Tilbage til oversigt

Regionsrådet
23-08-2021 13:00

Udskriv

18. Godkendelse - Teknologipagtens prioriterede indsatser

Journalnr. 2018-037133

Resumé

Rammerne for udmøntning af Nordjysk Teknologipagt i 2021 blev godkendt af Regionsrådet den 30. marts 2021, og består af en åben og en prioriteret (lukket) runde. I den prioriterede runde foreligger nu to projekter til endelig behandling. Projekterne ansøger samlet om 800.000, svarende til det beløb der blev øremærket på Regionsrådets møde d. 30. marts 2021.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at de to i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger til den prioriterede runde støttes med de ansøgte beløb.Sagsfremstilling

Den administrative styregruppe for Nordjysk Teknologipagt anbefaler, at der i 2021 iværksættes to delindsatser under den prioriterede runde:

Indholdet af begge indsatser blev kort opridset på Regionsrådsmødet d. 30. marts 2021. Projektbeskrivelserne er nu udformet, og forelægges her.

STEM-caféer for unge på ungdomsuddannelsesinstitutionerne

Projektet har til formål at få flere til at vælge en STEM-uddannelse i Region Nordjylland. Idéen udspringer fra et ønske om at udvikle en bred og fælles indsats i Region Nordjylland på tværs af uddannelsesinstitutionerne, og derfor er der fokus på at få alle elev-typer med.

Caféerne afholdes med en af partnerskolen lærere/fagpersoner som vært, og består af et besøg af en STEM-rollemodel. STEM-rollemodellerne kan være studerende på AAU og UCN, samt folk i STEM-jobs. STEM-caféerne vil have en varighed på ca. 60-90 minutter, og vil blive afholdt 4 gange årligt.

Projektet er udformet således at der indenfor budgettet kan blive gennemført caféer på op til 6 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Med den nuværende deltagergruppe estimerer skolerne, at der i projektet vil blive gennemført 60 caféer for samlet 1.500 unikke elever i projektperioden. Projektet favner bredt og vil nå ud til elever på EUD/EUX, STX, HF, HHX og HTX).

Projektet skal vise unge, hvordan de kan være med til at løse forskellige problemstillinger, hvis de vælger en uddannelse indenfor STEM fagene, og skal føre til at flere unge vælger en STEM-vejen.

Konference for nordjyske STEM-interessenter og aktører 

Indsatsen skal kvalificere og styrke den samlede indsats på STEM området i Nordjylland ved at styrke og udbygge det nordjyske vidensgrundlag ang. hvad der virker (bedst) og hvad der er i gang på området. Dette gøres ved at gennemføre en bred kortlægning af nordjyske STEM-tiltag og erfaringer og læring fra disse. 

Indsatsen udmunder i en konference, hvor resultaterne af kortlægningen fremlægges i sammenhæng med resultaterne fra FremKom 4 omkring det fremtidige behov for STEM-kompetencer. Konferencen skal give mulighed for at de nordjyske STEM-aktører via oplæg og gruppedrøftelser kan skabe fælles fodslag og forståelse for at understøtte fremtidige STEM-initiativer.

Målgruppen for indsatsen er aktører, der arbejder med STEM-indsatser i Region Nordjylland på strategisk, praktisk og politisk plan. Der foreslås en begrænset deltagermålgruppe på max. 50-75 personer til en konference på omkring en halv dag.

Den viden der opbygges i indsatsen, såvel som den viden der bliver genereret på konferencen, tænkes også at kunne inspirere og danne afsæt for den videre STEM-indsats i Nordjysk Teknologipagt. 

Årsrapport for perioden 2019-2020

I foråret er den første årsrapport for Nordjysk Teknologipagt blive udarbejdet. Årsrapporten gør status på de 9 projekter der er støttet i regi af Teknologipagtspuljen i perioden, samt de bredere resultater af samarbejdet omkring Nordjysk Teknologipagt. Årsrapporten er vedlagt til orientering i bilag 2.Økonomi

Den samlede økonomiske ramme for Teknologipagtspuljen i 2021 er på 4,55 mio. kr.. Af disse er blev 800.000 kr. øremærket til den prioriterede runde på regionsrådsmødet d. 30. marts 2021. Som det fremgår af bilaget søger det ene projekt (samtaler/cafeer) om en støtte på 75%, svarende til henholdsvis 600.000 kr., mens det andet projekt (kortlægning/konference) søger om 100% i støtte, svarende til 200.000 kr.

I projektet om STEM-caféer vil støtten primært blive brugt til at udvikle, forberede og afholde 40 STEM-caféer for ca. 1.000 elever på de nordjyske ungdomsuddannelser, samt rekruttere rollemodeller til caféerne. Disse måltal er det projektet vil opnå med de nuværende projektdeltagere (de 3 ungdomsuddannelsesinstitutioner). Projektet afsøger pt. flere projektdeltagere, og hvis dette lykkedes, vil projektet afholde endnu flere caféer og nå ud til endnu flere elever.

I projektet omhandlende afholdelse af en STEM-konference, vil hovedparten af støtten blive brugt til at udføre vidensopsamlingen samt afholdelsen af konferencen (løn til moderator og oplægsholdere, materiale til deltagere, etc.)Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 30-06-2021

Udvalg for Regional Udvikling drøftede de to ansøgninger.

Et flertal i Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender, at de to ansøgninger til den prioriterede runde støttes med de ansøgte beløb.

Erik Høgh-Sørensen (DF) var imod indstillingen, fordi diverse cafebesøg og halvdagskonferencer for i alt 800.000 kr. næppe vil gavne STEM-formålet, dvs. naturvidenskab og ligestilling, på dokumenterbar vis. Dette skal ikke ses som nogen kritik af administrationen, som efter bedste evne har prøvet at implementere en løst formuleret politisk beslutning i Regionsrådet.Indstilling

Et flertal i Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Godkender, at de to beskrevne ansøgninger til den prioriterede runde støttes med de ansøgte beløb.Forretningsudvalget 09-08-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen. Erik Høgh-Sørensen var imod af samme grunde som i udvalget.

Susanne Flydtkjær, Lina H. Jespersen og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 23. august 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen fra Forretningsudvalgets flertal.

Et mindretal bestående af Erik Høgh-Sørensen (DF) og Anne Mette Mortensen (DF) var imod forslaget af de grunde, som fremgår af Udvalg for Regional Udviklings mindretalsindstilling.

Jette Ramskov, Lina H. Jespersen, Gitte Lopdrup, Vibeke Gamst, Lis Jensen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Prioriterede indsatser 2021
Nordjysk Teknologipagt Årsrapport 2020