Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

7. Godkendelse - Lånoptag til indbetaling af optjente feriemidler ca. 650 mio. kr.

Journalnr. 2021-028375

Resumé

Regionerne skal i forbindelse med den nye ferielov afregne indefrosne feriemidler med Lønmodtagernes Feriemidler som er en ny fond under LD Fonde, der forvalter de indefrosne feriepenge.

Som led i økonomiforhandlingerne 2022, er der aftalt lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler, forudsat at regionerne indbetaler de optjente feriemidler senest 1. december 2021.

Regionsrådet anmodes derfor om at godkende, at administrationen indhenter lånetilbud samt gennemfører låneoptag for ca. 650 mio. kr. Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til den nuværende ferieordning, har Region Nordjylland i perioden 1/9 2019-31/8 2020 indefrosset de feriepenge som medarbejderne havde til gode - En omkostning på ca. 680 mio. kr.

Første opkrævning for de indefrosne feriemidler sker d. 1. september 2021.

For at undgå negative konsekvenser, herunder en betydelig indvirken på regionernes likviditet, er der, som led i økonomiforhandlingerne, aftalt lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler. Regionerne kan derfor opnå delvis låneadgang forudsat, at de optjente feriemidler overføres til LD Fonde inden 1. december 2021.

Lånepuljen udmøntes jf. Regionernes budgetlægningsaftale 2022 under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige stilling ultimo 1. kvartal 2021, hvilket betyder, at Region Nordjylland forventer at blive tildelt lånedispensation for 95% af det optjente beløb, svarende til ca. 650 mio. kr.

Fordeling af fastforrentet og variabelt forrentet gæld

Af den ordinære langfristede gæld til KommuneKredit på 2.443 mio. kr., er ca. 58 pct. på nuværende tidspunkt, optaget til fast rente med rentesatser mellem 0,05 pct. og 5,8 pct.

Renteeksponeringen er indenfor rammerne af regionens finansielle strategi og risikopolitik, der tilsiger, at andelen af fastforrentet gæld og variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje.

Hvis et lån på ca. 650 mio. kr. optages til variabel rente, forventes andelen af fastforrentet gæld ultimo 2021 at falde fra nuværende 58 pct. til ca. 46 pct.

Hvis et lån på ca. 650 mio. kr. derimod optages til fast rente, forventes andelen af fastforrentet gæld ultimo 2021 at stige fra nuværende 58 pct. til ca. 68 pct.

Hvis lån på ca. 650 mio. kr., som anbefalet af regionens finansielle rådgiver, optages med halvdelen fastforrentet og halvdelen til variabel rente, forventes andelen af fastforrentet gæld ultimo 2021 at falde en smule fra nuværende 58 pct. til ca. 57 pct.

Salg af Sygehus Nord i 2023

Region Nordjylland har indgået en aftale om salg af Sygehus Nord i 2023. Provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendommen skal anvendes til at nedbringe evt. belåning af regionens kvalitetsfondsstøttede projekter, jf. §4 i ministeriets bekendtgøelse nr. 807 af 22. juni 2017 om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2018.

Regionens andel af variabel forrentet gæld vil derfor falde betydeligt i 2023, hvorfor salg af bygningerne ved Sygehus Nord inddrages i beslutning om låntype.

Hvis lånoptag på ca. 650 mio. kr. optages til variabel rente, vil andelen af fastforrentet gæld efter salg af sygehus Nord i 2023 stige fra 46 pct. til ca. 50 pct.

Hvis lånoptag på ca. 650 mio. kr. optages til fast rente, vil andelen af fastforrentet gæld efter salg af sygehus Nord i 2023 stige fra 68 pct. til ca. 73 pct.

Hvis lån på ca. 650 mio. kr. som anbefalet af regionens finansielle rådgiver, optages med halvdelen fastforrentet og halvdelen til variabel rente, vil andelen af fastforrentet gæld efter salg af sygehus Nord i 2023 stige fra 57 pct. til 62 pct.

Renteniveau nu og fremover

Nordea Bank kan pr. 20. juli indikere en variabel rente på -0,21 pct. samt en fast rente på 0,38 pct. på en 25-årig fastrenteswap mod CIBOR3.

Danske Bank kan pr. 20. juli indikere en variabel rente på -0,21 pct. samt en fast rente på 0,45 pct. på en 25-årig fastrenteswap mod CIBOR3.

Rentemarkedet har i 2021 været mere turbulent, end hvad vi har set længe. Kraftige rentestigninger i USA i den lange ende af markedet forplantede sig også til Eurozonen og Danmark.

Det er blandt andet inflationen, der i høj grad har været medvirkende til at styre udviklingen.

Anbefaling fra uafhængig rådgiver

Konsekvensen af at finansmarkedet og rentebærende obligationer fortsat forventes at være volatilt kan for Region Nordjylland blive et lavere afkast på regionens depoter under forvaltning.

Som modvægt hertil, anbefaler regionens finansielle rådgiver derfor at regionens renteudgifter på langfristet gæld fastholdes på nuværende niveau, og dermed ikke øges, som ville blive tilfældet hvis hele lånet optages til fast rente.

Regionens finansielle rådgiver anbefaler at optagelsen af lån til indbetaling af feriemidler på ca. 650 mio. kr. optages med halvdelen til fast rente og halvdelen til variabel rente.

Region Nordjylland har i forvejen en overvægt af fastforrentet gæld, og en 100 pct. rentesikring af ny gæld vil medføre en situation med en meget høj andel af fastforrentet gæld. Ved at optage 50 pct. af gælden som fastforrentet, og dermed 50 pct. som variabelt forrentet, udnytter regionen fortsat de meget lave renter, og fordeler samtidig risikospredningen for den samlede portefølje af fastforrentet gæld således, at renteomkostningerne bliver et løbende gennemsnit af renter over tid. Samtidig sikres, at regionens langsigtede renteeksponering er indenfor rammerne af regionens finansielle strategi og risikopolitik.

Konkurrenceudsættelse

Låntagningen sker på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 af 17. december 2013 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Offentlige ydelser vedr. regionens lån, er ikke udbudspligtig jf. Udbudsloven §21, stk. 6.

Som offentlig myndighed, har Region Nordjylland dog pligt til, at sikre de forvaltningsretlige principper om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning samt forbud mod at varetage uvedkommende hensyn, herunder ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

For at sikre disse hensyn vil Administrationen konkurrenceudsætte den fastforrentede ydelse med henblik på at finde det bedste lån.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller: 

  1. At godkende at Administrationen indhenter lånetilbud samt gennemfører låneoptag på i alt ca. 650 mio. kr., heraf halvdelen som fastforrentet, og halvdelen som variabelt forrentet.Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Erik Høgh-Sørensen var imod indstillingen.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandlingReferat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte flertallet i Forretningsudvalgets indstilling.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti var imod indstillingen.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Låneanbefaling passivportefølje - Juli, 2021
Svar på ansøgning om lånedispensation til indbetaling af optjente feriemidler - Region Nordjylland