Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

7. Godkendelse - Udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø

Journalnr. 2019-051578

Resumé

Med budgetforliget for 2021 har forligspartierne prioriteret at styrke de akutte sundhedstilbud i borgernes nærområde. Af aftaleteksten fremgår det blandt andet: 

”Forligspartierne ønsker at styrke det akutte tilbud for borgerne i Vesthimmerland. Der er derfor prioriteret midler til at udvide åbningstiden i skadeklinikken i Farsø, således at der vil være åbent alle dage mellem kl. 8 og 22"

Skadeklinikken i Farsø har i dag åbent fra kl. 8-17 på hverdage og kl. 8-15 i weekender og på helligdage.

Aalborg Universitetshospital har udarbejdet en model for, hvordan åbningstiden i skadeklinikken kan udvides til kl. 22 alle dage. Modellen forelægges hermed for Forretningsudvalget.  

FORTSAT SAGSBEHANDLING:

Ved møde i Akut- og Praksisudvalget d. 10. marts fremlagde Administrationen en PowerPoint-præsentation med en model for et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø. Som supplement til dagsordensteksten var der i præsentationen tilføjet en midlertidig ordning for skadeklinikken fra 1. september 2021.

Nærværende sagsfremstilling er efter skriftlig godkendelse af Akut- og Praksisudvalget justeret, således at den midlertidige model fra 1. september nu indgår i sagsfremstillingen.

 Sagsfremstilling

I materialet til Regionsrådets budgetkonference d. 25. og 26. august 2020 indgik der to modeller for udvidelse af åbningstiden i skadeklinikken i Farsø. Til orientering er baggrundsmaterialet fra budgetkataloget vedlagt i bilag. 

Den ene model tager - med inspiration fra Region Midtjylland - udgangspunkt i, at skadeklinikken på hverdage bemandes af en behandlersygeplejersker, mens den anden model omfatter udvidelse af den nuværende bemanding i skadeklinikken.

Skadeklinikken bemandes i dag på hverdage af en sygeplejerske samt en lægevikar. Speciallæger fra ortopædkirurgien, der varetager den planlagte aktivitet i Farsø, fungerer på hverdage som backup. I weekender og på helligdage varetages funktionen af en sygeplejerske og en speciallæge. Desuden er der en radiograf på vagt i skadeklinikkens nuværende åbningstid

På Aalborg Universitetshospital har der på tværs af de involverede klinikker været nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til en bedst mulig model for skadeklinikken i Farsø.   

Den økonomiske ramme i budgetforliget betyder, at der ikke er midler til at udvide den eksisterende ordning med lægedækning i hele tidsrummet. Desuden er rekruttering af ortopædkirurgiske læger uden for normal åbningstid aktuelt meget vanskeligt.

Derfor er det arbejdsgruppens anbefaling, at der skabes et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø, hvor der satses på behandlersygeplejersker og et styrket samarbejde med skadeklinikken i Hobro.

Modellen indebærer, at der skal rekrutteres og uddannes behandlersygeplejersker, hvormed en implementering først kan finde sted ultimo 2021/primo2022. Med henblik på at få udvidet åbningstiden i Farsø hurtigst muligt, etableres derfor en midlertidig løsning med lægevikarer, således at skadeklinikken kan være åben til kl. 22 fra 1. september 2021.  

I nedenstående fremlægges det konkrete forslag til et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø.

Nyt set-up: Behandlersygeplejersker i Skadeklinik Farsø

Udgangspunktet for en ny model i skadeklinikken i Farsø er, at regionen opkvalificerer erfarne sygeplejersker til behandlersygeplejersker, hvormed de opnår kompetencer til at vurdere og behandle mindre skader som syning af flænger, ordinering af enkelte typer medicinering samt bestille røntgenbilleder og blodprøver m.v. 

Ud fra den nuværende aktivitet i skadeklinikken - primært gips, forstuvninger og smårifter - vurderes det, at langt størstedelen af aktiviteten i dag kan varetages af en behandlersygeplejerske.

I den nye model vil der fortsat være back-up fra ortopædkirurgien i Farsø i dagtid (kl.08.00-15.00), ligesom den ortopædkirurgisk speciallæge opretholdes i weekender og på helligdage i tidsrummet 08.00-15.00.  

Fra kl. 15.00 - 22.00 vil der alle dage være behov for lægelig bagvagts-backup, da der ikke er ortopædkirurgiske speciallæger til stede på matriklen i Farsø udenfor normal åbningstid. Denne funktion vil blive dækket fra dels optopædkirurgisk vagthavende på en anden matrikel med akutfunktion (Aalborg, Thisted eller Hjørring) og dels medicinsk vagthavende i Hobro.   

Radiografdækningen i den udvidede åbningstid leveres alle ugens dage gennem rådighedsvagt fra enten egen bopæl eller vagtværelse. Responstiden er aftalt til maksimalt 1 time. 

