Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

18. Godkendelse - Bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193

Resumé

Der er behov for meddelelse af en bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en bevilling på 133,2 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er behov for meddelelse af en bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til dækning af udgifter til nedenstående poster på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Mio. kr.

 

Byggepladsdrift

           42,8

Rådgivning

           40,0

Forsikring

             1,5

Advokatomkostninger

             4,0

El, vand, varme

           22,4

Tilslutningsafgifter

             9,5

Projektafdelingen

           13,0

Total

         133,2

 

Byggepladsdrift

I forbindelse med færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital er der behov for frigivelse af 42,8 mio. kr. til byggepladsdrift til Kvalitetsfondsprojektet. Udgiften er opgjort på baggrund af opgørelsen af forbruget til byggepladsdrift i 2020, hvor der blandt andet har været større udgifter til vinterforanstaltninger end forudsat, samt anslået udgift til byggepladsdrift i den resterende byggeperiode.  

Byggepladsdrift omfatter blandt andet drift af adgangsveje, midlertidige pladser til oplag, affaldshåndtering og materiel og drift af byggepladsfaciliteter herunder toiletter, spise- og omklædningsfaciliteter for håndværkere, drift og vedligeholdelse af skurby, portner/vagtfunktion, førstehjælpscontainere og vinterforanstaltninger.

Rådgivning

Der er behov for frigivelse af midler til honorar til totalrådgiver (Indigo) for ydelser i henhold til den oprindelige totalrådgivningsaftale fra 2012, herunder færdigprojektering, fagtilsyn og projektopfølgning. Der er endvidere behov for frigivelse af midler til byggeledelse (Niras) i 2021. Der søges om en rammebevilling på 40,0 mio. kr. i 2021 fordelt med 30,0 mio. kr. til totalrådgiver og 10,0 mio. kr. til byggeledelsen.

Forsikringspræmier

Som følge af forlænget byggetid vil projektforsikringens løbetid skulle forlænges. Udgiften hertil i 2021 er opgjort til 1,5 mio. kr.

Advokatbistand

Der er i 2021 udgifter til advokatbistand til en række endnu ikke afklarede juridiske problemstillinger vedrørende blandt andet igangværende voldgiftssager, krav fra entreprenørerne vedr. forlænget byggetid og øvrige opgaver af juridisk karakter. Der søges om et rammebeløb for 2021 på 4,0 mio. kr. 

El, vand og varme

Der er behov for frigivelse af 22,4 mio. kr. til el, vand og varme frem til byggeriets aflevering. 

Afleveringen af byggeriet sker successivt i løbet af 2021, hvorefter byggeriet gradvist overgår til idriftsætningsfasen, hvilket samtidig indebærer, at finansieringen af el, vand og varme overgår til driftsmidler. Driftsudgiften til el, vand og varme på NAU i 2021 udgør anslået 8,9 mio. kr. Udgiften indgår i budget 2021 som en del af de midler, der er afsat til udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Tilslutningsafgifter

Der er endvidere behov for frigivelse af 9,5 mio. kr. til betaling af tilslutningsafgifter i forbindelse med Aalborg Forsynings fremføring af rørledninger til fjernvarme og vand. Ledningerne er dimensioneret med henblik på forsyning af Nyt Aalborg Universitetshospital og øvrige byggerier på østmatriklen, og der vil derfor efterfølgende skulle ske en fordelingen af udgiften mellem projekterne.

Projektafdelingen

Udgiften til driften af Projektafdelingen i 2021 udgør 13,0 mio. kr.Økonomi

Den samlede bevilling udgør 133,2 mio. kr.

Finansiel dækning kan anvises af de midler, der er afsat på kvalitetsfondsprojektets budget.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At der meddeles en bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital