Tilbage til oversigt

Regionsrådet
30-03-2021 13:00

Udskriv

2. Godkendelse - Profilplan for Region Nordjylland

Journalnr. 2019-018122

Resumé

Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed har været i høring hos de nordjyske kommuner, Lægeforeningen Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget i perioden 13. januar til 1. marts 2021. Sundhedsstyrelsen har ligeledes modtaget høringsversionen af profilplanen til orientering og eventuel kommentering.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt bemærkninger fra de regionale politiske udvalg i december, er der foretaget redaktionelle tilpasninger i profilplanen. Regionsrådet anmodes om at godkende den endelige version af Profilplanen 2021-2025.

(Forud for behandlingen i Forretningsudvalget var der markeret de rettelser, der var blevet foretaget i profilplanen fra høringsversionen til den endelige version, med gule og grønne farver. I den vedhæftede version er farvere fjernet. Det er kun farvemarkeringerne, der er blevet fjernet – der er ikke ændret i tekst eller andet).Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 26. maj 2020, at der skulle udarbejdes profiler og visioner for de nordjyske hospitaler. Dette er blevet til Profilplan 2021-2025 for Region Nordjylland, der beskriver profiler for Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed. Planen indeholder ligeledes visioner og pejlemærker, som regionen ønsker, at hospitalerne udvikler sig indenfor. Formålet med profilplanen er at understøtte den fortsatte faglige udvikling i den eksisterende decentrale hospitalsstruktur på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats.

I perioden 13. januar til 1. marts 2021 har profilplanen været i høring hos de nordjyske kommuner, Lægeforeningen Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget samt til orientering og eventuel kommentering hos Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt bemærkningerne fra de regionale politiske udvalgsmøder i december 2020 og marts 2021, er der foretaget redaktionelle tilpasninger og rettelser i profilplanen.

Der er desuden udarbejdet et høringsnotat, der i et sammendrag giver indblik i de bemærkninger, som høringsparterne har indgivet. Høringsnotatet vil efter politisk godkendelse af Profilplanen blive fremsendt til høringsparterne, som tak for deres indgivelser og samtidig give et indblik i, hvordan Region Nordjylland har behandlet deres høringssvar.

De indkomne høringssvar kan læses i deres fulde længde på Region Nordjyllands hjemmeside via dette link: https://rn.dk/om-region-nordjylland/aabenhed-i-forvaltningen/hoering-af-region-nordjyllands-profilplan-2021-2025

Vedlagt er den endelige version af Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed samt høringsnotat.

Der pågår på nuværende tidspunkt et arbejde med udarbejdelsen af handleplanen for profilplanens udviklingsinitiativer. Handleplanen fremlægges til politisk behandling i april 2021.Kommunikation og dialog

Psykiatriudvalget 10-03-2021

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

At profilplanen bliver tilrettet i forhold til de bemærkninger Sundhedsstyrelsen har fremsat i sit høringssvar, og en præcisering af Psykiatriens indsatser i relation til forskning og rekruttering.

Akut- og Praksisudvalget 10-03-2021

Akut- og Praksisudvalget roste administrationen for en god proces med stor lydhørhed og en solid og velskrevet plan.

Udvalget drøftede de indkomne høringssvar.

Med enkelte præciseringer og tilføjelser til Profilplanen, herunder input fra Sundhedsstyrelsen  vedr. Thisted Sygehus og klinikken i Hobro, godkendte Akut- og Praksisudvalget indstillingen.

Patientudvalget 15-03-2021

Eva Sejersdal redegjorde for profilplanen med de justeringer, der er foretaget på baggrund af høringsprocessen.

Patientudvalget udtrykte anderkendelse af arbejdet med profilplanen. 

Patientudvalget indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender profilplanen.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget, Psykiatriudvalget og Patientudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At godkende den endelige version af Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed.
Forretningsudvalget 22-03-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 22. marts 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen. Der blev desuden nikket til, at der ikke i indeværende periode udarbejdes en regional forskningsstrategi.

Otto Kjær Larsen deltog ikke i sagens behandling.Høringsnotat
Profilplan 2021-2025 for Region Nordjylland