Selve driften af skadeklinikken i Farsø vil ske i samdrift med skadeklinikken i Hobro, der allerede i dag er bemandet med behandlersygeplejersker. Den samlede gruppe af behandlersygeplejersker i Hobro består i dag af seks normeringer og vil fremadrettet blive udvidet med 3 ¼ stilling til varetagelse af Farsø. Behandlersygeplejerskerne i Hobro varetager udover arbejdet i skadeklinikken også funktioner i det akut medicinske modtageafsnit (AMA).

Med denne model kan åbningstiden inden for den afsatte økonomiske ramme udvides til kl. 08.00 - 22.00 alle dage. Det betyder en udvidelse på 5 timer på hverdage og 7 timer i weekender og på helligdage.  

 

 

 

 

 

Tabel 1: Oversigt over ændring i åbningstid og bemanding i Skadeklinik Farsø

 

Hverdage

Weekend og helligdage

Nuværende skadeklinik

Åbningstid: 8-17

Åbningstid: 8-15

Bemanding: Sygeplejerske og lægevikar.

Back-up fra ortopædkir. i Farsø

Bemanding: Sygeplejerske og speciallæge

Ny model: Nyt set-up for Farsø

Åbningstid: 8-22

Åbningstid: 8-22

Bemanding: Behandlersygeplejerske.

Back-up fra ortopædkir. i Farsø kl. 8-15. Øvrig tid anden ortopædkir. afd. med akutfunktion.

Back-up fra medicinsk afd. Hobro

Bemanding: Behandlersygeplejerske samt speciallæge kl. 8-15

Back-up fra ortopædkir. afd. med akutfunktion.

Back-up fra medicinsk afd. Hobro

* Der vil fortsat være radiograf tilstede hverdage kl. 8-17 samt weekend og helligdage kl. 8-15. I den resterende åbningstid vil der være en radiograf i rådighedsvagt fra enten egen bopæl eller vagtværelse.

Aktivitet

Skadeklinikken i Farsø er et visiteret tilbud, som kun patienter med lettere skader kan visiteres til. Derfor er det vurderingen, at en behandlersygeplejerske kan håndtere langt størstedelen af den aktivitet, der foregår i klinikken i dag.

Med udvidelse af skadeklinikkens åbningstid forventes antallet af patienter at stige med ca. 700 patienter årligt svarende til i alt ca. 3.100 besøg pr. år. Der vil i forbindelse med, at skadeklinikken fremadrettet ikke har en læge tilstede, være nogle behandlinger, som ikke længere kan foretages i Farsø. Det drejer sig om patienter med skader omkring skulder/albue samt hofte/knæ. Af den samlede patientmængde udgør disse ca. 160 patienter årligt. 

Rekruttering og uddannelse af behandlersygeplejersker

Det er en forudsætning for det nye set-up i skadeklinikken i Farsø, at der kan ansættes behandlersygeplejersker. Den nuværende rekrutteringssituation er imidlertid vanskelig. Antallet af uddannede behandlersygeplejersker er begrænsede samtidig med, at der er stor efterspørgsel på dem; blandt andet fra Praksisområdet hvor der er andre lønforhold og arbejdstider.

Det er derfor forventningen, at regionen skal uddanne nye sygeplejersker til stillingerne. Behandlersygeplejerske-uddannelsen retter sig mod sygeplejersker med mindst 2 års erfaring fra en akutmodtageafdeling samt bestået basismodul i akutsygepleje. Uddannelsen består af minimum 60 lektioners teoretisk undervisning, svarende til 5 ECTS point (European Credit Transfer System) samt 360 timers klinisk uddannelse gennem klinisk arbejde i egen afdeling. Uddannelsen tager 6 måneder.  

Fra godkendelse af den nye model til idriftsætning vil der derfor gå ca. 9 måneder; herunder 3 måneder til rekruttering af sygeplejersker og efterfølgende 6 måneder til efteruddannelse.

Midlertidig løsning for udvidet åbningstid i Skadeklink Farsø

I implementeringsperioden, hvor der skal rekrutteres og uddannes behandlersygeplejersker til det nye set-up, vil Aalborg Universitetshospital etablere en midlertidig løsning med bemanding af lægevikarer i den udvidede åbningstid. 

Lægevikarerne vil fra kl. 15 alle dage have telefonisk back-up fra dels optopædkirurgisk vagthavende på en anden matrikel med akutfunktion (Aalborg, Thisted eller Hjørring) og dels medicinsk vagthavende i Hobro.  

Foreningen af danske lægestuderende (FaDL) vil sikre dækning af et vagthold med lægevikarer, hvilket vil blive koordineret via vikarkontoret på Aalborg Universitetshospital.

Den midlertidige model (inkl. radiografdækning) kan implementeres fra 1. september og vil løbende blive udfaset i takt med, at der uddannes behandlersygeplejersker.

Tabel 2: Oversigt over midlertidig løsning for udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø

 

Hverdage

Weekend og helligdage

Midlertidig løsning

Åbningstid: 8 - 22

Åbningstid: 8 - 22

Bemanding

8-15: Sygeplejerske og lægevikar. Back-up fra ortopædkir. i Farsø.

