Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

2. Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 2/2021

Journalnr. 2020-006378

Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 2/2021til ministeriet.

 
 
 


Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Nærværende månedsrapportering 2/2021 omhandler perioden 1. februar 2021 - 28. februar 2021.

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 17. marts 2021:

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed. 

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Omfanget af ekstraarbejder er fortsat på et højt niveau, og vurderingen af udgifterne hertil i den resterende byggeperiode er derfor forbundet med nogen usikkerhed.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end forudsat. Såfremt byggeperioden forlænges yderligere, vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanding er tilstrækkelig, men som anført i Det Tredje Øjes rapport, jf. særskilt pkt. på dagsordenen, vil det kunne blive nødvendigt med en revurdering heraf, hvilket vil medføre yderligere udgifter.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

e) Drift af projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af projektafdelingens nuværende bemanding. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af projektafdelingens bemanding, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til projektafdelingens drift mellem kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af projektafdelingen.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

f) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

Prognose pr. 28. februar 2021

Der er foretaget en ajourføring af prognosen ultimo januar, som viser en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 241,3 mio. kr.. Prognosen er dermed totalt set på omtrent samme niveau som prognosen pr. 31. januar 2021, som viste en forventet overskridelse på ca. 250,8 mio. kr.

Der er i forbindelse med ajourføringen af prognosen sket en op- og nedjusteringer af flere poster.

Der er forbindelse med ajourføringen således sket en nedskrivning af posten vedrørende byggeriets forsyning med el, vand og varme, hvilket navnlig skyldes, at det forudsættes, at udgiften fra og med 1. juli forudsættes finansieret af driftsmidler, som er afsat til formålet på regionens budget for 2021. Hertil kommer, at det oprindeligt afsatte budget har kunnet dække en lidt længere periode end oprindeligt forudsat, ligesom det månedlige forbrug fremadrettet vurderes at blive lavere end tidligere anslået i takt med den gradvise neddrosling af byggepladsen.

Der er endvidere sket en nedskrivning af posterne vedrørende uforudseelige udgifter på restomsætningen og P/L-problemet.

Samtidig er der dog sket en opjustering af prognosens udgift til "Dalux". Posten omfatter en opgørelse af indtalte krav fra entreprenører på ekstrabetaling for tillægsarbejder. Opjusteringen afspejler således, at der fortsat er en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvoraf en betydelig del efter projektafdelingens opfattelse kan henføres til mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale.

Det er projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger er udtryk for et realistisk bud på den forventede overskridelse af totalrammen, idet posterne vedrørende navnlig udgifter til betaling for forlænget byggetid, jf. bilaget pkt. 3 og udgifter til ekstraarbejder, jf. bilaget pkt. 4 og 5, er forbundet med en vis usikkerhed.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade. 

Der er ikke aktuelt konstateret væsentlige afvigelser i forhold til den senest reviderede arbejdstidsplan, og det er det er derfor fortsat forventningen, at hovedparten af entrepriserne vil kunne afleveres med udgangen af oktober 2021. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder har dog medført, at byggeriets fremdrift i den seneste periode har været  noget mindre end planlagt, og det vil derfor fortsat være nødvendigt at indgå aftaler med entreprenører om forcering for at sikre den nødvendige fremdrift. Hertil kommer, at COVID 19 generelt vil kunne udgøre en risiko for den planlagte fremdrift. Det bemærkes herved, at der i forbindelse med nedlukningen af 7 nordjyske kommuner i efteråret 2020 kunne konstateres en mindre fremdrift på flere entrepriser henover en periode på 5 uger. 

Der vil i forlængelse af de sidste entrepriseafleveringer være en idriftsætningsfase. Denne fase er under planlægning, men det forventes på nuværende tidspunkt, at opstart af klinisk drift kan ske i løbet af 2. halvår 2022, og at hospitalet kan være i fuld klinisk drift i 1. halvår 2023.

For en samlet oversigt over færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit henvises til vedlagte oversigtsplan.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har påbegyndt kvalificeringen og implementeringen af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag af 17. marts 2021 med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet. 

I første omgang har der været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder (anbefaling nr. 2), indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4), ligesom der er sket ansættelse af en udførelseschef (anbefaling nr. 8).

Der vil udover disse elementer i den kommende periode særligt være fokus på vurderingen af muligheden for at undlade færdigaptering (anbefaling nr. 2.2.), planlægning af teknisk indkøring/kvalitetssikring (anbefaling nr. 5.2.), samt planlægning af AB92-aflevering og idriftsætning (anbefaling nr. 7.1). 

De resterende anbefalinger er eller vil blive implementeret i løbet af 1. og 2. kvartal 2021.Kommunikation og dialog

Sagen behandles på møde i den politiske følgegruppe vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital den 22. marts. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 2/2021 til Sundhedsministeriet.

 


 
Prognose februar 2021 - inkl bilag A og B - endelig
Hovedstrukturplaner
Handlingsplan DTØ anbefalinger1703 inkl bilag
Handlingsplan DTØ anbefalinger1703 inkl bilag
Prognose februar 2021 - inkl bilag A og B - endelig