Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

15. Godkendelse - Høringssvar vedr. planer for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning

Journalnr. 2011-142302

Resumé

I Nordjylland er der to Voksenuddannelsescentre - HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC. De har ansvaret for, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af henholdsvis FVU og OBU og skal én gang årligt udarbejde planer for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) og høre Regionsrådet om disse.

Planerne omhandler både aktiviteten hos Voksenuddannelsescentrene (VUC’erne) og hos de parter, de har indgået driftsoverenskomst med. Det fremgår tydeligt, at nedlukningerne i 2020 grundet COVID-19 har haft stor indflydelse på aktiviteten. Det betyder også, at målene for 2020 ikke er indfriet grundet perioder med nedlukning og VUC’erne ønsker derfor, at målsætningerne videreføres i 2021.

Regionsrådet anmodes om at godkende planerne, og at der på denne baggrund sendes høringssvar til bestyrelserne for HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC.Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelserne for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) har Regionsrådet en koordinerende rolle på områderne – særligt vedrørende kapaciteten og den geografiske placering. Der står også i bekendtgørelserne, at Regionsrådet skal høres årligt om institutionernes FVU- og OBU-planer samt forud for indgåelse eller opsigelse af driftsoverenskomster.

FVU- og OBU-planerne, som VUC'erne udarbejder, skal bl.a. indeholde følgende elementer, som er fastlagt af bekendtgørelserne:

Dele af planerne omhandler det forgangne år med fokus på aktiviteten på hhv. FVU og OBU og på antallet og arten af driftsoverenskomstparter. Andre dele af planerne er fremadrettede og beskriver, hvad VUC'erne vurderer vil være behovet i det kommende år (2021), og hvad de finder nødvendigt og relevant at arbejde med.

I Nordjylland er det HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC, som udbyder FVU og OBU. De er driftsherrer på områderne og har det overordnede ansvar, herunder at der er et tilstrækkeligt udbud af tilfredsstillende størrelse og kvalitet. Dette sikres i samarbejde med en række driftsoverenskomstparter, der også udbyder OBU, FVU eller begge dele i et af de to VUC'ers dækningsområder.

Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at supplere deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. OBU er for voksne, der har svært ved at tilegne sig skriftsproget. Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagernes muligheder for at fungere ligeværdigt i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

Dermed er FVU og OBU centrale aktiviteter ift. at øge uddannelsesniveauet i regionen.

I 2020 har COVID-19 haft negativ betydning for aktiviteten på begge områder – naturligvis pga. nedlukningerne, men også fordi flere virksomheder ikke har haft overskud til at prioritere kompetenceudvikling af medarbejderne (dette kan både skyldes travlhed og det modsatte).

Generelt fungerer målgruppen for FVU og OBU ikke med fjernundervisning fordi det er en målgruppe, som har dårlige skoleforudsætninger. Dermed har aktiviteten ligget stille i flere perioder pga. COVID-19, fordi de planlagte forløb er udskudt. Alt dette har haft indflydelse på opfyldelsen af målsætningerne for 2020, hvor det bl.a. var planen at øge den virksomhedsrettede undervisning.

Da flere af målene for 2020 ikke er indfriet, grundet nedlukningsperioderne, ønsker VUC’erne, at videreføre målsætningerne i 2021. Målet er at op til 25% flere beskæftigede modtager FVU/OBU undervisning end i 2019 og 2020.

Der er en rigtig god dialog med virksomhederne, og med de forholdsvis nye fag FVU-digital og FVU-engelsk, som har haft en god start, er der positive forventninger til den virksomhedsrettede undervisning, selv om COVID-19 fortsat spiller en rolle i 2021. Derfor arbejder VUC’erne videre med at udvikle den virksomhedsrettede undervisning og skræddersy forløb til virksomhedernes behov i 2021.

På baggrund af Regionsrådets behandling og beslutning omkring planerne, vil administrationen sende et høringssvar til bestyrelserne for HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC. Udkast hertil er vedlagt.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Drøfter planerne for FVU og OBU, særligt med henblik på den geografiske dækning
  2. Godkender planerne og høringssvaret.
FVUogOBUplaner_2021
Regionsrådets Høringssvar_FVU og OBU planer_udkast