15-22: Lægevikarer.

Back-up fra anden ortopædkir. afd. med akutfunktion samt fra medicinsk afd. i Hobro

Bemanding

8-15: Sygeplejerske og speciallæge.

15-22: Lægevikarer.

Back-up fra anden ortopædkir. afd. med akutfunktion samt fra medicinsk afd. i Hobro

 Økonomi

Det samlede finansieringbehov for det nye set-up med udvidet åbningstid og behandlersygeplejersker i skadeklinikken i Farsø beløber sig til ca. 1,5 mio. kr.

Foruden lønudgifter til behandlersygeplejsersker og radiografer vil der være faste udgifter til løbende uddannelse af behandlersygeplejersker med henblik på at sikre driften. Erfaringsmæssigt vil der være løbende udskiftning blandt behandlersygeplejerskerne.

I finansieringsbehovet er udgifterne til den nuværende bemanding i skadeklinikken modregnet jf. nedenstånde tabel 3.  

Den øgede aktivitet i Farsø giver ikke besparelser på de øvrige matrikler med modtagelse af akutte patienter. Dels fordi åbningstiden ikke ændrer sig de andre steder, og dels fordi en andel af de nye patienter i Farsø vil være patienter, der i dag ikke benytter en af regionens skadeklinikker.

Tabel 3: Oversigt over finansieringsbehov for nyt set-up i Skadeklinik Farsø 

Udgifter

2,40

Løn behandlersygeplejsersker

1,57

Løn radiografer

0,56

Uddannelse af behandlersygeplejesker

0,22

Diverse

0,05

Besparelse (nuværende bemanding)

-0,95

Sygeplejersker

-0,53

 Lægevikarer

-0,42

Samlet finansieringsbehov

1,45

I implementeringsperioden i 2021 vil der være udgifter til uddannelse af behandlersygeplejersker (behandlersygeplejerskerne skal have løn under uddannelse), samt engangsudgifter til lægevikarerne i den midlertidige løsning. Opstartsudgifterne i 2021 vurderes at kunne afholdes inden for det forslående budget på 1,5 mio. kr. til den varige model.

Finansiering

I budgetforliget for 2021 er der afsat i alt 7,5 mio. kr. til en række initiativer inden for akutområdet. Heraf er 4,5 mio. kr. allerede udmøntet permanent i første udmøntningsrunde for budget 2021 til opnormering af akutlægebilen i Thisted til døgndækket funktion (1,5 mio. kr.) og bemanding af akutbil i Skagen med en paramediciner (3 mio. kr.).

Der resterer således 3 mio. kr. til nedenstående fire initiativer:

Fremlagte forslag til et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø indebærer en permanent udgift på 1,5 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Dermed vil der tilbagestå 1,5 mio. kr. til de øvrige 3 initiativer i budgetforligt for 2021.Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget 10-03-2021

Akut- og Praksisudvalget traf på mødet den 10. marts 2021 følgende beslutning:

På mødet fremlagde klinikchef Frank Skriver Mikkelsen en PowerPoint-præsentation med en model for et nyt set-up for Skadeklinik Farsø, hvori der som supplement til dagsordensteksten var tilføjet en midlertidig ordning fra 1. september 2021. Udvalget drøftede forskellige aspekter ved den præsenterede model og traf på den baggrund følgende beslutning:

Et flertal i Akut – og Praksisudvalget bestående af udvalgsmedlemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At godkende fremlagt model for et nyt set-up for Skadeklinik Farsø

2. At der med den fremlagte model udmøntes permanent 1,5 mio. kr. af puljen fra budget 2021 til Aalborg Universitetshospital.

Pia Buus Pinstrup, Det Konservative Folkeparti, ønsker, at skadeklinikken i Farsø skal være lægebemandet fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Det foreliggende forslag er en klar forringelse af intensionerne i det vedtagne budget og det nære sundhedsvæsen i Vesthimmerland.

Til finansiering af en lægebemandet skadeklinik foreslår Pia Buus Pinstrup at nedlægge skadeklinikken i Hobro og tilføre midlerne til skadeklinikken i Farsø.  

Skriftlig behandling - 16. marts 2021

Ved møde i Akut- og Praksisudvalget d. 10. marts fremlagde Administrationen en PowerPoint-præsentation med en model for et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø. Som supplement til dagsordensteksten var der i præsentationen tilføjet en midlertidig ordning for skadeklinikken fra 1. september 2021.

Nærværende sagsfremstilling er efter skriftlig godkendelse af Akut- og Praksisudvalget pr. 16. marts 2021 justeret, således at den midlertidige model fra 1. september nu indgår i sagsfremstillingen.Indstilling

Et flertal i Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At godkende fremlagte model for et nyt set-up for Skadeklinik Farsø.
  2. At der med den fremlagte model udmøntes permanent 1,5 mio. kr. af puljen fra Budget 2021 til Aalborg Universitetshospital.Uddrag fra Budgetkatalog 2021: Kompenserende tiltag i lægevagten