Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

5. Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2021

Journalnr. 2021-000887

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland 2021. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. juni - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2021 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 2 er, at sundhedsområdet under ét kan forventes at udvise et mindreforbrug omkring 5 mio. kr. (ekskl. udgifter i relation til COVID-19).Sagsfremstilling

 

Specialsektoren

Specialsektoren har i 2021 budgetteret med et underskud på 4,9 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2019 ved Forsorgshjemmet Aas på 1,1 mio. kr. og Den Sikrede Institution Kompasset på 3,8 mio. kr. Overskuddene i 2019 ved disse to tilbud var af en sådan størrelse, at der i 2021 skal tilbagebetales dele heraf via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale.

Ved kvartalsrapport 1 blev der forventet et underskud på 3,4 mio. kr. Det er nu forventningen, at årsresultatet bliver et underskud på 4,9 mio. kr. svarende til det samlede budgetterede niveau (dog med interne forskydninger mellem de enkelte områder).

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2021.

Nordjyllands Trafikselskab (NT)  har i juni 2021 offentliggjort NTs Økonomirapport 1 med første økonomioverslag for 2021.

Økonomirapporten viser på baggrund af 1. kvartal, at regionens del af NTs samlede resultat forventes at lande nogenlunde som budgetteret. Passagertallet er på nuværende tidspunkt oppe på 65-70% af passagertallet i 2019, og NT forventer, at det vil ligge på 80% ved udgangen af 2021.  I NTs økonomirapport 1 vurderes det samlede behov for kompensation for COVID-19 i 2021 at være 67,3 mio. kr. for den regionale kollektive trafik , heraf 44,7 mio. kr. for bustrafikken og 22,6 mio. kr. for togtrafikken.

Staten har som udgangspunkt meldt ud at de vil kompensere for merudgifter ifm. COVID-19 i 2021 efter samme model som i 2020. Men der var samtidig afsat en ramme hertil. Rammen herfor er brugt, og der forhandles nu om kompensation for alle udgifter i relation til COVID-19. 

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2021 i størrelsesordenen 80 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i anlægsprojekterne på Aalborg Universitetshospital – Østmatriklen. Hertil kommer mindreforbrug vedørende udflytningen af Psykiatrien til Aalborg Øst etape 1 og 2 samt etableringen af Psykiatriens Hus.

I forhold til anlægsområdet – specialsektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører om- og tilbygninger ved Center for Døvblindhed og Høretab.

Sundhedsområdet

I lighed med økonomiopfølgningen efter 1. kvartal viser opfølgningen efter 2. kvartal, at der kan forventes budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2021 ekskl. merudgifter relateret til COVID-19. Gennem 2. kvartal er der desuden afdækket yderligere forbedringer af økonomien på sundhedsområdet, hvorfor der på nuværende tidspunkt er indikationer på et samlet mindreforbrug omkring 45 mio. kr.

Da der samtidig er indikationer på, at mindreforbruget på sundhedsområdet, blandt andet vedr. medicin, kan blive af endnu større omfang, vil administrationen iværksætte konsolideringer med henblik på at nedbringe regionens driftsudgifter på sundhedsområdet forud for den ekstraordinære situation med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og forhøjede driftsudgifter samt ekstraordinære flytteudgifter som følge. Konkret vil administrationen tage initiativ til engangs at indkøbe ekstra medicin til lager for et niveau omkring 40 mio. kr. Dette muliggøres særligt netop af uforbrugte midler i regionens medicinbudget i indeværende år.

I tabellen nedenfor er den samlede regnskabsafvigelse for sundhedsområdet opgjort ekskl. COVID-19 nettomerudgifter. Som det fremgår, er det den nuværende forventning, at sundhedsområdet under ét kan forventes at udvise et mindreforbrug omkring 5 mio. kr. ekskl. COVID-19 relaterede merudgifter.

Resultatområder (1.000 kr.)

