Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

16. Godkendelse - Forslag til udmøntning af Den nordjyske Teknologipagt 2021

Journalnr. 2018-037133

Resumé

Regionsrådet godkendte den 24. september 2019 Den Nordjyske Teknologipagt, der har til formål at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft med tekniske-naturfaglige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer (STEM = Science, Technology, Engineering og Mathematics).

Regionsrådet har i den forbindelse afsat midler til formålet i 2019 og 2020, og senest afsat et beløb på 4,55 mio. kr. på budgettet for 2021 til udmøntning af STEM initiativer. Det foreslås i lighed med tidligere, at hovedparten af midlerne udmøntes i en åben regional  ansøgningsrunde. Det foreslås endvidere, at en mindre del af midlerne udmøntes via en prioriteret (lukket) runde, der skal fremme den generelle forståelse af og deltagelse i STEM-aktiviteter.Sagsfremstilling

Teknologipagtens udmøntning i 2019 og 2020

Siden puljen blev åbnet første gang i 2019, er der bevilget i alt 9 projekter til en samlet værdi af 10,3 mio. kr. De 9 projekter der hidtil har fået støtte er udvalgt blandt 23 ansøgninger.

Ansøgningerne fordeler sig over pagtens fire indsatsområder. Dog er der særligt to indsatsområder, som er søgt væsentligt flere gange. Det drejer sig om:

Indsatsområde 1 om "De potentielle STEM'ere" (10 ansøgninger i alt), som har fokus på, at flere interesserer sig inden for STEM og bliver motiveret til at tage en STEM uddannelse. Her arbejdes der med rollemodeller, vejledning og nye undervisningsforløb. Fokus er også på brobygning ift. at skabe en rød tråd gennem hele uddannelseskæden - fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser.

Indsatsområde 4 om "STEM-kompetencer til alle "(6 ansøgninger i alt), som har fokus på, at flere børn, unge og deres forældre skal opbygge viden om, samt have en basal forståelse for STEM. Her skal der mere viden om karriere- og jobmuligheder, opkvalificering og det uformelle læringsmiljø. STEM skal ikke kun udbredes i skolen, men også uden for skoletiden, i fritiden og i det offentlige rum.

Der henvises til bilag 1 for mere information om den hidtidige udmøntning af Teknologipagten.

Forslag til udmøntning 2021

Med udgangspunkt i ovenstående oversigt, har administrationen været i dialog med den administrative styregruppe for teknologipagten. Målet var at høre styregruppens anbefalinger til udmøntningsprocedure i 2021. Styregruppen anbefalede at opdele teknologipagtspuljen i to - hhv. en åben ansøgningsrunde og en prioriteret (lukket) runde.

Ift. den åbne runde anbefalede styregruppen, at de fire indsatsområder indsnævres til de to, som er mindst ansøgt. Det vil sige indsatsområde 2 "Flere piger og kvinder i STEM" og indsatsområde 3 "STEM-kompetencer målrettet de nordjyske virksomheders behov". Her foreslås, at der reserveres 3,75 mio. kr.

ift. den prioriterede (lukkede) runde, anbefalede styregruppen, at der iværksættes to delindsatser, der på hver sit niveau skal styrke STEM:

De to forslag til prioriterede indsatser er endnu ikke konkret udarbejdet, men kræver en proces, hvor uddannelsesinstitutionerne mv. danner en arbejdsgruppe og kommer med konkret sparring og forslag til aktiviteter. Der foreslås foreløbigt reserveret en ramme på 0,8 mio. kr. som først endelig fastsættes, når der ligger et konkret forslag til politisk behandling. Afsættes/anvendes der mindre overføres differencen til den åbne runde.

Tidsmæssigt foreslås det, at de to "runder" bliver politisk behandlet i to tempi:Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at  Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender, at der afsættes 3,75 mio. kr. til iværksættelse af en åben ansøgningsrunde for indsatsområde 2 og 3 som beskrevet i sagsfremstillingen. 
  2. Godkender, at der udarbejdes et konkret forslag til en prioriteret (lukket) runde til senere politisk drøftelse og beslutning inden for en ramme på op til 0,8 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen.
Udmøntning af Teknologipagten i 2019 og 2020.docx