Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

4. Godkendelse - Revisionsberetninger for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020

Journalnr. 2021-011214

Resumé

Revisionen har nu færdiggjort revideringen af Region Nordjyllands regnskab for 2020. Der er ingen bemærkninger til regnskabet, og revisionen giver dermed regionen det, man i daglig tale refererer til som "en blank påtegning".

Region Nordjyllands Årsregnskab 2020 med revisionspåtegning er udsendt til Regionsrådet den 16. juni 2021 samt vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 27. april 2021 Årsregnskab 2020 og sendte det til revision.

BDO, Region Nordjyllands revision, har den 14. juni 2021 fremsendt Revisionsberetning nr. 27 "Beretning" vedrørende revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2020 til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2020, "nr. 28" vedrørende Årsregnskabet 2020

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles under de pågældende beretninger, ved påtegning af årsregnskabet. Revisionen har forsynet Region Nordjyllands Årsregnskab 2020 med revisionspåtegning uden modifikationer. Revisionens påtegning af Årsregnskabet for 2020 til Regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2 side 322-225.

Generelt har BDO foretaget revision af:

Revisionen skriver om regnskabet:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At beretning 27 og 28 vedr. Årsregnskabet 2020 godkendes.Forretningsudvalget 09-08-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Region Nordjylland, beretning nr. 27, statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud m.v. 2020, endelig
Region Nordjylland, revisionspåtegning, årsregnskab 2020
Region Nordjylland, beretning nr. 28, revision af årsregnskab 2020, endelig
Regnskab 2020