Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

11. Godkendelse - Elladestandere og eldrevne køretøjer

Journalnr. 2020-016774

Resumé

Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. september 2020, at afsætte et beløb på 4.750.000 kr. til anskaffelse og installation af 60 AC-ladestandere og 10 DC ladestandere, eller så mange beløbet muliggør, samt at Administrationen skulle gennemføre en teknisk forundersøgelse med henblik på anskaffelse, placering og installation af ladestandere. Endvidere besluttede Regionsrådet, at Administrationen skulle udarbejde og forelægge en implementeringsplan til politisk godkendelse for udskiftning af regionens konventionelle køretøjer med eldrevne køretøjer.

Den tekniske foranalyse om ladestandere viser, at det giver bedst mening alene at anskaffe AC-ladere. Anskaffes der 70 af disse, vil dette kunne dække behovet for opladning af regionens egne elbiler. Ladestanderne vil kunne etableres i første halvdel af 2021.

Implementeringsplanen for udskiftning af regionens konventionelle køretøjer viser et behov for anskaffelse af 108 eldrevne køretøjer over de næste fire år. Denne udskiftning vil samlet set kunne ske uden merudgifter for regionen. Regionen har endvidere 93 køretøjer, som det pt. ikke kan betale sig at udskifte.

Regionsrådet anmodes om at tage den tekniske foranalyse om ladestandere til efterretning og godkende implementeringsplanen for udskiftning af køretøjer.Sagsfremstilling

Status for teknisk foranalyse om etablering af elladestanderne

Den tekniske forundersøgelse vurderer, at der for at dække ladebehovet for de 108 køretøjer der foreslås anskaffet over de næste fire år, (nærmere herom nedenfor) bør der etableres mindst 52 ladestandere på regionens matrikler, ud over de lademuligheder der primo 2021 allerede er opstillet til de 16 el køretøjer, som driftsenheder har anskaffet på eget initiativ samt de 24, der er opstillet til offentlig brug. Det anbefales endvidere, at der indkøbes yderligere 18 ladestandere for at kunne udvide regionens ladeinfrastruktur, idet det forventes at den teknologiske udvikling muliggør yderligere konverteringer af større køretøjer til el i de kommende år.

Efter drøftelse med de teknisk ansvarlige på de forskellige matrikler vurderes det tilstrækkeligt alene at investere i AC-ladere, som har en mindre ladeeffekt, men også er væsentligt billigere end DC-ladere (”hurtigladere”). Forundersøgelsen vurderer, at kørselsbehovet fint kan dækkes med AC-laderne i de kommende år. Det anbefales dog, at indsatsen løbende følges, da det ikke kan afvises, at der de kommende år vil blive identificeret et behov for opstilling af enkelte DC-ladere i takt med at der indhentes yderligere erfaringer. Viser de første erfaringer at der er behov for indkøb af et mindre antal DC-ladere vil det blive afklaret om det er muligt at anskaffe et mindre antal indenfor rammen.

Omkring offentlig adgang til regionens ladestandere, er vurderingen i den tekniske analyse, kun at give offentlig adgang hvis der viser sig overskudskapacitet på specifikke standere, når disse har været i brug i en periode. Det er vigtigt ikke at planlægge med ladestandere til offentlig benyttelse fra starten, da der ikke er lovhjemmel hertil, hvis lademuligheden konkurrerer med det, som den private sektor kan tilbyde.

Administrationen er i gang med at indhente tilbud på ladestanderne hos eksterne operatører, som også indfatter service af ladestandere samt at operatøren indhenter afgiftsrefusion og kan levere data til regionens klimaregnskab samt til den løbende overvågning af ladeforbrug/ladebehov. Selve installationen kan ske via regionens egen rammeaftale, hvilket giver større fleksibilitet og forventeligt en mere sikker idriftsætning, da virksomhederne indenfor rammeaftalen har kendskab til vores eltavler gennem eksisterende samarbejde med vores driftschefer.

Opstillingen forventes gennemført i første halvdel af 2021 for de køretøjer, der skal konverteres i år. For de køretøjer der skal konverteres de kommende år, indkøbes ladestanderne og det forberedende installationsarbejde gennemføres.

