Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

23. Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse

Journalnr. 2018-013319

Resumé

Der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 16. november 2021.

Regionsrådet anmodes om at nedsætte en valgbestyrelse.Sagsfremstilling

Nedsættelse af valgbestyrelse
Det følger af loven, at der for hver region skal vælges en valgbestyrelse. Dette skal senest skal ske 13 uger før valgdagen.

Det foreslås af hensyn til planlægningen frem mod valget, at valgbestyrelsen nedsættes allerede på regionsrådsmødet den 30. marts 2021.

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

 • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund
 • Tilvejebringer stemmesedler og opslag
 • Træffer afgørelse om eventuel fornyet fintælling
 •  Forestår opgørelsen og godkendelsen af valget

Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af Regionsrådet ved forholdstalsvalg.

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere kan vælges blandt Regionsrådets medlemmer, uanset om man genopstiller til regionsrådsvalget eller ej. 

Regionsrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

De udpegede medlemmer bookes indledningsvist til følgende møderække:

 • Et møde i april/maj (beslutning om stedbetegnelse, stillingtagen til bemyndigelse til formanden til at modtage stillerlister).
 • Et møde mellem 14/9 kl. 12 og 21/9 (14/9 kl. 12 er frist for modtagelse af kandidatlister fritaget fra mindsteantal stillere - 21/9 er sidste frist for meddelelse om fritagelse).
 • Den 4. oktober 2021 (frist for godkendelse af kandidatlister).
 • Den 18. november 2021 kl. 09.00 (hvor valget skal godkendes eller beslutning om fornyet fintælling træffes).
 • Den 24. november 2021, (som kun gennemføres i tilfælde af, at der senest den 23. november 2021 er indkommet klager over valget).

Herudover aftales evt yderligere møder, fx godkendelse af stemmesedlen og opslag (med mindre kompetencen delegeres).

En kandidatliste til regionsrådsvalg skal være underskrevet af mindst 50 vælgere i regionen som stillere. Kandidatlisterne må højst være underskrevet af et antal stillere, der svarer til halvdelen mere end mindsteantallet af stillere i regionen.

Kandidatlister, der ved sidste regionsrådsvalg opnåede repræsentation i Regionsrådet, og som fortsat er repræsenteret i Regionsrådet tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med 31. august 2021 til 14. september kl. 12.00 indleveres til formanden for valgbestyrelsen.Økonomi

Der ydes som udgangspunkt diæter til valgbestyrelsens medlemmer for mødedeltagelse. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb end det, der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Administrationen anbefaler, at der ydes standardmæssige diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen - dvs. at beløbet hverken forhøjes eller sættes ned i forhold til lovens udgangspunkt. Det indebærer, at der for møder under 4 timer i valgbestyrelsen ydes diæter på 435 kr. pr. dag, og for møder over 4 timer yders diæter på 870 kr. pr. dag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

 1. At Regionsrådet vælger 5-7 medlemmer til valgbestyrelsen (inkl. regionsrådsformanden, som er formand) samt udpeger et tilsvarende antal stedfortrædere.
 2. At Regionsrådet vælger en næstformand blandt disse.
 3. At der ydes diæter for deltagelse i møder i valgbestyrelsen efter standardtaksterne.