Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

6. Godkendelse - 1. behandling af Budget 2022

Journalnr. 2020-043446

Resumé

Hermed præsenteres materialet til Regionsrådets 1. behandling af budget 2022.

Materialet viser overordnet, at der på sundhedsområdets drift er et råderum  på 136 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter og nye initiativer i 2022 m.v. På det regionale udviklingsområde er der en stort set uændret økonomisk ramme.Sagsfremstilling

Budgetoplægget for 2022 fremkommer som det vedtagne budget for 2021, der justeres for følgende elementer:

Der er indarbejdet finansieringsgrundlag svarende til de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen.

I tillæg til budgetoplægget er udarbejdet tilhørende bemærkninger, der beskriver de nuværende funktioner/aktiviteter indeholdt i budgetoplægget. 

Niveauerne for pris- og lønfremskrivning indstilles fastsat i overensstemmelse med niveauerne i Økonomiaftalen. Dette er nærmere beskrevet i særskilt bilag.

Sundhedsområdet
Budgetoplægget viser, at der til budgetlægning 2022 på sundhedsområdets drift er et økonomisk råderum på 136 mio. kr. til  dækning af udfordringer fra 2021, uomgængelige merudgifter samt nye initiativer i 2022.

Herudover er der i budgetoplægget forlods reserveret en (netto)reduktion på ca. 2 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreændringer mv. Når Staten ændrer i regionernes opgaver, så medfører det således samtidig en regulering af regionernes finansiering (både plus og minus). De reserverede beløb dækker over mere end 40 lov- og cirkulæreændringer og andre typer reguleringer, som er beskrevet i særskilt bilag. I bilaget fremgår desuden forslag til håndtering af de enkelte reguleringer. Af de væsentligste ændringer kan nævnes:

Den samlede ramme til anlægsaktiviteter udgør ca. 360 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2022. 

Specialsektoren
Det præsenterede materiale er for Specialsektorens vedkommende udtryk for det forventede resultat af de igangværende forhandlinger med kommunerne om en ny rammeaftale.

I tilfælde af at aftalen med kommunerne ender anderledes end forudsætningerne i det præsenterede budget skal der efterfølgende ske en tilretning.

Budgettet viser et samlede underskud på 5,5 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2020 på Den Sikrede Institution Kompasset med 5,4 mio. kr. og Forsorgshjemmet Aas med 0,1 mio. kr. Overskuddene i 2020 tilbagebetales til kommunerne via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale. Kommunerne betaler derved mindre for borgerne end de reelt koster, hvorved de to tilbud får et planlagt underskud i 2022, som finansieres af de tidligere års overskud.

Regional udvikling
Budgetoplægget for det regionale udviklingsområde viser, at rammen stort set er uændret i forhold til budget 2021. Der er reserveret 0,4 mio. kr. i budgetoplægget vedrørende lov- og cirkulæreændringer.

Det er forudsat, at kommunerne betaler et udviklingsbidrag pr. indbygger på 115 kr. - svarende til det udmeldte niveau i Økonomiaftalen. Den endelige fastsættelse skal formelt ske i Kontaktudvalget med kommunerne.

Lånepuljer mv. i økonomiaftalen for 2022

Deponeringsfritagelse vedrørende Offentlig Private Partnerskaber (OPP)
I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en ramme til deponeringsfritagelse vedrørende OPP projekter. I 2022 er rammen på 200 mio. kr. Region Nordjylland er tidligere bevilliget deponeringsfritagelse til en del af OPP projektet vedrørende udflytning af Psykiatrien. I forhold til det samlede projekt mangler Region Nordjylland at blive bevilliget deponeringsfritagelse for ca. 120 mio. kr. Der ansøges om fritagelse for den del af beløbet, der vedrører 2022 til 2024 (som er den periode den opslåede ramme dækker). Det anslås at udgøre ca. 85 mio. kr.

Lånepulje vedrørende refinansiering af afdrag
I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en låneramme på 650 mio. kr., som regionerne kan ansøge til refinansiering af afdrag i 2022. Region Nordjylland skal i 2022 afdrage ca. 160 mio. kr. på den langfristede gæld - og der forventes ansøgt om refinansiering af det fulde beløb.

Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at ansøge begge de ovenstående.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre politiske behandling.
  2. At udviklingsbidraget foreslås fastsat i overensstemmelse med de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen og fastsættes endeligt i samarbejde med kommunerne.    
  3. At lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i budget 2022 som beskrevet i notatet "Lov- og cirkulæreændringer 2022".
  4. At pris- og lønfremskrivning håndteres som beskrevet i notatet "Pris- og lønfremskrivning 2022".
  5. At Administrationen bemyndiges til at ansøge de nævnte puljer i økonomiaftalen for 2022.
  6. At Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer i budgetoplægget.


Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Budgetoplæg 2022
Pris- og lønfremskrivning 2022
Lov- og cirkulæreændringer 2022