Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

12. Godkendelse - Tilladelse til råstofindvinding og miljøkonsekvensrapport i graveområde Abildhave, Thisted Kommune

Journalnr. 2018-030523

Resumé

Danopal har i oktober 2018 søgt om forlængelse samt udvidelse af virksomhedens tilladelse til råstofindvinding ved Frøstrup i graveområde Abildhave, Thisted Kommune.

Regionsrådet besluttede sit på møde i januar 2019, at ansøger (Danopal) blandt andet skulle redegøre for forhold vedrørende støj og våd natur, samt eventuelle afværgeforanstaltninger i en miljøkonsekvensrapport.

Danopal har udarbejdet et udkast til miljøkonsekvensrapport som belyser miljøforholdene. Administrationen har på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og de beskrevne afværgeforanstaltninger indarbejdet vilkår der sikrer miljøforholdene i et udkast til råstoftilladelse. Regionsrådet besluttede på sit møde i maj 2020 at sende udkastene i 8 ugers høring.

Der er indkommet et høringssvar fra en nabo, som ikke giver anledning til ændringer i miljøkonsekvensrapporten eller råstoftilladelsen.

Regionsrådet amodes om at bemyndige Administrationen til at meddele en 30 årig tilladelse til Danopal til indvinding af råstoffer.Sagsfremstilling

Danopal har i oktober 2018 søgt om forlængelse samt udvidelse af virksomhedens tilladelse til råstofindvinding ved Frøstrup i graveområde Abildhave. Den ansøgte indvinding skal foregå på dele af matr.nr. 1g Rødbrogård, Tømmerby og 1b Abildhave Gde., Østerild, Gl. Aalborgvej 15-17, Frøstrup, Thisted Kommune (bilag 1).

Der er søgt om tilladelse til indvinding af særligt kvartssand, med en årlig indvinding på 50.000 m³ i 30 år. Den største del af indvindingen vil foregå under grundvandsspejl som det sker allerede i dag, og området efterbehandles til en sø. Tilladelsen afløser en 30-årig tilladelse meddelt af Skov- og Naturstyrelsen.

Administrationen har screenet projektet ifølge miljøvurderingsloven og vurderet, at der kunne være en væsentlig påvirkning af en række miljøforhold i forbindelse med projektet. Miljøforholdene omfatter blandt andet støj, vibrationer, lys, skredforhold, grund- og overfladevand samt dyre- og planteliv. Regionsrådet besluttede sit på møde den 29. januar 2019, at Danopal skulle redegøre for disse forhold samt eventuelle afværgeforanstaltninger i en miljøkonsekvensrapport.

Den sammenfattende redegørelse (bilag 2) opsummerer de belyste miljøforhold samt et program til overvågning af ændringer i grundvandsspejlet. Miljøkonsekvensrapporten beskriver detaljeret miljøforholdene og de afværgeforanstaltninger der skal sikre at miljøforholdene ikke påvirkes væsentlig

Det er Administrationens vurdering, at det er muligt - baseret på afværgeforanstaltningerne i miljøkonsekvensrapporten - at opstille vilkår i råstoftilladelsen på en sådan måde, at en væsentlig påvirkning af miljøet ikke finder sted.

På grundlag af ansøgning, miljøkonsekvensrapport (bilag 3), Thisted Kommunes udkast til tilladelse efter vandforsyningsloven og udkast til dispensation efter naturbeskyttelsesloven har administrationen derfor udarbejdet et udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding (bilag 4). Regionsrådet besluttede på den baggrund, på sit møde den 26. maj 2020 at sende udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til råstoftilladelse i 8 ugers høring.

Høringen er nu afsluttet og der er indkommet ét høringssvar fra en nabo til virksomheden. Høringssvaret omhandlede bekymring for udskridning af skel, sikring af de omkringliggende arealer, så de ikke påvirkes af råstofindvinding under grundvandsspejl samt spørgsmål til placering af erstatningsnatur. Høringssvaret og Administrationens svar på dette fremgår af den sammenfattende redegørelse

Det er Administrationens vurdering, at det indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i miljøkonsekvensrapporten eller i udkastet til råstoftilladelse. De forhold som naboen udtrykker bekymring for er forhold, der er adresseret i miljøkonsekvensrapporten.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 9. marts 2021

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Susanne Flydtkjær (EL) kunne ikke godkende bemyndigelsen til at tillade råstofindvindingen, idet hun fandt følgende: 
At der ikke var vurderet på alternativer, om der i andre regioner tættere på  -  den i miljøkonsekvensrapporten nævnte - storaftageren Isover indvindes samme råstof - så der minimeres mest muligt på transport af råstoffet, ved ikke at transportere råstoffet fra Nordjylland til Sønderjylland; samt at det ikke er vurderet om den kumulative støjforurening  ved råstofindvinding - tillagt støj fra nærliggende vindmølletestcenter - er generende - eller endog sundhedsskadelig - støj til kl. 22:00.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender, at Administrationen bemyndiges til at meddelte tilladelse til den ansøgte råstofindvinding i graveområde Abildhave, Thisted Kommune.
Kortbilag
Sammenfattende redegørelse for Miljøkonsekvensrapport og råstoftilladelse
Miljøkonsekvensrapport
Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Frøstrup