Tilbage til oversigt

Forretningsudvalget
22-03-2021 09:00

Udskriv

3. Godkendelse - Øget budgetramme til aktivitetsafvikling og orientering om status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger

Journalnr. 2020-042459

Resumé

Med henblik på Forretningsudvalgets godkendelse forelægges forslag om fortsat udvidelse af rammen til afrenging af aktivitet på privathospitaler og godkendelse af ramme til afvikling af meraktivitetsprojekter. Formålet er, at sikre en relevant og fortsat afvikling af aktivitet, som er påvirket af COVID-19-epidemien.

Yderligere orienteres Forretningsudvalget om status på den midlertidige aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger.Sagsfremstilling

Aktivitetsafvikling på hospitalerne og privatområdet

De somatiske hospitaler har i efteråret arbejdet med at nedbringe aktivitetsefterslæbet fra COVID-19-epidemiens start i foråret 2020. Dette er primært sket igennem meraktivitetsprojekter på hospitalerne og omvisitering af relevante patienter til privathospitalerne.

Som det fremgår af nedenstående graf, har effekten været, at antallet af patienter som venter på udredning og behandling var faldende henover efteråret. Det stigende smittetal har siden ultimo december betydet, at udviklingen i ventelisten igen har været i opadgående retning, idet hospitalerne ressourcer igen har været rettet imod COVID-19-opgaven.

Finansieringen af meraktivitetsprojekterne og merforbruget på privathospitalerne er i 2020 tilvejebragt, som en del af regionens opgørelse af nettomerudgifter grundet COVID-19.

Hospitalerne har budgetansvaret for patienter, som behandles på privathospitaler og hospitalerne har derfor til opgave at sikre, at budgettet til udgifter på privathospitalerne overholdes. Hospitalernes budgetter er imidlertid ikke tilpasset en situation, der skal kunne rumme en fortsat afvikling af aktivitetsefterslæb via anvendelse af privathospitalerne. 

Forretningsudvalget godkendte derfor på møde den 11. januar, at der i 1. kvartal af 2021 er en fortsat udvidelse af rammen til afregning af privathospitaler, så hospitalerne kan afdækkes for udgifter, der ligger over budgetniveau.

Under hensyn til udviklingen i COVID-19-epidemien i starten af 2021 og påvirkningen på udviklingen i ventelisten, foreslås det, at Forretningsudvalget godkender en fortsat udvidelse af rammen til afregning af privathospitaler i 2. kvartal 2021.

Det skal bemærkes, at genindførslen af patientrettighederne i somatikken fra 1. marts betyder, at en række patienter fremover selv vil kunne vælge at lade sig omvisitere til et privathospital. Ved fortsat at give hospitalerne budgetafdækning, bevares imidlertid muligheden for, at hospitalerne aktivt kan tilbyde relevante patienter omvisitering uden hensyntagen til budgetansvaret.

Igen, vil der altså være tale om et tillæg udover hospitalernes egne budgetter. Den samlede tillægsramme for 1. og 2. kvartal forventes ikke at overstige 40-50 mio. kr.

I forbindelse med Forretningsudvalgets godkendelse af den forøgede ramme til afregning af privathospitaler i 1. kvartal den 11. januar, var vurderingen, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at igangsætte meraktivitetsprojeker på hospitalerne. Med det faldende antal indlagte COVID-19-patiener og nedskaleringen i beredskabet er situationen nu, at det vurderes at være realistisk, at igangsætte enkelte mindre meraktivitetsprojekter.

Det foreslås derfor, at Forretningsudvalget godkender, at Direktionen kan igangsætte relevante meraktivitetsprojekter for op til 20 mio. kr.

Det vil - tilsvarende for 2020 - gøres gældende, at udgifterne til såvel budgetafdækning for merforbrug i afregningen af privathospitaler og meraktivitetsprojekterne, forudsættes finansieret som del af den statslige kompensation for COVID-19-merudgifterne.

Status på benyttelse af aftale vedr. udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis

Regionernes Lønnings‐ og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger (FAS) indgik i foråret 2020 vedlagte midlertidige aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2020 og er nu forlænget til den 30. juni 2021.

Aftalen omfatter udlægning af behandlinger på hovedfunktionsniveau, og omfatter som udgangspunkt de behandlinger, som findes i de praktiserende speciallægers overenskomst. Sygehusene kan dog udlægge alle ambulante behandlinger på hovedfunktionsniveau. Aftalen er vedhæftet som bilag.

I efteråret 2020 aktiverede Aalborg UH aftalen inden for specialet pædiatri.

