Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

8. Godkendelse - Praksisplan for almen praksis

Journalnr. 2018-024819

Resumé

Praksisplanudvalget sendte praksisplan for almen praksis i høring i perioden 18. maj til 8. september 2020.

Den 10. december 2020 godkendte Praksisplanudvalget det endelige oplæg til praksisplan for almen praksis. Praksisplanudvalget godkendte endvidere, at praksisplanen udsendes til godkendelse i kommunalbestyrelser, PLO og Regionsrådet.

Praksisplan for almen praksis forelægges Akut- og Praksisudvalget med henblik på, at udvalget indstiller det endelige oplæg til praksisplan for almen praksis til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage samt snitflader til det ørige sundhedsvæsen. Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder. Det er hensigten, at praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Oplæg til ny praksisplan for almen praksis (bilag 1), som Akut- og Praksisudvalget tidligere har drøftet, har været i høring i perioden 18. maj til 8. september 2020.

 Der er indkommet høringssvar fra følgende:

Alle høringssvar fremgår af bilag 2.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede høringsnotat, som samler hovedpunkterne i de indkomne høringssvar (bilag 3). Indledningsvist er der et afsnit med generelle bemærkninger, hvorefter de enkelte pejlemærker gennemgås. Under hvert emne fremgår Praksisplanudvalgets bemærkninger.

De indkomne høringssvar og høringsnotatet blev behandlet af Praksisplanudvalget den 22. oktober 2020. Udvalget besluttede, at der skulle foretages enkelte ændringer i oplægget til praksisplanen i forhold til høringsversionen. Ændringerne fremgår af det vedhæftede høringsnotat.

Den 22. oktober 2020 godkendte Praksisplanudvalget ligeledes, at praksisplanen forelægges Sundhedsstyrelsen, som yder rådgivning vedrørende praksisplanens udformning og indhold.

Sundhedsstyrelsen rådgivning er vedhæftet som bilag 4. På baggrund af Sundhedsstyrelsens bemærkninger har Praksisplanudvalget foretaget ændringer i følgende afsnit:

• Afsnit 1.3 Opfølgning på praksisplanen. I dette afsnit er det uddybet, hvordan der vil blive fulgt op på praksisplanens målsætninger.

• Afsnit 6.3 Rekruttering og fastholdelse i almen praksis. I dette afsnit er der tilføjet tekst vedrørende organisationsudvikling.

Herudover har Praksisplanudvalget besluttet, at den nye kapacitetsstyringsmodel vedlægges som bilag til praksisplanen. Der er derfor foretaget ændringer i afsnit 6.2 Kapacitetsstyring på almen praksis området. Kapacitetsstyringsmodellen blev behandlet i en skriftlig høring i Akut- og Praksisudvalget den 21. december 2020. Kapacitetsstyringsmodellen er efterfølgende blevet godkendt af Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Den 10. december 2020 godkendte Praksisplanudvalget det endelige oplæg til praksisplan for almen praksis samt at praksisplanen udsendes til godkendelse i kommunalbestyrelser, PLO og Regionsrådet.

Praksisplan for almen praksis forventes endeligt godkendt af Regionsrådet den 30. marts 2021 og kommunalbestyrelserne i februar/marts 2021.Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget 10-03-2021

Akut- og Praksisudvalget kvitterede for de fine høringssvar fra kommunerne. Udvalget godkendte indstillingen.

 Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. Endelig godkendelse af praksisplan for almen praksis.
Praksisplan for almen praksis
Samlede høringssvar
Høringsnotat
Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Region Nordjyllands praksisplan for almen praksis