Forventet afvigelse

Kvartalsrapport 1

Forventet afvigelse

Kvartalsrapport 2

Aalborg Universitetshospital (ekskl. medicin)

0

0

Regionshospital Nordjylland (ekskl. medicin)

0

0

Psykiatrien (ekskl. medicin)

0

0

Sygehusapoteket

1.100

1.500

Den Præhospitale Virksomhed

0

0

Praksisområdet (sygesikringsydelser)

0

0

Praksisområdet (tilskudsmedicin)

30.000

30.000

Sygehusmedicin

-10.000

-10.000

Sundhedsområdets fællesudgifter

-23.000

-34.000

Puljer til udmøntning

12.850

8.000

Administration

7.000

10.000

Samlet balance for sundhedsområdet 2021,

ekskl. nettomerudgifter vedr. COVID-19

 

17.950

 

5.500

Når der ses bort fra nettomerudgifterne vedr. COVID-19, er det fortsat vurderingen, at regionens somatiske hospitaler vil være i økonomisk balance i 2021. Inden udbruddet af epidemien indikerede forbrugsmønstrene for Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, at det var lykkedes at tilpasse forbruget til budgetniveauerne. Begge hospitaler var også i budgetbalance i regnskab 2020 og har implementeret omstillingsplaner for 2021 med henblik på at tilpasse forbruget til budgetrammerne i 2021.

Psykiatrien forventer budgetbalance om end der fortsat må konstateres en lavere belægning på de særlige sengepladser og mindreforbrug i forhold til driften af disse isoleret set. Sygehusapoteket forventer et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på baggrund af refusioner fra AMGROS for manglende leveringer. Den Præhospitale Virksomhed forventer budgetbalance under forudsætning af kompensation for opstartsudgifter vedr. etablering af regionale ambulancetjeneste (ca. 1,2 mio. kr.)

Sygesikringsydelser under praksisområdet forventes at udvise balance mellem budget og forbrug, idet COVID-19-relateret forbrug kompenseres. Området var præget af en markant aktivitetsnedgang i foråret 2020 som følge af COVID-19 med markant mindreforbrug som følge. Henover efteråret forventedes aktiviteten at blive indhentet i et vist omfang, men den faktiske aktivitetsstigning var lavere end forventet. Omvendt kan det nu konstateres, at aktiviteten i første halvår har været højere end de tilsvarende måneder i 2019 og 2020, der ikke var påvirket af COVID-19.

Inden for sygehusmedicin er forbruget tæt på at balancere omkring budgetniveau, men det vurderes stadig, at der sandsynligvis vil være en budgetoverskridelse af mindre omfang i forhold til det samlede budget (0-10 mio. kr.). Der forventes omvendt et mindreforbrug inden for tilskudsmedicin omkring 30 mio. kr. Samlet set er der således indikationer på et samlet mindreforbrug på medicinområdet i 2021 i størrelsesordenen 20-30 mio. kr., og tendensen går umiddelbart mod et mindreforbrug af endnu større omfang.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. og Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et merforbrug på ca. 34 mio. kr.

Administration forventes at udvise mindreforbrug på 10 mio. kr. – primært som følge af COVID-19 og dermed af engangskarakter.

Økonomiske konsekvenser af COVID-19

Henset til usikkerhedsmomenterne om de samlede regionale merudgifter vedr. COVID-19 er det med Økonomiaftalen for 2022 aftalt, at regionerne biver likviditetsmæssigt kompenseret for nettomerforbrug/faktisk regnskabsafvigelse for det samlede sundhedsområde i 2021.

I tabelopstillingen nedenfor ses en foreløbig opgørelse over anslåede nettomerudgifter på de umiddelbart mest påvirkede områder inden for det samlede sundhedsområdet.

Sted, vedr.

Regnskab 2020

(mio. kr.

Foreløbigt vurderede merudgifter pr. 30. juni 2021 (mio. kr.)

Foreløbigt anslåede nettomerudgifter – hele 2021 (mio. kr.)

