Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

12. Godkendelse - 28. udbud af regionale busruter og grøn omstilling

Journalnr. 2021-010943

Resumé

Nordjyllands Trafikselskab står over for det 28. udbud hvori der indgår 38 regionale busser. Af de 38 busser er de 31 busser på A-kontrakter hvor det forventes, at disse udbydes med krav om fossilfrit drivmiddel i lighed med Regionsrådets og NTs tidligere beslutninger om grøn kørsel.

Region Nordjylland betaler for de fuldt regionale ruter, og medfinansierer delte ruter med Aalborg Kommune. NT vurderer, at den samlede forventede merudgift ved omstillingen til fossilfrie drivmidler være mellem 5 – 7,5 %. For 31 busser svarer dette til en merudgift på mellem 3,3 og 5 mio. kr. pr. år.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at NT igangsætter udbud med krav om fossilfrit drivmiddel på de 31 A-kontraktbusser, og at den forventede merudgift på 3,3 mio. kr. indarbejdes som budgetbrik i budgetforslaget for 2022.Sagsfremstilling

NT gennemførte i 2020 det 26. udbud med et stort antal regionale busser som blev omstillet til fossilfrit drivmiddel. Nu udbydes de næste regionale busser i det 28. udbud, og denne gang drejer det sig om 38 busser fordelt på forskellige typer af kontrakter. I det 28. indgår følgende regionale busser:

Da de 7 busser på D- og B-kontrakter har meget begrænset kørselsomfang, anbefales det ikke at disse omstilles til fossilfrie drivmidler, da merudgiften vil blive uforholdsvis stor i forhold til gevinsten. Omstilling af de 26 A-kontrakter, som Regionen fuld finansierer, til fossilfrit drivmiddel vil derimod være i tråd med Regionens og NTs strategi for grøn omstilling af den kollektive trafik.

Det er på nuværende tidspunkt mest realistisk, at regionalbusserne bliver omstillet til fossilfrit drivmiddel som biogas eller HVO (biologisk dieselolie), da de tekniske løsninger for emissionsfrie drivmidler (fx el) stadig ikke har rækkevidden, der er behov for på de lange regionale ruter.

Fossilfri (CO2‐neutrale) busser anvender ikke konventionel diesel, men kører i stedet på et fossilfrit drivmiddel som biogas eller HVO. Emissionsfri busser udleder i modsætning til fossilfrie busser hverken CO2, NOX, partikler eller andre miljøskadelige stoffer i driften.

I bilag 1 findes en oversigt over ruter og økonomi i det 28. udbud.Økonomi

Regionens samlede forventede udgifter til samtlige ruter i 28. udbud er 68 mio. kr. i 2021 priser, som det fremgår af bilaget.

Det er dog altid svært at forudsige hvad omkostningerne reelt bliver efter et udbud, og specielt med omstillingen til fossilfrihed er det endnu mere usikkert. NT anslår generelt, at omstillingen til fossilfrihed vil medføre en prisstigning på 5 - 10 %. Med en gennemsnitlig merpris på 7,5 % vil det svare til en merudgift på op til 5 mio. om året i 2021 priser, for de 31 busser.

NT har analyseret tallene fra det store udbud 26.4 der blev gennemført i 2020, og generelt er priserne på X-Busserne faldet, mens priserne på de almindelige regionalruter er steget, hvilket gav et samlet prisfald på 5 % for RN. Prisstigningen på de almindelige regionalruter er mindst på ruter med mange køreplantimer og størst på ruter med færre køreplantimer.

I 28. udbud indgår der ikke X Busser, men der er en overvægt af regionalruter med relativt mange køreplantimer. Det taler for en prisstigning, men i den lave ende af spektret. Hertil kommer, at rute 73 i forvejen er på biogas, så NT forventer en fastholdelse af prisen og nok snarere et fald, da markedet er mere fortroligt med fossilfrihed, end da 73’eren blev udbudt i 2013.

NTs optimistiske bud vil være en forventet prisstigning på 5 % på A-kontrakterne med alle de forbehold der kan tages. For D- og B-kontrakter forventes uændrede priser. En prisstigning på 5 % på de 31 A-kontrakter som RN finansiere vil for RN betyde en stigning på 3,3 mio. kr. om året i 2021 priser. Der er dog mulighed (risiko) for at det bliver på mellem 5 og 7,5 %, svarende til mellem 3,3 og 5 mio. kr. pr. år. Men NT anser altså 5% som det mest sandsynlige.

Eventuelle muligheder for statslig tilskud til omstillingen vil afhænge af, om der på finansloven afsættes midler hertil i 2022. Emnet indgår i de aktuelle infrastrukturforhandlinger.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021
Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At NT anmodes om at udforme det 28. udbud med krav om anvendelse af fossilfrie drivmidler (biogas eller lign.) på de 26 regionale ruter.

  2. At den forventede merudgift på 3,3 mio. kr. indarbejdes som budgetbrik i budgetforslaget for 2022.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for endelig stillingtagen.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Enhedslisten fremsatte forslag om, at også de 4 busser på D-kontrakt og de 3 busser på B-kontrakt blev omfattet af omstillingen til fossilfrie drivmidler, idet det ikke fremgik af sagsfremstillingen, hvordan det skulle være en dårlig forretning og hermed var udokumenteret.

Der var ikke opbakning fra andre i Regionsrådet til forslaget, der dermed ikke blev vedtaget.

Et flertal i Regionsrådet godkendte herefter indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget.

Et mindretal bestående af Enhedslisten undlod at stemme.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Økonomi 28. udbud