Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

17. Orientering - BRN årsrapport 2020 samt strategi og handlingsplan 2021

Journalnr. 2015-000462

Resumé

På bestyrelsesmødet d. 23. april 2021 godkendte bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) årsrapporten for 2020 og strategi- og handlingsplan 2021.

Bestyrelsen udbad sig samtidig, at årsrapport og handlingsplan fremsendes til relevante udvalg og råd i kommunerne og Regionen med henblik på orientering om arbejdet i BRN.

Regionsrådet anmodes om at tage BRN's årsrapport 2020 og strategi- og handlingsplan 2021 til efterretning.Sagsfremstilling

Årsrapporten har til formål at give status på nogle af de fælles nordjyske indsatser i regi af  Business Region North Denmark (BRN), samt et økonomisk overblik over budgetåret 2020, mens BRN’s Handlingsplan 2021 giver et indblik i de fremadrettede opgaver og indsatser.

BRN arbejder for fælles nordjyske indsatser og interesser inden for følgende fem indsatsområder:

Med udgangspunkt i det enkelte indsatsområde gives der i årsrapporten en kort status samt et udsnit af udvalgte højdepunkter fra 2020. Hvert indsatsområde har derudover en tilhørende artikel, der udfolder relevante perspektiver og historier.

Samarbejde og partnerskaber er et kardinalpunkt for BRN. Indsatserne afspejler derfor også, at et samlet Nordjylland kan opnå mere i fællesskab, end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd.

Regionens rolle i BRN er ændret efter erhvervsfremmereformen i 2019, således, at vi i dag har mindre fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse, men fortsat stor fokus på de øvrige indsatsområder. Vi har dog fortsat mulighed for tæt samarbejde med erhvervslivet inden for sundhedsinnovation og støtter via BRN den nyligt etablerede sundhedsklynge Danish Life Science Cluster.

På det grønne område kan særligt fremhæves, at samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland deltager i det nationale DK2020-partnerskab, hvor der skal udarbejdes kommunale klimahandlingsplaner med konkrete handlingsspor til at indfri nationale og internationale klimamålsætninger efter samme ’best practice’-standarder.

Derudover er Regionen sekretariatsansvarlig i samarbejdet Grøn Energi Nordjylland 2040, der netop har en målsætning om at landsdelen skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Aktuelt arbejdes på en strategisk energiplanlægning for hele Nordjylland, hvor samtlige energi- og transportsystemer skal kobles sammen i ét integreret og fleksibelt system.

Handlingsplan 2021

BRN arbejder i 2021 med en række vigtige dagsordener, hvor Nordjylland ønsker at markere sig med fælles stemme. Heriblandt kan nævnes den øgede fokus på energiområdet og fremtidssikring af forsyningsinfrastrukturen. .

Tilsvarende gives stor opmærksomhed til landspolitiske dagsordener som landbrugsforhandlinger, naturnationalparker og de igangværende infrastrukturforhandlinger, da også disse områder har stor betydning for Nordjyllands betingelser for udvikling og vækst.

BRN vil i 2021 også fortsat stille skarpt på fremtidens arbejdskraft, og hvordan vi bedst sikrer de nordjyske virksomheders adgang til de nødvendige kompetencer. Heriblandt bidrager BRN til en styrket koordinering og dialog med uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører og jobcentre m.fl., ligesom BRN medfinansierer og følger Regionens udarbejdelse af undersøgelsen ”FremKom 4 – analyse af fremtidens kompetencebehov”.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 30-06-21:

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Erik Harbo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalg for Regional Udvikling 30-06-21:

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. At tage BRN's årsrapport 2020 og strategi- og handlingsplan 2021 til efterretning.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup, Vibeke Gamst, Lis Jensen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.BRN Årsrapport 2020
BRN Strategi og handlingsplan - 2021