Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

13. Godkendelse - Høringssvar vedr. nedlæggelse af HF&VUC Nordjyllands afdeling i Hadsund

Journalnr. 2019-000849

Resumé

Bestyrelsen for HF&VUC Nord vurderer, at søgningen til institutionens udbud i Hadsund nu er så lille, at det ikke er muligt at opretholde et bæredygtigt VUC-tilbud. Derfor ønsker bestyrelsen, fra august 2021, at nedlægge afdelingen i Hadsund og samle aktiviteterne i Mariagerfjord Kommune på afdelingen i Hobro. Nedgangen i aktivitet de senere år skyldes dels overflytning af uddannelsesaktivitet fra HF&VUC Nord til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), dels generelt nedgang i aktiviteten.

Regionsrådet høres pga. sin koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Herefter træffer VUC's bestyrelse sin endelige beslutning og sender sin samlede redegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Regionsrådets høringssvar skal således indgå i VUC's redegørelse, og skal særligt omhandle uddannelsesdækningen i Mariagerfjord-området.Sagsfremstilling

HF&VUC NORD har pt. to afdelinger i Mariagerfjord Kommune: en i Hobro og en i Hadsund. Afdelingen i Hadsund er blevet meget lille efter udspaltningen af VUC-aktivitet for unge under 25 år til FGU (Forberedende grunduddannelse) og pga. en generel nedgang i søgning de seneste år, bl.a. pga. demografien i området. VUC forventer, at den samlede aktivitet i Hobro og Hadsund i dette skoleår (2020/2021) bliver på niveau med, hvad den var i Hadsund for fem år siden (se bilag 1 og 2).

I dette skoleår har VUC haft FVU og OBU-undervisning i Hadsund. Hf-kursisterne har været samlet i Hobro, hvilket har givet dem et bredere fagudbud og skabt en mere økonomisk bæredygtig holdetablering.

Aktiviteten i Hobro 2020-2021

Aktiviteten i Hadsund 2020-2021

Børne- og Undervisningsministeriet definerer en "lukningstruet afdeling" som en afdeling med under 100 årskursister. Hadsund har været under denne grænse de seneste fem år, mens Hobro ligger lige omkring grænsen. Det er meget svært at opretholde et bæredygtigt VUC-tilbud, når der er under 75-100 årskursister. Det gør det svært at skabe et studiemiljø for kursisterne, et pædagogisk miljø for underviserne og opretholde de nødvendige praktiske og administrative funktioner. Derfor ønsker bestyrelsen for HF&VUC Nord at lukke afdelingen i Hadsund fra august 2021 og samle aktiviteterne i Mariagerfjord Kommune i Hobro (se bilag 1)

VUC's ansvar
VUC er ifølge bekendtgørelserne på FVU- og OBU-områderne ansvarlig for et tilstrækkeligt tilbud. Dette betyder, at man skal kunne nå et FVU/OBU tilbud inden for "rimelig geografisk afstand"- defineret som 75 minutters befordringstid med offentlig transport fra kursistens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. Ministeriet kan dog i særlige tilfælde fravige dette krav, eksempelvis pga. geografiske forhold.

Fra Hadsund til Hobro er der 24 km. Den offentlige transporttid mellem Hadsund Busterminal og Amerikavej, Hobro er mellem 49-50 minutter. Langt de fleste af de kursister, som i år har modtaget undervisning i Hadsund, kommer fra postnummer 9560 Hadsund.

Der er ikke busser direkte til Hobro fra de små byer i den nordøstlige del af Mariagerfjord Kommune. Derfor er transporttiden fra fx Øster Hurup eller Als til Hobro mere end 75 minutter.

Det står dog ikke i bekendtgørelsen, at VUC skal sørge for at have "permanente udbud/afdelinger" inden for 75 minutters transporttid for alle borgere. Det er derimod VUC's ansvar at oprette et tilbud i de egne, hvor der ikke er andre driftsoverenskomstparter. Det gælder eksempelvis i Skagen, Hirtshals, Brovst og fremover også Hadsund. På den måde vil kravet om geografisk afstand blive overholdt.

Andre muligheder for tilbud
HF&CVUC NORD vil fortsat have en afdeling i Mariagerfjord Kommune, og er meget opmærksomme på kravene om uddannelsesdækning, bl.a. ved at udbyde undervisning hos virksomheder, og ved at have muligheden for at oprette midlertidige uddannelsestilbud.  HF&VUC NORD planlægger og gennemfører gerne FVU- og ordblindeundervisning (og også gerne AVU- og hf-undervisning) på virksomheder og arbejdspladser og på andre eksterne lokationer (fagforeninger, a-kasser, kommunale steder), hvor der er behov.

I tyndtbefolkede områder er det netop nødvendigt med alternative placeringer af undervisningen, hvis der opstår behov for at tilbyde forløb, der ikke ligger hos virksomheder eller andre eksterne samarbejdspartnere.

Derfor har HF&VUC Nord været i dialog med Mariagerfjord Kommune, som har peget på egnede faciliteter i Hadsundhallerne. På den måde vil man relativt hurtigt kunne iværksætte et midlertidigt tilbud om OBU eller FVU. VUC råder yderligere over et mobilt undervisningslokale, som kan stilles op.

Administrationens vurdering
HF&VUC NORD lever stadig op til kravene i bekendtgørelserne vedr. transporttid og afstand, selvom det permanente udbud  i Hadsund nedlægges. Det er dog kendt, at en geografisk nærhed i udbuddene kan være udslagsgivende for, om borgerne gør brug af FVU, AVU og OBU. Rent økonomisk kan det ikke lade sig gøre at beholde udbuddet i Hadsund - derfor er det vigtigt, at HF&VUC NORD sikrer, at der er udbud af høj kvalitet inden for en rimelig afstand (ex. Hobro), og at de aktivt forsøger at finde mulige midlertidige udbudssteder, hvis/når der opstår behov/efterspørgsel.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender HF&VUC Nords planer for afdelingen i Hadsund
  2. Godkender vedlagte udkast til høringssvar til HF&VUC Nord
HF&VUC Nords anmodning om behandling af lukning af udbud i Hadsund
HF&VUC Nords aktivitet i Mariagerfjord Kommune
Udkast til Regionsrådets høringssvar