Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

9. Orientering - Etablering af vaccinationssteder i Region Nordjylland

Journalnr. 2021-006003

Resumé

Region Nordjylland forventes inden for kort tid at skulle påbegynde massevaccination af nordjyske borgere. I lighed med testområdet har der i den forbindelse været behov for at tegne en organisering for testområdet, så der sikres nærhed til borgerne samtidig med, at der laves et setup, hvor flest mulig borgere kan vaccineres.

Forretningsudvalget orienteres om strukturen samt de udgifter, der er forbundet med at etablere vaccinationscentrene. Samlet set vil der være udgifter til lokaler på ca. 7,7 mio. kr. frem til udgangen af juli 2021, hvor lejekontrakterne udløber.

Det indstilles at Forretningsudvalget orienteres om, at der indgås lejemål med de nævnte steder.Sagsfremstilling

I løbet af få uger forventes Region Nordjylland at påbegynde massevaccination af nordjyske borgere. Dette betyder, at der i lighed med testområdet skal etableres et setup for vaccinationsområdet, som kan håndtere storskala vaccination.

Der arbejdes ud fra en præmis om, at regionen skal være til stede i alle kommuner, og at der arbejdes med seks store vaccinationscentre samt en række fleksible vaccinationssteder.

Administrationen har i samarbejde med kommunerne fundet lokaler, som skal fungere som de store vaccinationscentre. Udgangspunktet har været kommunale lokaler (fx haller), og hvor dette ikke har været muligt er der lavet aftale med private steder. For alle steder er der indgået lejeaftaler, som i første omgang løber fra til udgangen af juli 2021. Stederne er:

Herudover vil der blive etableret fleksible vaccinationssteder. Disse steder er:

Forskellen på de faste og de fleksible vaccinationssteder er, at der på de faste skal kunne vaccineres hver dag hvilket indebærer at udstyr og infrastruktur i lokalerne ikke flyttes på frem til 31. juli.

Det skal samtidig bemærkes at lokalerne i Aalborg Kongres- og Kulturcenter skal anvendes til test, da de eksisterende lokaler på Håndværkervej i stedet vil blive brugt til vaccination.

De samlede udgifter til leje af lokaler til vaccinationsindsatsen vil frem til udgangen af juli 2021 beløbe sig til ca. 7,7 mio. kr. Det forudsættes at udgifterne dækker 1:1 af staten, og de vil således ikke påvirke regionens samlede økonomi.

By

Sted

Vaccine/test

Pris dag

(kr)

Lejepris

Hjørring

Bagterphallen

Vaccine

2.425

405.000

Frederiks-

havn

Arena Nord

Vaccine

17.606

2.808.000

Hobro

Hobro Idrætscenter

Vaccine/test

3.000

501.000

Aars

Messecenter Vest-

himmerland

Vaccine/test

2.395

400.000

Aalborg

AKKC

Test

18.000

3.006.000

 Aalborg Håndværkervej Vaccine  885  108.000

Thisted

Munkehallen

Vaccine

2.515

420.000

 

Total

-

-

7.648.000

Særligt for Arena Nord og Aalborg Kongres- og KulturCenter gælder at der er tale om 100 % kommercielt drevne lokaler og meget store arenaer. Dette betyder at driftsomkostningen dels er større og muligheden for kommunalt tilskud mindre.  De kommercielle steder har en række forpligtigelser overfor koncertarrangører som gør at de ikke blot kan aflyse og samtidigt lade RN booke lokalerne til en væsentlig reduceret pris.

Det skal bemærkes at de steder hvor der har skullet indgås lejeaftaler, er der udvist en imødekommenhed således at RN ikke betaler fuld pris for leje.

I forlængelse heraf bør nævnes at RN flere af de ovenstående steder tidligere har indgået en aftale om leje i forbindelse med testaktivitet. Disse aftaler er i udgangspunktet på langt færre kvadratmeter og faciliteter, men til en dyrere pris.

Med indgåelse af lejeaftalerne er der sikret en fast pris og råderet over lokaler både til testaktiviteter og vaccineaktivitet.

Det kan oplyses at der foruden udgifter til leje af lokaler kan komme en separat udgift til brug af vagtfirma, idet Region Nordjylland har udstyr placeret i de lejede lokaler og herunder også frysere med vacciner m.m. Det er Region Nordjyllands forpligtigelse at sikre dette også udenfor normal åbningstid. dels af hensyn til tyveri, men også af hensyn til at affald skal sikres bortskaffet så det ikke kan anvendes af andre. Eksempelvis skal de glas vaccinerne kommer i knuses. 

Endvidere vil der være behov for 1-2 servicevagter hvert vaccinationssted i som kan sikre at afvikling af borgerfremmøde, adgang til hallen samt vejledning til parkeringsområder sker på en ordnet facon. I visse tilfælde vil dette være sammenfaldende med testaktivitet samme sted, mens det i andre tilfælde vil være en ekstra aktivitet. Aktuelt er denne vagtservice betalt via Testcenter DK, men dækker over en mere begrænset form for tilstedeværelse.

Der er en forventning om, at regionens udgifter til vaccination i lighed med testning vil blive afholdt af staten. Udgifterne til vagtservice ventes derfor også afholdt af staten.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.