Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

1. Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Sundhedsministeriet 4/2020

Journalnr. 2020-006378

Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2020. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2020 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at t Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 skal udover at gengive projektets aktuelle status pr. 31. december 2020 også give en status på byggeriets besparelseskatalog, rammen for IT, inventar og apparatur, samt effektiviseringsarbejdet.

Tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende fase- og kvartalsrapport, er med forventet afslutning af byggeriet ultimo 3. kvartal / primo 4. kvartal 2021. Der vil i den videre proces fortsat skulle ske en løbende bearbejdning og optimering af tids- og omsætningsplanen.

På baggrund af det økonomiske pres på projektet, har det i 4. kvartal været nødvendigt at tilføre håndværkerrammen budgetmidler fra reserverne. Det betyder, at der ultimo 4. kvartal 2020 hæves 37,5 mio.kr. i 2021-P/L.

De sidste elementer i projektets besparelseskatalog (change-request katalog) er indløst på baggrund af beslutning i Regionsrådet i december 2019.

Som en del af tilsagnet omkring de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, skal Region Nordjylland sideløbende med byggeprocessen finde effektiviseringsgevinster svarende til 6% af driftsbudgettet for Aalborg Universitetshospital. Der er tale om et samlet minimum på 194,6 mio.kr i 2020-prisniveau.

Der er fundet en række områder, hvor der kan opnås effektiviseringer. Det er blandt andet tilpasning af sengemassen, øget patientsikkerhed, arbejdsgange og logistik med mere. Nogle af effektiviseringspotentialerne kan først realiseres ved ibrugtagningen. Det gælder blandt andet for gevinsten ved ibrugtagning af automatiske transportsystemer og bygningsdrift. Der er ved udgangen af 2020 en samlet realiseret effektiviseringsgevinst på 143,3 mio.kr. Corona-situationen har påvirket arbejdet med effektiviseringsgevinsterne i 2020. Det vurderes dog at de igangsatte projekter vil kunne realisere den resterende gevinst.

Rapporteringen vedrørende effektiviseringsgevinsten fremgår af rapportens bilag H.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporten været underkastet en uafhængig vurdering hos ekstern revisor - 3. øje. Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetaget af revisionsfirmaet BDO. Revisionens bemærkninger er gengivet i kvartalsrapporten, men den uafhængige risikovurdering fra 3. øje er vedlagt som bilag.

3. øje konkluderer jævnfør vedhæftede rapportering, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag, og at projektorganisations risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil.

Dog er det fortsat 3. øjes vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 4. kvartal 2020.

Det er derfor fortsat 3. øjes vurdering, at projektet, ud fra den af projektet senest fremlagte økonomiprognose og det kapitaliserede risikobillede, ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn.

Bilag 6 i projektets Styringsmanual er opdateret i forhold til en præcisering af, at kontorchefen for sekretariatet i Projektafdelingen i projektdirektørens fravær kan godkende dispositioner med økonomisk, teknisk, tidsmæssig og kvalitetsmæssig konsekvens. Ændringen er lavet med baggrund i en af anbefalingerne fra 3. øje i forbindelse med det skærpede tilsyn af projektet.

På projektets nuværende stade rapporteres der månedligt på grund af skærpet tilsyn til Regionsrådet og Sundhedsministeriet. I forbindelse med denne rapportering har 3. øje udarbejdet et katalog med initiativer, som Regionen rapporterer på i sammenhæng med månedsrapporteringerne. Denne opfølgning kommenterer 3. øje på i den uafhængige rapportering, som følger kvartalsrapporterne. Et af de initiativer, 3. øje har forholdt sig til, er mulig anden finansiering af forskellige dele af projektet, hvor bl.a. AGV nævnes. Overvejelser herom indgår i de videre afklaringer af, at skaffe yderligere finansiering til NAU-projektet. Nærmere udredning heraf vil blive afklaret i det videre forløb.Kommunikation og dialog

Kvartals- og årsrapporten for 4. kvartal 2020 har været behandlet i Politisk Følgegruppe den 8. marts 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. At kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2020 godkendes for fremsendelse til Sundhedsministeriet

2. At version 6 af Styringsmanualen godkendes.Kvartals- og årsrapport 4. kvartal 2020
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kvt. 2020_endelig
Styringsmanual 6. udgave - marts 2021