Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

10. Godkendelse - Opfølgning på Regional Udviklingsstrategi

Journalnr. 2018-027047

Resumé

Regionsrådet vedtog i maj 2020 Regional Udviklingsstrategi (RUS) for perioden 2020-23. I strategien er der indbygget en række initiativer og effektmål, hvis realisering har betydning for strategiens samlede påvirkning af den nordjyske udvikling. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til "Regional Udviklingsredegørelse 2020", som giver en status på hvor vi er mht. effekter og initiativer i RUS'en.

Det indstilles, at Regionsrådet godkender udkastet som fremtidigt grundlag for opfølgning og måling på strategien.Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2020 Regional Udviklingsstrategi for Nordjylland 2020 - 2023 (RUS).

For at vurdere implementeringen af strategien indeholder RUS fem effektmål for hver af de tre indsatsområder som udgør strategiens fundament

Derudover rummer de tre indsatsomåder hver kerneinitiativer og øvrige initiativer, der gennemføres i partnerskaber af skiftende karakter og sammensætning.

Administrationen har udarbejdet et forslag til "Regional Udviklingsredegørelse 2020" med beskrivelse af den socioøkonomiske udvikling i Nordjylland samt status på RUS'ens effekter og kerneinitiativer (bilag 1). Til redegørelsen hører et bilag som indeholder en kort status på de øvrige initiativer, der hører til hvert indsatsområde i RUS (bilag 2).

Udgangspunkt for effektmålene i RUS er data (baseline) der var de nyeste tilgængelige på tidspunktet for vedtagelsen. Ved indsamling af nyere data er der en naturlig forsinkelse, som kan variere en del fra område til område. På nogle få områder giver de nyeste data en indikation på udviklingen siden vedtagelsen i maj 2020, mens der på andre områder endnu er tale om en afspejling af en udvikling, som reelt har fundet sted før vedtagelsen af RUS.

Redegørelsen viser sammenfattende følgende omkring de 15 effektmål indeholdt i den Regionale Udviklingsstrategi:

I. Det går i den rigtige retning for 5 mål (nås inden 2025)

Inden for alle 3 indsatsområder er der effektmål, hvor udviklingen går i retning af, at målet kan nås før eller i 2025. Det gælder for adgangen til bredbåndsforbindelser og for andelen af arbejdsstyrken, som deltager efter- /videreuddannelse. Under Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland gælder det, at både antallet af forureningsundersøgelser, deltagelse i kulturaktiviteter og omstilling til regionale fossilfri busser udvikler sig så positivt, at målet forventes nået senest i 2025.

II) Det går langsomt i den rigtige retning for 5 mål (men nås først efter 2025)

På infrastrukturområdet imødeses stadig et langsigtet forlig om de statslige investeringer, der er afgørende for de nordjyske prioriteringer. Antallet af passagerer i den kollektive trafik steg i 2019 minimalt, men denne beskedne udvikling vil ikke gøre det muligt at nå målet i 2025, selv hvis der ses bort fra Covid-19, som i øvrigt forventes at få negativ indflydelse på den kollektive trafik, selv efter at pandemien er overstået. Det går heller ikke så hurtigt som ønsket med at sikre, at mindst 85 pct. af arbejdsstyrken får en erhvervskompetencegivende uddannelse, ligesom udledningen af drivhusgasser også skal falde i et højere tempo for at nå målet.

III) Det går i den forkerte retning for 4 af målene

Befolkningstilbagegangen i landdistrikterne er endnu ikke ophørt, i 2020 var der lidt færre unge der valgte en erhvervsuddannelse end året før; og investeringerne i forskning og udvikling er faldet. En landsdækkende tendens til fald i andelen af vedvarende energi slog også igennem i Nordjylland i 2018.

IV) Der er 1 mål som der endnu ikke kan måles på

3.600 personer startede på en videregående STEM-uddannelse i Nordjylland i 2018, der er udgangspunkt for målingen. Der foreligger pt. ikke opfølgende målinger

Det er vigtigt at bemærke, at de 15 effektmål typisk påvirkes af handlinger hos en lang række forskellige aktører på forskellige niveauer. Der er altså sjældent tale om effekter som Regionen alene kan påvirke. Der skal typisk et bredt partnerskab til.

Det samme gør sig gældende for de såkaldte kerneinitiativer i RUS'en. Disse er dog karakteriseret ved, at de er defineret i samarbejde med nære samarbejdspartnere, hvorfor der allerede er etableret en stærk drivkraft bag disse initiativer. Derfor viser redegørelsen også, at der allerede er gjort gode fremskridt mht. at få kerneinitiativerne sat i værk.

Udviklingen omkring initiativer og effekter i strategien følges løbende i de forskellige regi og grupper omkring implementering af initiativer i RUS'en. Denne redegørelse sigter mod at give et samlet overblik til både det politiske og administrative system. Næste redegørelse vil blive udarbejdet og præsenteret ultimo 2021/primo 2022.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Udvalg for Regional Udvikling drøftede og godkendte Regional Udviklingsredegørelse 2020 og dens metode, som blev rost for dens overskuelighed.

I næste redegørelse vurderes initiativer og effekter også i forhold til Verdensmålene.

Udvalget og administrationen er opmærksomme på behovet for at stimulere og fremme brugen af den kollektive trafik i kølvandet på Covid-19, så målene for området kan nås. I den indsats kan det overvejes at indtænke kulturlivet.

Udvalget besluttede at sende redegørelsen videre til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Klima- og Miljøudvalget 09-03-2021

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling:

  1. Drøfter og godkender redegørelsen og dens metode
  2. Tager stilling til eventuelle supplerende initiativer
  3. Beslutter om redegørelsen skal forelægges Regionsrådet

Klima- og Miljøudvalget drøftede Regional Udviklingsredegørelse 2020 og et flertal godkendte redegørelsen og dens metode og besluttede at sende redegørelsen videre til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Susanne Flydtkjær (EL) kunne ikke tilslutte sig indstillingen med følgende begrundelse: at der fremtidigt alene måles snævert på enkelte effektmål, hver for sig og uden sammenhæng med en overordnet vurdering af, om de iværksatte initiativer i RUS virker i retning af, at opfylde Klimalovens krav om reduktion af drivhusgasser med 70% i 2030 og klimaneutralt i senest 2050; samt at der ikke sættes retning for hvilke initiativer i RUS´en, der fremadrettet skal prioriteres for at kunne opfylde Klimalovens krav. Indstilling

Et flertail i Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Drøfter og godkender redegørelsen og dens metode.

 RUR 1
Bilag 1 til RUR 2020