Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

2. Orientering - Revideret tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-142307

Resumé

Tirsdag den 29. juni 2021 blev Regionsrådet i forbindelse med behandling af månedsrapport fem til Sundhedsministeriet orienteret om, at byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital ikke bliver færdigt med udgangen af 2021 som det hidtil har været forventningen.

Der fremlægges en revideret tidsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.Sagsfremstilling

Fremdriften på byggepladsen er langsommere end planlagt og Byggeledelsen (Niras) har derfor udarbejdet en revideret tidsplan for aflevering af bygningerne, hvorefter det forventes, at de fleste bygninger afleveres medio 2022, svarende til et halvt års forsinkelse. Den manglende fremdrift kan primært tilskrives fejlbehæftet projektmateriale, mangel på håndværkere og mangel på materialer. 

Det har tidligere været forventningen i hovedtidsplanen, at der ville være fuld klinisk drift på øst-matriklen i 1. halvår 2023. Som følge af orienteringen om forsinkelsen i færdiggørelsen af byggeriet har Regionsrådet udbedt sig en opdateret hovedtidsplan inkl. forslag til understøttende handlinger. I vedlagte bilag er den forventede hovedtidsplan opstillet inkl. en række understøttende handlinger, der skal medføre en øget robusthed i tidsplanen. Hovedtidsplanen viser en forventet klinisk ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital i 2. halvår 2023. Det halve års senere aflevering af bygningerne medfører dermed forventeligt ligeledes et halvt års senere klinisk ibrugtagning af byggeriet.

Den forskudte tidsplan er ligeledes indarbejdet i prognosen for økonomien i Kvalitetsfonds-projektet og i de driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Den direkte økonomiske konsekvens af den senere aflevering af bygningerne er anslået til ca. 60 mio. kr. jf. nærmere særskilt punkt på dagsordenen. Prognosen pr. 31. juli 2021, hvor den udmeldte forsinkelse i AB92-afleveringen er indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 188 mio. kr. mens prognosen for juni, hvor forsinkelsen endnu ikke var indarbejdet, viser en forventet overskridelse på ca. 135 mio. kr., jf. nærmere særskilt punkt på dagsordenen.

Nedenfor en kort opstilling over økonomien i Kvalitetsfondsprojektet:                         

 

Mio. kr.

Bevilling, Kvalitetsfondsprojekt

5.054,4

Forventet forbrug

5.242,6

Resultat

188,2

- Regional finansiering (strålesatellit)

- 90,0

Udestående finansiering

98,2

Den senere aflevering af bygningerne medfører ikke en forøgelse af de driftsøkonomiske udgifter til ibrugtagningen.

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at der i Budget 2021 indgik de driftsøkonomiske vurderinger for ibrugtagningen af NAU og PNAU, hvor der blev afsat midler til ibrugtagningen i perioden 2022-2024, i alt 489,0 mio. kr.

De driftsøkonomiske beregninger til Budget 2022 viser en samlet udgift i perioden 2022-2024 på i alt 517,9 mio. kr., hvilket kan tilskrives forøgede udgifter til blandt andet flytning, aktivering og idriftsættelse.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1: Tager orienteringen til efterretningForretningsudvalget 16-08-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Jess. V. Laursen deltog under sagens behandling i sin egenskab af medlem af Politisk Følgegruppe NAU.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.
Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Revideret tidsplan NAU august 2021