til politisk debat.

Der pågår ligeledes overvejelser om brugen af en virtuel afstemning (igen mentimeter) ved afslutning på dagen, som kan synliggøre det "politiske øjebliksbillede" efter budgetkonferencen.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og godkender det nye koncept for budgetkonferencen.

Udkast til koncept for borgerinddragelse

På baggrund af drøftelserne i Forretningsudvalget, og efterfølgende politiske tilkendegivelser, har Administrationen sideløbende arbejdet med et udkast til et eventuelt koncept for borgerinddragelse i budgetprocessen. Se bilag 2.

Udkastet blev behandles på møde i Direktionen d. 16. marts. Ønskes et borgerinddragende initiativ iværksat foreslås det, at afholde et virtuelt borgermøde ultimo maj måned.

Form, indhold og øvrige overvejelser i forhold hertil er beskrevet i vedhæftet bilag. Her skal særligt fremhæves et betydeligt administrativt ressourcetræk knyttet til planlægningen og gennemførelsen af et eventuelt borgermøde. Det fordrer samtidig en aktiv deltagelse af det politsike niveau som ligeledes skal tages i betragtning.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og beslutter om administrationen skal arrangere et Borgermøde som et led i budgetprocessen for 2022.

Revideret politisk proces- og tidsplan

Som følge af, at den politiske proces- og tidsplan for Budget 2022 ikke blev endeligt godkendt på møde i Forretningsudvalget d. 8. februar har der været mindre tidsmæssige forskydninger. Herudover er det tilføjet at frist for ændringsforslag er d. 17. september kl. 12.00.

Se gule markeringer i bilag 3.

Det indstilles, at Forretningsudvalget godkender den reviderede politiske proces- og tidsplan for Budget 2022.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender den politiske proces- og tidsplan for Budget 2022, herunder forslag til revideret program for budgetkonference.

2. Beslutter, hvorvidt der skal arrangeres et virtuelt borgermøde ifm. budgetprocessen for 2022.

3. Sender sagen til orientering for Regionsrådet.

 

 Bilag 1 Program_forslag_budgetkonference_2022
Bilag 2 Udkast til koncept for borgerinddragelse B2022
Bilag 3 Budget 2022 - politisk proces- og tidsplan pr. 080321