Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

20. Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital.    

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr.Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, er der behov for en anlægsbevilling til opførelse af et vandhus.

Oprindeligt var det planlagt med direkte vandtilslutning fra vandforsyningen til Servicebyens sprinkling (brandsikring).

I forbindelse med den endelige projektering af vandforsyningen har det vist sig, at det ikke er muligt, da vandforsyningen ikke kan levere det nødvendige vandflow. På den baggrund skal der etableres en sprinklertank mellem vandforsyningen og sprinkleranlægget.

Da den nødvendige sprinklertank på 600 kubikmeter ikke kan være indenfor i servicebyen, etableres denne i en særskilt bygning (Vandhuset) nord for servicebyen i samme område som renseanlæg, nødstrømsanlæg og fjern-kølebygning. Vandhuset skal tillige have egen transformator med tilslutning til elforsyningen.

Vandhuset vil herudover indeholde vandværkets hovedforsyning for brugsvand (drikkevand mv.), hvorfor der tillige placeres pumper til opretholdelse af et tilstrækkeligt og stabilt tryk på hovedforsyningsledningen, der skal forsyne alle regionale bygninger på Øst-matriklen. For sikring af den rette vandkvalitet, etableres et vandfilteranlæg i Vandhuset mellem vandværkets hovedforsyning og hovedforsyningsledningen begrundet i, at der i vandforsyningens brugsvand er mindre partikler og legionellabakterier som med det indskudte vandfilter på hovedforsyningsledningen tilbageholdes og fjernes. Et vandfilter er en sædvanlig del af vandtilslutningen i et moderne hospitalsbyggeri.

Tilslutning til vandforsyningen og vandforsyningens udgift til etablering af hovedvandsstikket er ikke medtaget i denne bevilling, da vandhuset ikke forbruger vand som selvstændig enhed, men er fordelingscentral af vand til øvrige huse på matriklen.

Vandhuset indeholder på den baggrund to funktioner:

Vandhuset udbydes i underhåndsbud i eksisterende entrepriser.Økonomi

Den samlede udgift til vandhuset udgør 10,5 mio.kr.

Bevillingen skal finansieres i forhold til fordelingsnøglen mellem NAU og Udvidet Serviceby efter den godkendte fordelingsnøgle med 42% til NAU og 58 % til Udvidet Serviceby.

NAU's andel udgør 4,4 mio.kr., som kan anvises af delprojektet "Tekniske forsyninger i terræn".

Udvidet Servicebys andel udgør 6,1 mio.kr. som kan finansieres af mindreforbrug på tidligere frigivet bevilling til byggepladsdrift ved Udvidet Serviceby.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At der meddeles en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital

  2. At tidligere frigivet bevilling til Udvidet Serviceby vedrørende byggepladsdrift anvendes til andel af vandhuset på 6,1 mio.kr.