Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

21. Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-142307

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Som en del af ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital, er der behov for igangsætning af arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring. Der er tale om en kvalitetsstyringsproces, der verificerer, dokumenterer og tester, at universitetshospitalet opfylder kravene til blandt andet installationer, anlæg, systemer forinden ibrugtagningen.

Til at udføre opgaverne med den tekniske indkøring og kvalitetssikring, udpeges og ansættes en række erfarne tekniske medarbejdere fra Teknisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital. Fra hospitalet rekrutteres en række erfarne maskinmestre til opgaven på Øst-matriklen og for at sikre de samme tekniske ressourcer på hospitalet, vil der ske nyansættelser til supplement for de, der flyttes til Øst-matriklen. I arbejdet overvejes det at supplere med udvalgte eksterne rådgivere til at understøtte processen.

DTØ (Det Tredje Øje) har i deres anbefalinger afledt af det skærpede tilsyn til Nyt Aalborg Universitetshospital peget på, at det er vigtigt med opstart af arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring hurtigst muligt. Temaet indgår som én af de 13 anbefalinger, der månedligt følges op på til Regionsrådet og Sundhedsministeriet.

Den tekniske indkøring og kvalitetssikring gennemføres i 2021 og 2022 og arbejdsopgaverne vil være udarbejdelse af den overordnede proces og tidsskemaer herunder udarbejdelse af fagopdelte procesplaner, kontrolskemaer samt koordinering med planlagte arbejdstidsplaner, gennemførelse af testprogram og opstart af de tekniske og kvalitetsmæssige opgaver.

Der er i den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2021-2024 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til den tekniske indkøring og kvalitetssikring.

Ansættelsen af medarbejderne sker i 2021 og 2022 for at nå i mål med opgaverne og på den baggrund forudsættes det, at afsætningsbeløbet fastholdes i investeringsoversigten for 2022 på 10,0 mio. kr.Økonomi

Anlægsbevillingen udgør 10,0 mio. kr. af de afsatte 10,0 mio. kr. i 2021.

Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2021-2024.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital