Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

13. Godkendelse - Høringssvar til NT´s mobilitetsplan

Journalnr. 2021-020682

Resumé

På baggrund af NTs fremlæggelse og de efterfølgende drøftelser på Udvalg for Regional Udviklings ekstraordinære møde d 15. juni, har administrationen udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar på NT´s mobilitetsplan 2021-2024. Det indstilles, at udvalget drøfter og godkender udkastet til høringssvar.

Sagsfremstilling

På Udvalgsmødet for Regional Udvikling d. 15. juni præsenterede NT sin nye Mobilitetsplan 2021-2024. Planen indeholder mange spændende ideer som også er indeholdt i Regionens egen Masterplan for mobilitet, bl.a. grøn omstilling af den kollektive trafik, en sammenhængende region og brugervenlighed i forhold til kunders adgang til kollektiv trafik.

Derudover har Regionen også udarbejdet en analyse af fremtidens regionale kollektive trafik, hvilket også indeholder mange af de samme principper i forhold til planlægning af den kollektive trafik.

Det blev nævnt på mødet, at det nylige oprettede Passagerråd med fordel kan inddrages i arbejdet med implementering af NT's Mobilitetsplan, da denne har eksisterende og nye kunder som omdrejningspunkt.

Høringsbrevet og mobilitetsplanen fra NT og administrationens udkast til høringssvar er vedlagt som hhv. bilag 1, 2 og 3.  Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender vedlagte udkast til høringssvar på NT´s Mobilitetsplan 2021-2024


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Der indsættes et link /bilag til selve mobilitetsplanen.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Høringsskrivelse _ NT's Mobilitetsplan 2021-2024
Mobilitetsplan_2021-2024__Med_dialog_skaber_vi_fremtidens_NT
Udkast til Høringssvar - NT´s Mobilitetsplan 2021-2024 - Region Nordjylland