Aalborg UH, COVID-19-driftsudgifter (ekskl. privatområdet)

159,1

99,6

180,0

RH Nordjylland, COVID-19-driftsudgifter (ekskl. privatområdet)

35,3

48,8

70,0

Psykiatrien, COVID-19-driftsudgifter

1,0

0,4

1,5

Den Præhospitale Virksomhed, COVID-19-driftsudgifter

4,7

3,5

4,5

Sygehusapoteket, COVID-19-driftsudgifter

0,1

1,5

2,5

Digitalisering og IT, COVID-19-driftsudgifter

12,1

11,8

21,5

Praksis, COVID-19-driftsudgifter

0,9

7,8

12,0

Sundhed Fælles, COVID-19-driftsudgifter (inkl. senfølgeklinik)

13,1

8,2

16,3

Sundhed Fælles, WebReq/Coronaprover.dk*

23,7

46,0

114,0

Sundhed Fælles, Testcenter Danmark – Podninger

39,6

83,3

160,0

Sundhed Fælles, Testcenter Danmark – Vaccinationsindsats

 

36,1

90,0

Sundhed Fælles, Etablering og drift af Vacciner.dk*

 

13,8

60,0

Privatområdet – ramme til øget aktivitet, jf. FU den 22. marts 2021 og FU 28. juni (skriftligt behandlet)

21,4

37,5

75,0

Meraktivitet – ramme afsat til hospitaler, jf. FU den 22. marts 2021

8,7

6,7

20,0

Varelagerforskydninger (centrallager), merudgifter vedr. opbygning af lager primært vedr. værnemidler

98,8

0

10,0

Forøgede udgifter til patientbefordring (somatiske hospitaler)*

12,9

5,0

7,7

Anlægsrelaterede udgifter vedr. COVID-19

53,6

 

 

I alt

485,2

410,0

845,0

Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig opgørelse, der for flere områders vedkommende bygger på overordnede skøn/fremskrivninger. Opgørelsen er derfor under løbende justering og kvalificering i dialog med de pågældende områder, og ovenstående skal derfor betragtes som illustrerende udgiftsindikationer, der skal tages med forbehold for fortsatte ændringer.

De samlede nettomerudgifter i 2021 vil blive endelig opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kompensationen sker gennem en kombination af forskellige modeller, hvor visse udgifter kompenseres gennem direkte, løbende tilskud af forskellige ministerier, mens hovedparten af Region Nordjyllands udgifter i 2021 vil blive kompenseret med Midtvejsreguleringen i 2022.

Lov- og cirkulæreændringer mv.: Midtvejsregulering 2021

Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet og den kommunale medfinansiering.

Som led i Kvartalsrapport 2 præsenteres midtvejsreguleringen af regionens finansiering for 2021.

Den samlede regulering af finansieringen på sundhedsområdet som følge af lov- og cirkulæreændringer og andre reguleringer i 2021 udgør en tilførsel på ca. 397 mio. kr. Det består primært af kompensation for allerede afholdte udgifter vedrørende COVID-19 svarende til ca. 415 mio. kr. Disse midler tilgår (sammen med 2 mio. kr. i øvrige mindre reguleringer) regionens likviditet. Herudover sker der en (netto)reduktion af regionens driftsudgifter med ca. 20 mio. kr. Denne nettoreduktion dækker hovedsageligt over følgende:

På det regionale udviklingsområde tilføres regionen 2,8 mio. kr. som følge af, at pris- og lønudviklingen har højere end oprindeligt forudsat. Herudover er der forskellige mindre ændringer i relation til kollektiv trafik.

Beslutninger i Kvartalsrapport 2

Midtvejsreguleringen indeholder som nævnt ovenfor en pris- og lønregulering (p/l-regulering) på ca. 35,2 mio. kr. i forhold til sundhedsområdet. Reguleringen betyder, at regionens udgiftsloft reduceres tilsvarende, hvormed regionen skal afholde udgifter for ca. 35,2 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021.

Administrationen indstiller, at reguleringen håndteres gennem:

På det regionale udviklingsområde tilføres Region Nordjylland 2,8 mio. kr. som følge af, at pris- og lønudviklingen i 2021 har været højere end forudsat i økonomiaftalen. Det indstilles, at midlerne reserveres i første omgang. Den videre håndtering vil blive afklaret i forbindelse med drøftelserne om budget 2022.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At kvartalsrapport 2-2021 tages til efterretning.
  2. At pris- og lønreguleringen håndteres som beskrevet i forhold til sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde.
  3. At midtvejsreguleringen af regionens finansiering håndteres som beskrevet.Forretningsudvalget 16-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. august 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Kvartalsrapport 2-2021
Midtvejsregulering 2021