Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

3. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 7/2021

Journalnr. 2020-006378

Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 7/2021 til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Nærværende månedsrapportering 7/2021 omhandler perioden 1. juni 2021 - 31. juli 2021 og indeholder således en opdateret prognose for både juni og juli. Prognosen er baseret på den forventede senere aflevering af byggeriet og deraf afledte revision af hovedtidsplanen, jf. nærmere særskilt punkt på dagsordenen. Dette påvirker flere af nedenstående poster.

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 12. august 2021:

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den oprindeligt planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Udgiften er pr. nærværende månedsrapport 7/2021 forøget som følge af den udmeldte senere aflevering af byggeriet.

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter Projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Tilgangen af entreprenørkrav til Dalux er dog taget af over de seneste måneder, hvilket kunne underbygge en forventning om, at den samlede mængde af krav mod projektet er ved at være indkommet. Det vurderes dog, at det er for tidligt at drage denne konklusion, hvorfor der fortsat skal tages forhold herfor.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end oprindeligt forudsat. Ved en forlængelse af byggeperioden vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser. Udgiften er pr. nærværende månedsrapport 7/2021 forøget som følge af den udmeldte senere aflevering af byggeriet.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanding er tilstrækkelig. Udgiften er pr. nærværende månedsrapport 7/2021 forøget som følge af den udmeldte senere aflevering af byggeriet.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

f) Drift af Projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af Projektafdelingens nuværende bemanding. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af Projektafdelingens bemanding, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til Projektafdelingens drift mellem Kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af Projektafdelingen.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

h) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er Projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

Prognose pr. 31. juli 2021

Forlængelsen af byggetiden medfører en direkte forøgelse af overskridelsen på ca. 60 mio. kr. Prognosen pr. 31. juli 2021, hvor den udmeldte forsinkelse i AB92-afleveringen er indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 188 mio. kr. mens prognosen for juni, hvor forsinkelsen endnu ikke var indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 135 mio. kr., svarende til en opjustering med 53 mio. kr. De afledte økonomiske konsekvenser af den reviderede tidsplan belaster således ikke prognosen med det fulde beløb, idet en række af prognosens poster, som ikke har sammenhæng til tidsplanen, er nedjusteret i forbindelse med ajourføringen pr. 31. juli 2021.

Den Politiske Følgegruppe har den 7. juni 2021 behandlet et forslag om at fastholde Aalborg Universitetshospitals strålefunktion på Syd-matriklen i Aalborg, hvorved regionen kan undlade at etablere en strålesatellit på Øst-matriklen frem mod 2024. Herved kan der frigøres midler på investeringsoversigten for ca. 90 mio. kr. Forretningsudvalget har behandlet sagen om placering af stråleterapien på mødet den 21. juni 2021.

De 90 mio. kr. skal indgå i finansieringen af overskridelsen på 188,2 mio. kr. Herefter udestår der regional finansiering af overskridelsen på ca. 98,2 mio. kr.

Det er Projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger skal tages med et vist forbehold, da enkelte af prognosens poster muligvis skal justeres som følge af det fortsatte arbejde med den detaljerede hovedtidsplan, ligesom der må forventes yderligere udgifter til forceringsaftaler, supplerende rådgivning og øvrige uafklarede projektforhold. Der kan muligvis også komme yderligere udgifter som følge af prisstigninger på materialer, mangel på mandskab mv. som følge af markedssituationen.

Til orientering kan det oplyses, at Byggeledelsen har vurderet de mulige økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Opgørelsen beløber sig til en samlet vurderet fordyrelse af projektet på i alt 23,5 mio. kr.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade. På baggrund af blandt andet disse fremdriftsrapporter er den forventede aflevering af byggeriet udskudt til medio 2022, se særskilt punkt på dagsordenen herom. Den reviderede forventede tidsplan er indarbejdet i prognosen.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor, har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret langt de fleste af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag af 11. august 2021 med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet.

Der har været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder samt modtaget svar på Sundhedsministeriet på det fremsendte brev af 28. april 2021 omkring anvendelse af 84 mio. kr. fra apparaturpuljen til håndværkerrammen (anbefaling nr. 2.1), sket en specificering af prognosemodellens poster med henblik på styrkelse af gennemsigtigheden og anvendelsen i risikoarbejdet i forhold til teknisk indkøring og kvalitetssikring samt idriftsætningsfasen (anbefaling nr. 1.2), vurdering af, om det er realistisk at undlade færdigaptering af dele af byggeriet, hvilket er vurderet ikke er realistisk qua byggeriets fremskredne stadie og de afledte driftsøkonomiske konsekvenser, hvilket også DTØ har taget til efterretning (anbefaling 2.2) samt indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4). Herudover har været udarbejdet en revideret og udvidet plan for AB92 afleveringer indeholdende samtlige afleveringer og forventede afleveringer, hvor datoer foreligger samt opfølgning på 1. og 5. års eftersyn (anbefaling nr. 7)

Der arbejdes forsat med implementeringen af anbefalingen omkring planlægning af teknisk indkøring og kvalitetssikring med en justering af implementeringsstrategi, hvor der planlægges med et udbud af opgaven ved et eksternt firma til at løse opgaven (anbefaling nr. 5),

På den baggrund udestår der alene anbefalingen om implementering af planlægning af teknisk indkøring og kvalitetssikring som omdrejningspunkt for det videre arbejde. Den specifikke planlægning af den teknisk indkøring og kvalitetssikring forventes at være udført til afrapporteringen pr. august eller september måned 2021. Der henstår ikke yderligere anbefalinger med gult i oversigten end anbefaling 5.2.

Fokus vil fremadrettet være at sikre den månedlige opfølgning på status og evt. afvigelser i de enkelte anbefalinger eventuelt bilagt dokumentation.Kommunikation og dialog

Sagen drøftes på møde i den politiske følgegruppe den 16. august forud for Forretningsudvalgets møde. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 7/2021 til Sundhedsministeriet.Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen. Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke godkende oversendelse af månedsrapporteringen til Sundhedsministeriet, da den næppe er retvisende. Underskuddet er underestimeret. Hertil kommer voldgifter, Indigos rolle, stigende inflation, og senest er AB92-risiciene steget som er nye iht. dagsordenpunkt 1. Summa summarum betyder det, at udgifter, der burde afholdes nu, flyttes frem i tid.

Jess. V. Laursen deltog under sagens behandling i sin egenskab af medlem af Politisk Følgegruppe NAU.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke godkende indstillingen af de samme grunde, som blev fremført i Forretningsudvalget.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Prognose 2021 juni og juli incl bilag a og b
Opgørelse af totalramme 31.07.2021
Hovedstrukturplan august 2021
DTØ anbefalinger juni-juli 2021