Regionshospital Nordjylland og Aalborg UH identificerede efterfølgende behov for udlægning af følgende behandling til speciallægepraksis:

Hospital

Speciale

Behandling

Omfang (patienter)

Regionshospital Nordjylland

Kirurgi

Analudredninger

Ca. 70

Aalborg UH

Ortopædkirurgi

Behandling af håndpatienter med lidelser i fingrene. Der er primært tale om patienter med nedgroede negle og skæve fingre

Ca. 150 i januar og derefter evt. 20 om ugen

Ørelægehjælp

Søvnapnø

Ca. 75

Audiologiske undersøgelser

Ca. 100

Øjenlægehjælp

Øjenlågsoperationer

Ca. 70

Neurologi

Hovedpinepatienter

Ca. 50

Reumatologi

Udredningsforløb indenfor patientgrupperne artrit, ledsmerter samt kroniske rygsmerter

Ca. 20

Forretningsudvalget godkendte på baggrund af ovenstående på møde den 11. januar 2021 yderligere benyttelse af den midlertidige aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis.

Der har efterfølgende været afholdt opstartsmøder mellem hospitalsafdelingerne og Foreningen af Speciallæger og blevet udlagt behandling inden for specialerne ortopædkirurgi, ørelægehjælp, øjenlægehjælp, neurologi og reumatologi.

Den aktuelle status på omvisiterede patienter d. 10. marts 2021 fremgår af skemaet nedenfor.

Hospital

Speciale

Status på omvisiterede patienter pr. 10. marts 2021

Regionshospital Nordjylland

Kirurgi

0

Aalborg UH

 

Ortopædkirurgi

23

Ørelægehjælp

11

Øjenlægehjælp

46

Neurologi

33

Reumatologi

38

Pædiatri

36

I alt

187

Der er endnu ikke er foretaget omvisitering af patienter fra Regionshospital Nordjylland inden for specialet kirurgi. Omvisiteringen afventer, at der afholdes et opstartsmøde med FAS. Regionshospital Nordjylland er pt. i proces med at arrangere mødet.

Der har vist sig at være tekniske udfordringer forbundet med omvisitering af patienter inden for specialet ørelægehjælp. Dermed kom omvisiteringen senere i proces end planlagt. Udfordringerne er løst og de relevante patienter omvisiteres nu som planlagt.

Udgifterne til den udlagte behandling i speciallægepraksis vil i første omgang blive dækket af regionens budget på praksisområdet og forventes i sidste instans refunderet af staten.

Regionerne og staten er blevet enige om at genindføre patientrettighederne pr. 1. marts 2021. Disse rettigheder gælder jf. vedlagte aftale også for de patienter, der er omvisiteret til behandling i speciallægepraksis iht. aftalen.

Administrationen har modtaget henvendelser fra omvisiterede patienter, der er blevet tilbudt behandling ved en praktiserende speciallæge i Region Midtjylland beliggende langt væk fra patientens bopæl. Ligeledes opleves det, at ventetiden til behandling i flere speciallægepraksis er over 30 dage. Administrationen er i dialog med FAS om problematikken.

Opfølgning på de politiske målsætninger

Opfølgning på de politiske målsætninger indeholder normalt de seneste tal for henholdsvis udredningsret, erfarede ventetider til operation og ventetid til kræftbehandling. 

Under COVID-19 har bekendtgørelsen om udredningsretten været suspenderet i forskellige perioder for hhv. somatikken og psykiatrien. For somatikken; marts 2020 til og med februar 2021. For Psykiatrien; marts 2020 til og med august 2020.

I denne opfølgning indgår punkt 1.2 "Overholdelse af bekendtgørelsen om udredningsret" udelukkende for psykiatrien i de måneder, hvor udredningsretten ikke har været suspenderet. Der indgår ingen data for somatikken.

Data for erfaret ventetid til operation er ikke medtaget, da data ikke er opdateret siden overgangen til LPR3.Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

  1. Godkender en fortsat udvidelse af rammen til afregning af privathospitaler i 2. kvartal 2021 udover hospitalernes egne budgetter på op til 50 mio. kr. samlet set for 1. og 2. kvartal.
  2. Godkender at Direktionen kan igangsætte relevante meraktivitetsprojekter på hospitalerne for op til 20 mio. kr.
  3. Tager orienteringen vedr. status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis til efterretning.
  4. Tager opfølgningen på de politiske målsætninger til orientering.


Aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis
Forlængelse af aftale om udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis t.o.m. 30. juni
Politiske målsætninger kort version - opfølgning til FU (marts 2021).pdf
Notat fra Finansministeriet - Håndtering af COVID-19 i regionerne