Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

19. Godkendelse - Klimaregnskab 2020 for Region Nordjylland

Journalnr. 2020-042422

Resumé

Administrationen har med ekstern bistand udarbejdet en rapport om Klimaregnskabet for 2020.

Samlet set viser regnskabet, at Regionens klimaaftryk er steget med 3% siden 2019. Årsagen til stigningen skal findes i ekstraordinære indkøb, der direkte kan henføres til håndteringen af Covid-19. Det vurderes, at hvis der ses bort fra Covid-19, havde klimaregnskabet vist et fald i CO2 på 2%, hvilket er den gennemsnitlige årlige målsætning. Rapportens vurdering er generelt, at Regionens klimaindsats er ”på rette spor”.

Regionsrådet anmodes om at godkende det vedlagte klimaregnskab.Sagsfremstilling

Overordnet

Covid-19 pandemien har påvirket samfundet globalt, nationalt og ikke mindst regionalt i et nærmest uoverskueligt omfang. Det betyder, at klimaregnskabet for året 2020 på mange måder ikke kan sammenlignes med tidligere år, da meget er anderledes end tidligere. 

Samlet set så er Regionens klimaaftryk steget med 3%. Hovedparten af denne stigning er sket som følge af Covid-relaterede aktiviteter herunder indkøb og drift forbundet til testcentrene samt eksempelvis indkøb af værnemidler, testkits og nyt apparatur. Derudover bidrager et øget indkøb af patientartikler samt IT- og kommunikationsudstyr også markant til stigningen.

Indkøb af udstyr har både været nødvendigt for at understøtte den væsentligt øgede mængde hjemmearbejde og de massive krav til IT-infrastrukturen fra smitteopsporingen og testfaciliteterne. På den anden side har pandemien også ført til, at en række forbrug og udledninger er faldet fra 2019 til 2020. Mest markant er et fald i udledningerne relateret til rejse og mødeaktiviteter, der primært giver udslag i reduktioner i flyrejser og kørsel i medarbejdernes egne biler.

Det har særligt i år været nødvendigt, at gå i dialog med en række af Regionens medarbejdere for at nuancere og supplere det datamateriale der ligger til grund for regionens klimaregnskab for at vurdere udviklingen overordnet og i nogle tilfælde mere specifikt, samt lave en vurdering af, hvordan situationen ville have været uden Covid-19. Det er her vurderingen i den udarbejdede rapport, at uden Covid-19 havde klimaregnskabet vist et fald i CO2 på 2% for 2020, jf. nedenfor.

De enkelte driftsområder

Der er dette år relativt store forskelle på driftsområderne. Klimaaftrykket på hospitalerne stiger med henholdsvis 5% på Aalborg Universitetshospital og 2% på Regionshospitalet fra 2019 til 2020. Da hospitalerne står for størstedelen af den samlede udledning (84%), så trækker de det samlede klimaaftryk op. Årsagen til stigningen i klimaaftrykket på hospitalerne skal primært findes i et øget indkøb af patientartikler og udstyr, hvoraf størstedelen vurderes at være Covid-19 relateret. Hospitalerne har dog et markant fald i klimaaftrykket i forhold til forplejning og i forhold til driften af og forbruget på bygningerne.

Psykiatrien udgør 6% af den samlede udledning og har en markant stigning i klimaaftrykket på 19%, der primært skyldes et øget indkøb af udstyr samt øvrige indkøb og aktiviteter. En del heraf kan kobles til pandemien, men et samlet indkøb af 16 elkøretøjer, med dertil hørende installation af el til ladestandere, er også en del af forklaringen. Denne stigning i klimaaftrykket vil dog på sigt blive betalt tilbage i form af betydelige CO2 reduktioner indenfor Psykiatriens transport de kommende år. Ligesom Hospitalerne har psykiatrien markante fald i klimaaftrykket i forhold til driften af og forbruget på bygningerne. Det skyldes primært omlægning fra naturgas til fjernvarme.

Administrationen, Specialsektoren og Sygehusapoteket har alle markante reduktioner på henholdsvis 12%, 10% og 8%. Administrationens klimaaftryk er i relativ høj grad påvirket af pandemien. Faldet på 12% skyldes primært at mange medarbejdere har måtte arbejde hjemmefra. Det har givet et markant fald i medarbejdernes kørsler og flyrejser til mødeaktivitet samt et fald i forplejning.

