Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

19. Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-142307

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Region Nordjylland fik ikke anlægsmidler fra Staten til Kvalitetsfondsbyggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital til at etablere en helikopterplatform på taget for.

Det er nødvendigt af hensyn til patientsikkerheden, effektivisering af tidsvinduer i behandlingsøjemed samt logistiske forhold at etablere en helikopterplatform på taget på Nyt Aalborg Universitetshospital. Herudover giver en helikopterplatform på taget mulighed for, at Forsvarets SAR helikoptere og de mindre lægehelikoptere kan lande i tæt forbindelse med akutmodtagelsens indgang og påbegynde behandlingen hurtigere.

Qua byggeriets fremskredne stadie er det nødvendigt at der nu igangsættes forberedende arbejder til helikopterplatformen, således de nødvendige bygningsmæssige arbejder til platformen ikke giver anledning forsinkelser af det øvrige hospitalsbyggeri. Blandt andet skal teknikhusene på taget udformes og designes således der tages højde for helikopterplatformens placering og indvirkning.

Det indledende arbejde indeholder ekstern teknisk bistand til dimensionering og planlægning af platformen samt udførelse af de tekniske ændringer og tilpasninger på bygningen.

Sideløbende med de forberedende arbejder søges fonde for donationer til selve helikopterplatformen. Såfremt det ikke lykkedes med fondsdonationer, vil Regionen skulle identificere anlægsmidler indenfor eget anlægsbudget i stedet.

Idet der er tale om en hel eller delvis regional anlægsinvestering til det statslige finansierede kvalitetsfondsbyggeri, er det nødvendigt at Sundhedsministeriet inddrages og er indforstået i regionens prioritering af en helikopterplatform til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Anlægsbevillingen kan anvises fra den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet til anlægsprojektet ”Infrastrukturomkostninger ved regionalt finansierede projekter” på Nyt Aalborg Universitetshospital.Økonomi

Anlægsbevillingen udgør 10,0 mio. kr.

Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet til anlægsprojektet ”Infrastrukturomkostninger ved regionalt finansierede projekter” på Nyt Aalborg Universitetshospital.

I forbindelse med budgetlægningen til anlægsbudget 2022 søges indarbejdet en forøgelse af anlægspuljen til ”Infrastrukturomkostninger ved regionalt finansierede projekter”.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital