Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

6. Godkendelse - Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021

Journalnr. 2019-040010

Resumé

Regionsrådet godkendte sidste år en Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor rammerne blev sat for at skabe et nært sundhedsvæsen tæt på borgeren.

Med regionens budget for 2021 – Sikker vej frem – iværksættes nye indsatser i relation til forebyggelse og sikring af mere lighed i sundhed. Herudover revideres Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen til en 2021 udgave, med fokus på et styrket klyngesamarbejde med kommunerne, et øget fokus på forebyggelse, nærhed i sundhed og digitalisering.

Endvidere er der udarbejdet en status på arbejdet med Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen fra 2020.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter udkast til Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med henblik på anbefaling om godkendelse i Regionsrådet.Sagsfremstilling

Borgerne skal på en mere enkel måde kunne komme i kontakt med sundhedsvæsenet, og en større del af behandlingen skal foregå i nærmiljøet, ligesom der i højere grad skal arbejdes med forebyggelse strukturelt og individuelt på de områder, hvor Region Nordjylland møder borgerne.

Disse ambitioner skal realiseres i et tæt samarbejde med de øvrige aktører på sundhedsområdet.

Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2021 (bilag 1) sætter således rammen for arbejdet med sundhed tæt på borgeren og den er dermed et signal om, at Region Nordjylland, sammen med sundhedsvæsenets øvrige aktører vil tage et medansvar for at sikre de nordjyske borgere et nært og sammenhængende sundhedsvæsen af høj kvalitet.

Handleplanen 2021 bygger videre på arbejdet fra 2020. Status på Handleplanen 2020 fremgår af bilag 2 til orientering. Arbejdet med det nære sammenhængende sundhedsvæsen har i 2020 været påvirket af COVID-19, hvorfor udviklingen på nogle af indsatsområder har været mindre end planlagt. Ikke desto mindre har COVID-19 pandemien afstedkommet, at samarbejdsrelationerne med kommunerne og almen praksis er blevet styrket markant. COVID-19 pandemien har krævet et godt og intens samarbejde, hvor der er samarbejdet på nye måder på tværs af sektorer. Disse gode erfaringer og samarbejdsrelationer, skaber gode forudsætninger for det fremadrettet arbejdet med det nære sammenhængende sundhedsvæsen i 2021.

Mange af de gode projekter fra 2020 videreudvikles i 2021 og der sættes samtidig også nye tiltag i gang, hvor af enkelte er eksemplificeret i handleplanen. Nedenfor fremhæves udvalgte elementer fra Handleplanen 2021.

Klyngesamarbejdet med de nordjyske kommuner og almen praksis

Klyngesamarbejdet er nu veletableret og de første 2 år af Sundhedsaftalen er gået. I 2021 gennemføres der derfor en midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen med fokus på både lokale projekter, indsatsområder og organisering.

Det udadvendte hospital - behandling i eget hjem

På alle regionens hospitaler er der etableret indsatser og arbejdsgange, som understøtter det udadvendte hospital. I 2021 vil der således arbejdes videre med bl.a. indsatser omkring brobyggersygeplejersker, IV i eget hjem/nærmiljø og liasonpsykiatri. Der sættes desuden fokus på fleksibel udnyttelse af ressourcer i Den Præhospitale Virksomhed.

Lægedækning

Region Nordjylland ønsker at styrke det eksisterende og velfungerende samarbejde med de enkelte læger, kommunerne og PLO-Nordjylland. Dette gennem en mere proaktiv tilgang til sikring af lægedækningen i hele regionen. Her bruges bl.a. kapacitetsstyringsmodellen, som kan bidrage til at kortlægge, hvilke lægedækningsområder der kræver særligt fokus. Modellen evalueres i 2021.

Når lægedækningen ikke kan løses via overenskomstsmæssige løsninger, kan regionsklinikker udgøre det relevante tilbud til borgerne. I regionsklinikkerne kan der afprøves nye tiltag i lille skala med henblik på at sprede gode tiltag til øvrige alment praktiserende læger. I 2021 evalueres regionsklinikkerne og Nye veje i perioden 2017-2020.

Sundhedshuse

Der arbejdes på at få fuld udnyttelse af potentialet i de eksisterende sundhedshuse. Samtidig vil der i 2021 i samarbejde med Mariagerfjord Kommune udføres et forprojekt til et nyt sundhedshus i Hobro, beliggende på sygehusmatriklen og der indgås et samarbejde med Aalborg Kommune om at udføre det forberedende arbejde forud for etablering af psykiatriens hus.

Forebyggelse

Region Nordjylland vil i mødet med borgeren tage et ansvar for forebyggelsen, og sammen med sundhedsvæsenets øvrige aktører tage et medansvar for forebyggelsesindsatsen. i 2021 vedtages der således en Handleplan for forebyggelse, som tilkendegiver, hvilke forebyggende indsatser regionen vil iværksætte på de forskellige områder hvor vi er i kontakt med borgerne.

Digitalisering

For at indfri ambitionerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, er det af afgørende betydning, at digitale løsninger integreres i opgaveløsningen. Digitaliseringsindsatser skal således gå hånd i hånd med de organisatoriske og sundhedsfaglige indsatser, så det fulde potentiale i det nære sundhedsvæsen samlet set udnyttes bedst muligt.Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget 25-01-2021

Direktør for Patientforløb Eva Sejersdal indledte punktet.

Akut- og Praksisudvalget godkendte Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2021, og tog orienteringen om status på Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2020 til efterretning.

Patientudvalget 25-01-2021

Eva Sejersdal orienterede om status på handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i 2020 og om indholdet i den opdaterede udgave til 2021.

Patientudvalget godkendte indstillingerne med følgende bemærkning:

Patientudvalget efterlyser tydelighed på organiseringen af klyngesamarbejdet samt på muligheden for politisk indflydelse på dagsordnerne i de politiske klynger og på anvendelsen af de 2 mio. kr.
Derudover opfordrer man til yderligere fokus på videndeling på tværs af klyngerne.

Sagsfremstillingen suppleres med et bilag med oversigt over organiseringen forud for behandlingen i Forretningsudvalget.

Martin Bech deltog ikke i punktets behandling.

Psykiatriudvalget 03-02-2021

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkning.

Psykiatriudvalget har et ønske om, at Psykiatrien kommer mere i fokus i de kommende handleplaner og med en beskrivelse af de konkrete initiativer. 

Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021 er tilrettet på baggrund af drøftelserne i de tre ovenstående udvalg.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget, Patientudvalget og Psykiatriudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2021.
  2. Tager orienteringen om status på Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2020 til efterretning.


Det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen 2021
Status - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2020