Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

11. Orientering - Regnskab 2020 vedrørende Nordjysk Mad I/S

Journalnr. 2017-014962

Resumé

Nordjysk Mad I/S er et interessentskab imellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland. Interessentselskabets primære funktion er at producere mad til Brønderslev Kommunes plejecentre og Region Nordjyllands psykiatriske patienter.

Regnskab for Nordjysk Mad I/S 2020 er revideret af BDO Revision og godkendt på bestyrelsesmøde den 21. juni 2021, og fremlægges nu til orientering for de to interessenter i selskabet.Sagsfremstilling

Resultatet for 2020 udgør et overskud på kr. 1.410.766, der dog skal ses i sammenhæng med, at der fra interessenternes side er foretaget et ekstraordinært kapitalindskud på 2 mio. kroner grundet COVID-situationen, der medførte en mindre efterspørgsel. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. Det er dog ikke formålet med Nordjysk Mad I/S at generere overskud. 

Ifølge interessentskabskontrakten fordeles over- og underskud indenfor 2 % af omsætningen til næste regnskabsår. I 2020 udgør overskuddet 4,55 % af omsætningen. Til overskuddet skal lægges hensættelser fra regnskab 2019 på kr. 621.755. Derefter udgør hensættelserne 6,55 % af omsætningen for 2020. Det betyder at der skal udbetales 4,55 % af årets omsætning til Interessenterne. Dertil kommer en regulering af tidligere års resultat på kr. 93.977, som også udbetales. Denne regulering vedrører gamle differencer i feriepenge.

Fordelingen af årets overskud sker forholdsmæssigt på baggrund af andelen af udgifter, der har været afholdt af de to interessenter. Det betyder i 2020, at der udbetales kr. 1.209.674 til Region Nordjylland og kr. 296.395 til Brønderslev Kommune.

Der var i 2020 budgetteret med en produktion på 191.139 døgnkoster. Den faktiske produktion blev på 177.810 døgnkoster, svarende til en mindreproduktion i forhold til budgettet på -6,97%. Hovedårsagen til den store nedgang i produktionen var situationen omkring Covid-19.

Kantine- og mødeforplejning blev på grund af Covid-19 lukket helt eller delvist ned i perioder, og omsætningen kom ikke tilbage på det budgetterede niveau ved den delvise genåbning. Ligeledes faldt antallet af patienter i Psykiatrien og borgere på plejecentrene i Brønderslev Kommune i starten af pandemien, og antallet nåede ikke senere op på det budgetterede.
Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

  1. Tager Regnskab 2020 for Nordjysk Mad I/S til efterretning.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Nordjysk Mad - Årsregnskab 2020
Nordjysk Mad - Revisionsprotokol 2020