Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

9. Godkendelse af pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune vedr. styrket akutindsats i nærområderne

Journalnr. 2020-040405

Resumé

Som en del af Bugdet 2021 skal der etableres et pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune med henblik på at styrke akutindsatsen i nærområdet og udvikle samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis.

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune og Akut- og Praksisudvalget er i fællesskab kommet frem til fire initiativer, der ønskes indeholdt i pilotprojektet.

Regionsrådet anmodes om at godkende de beskrevne initiativer. Sagen behandles sideløbende i Jammerbugt Kommune, der ligeledes skal godkende initiativerne.Sagsfremstilling

I Region Nordjyllands budgetaftale for 2021 er der aftalt en række initiativer i forhold til at styrke akutindsats i nærområderne. Et af initiativerne er et pilotprojekt mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland, som har til formål at videreudvikle det lokale samarbejde mellem region, kommune og almen praksis med henblik på at afprøve nye samarbejdsformer. Der er øremærket 1 mio. kr. til pilotprojektet.  

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune og Akut- og Praksisudvalget har på et fælles møde primo juni 2021 drøftet de initiativer, der ønskes indeholdt i pilotprojektet.

Parterne blev på mødet enige om at arbejde videre med følgende initiativer i prioriteret rækkefølge:

  1. a) Kommunal brobyggersygeplejerske som med udgangspunkt i Jammerbugt Kommune understøtter svage borgere i kontakten med sundhedsvæsenet og hospitalerne i Thisted, Aalborg og Hjørring OG

    b) adgang til blodprøvetagning og EKG i nærområdet – gerne på de fire sygeplejeklinikker i kommunen.

  2. Inddragelse af paramedicinere i løsningen af nære opgaver – samarbejde med den kommunale akutfunktion.

  3. Inddragelse af paramedicinere i løsningen af nære opgaver - samspil med alles Lægehus, Brovst.

Brobyggersygeplejerske

Der etableres ansættelse af brobyggersygeplejerske som med udgangspunkt i Jammerbugt Kommune har delt ansættelse svarende til 90/10 mellem kommune og region. Finansieringen på 500.000 kr. årligt forudsættes at være regional.

Blodprøvetagning og EKG

Der etableres blodprøvetagning og optagelse af EKG på fire kommunale sygeplejeklinikker i henholdsvis Fjerritslev, Brovst, Biersted og Pandrup. Jammerbugt Kommune forventer at prøvetagningen foretages af allerede ansatte sygeplejersker.

Der afsættes som udgangspunkt 400.000 kr. årligt til lønudgifter til prøvetagning svarende til 7 timer ugentligt i hver af de fire sygeplejeklinikker. Den nærmere planlægning af hvilke tidsrum og hvilke ugedage der skal finde prøvetagning sted på hver af de fire klinikker drøftes mellem region, kommune og de klinikere der udfører prøverne.

Den regionale udgift til utensilier forudsættes at være uændret ved prøvetagning i kommunen fremfor på hospitalet.

Etableringsudgifter (inventar, lejer, EKG-apparatur mv.)  vil udgøre en éngangsudgift i omegnen af 150.000 pr. klinik – altså samlet ca. 600.000 kr. Det vurderes at kunne afholdes af de afsatte budgetmidler for i år, da pilotprojektet først vil starte op i 2. halvår 2021.  

Samarbejde mellem paramedicinere og den kommunale akutfunktion

Der vil efter sommerferien 2021 blive afholdt et møde mellem Jammerbugt Kommune og Den Præhospitale Virksomhed med henblik på at drøfte og konkretisere samarbejdet mellem paramedicinere og den kommunale akutfunktion nærmere. Et evt. samarbejde vil være udgiftsneutralt.

Samarbejde mellem parmedicinere og alles Lægehus, Brovst

Det afsættes 100.000 kr. til etablering af samarbejde mellem paramedicinerne og alles Lægehus, Brovst. Midlerne anvendes til honorering af alles Lægehus for deltagelse i pilotprojektet – dette i relation til koordinering af samarbejde samt deltagelse i statusmøder og styregruppemøder. Hvilke konkrete arbejdsopgaver paramedicinerne kan indgå i løsningen af vil bero på en konkret dialog mellem Den Præhospitale Virksomhed og alles Lægehus, Brovst.

Det forventes at projektsamarbejdet er af mindst to års varighed, da det giver mulighed for at foretage en grundig evaluering af projektet. Der vil blive knyttet følgeforskning op på projektet, som finansieres af regionale udviklingsmidler.Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. til pilotprojektet. Den samledede økonomi for projektet fordeler sig således på de fire initiativer, der er indeholdt i pilotprojektet:

Initiativ Udgift 
 Brobyggersygeplejerske  500.000 kr.
 Blodprøvetagning og EKG*  600.000 kr.*
 Paramediciner og kommunal akutfunktion  0 kr.
 Paramediciner og alles Lægehus, Brovst  100.000 kr.
 Total  1.200.000 kr
*  Der afsættes 400.000 kr. til lønudgifter årligt og der forventes en samlet årlig udgift til utensilier på 200.000 kr. Udgiften til utensilier udgør ikke en ekstra udgift, idet den regionale udgift til utensilier forudsættes at være uændret ved prøvetagning i kommunen fremfor på hospitalet.


Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget har behandlet punktet på mødet den 30. juni 2021 og indstiller projekterne til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagen behandles sideløbende i Jammerbugt Kommune, der også skal godkende initiativerne før de kan sættes i værk.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender pilotprojektet med de beskrevne initiativer.Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling.Notat - initiativer i pilotprojektet med Jammerbugt Kommune