Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

14. Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Nakkebjerg, Brønderslev Kommune

Journalnr. 2020-032305

Resumé

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S har søgt om tilladelse til råstofindvinding inden for graveområdet Hellum Nakkebjerg, Brønderslev Kommune. Graveområdet er udlagt som graveområde i Råstofplan 2016. Ansøgningen om råstofindvinding er den første inden for dette graveområde.

På grundlag af ansøgningen og den gennemførte miljøscreening har administrationen udarbejdet et udkast til en tilladelse til indvinding af sand, grus og sten med en årlig indvinding på 50.000 m³.  

Administrationen indstiller, at udkast til tilladelse sendes i 4 ugers høring. Og at der efter høringsperiodens afslutning meddeles tilladelse, hvis der ikke kommer bemærkninger under høringen, der er væsentlige for sagens behandling.Sagsfremstilling

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S søgte den 7.december 2020 om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 1o, Den nordlige Del, Hellum, Hellumvej 198, 9740 Jerslev J, Brønderslev Kommune. Indvindingsområdet ligger i graveområdet Hellum Nakkebjerg. 

Virksomheden søgte om indvinding af op til 50.000 m³ sand, grus og sten om året på et 7,5 ha stort areal. I det omfang muldjorden ikke skal anvendes til efterbehandlingen skal dette også afsættes. 

Den nordlige del af indvindingsområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den sydlige del af indvindingsområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Hele arealet efterbehandles til natur og ekstensiv skovdrift uden brug af gødning og sprøjtemidler.

Ansøgningsmaterialet samt Region Nordjyllands udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven var i høring i perioden fra 22. marts 2021 til 26. april 2021. I den forbindelse er der kommet høringssvar fra Brønderslev Kommune, Vendsyssel Historiske Museum, GlobalConnect, Nianet, Evida samt nabo på ejendommen Nakkebjergvej 40. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

Høringssvarene omhandler primært de arkæologiske og naturmæssige interesser, grundvandsforhold, trafik, og efterbehandling af arealet, Høringssvarene har indgået i udarbejdelsen af udkastet til tilladelsen (bilag 1).

Den 8. juni 2021 traf Region Nordjylland afgørelse efter miljøvurderingsloven. Screeningsafgørelsen fremgår af bilag 5. Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering må antages, at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen.

Som led i sagens behandling er der afholdt en fælles besigtigelse i graveområdet, hvor lodsejer, indvinder, kommune og region deltog.

Administrationen vurderer på grundlag af miljøscreening, høringssvar og den fælles besigtigelse, at der ikke er noget der taler imod at meddele tilladelse til udnyttelsen af råstofressourcen på stedet.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 30-06-2021:

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingens to dele.

Susanne Flydtkjær (EL) kunne ikke tilslutte sig, at der gives tilladelse til råstofindvinding, idet hun finder, at der er tale om drikkevandsområde, hvor gravning under grundvandsspejl og efterfølgende åben grundvandsspejl og hermed højrisiko for forurening af drikkevandet via især luftbåren pesticid og kvælstofforurening fra især nabomarkerne med intensiv planteproduktion.

Erik Harbo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet at administrationen:

  1. sender udkast til tilladelse i 4 ugers høring
  2. efter høringsperiodens afslutning meddeler tilladelse til indvinding inden for graveområdet Hellum Nakkebjerg, såfremt der ikke indkommer bemærkninger, der er væsentlige for sagens behandling.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten var imod af de samme grunde som i udvalget.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Udkast til råstoftilladelse
Høringssvar fra Brønderslev Kommune
Høringssvar fra nabo
Høringssvar fra Vendsyssel Historiske Museum
Afgørelse efter miljøvurderingsloven af 8.juni 2021