Pandemien har dog også givet anledning til markante stigninger i CO2 aftrykket eksempelvis i forhold til indkøb af værnemidler og nyt IT-udstyr. Hos Specialsektoren er forbrugsområder faldende eller uændret. Faldet på 10% skyldes primært mindre kursusaktivitet og transport. Derudover har flere tilbud måttet lukke midlertidigt under pandemien. For sygehusapoteket skyldes faldet på 8% primært en reduktion i transport og forplejning.

Er Regionens klimaindsats på rette spor?

Klimaindsatsen kan holdes op på og måles på flere parametre. For det første Regionen egen målsætning om at reducere 2% hvert år målt ud fra det samlede Klimaregnskab. For det andet har Danske Regioner en målsætning om en reduktion på 75% inden 2030 af regionernes energi- og transportforbrug. For det tredje skal Regionerne derudover leve op til Klimalovens nationale målsætning om en CO2-reduktion på 70% inden 2030. Slutteligt har Regionen siden 2010 haft en aftale med Danmarks Naturfredningsforening med en årlig reduktion på 2%, opgjort på en særlig klimakorrigeret facon.

Selvom Regionens klimaftryk som bekendt er steget fra 2019 til 2020, viser de detaljerede resultater i årets klimaregnskabet og de foregående år, at klimaindsatsen generelt er på rette spor i forhold til at kunne imødekomme egen målsætning om en reduktion på 2% årligt. På basis af en række relativt konservative antagelser omkring hvordan forbrugsområderne havde udviklet sig, hvis ikke covid-19 havde indtruffet, estimeres det, at Regionen havde haft en reduktion på 2%. Antagelserne er gengivet i klimaregnskabet og er funderet på de eksterne rådgiveres dialog med en række nøglemedarbejdere, der har indgående kendskab til det berørte forbrugsområde, eksempelvis omkring patientartikler eller bygninger.

Ser vi på Danske Regioners målsætning om en reduktion på 75% så er indsatsen på rette spor og foran tidsplanen. Der er dog udelukkende udarbejdet regnskab for perioden fra 2018 til 2019, men her har Regionen realiseret en reduktion på hele 18%. I årets Klimaregnskab er der markante reduktioner både for transportområdet samt i tilknytning til vores bygninger med henholdsvis 19% og 11%. På trods af, at disse reduktioner i 2020 kan henføres til Covid-19 konkluderer rapporten med klimaregnskabet, at det er realistisk at nå Danske Regioners målsætning med de planlagte indsatser og den teknologiske udvikling, der forventes indenfor transport og omstilling af energiforsyningen.

I forhold til Klimalovens målsætning om en reduktion på 70%, så er der endnu ikke færdigudviklet en metode til dokumentation af regionernes opnåelse heraf. Dog ved vi, at der udelukkende medregnes den udledning der vurderes at ske indenfor Danmarks grænser. Det betyder, at energi og transport vil fylde forholdsvist mere, hvorfor klimaregnskabsrapportens vurdering er, at Regionen også her er ”på rette spor”.

I 2010 blev Region Nordjylland Danmarks første klimaregion i kraft af en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen har udelukkende fokus på dele af transport og energi og har en årlig reduktion af CO2 udledningen på 2% som mål. Aftalen udløber med udgangen af 2021, da Danmarks Naturfredningsforening ikke har ønsket at fortsætte aftalen, idet noget af det samme arbejde nu foregår inden for rammerne af DK2020, som de fleste danske kommuner og regioner indgår i. Med en gennemsnitlig årlig reduktion på over 2% har Regionen indfriet aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Sagsfremstillingen er forelagt Strategisk Sundhedsledelse den 15. juni 2021, som fungerer som administrativ styregruppe for den samlede klimaindsats. Strategisk Sundhedsledelse anbefaler, at udvalget godkender klimaregnskabet.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 30-06-2021:

Klima- og Miljøudvalget godkendte klimaregnskabet.

Udvalget anmodede administrationen om, på udvalgsmødet den 27. september at komme med et oplæg til mål og virkemidler for en transportpolitik, med henblik på evt. at medvirke til nedbringelse af co2-belastningen.

Erik Harbo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.Indstilling

Klima og Miljøudvalget indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. At godkende klimaregnskabet for 2020.


Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. DF tog forbehold for endelig stillingtagen.

Susanne Flydtkjær og Lina H. Jespersen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup, Vibeke Gamst, Lis Jensen, Per Larsen og Bente Bang deltog ikke i sagens behandling.Klimaregnskab Region Nordjylland 2020