Tilbage til oversigt

Regionsrådet
29-06-2021 13:00

Udskriv

13. Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet 1. kvt. 2021

Journalnr. 2021-002245

Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartals-rapport for 1. kvartal 2021. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 gengiver projektets aktuelle status pr. 31. marts 2021. Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af de månedlige afrapporteringer til Sundhedsministeriet for april og maj, som indeholder opdaterede oplysninger om blandt andet projektets økonomiske prognose.

Tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende kvartalsrapport, er med forventet aflevering i 3. og 4. kvartal 2021. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder har dog medført, at byggeriets fremdrift i den seneste periode har været noget mindre end planlagt, og det vil derfor fortsat være nødvendigt, at indgå aftaler med entreprenører om forcering for at sikre den nødvendige fremdrift.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporteringen været underkastet en uafhængig vurdering hos en ekstern revisor - det såkaldte 3. øje (DTØ). Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af revisionsfirmaet BDO. Revisionens bemærkninger er gengivet i kvartalsrapporten, mens den uafhængige risikovurdering fra 3. øje er vedlagt som bilag.

3. øje (DTØ) konkluderer jævnfør vedhæftede rapportering, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag, og at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil.

Dog er det fortsat DTØ's vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 1. kvartal 2021.

Det er derfor fortsat DTØ's vurdering, at projektet, ud fra den af projektet senest fremlagte økonomiprognose og det kapitaliserede risikobillede, ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn. Der pågår endelig afklaring af supplerende finansiering, som kan bidrage til at reducere den regionale medfinansiering.Kommunikation og dialog

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe den 7. juni 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. At Kvartalsrapport vedr. NAU for 1. kvartal 2021 godkendes til fremsendelse til Sundhedsministeriet.Forretningsudvalget 21-06-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

 Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Lopdrup (B) og Lina H. Jespersen (V) deltog ikke i sagens behandling.Kvartalsrapport NAU 1. kvartal 2021
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_1. kvt. 2021_endelig