Det er allerede nu bekendt, at en række køretøjer flytter med når dele af Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien flytter NAU. Det vurderes, at der skal flyttes omkring 7-9 køretøjer til NAU, som til den tid forventeligt vil være el køretøjer. Ladestanderen kan flyttes med og det er vurderingen, at der indenfor den økonomiske ramme, kan forberedes installationer hertil i 2021.

Der er i projektet ikke taget højde for eventuelle fremtidige ændringer eller justeringer i regionens transport eller politik herfor, eksempelvis at øge medarbejdertransport i regionens egne køretøjer ift. at benytte medarbejdernes egne biler.

Udskiftning af regionens konventionelle køretøjer til el

Udskiftningstakten på bilerne er vurderet i dialog med de enkelte driftsenheder. Selve tidspunktet for konverteringen er baseret på generelle antagelser om, hvornår køretøjer typisk er udtjente og skal udskiftes. Den tekniske forundersøgelse lægger op til at opdele køretøjerne i to kategorier: dels personbiler og mindre varevogne; dels minibusser, større varevogne og SUV’er, herunder akut-, lægebiler og ambulancer. For sidstnævnte kategori findes der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt gode eldrevne alternativer, der på kvalificeret vis kan dække udrykningsbehovet. 

Administrationen anbefaler derfor i første omgang at vedtage en plan for udskiftning af regionens konventionelle personbiler og mindre varevogne (første kategori). Anbefalingen betyder konvertering af 108 konventionelle personbiler og mindre varevogne til el inden 2025, fordelt med 27 biler i 2021, 25 biler i 2022, 9 biler i 2023 og 47 biler i 2024. I forhold til udskiftningen fra år til år skal der tages forbehold for, at udkastet til delrapporter for hver driftsenhed skal kvalificeres yderligere hos de enkelte driftsområder. Når alle personbiler og mindre varevogne er udskiftet, vil det give en estimeret årlig reduktion på 655 ton CO2, hvilket svarer til en reduktion på 62 % af den totale udledning fra regionens egne køretøjer.

Regionen har ud over personbiler og mindre varevogne i alt 93 køretøjer, som ikke indgår i den planlagte omstilling, da der på nuværende tidspunkt ikke findes gode alternativer i form af elkøretøjer. Af de 93 køretøjer er 54 af dem minibusser og de resterende er større varevogne og SUV modeller. Den primære udfordring her er, at elkøretøjerne har en relativt lav rækkevidde og samtidig er væsentligt dyrere – typisk en meromkostning til anskaffelse på minimum 100.000 kr. Det er forventningen, at der på sigt vil komme modeller på markedet, der vil kunne benyttes. Derudover råder regionen over en række mindre varevogne, der benyttes til blod- og medicintransport og som har kørselsmønstre der betyder, at de ikke umiddelbart kan konverteres. Når alle minibusser, større varevogne og resterende køretøjer på et tidspunkt er udskiftet, vil det give en estimeret årlig reduktion på yderligere 406 ton CO2.

Udskiftningen af konventionelle køretøjer vil bidrage til regionens klimasamarbejdsaftale med regeringen omkring grøn kollektiv trafik. Af aftalen fremgår det at ny-leasing og ny-indkøb af regionens personbiler skal være nul-emission fra 2021 og at minimum 75 % af Region Nordjyllands ny-leasede og nyindkøbte vejgående køretøjer anvender CO2-neutralt drivmiddel fra 2025. Aftalens målsætninger er dog under forudsætning af, at regionen ikke påføres markante meromkostninger på driften, samt at den er teknisk mulig.

Den opstillede plan for konvertering til el-biler og det deraf afledte behov for ladestandere er til dels baseret på delrapporter, som endnu ikke er endeligt kvalificeret hos alle enheder og virksomheder, herunder hos Specialsektoren. Der kan derfor senere forekomme mindre justeringer.

