Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

14. Godkendelse - Støtteerklæringer til puljeansøgninger vedr. uddannelsesdækning

Journalnr. 2020-007266

Resumé

Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet for ansøgning til to puljer, der begge har det formål at skabe flere decentrale erhvervsuddannelser. Det drejer sig om Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) der søger midler fra ”Pulje til bedre uddannelsesdækning” og om SOSU Nord, der søger midler fra "Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne". Skolerne ønsker at styrke deres udbud i hhv. Hobro og Frederikshavn.

Det er således ikke en høring om nye uddannelsesudbud, da begge institutioner har udbudsret til de pågældende uddannelser. Men en opbakning fra Regionen til de to uddannelsesinstitutioners  ansøgning vil kunne bidrage til, at ansøgningerne fremstår koordineret og dermed med større styrke i relation til et varieret og decentralt erhvervsuddannelsesudbud i Nordjylland.Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet for ansøgning til to puljer, der begge har det formål at skabe flere decentrale erhvervsuddannelser. Da Regionsrådet har en rolle i forhold til at sikre et tilstrækkeligt og geografisk dækkende uddannelsesudbud, anbefaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at ansøgningen om puljemidler koordineres med Regionsrådet. Derfor har Regionsrådet i Nordjylland modtaget to anmodninger om støtte til ansøgningen.

Pulje til bedre uddannelsesdækning


"Pulje til bedre uddannelsesdækning" har til formål at skabe flere decentrale udbud af erhvervsuddannelser, hhx og htx. Puljen udmøntes i perioden 2020-2023 og er i alt på 25 mio. kr. Puljen kan eksempelvis støtte oprettelse af nye uddannelsesudbud af erhvervsrettede uddannelser, i egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen. Det indgår som et centralt element i udmøntningen, at midlerne skal gå til at sikre udbud i tyndt befolkede områder - forstået som kommuner der vil udløse udkantstilskud til erhvervsrettede uddannelser, her indgår Mariagerfjord Kommune.

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) søgte ovenstående pulje i 2020 og fik støtte til at oprette htx, samt de to grundforløb, GF1, "Fødevarer, jordbrug og oplevelser" og "Teknologi, byggeri og transport" i Hobro. Nu søger de atter puljen om støtte til at etablere flere af de erhvervsuddannelser, som de blev godkendt til at udbyde i Hobro i 2020. Dette skete som et led i fusionen med Tradiums Hobro-afdeling og som et led i overtagelsen af Tech Colleges udbud i Hobro.

Ovennævnte udbudsgodkendelser skal føre til en række aktive erhvervsuddannelsesudbud hen over de kommende 5 år, så der sikres en volumen i uddannelsesudbuddet i Hobro.

Konkret ønsker HEG af søge om tilskud til at etablere hovedforløbet "Kontoruddannelsen med specialer" samt nedenstående grundforløb, GF 2:

I den forbindelse har HEG indsendt en anmodning om en støtteerklæring fra Regionsrådet og udkast hertil er vedlagt.

Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne


Børne- og Undervisningsministeriets "Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne" har til formål at sikre en bedre geografisk dækning af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i områder, hvor der i dag er langt til den nærmeste skole. Puljen skal således styrke søgningen til social- og sundhedsuddannelserne og derved bidrage til at imødekomme den øgede efterspørgsel efter social- og sundhedspersonale. Puljen udmøntes i 2021 og 2022, og er på ca. 1,5 mio. kr. i 2021 og forventet 3 mio. kr. i 2022.

SOSU Nord fik i 2020 bevilget midler fra "Pulje til bedre uddannelsesdækning" til at oprette tre lokalafdelinger i hhv. Mariagerfjord, Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner. Derimod fik de afslag på deres ansøgning vedr. afdeling i Frederikshavn, da denne kommune ikke udløser udkantstilskud.

De har i dag etableret afdelinger i alle fire kommuner, og generelt er lokalafdelingerne kommet godt fra start i forhold til elevoptag - der har været en stigning på i alt 241 elever på GF 2 fra 2018 med 656 elever til 2020 med 897 elever.

SOSU Nord søger nu "Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne" om etableringstilskud til deres udbud i Frederikshavn (for at sikre uddannelse af et øget antal elever i 2021 og i årene fremover). SOSU Nords lokalafdeling i Frederikshavn er placeret på Frederikshavn Handelsskole, og skolen søger derfor midler til etablering af undervisningslokalerne. Det er vigtigt, at lokalafdelingerne har samme høje kvalitet i form af relevant undervisningsudstyr som de større afdelinger i Aalborg og Hjørring.

I den forbindelse har SOSU Nord indsendt en anmodning om en støtteerklæring fra Regionsrådet og udkast hertil er vedlagt.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Bakker op om HEGs ansøgning om tilskud til etablering af udbud af de nævnte seks grundforløb i Hobro som skitseret i vedlagte udkast til støtteerklæring.
  2. Bakker op om SOSUs ansøgning om tilskud til etablering af deres lokalafdeling i Frederikshavn som skitseret i vedlagte udkast til støtteerklæring.
Udmelding af pulje til bedre uddannelsesdækning_2021
Udmelding af pulje til bedre geografisk sikring af SOSU_2021
Anmodning om støtteerklæring_HEG
Anmodning om støtteerklæring_SOSU Nord
Udkast til støtteerklæring_HEG
Udkast til støtteerklæring_SOSU Nord