Implementering

Administrationen vil løbende organisere og følge implementeringen med henblik på at sikre, at planen for opstilling af standere og udskiftning af køretøjer følges. Dette indebærer samarbejde med den tekniske operatør om dataindsamling, rådgivning og vejledning til de enkelte driftsenheder, løbende dialog og rapportering.Økonomi

Ladestandere

Den samlede estimerede pris for indkøb og etablering af 70 ladestandere ligger omkring 3,5 mio. kr. og vil variere primært afhængig af, hvor mange ladestandere der kræver yderligere tilslutning samt hvor komplicerede installationerne reelt bliver. Der er således inden for den afsatte ramme på 4,750 mio. kr. rum til at forberede installationer på NAU samt til at betale up-front i forhold til abonnementsordning på ladestanderne, såfremt det vurderes at være det bedste alternativ. Sidstnævnte vil reducere den økonomiske påvirkning på driften.

Elkøretøjer

Finansieringen af overgang til eldrevne personbiler og mindre varevogne vil grundlæggende ske inden for rammerne af virksomhedernes og institutionernes egne budgetter, og det anbefales at benytte KommuneLeasing således, at meromkostninger til anskaffelse af elkøretøjer kan reduceres ved de forventede lavere omkostninger i forbindelse med den løbende drift. Men såfremt et kontant indkøb er den bedste option i det pågældende tilfælde, så anbefales det, at man benytter den mulighed. Administrationen vil løbende rådgive herom.

Hvis det forudsættes, at regionen som forventet udskifter alle 108 personbiler og mindre varevogne og benytter leasing som finansieringsmodel, vil der fra 2024 være en estimeret samlet årlig mindreudgift for regionen på 650.000 kr., hvilket i gennemsnit er 6.000 kr. per køretøj i forhold til, hvis der blev konverteret til samme type diesel- eller benzin køretøj. Men der vil være forskelle i de årlige driftsomkostninger fra køretøj til køretøj og fra driftsenhed til driftsenhed, afhængig af i hvilken grad køretøjet benyttes, da udgifterne til opladning og drift er lavere end de tilsvarende omkostninger til benzin eller diesel. Konvertering af mikrobiler til el vil typisk give en væsentlig årlig besparelse, mens mellemklassebiler og opefter typisk vil påføre driften en merudgift.

Fordelt på virksomheder og driftsenheder vil der være en estimeret årlig mindre omkostning på AAUH, Psykiatrien og Specialsektoren på henholdsvis 440.000 kr., 230.000 kr. og 10.000 kr., mens Administrationen og Regionshospitalet vil opleve årlig meromkostning på 20.000 kr. For den Præhospitale Virksomhed er der ingen ændring. Selv om der er tale om relativt små merudgifter/mindreudgifter fra enhed til enhed, kan en intern udligning overvejes i forbindelse med budgetlægningen.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 9. marts 2021

Ovennævnte sagsfremstilling er behandlet i Strategisk Sundhedsledelse, der fungerer som administrativ styregruppe for klimaindsatsen. Styregruppen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet, indstiller, at

  1. Tage orienteringen om status for anskaffelse af elladestandere til efterretning.
  2. Godkende konverteringsplanen for regionens køretøjer til el.

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen om status for anskaffelse af elladestandere til efterretning og godkendte konverteringsplanen for regionens køretøjer til el.

På et senere tidspunkt, når der er draget de første erfaringer med brug af ladestanderne, giver administrationen udvalget en redegørelse for, om der kan konstateres overskydende ladekapacitet og om denne kan anvendes af private eller medarbejdere inden for rammerne af, hvad der er muligt lovgivningsmæssigt og økonomisk.

Arne Nielsen (S) tilsluttede sig indstillingen under forudsætning af, at regionens personale, kan tilslutte deres elbiler til ladestanderne på de tidspunkter, hvor de ikke benyttes af Regionens køretøjer. 

I forhold til de 93 resterende køretøjer (minibusser, større varevogne og SUV’er, herunder akut-, lægebiler og ambulancer) der for nuværende ikke konverteres, anmodede udvalget om en analyse af, hvilke muligheder der gør sig gældende for dem.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager orienteringen om status for anskaffelse af elladestandere til efterretning.
  2. Godkender konverteringsplanen for regionens køretøjer til el.
Hovedrapport: Konvertering af køretøjer og etablering af lademuligheder