Tilbage til oversigt

Regionsrådet
28-09-2021 13:00

Udskriv

4. Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet for 2. kvartal 2021

Journalnr. 2021-002245

Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartals-rapport for 2. kvartal 2021. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtaget tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet.

Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål. Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 gengiver projektets status pr. 30. juni 2021. Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af den månedlige afrapportering til Sundhedsministeriet for juli, som indeholder opdaterede oplysninger om blandt projektets økonomiske prognose.

Der er efter kvartalets afslutning sket en revision af projektets tidsplan, og de anslåede økonomiske konsekvenser af den reviderede tidsplan er ligeledes indregnet i den seneste ajourførte prognose pr. 31. juli 2021. Der skal derfor gøres opmærksom på, at kvartalsrapportens konklusioner på en række væsentlige punkter ikke afspejler projektets aktuelle status. Regionsrådet er på mødet den 23. august orienteret om den reviderede tidsplan og afledte økonomiske konsekvenser.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporteringen været underkastet en uafhængig vurdering hos en ekstern revisor - det såkaldte 3. øje (DTØ). Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af revisionsfirmaet BDO.

3. øje (DTØ) konkluderer jævnfør vedhæftede rapportering, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag og at risikorapporteringen i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. 

Dog er det fortsat DTØ's vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 2. kvartal 2021.

Det er derfor fortsat DTØ's vurdering, at projektet, ud fra den af projektet senest fremlagte økonomiprognose og det kapitaliserede risikobillede, ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn. DTØ er bekendt med, at der pågår endelig afklaring af supplerende finansiering, som kan bidrage til at reducere den regionale medfinansiering.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At Kvartalsrapport vedr. NAU for 2. kvartal 2021 fremsendes til Sundhedsministeriet.Forretningsudvalget 20-09-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 20. september 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Erik Høgh-Sørensen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 28. september 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen, Bente Bang, Per Larsen deltog og Jørgen Hansen deltog ikke i sagens behandling.Kvartalsrapport 2. kvartal 2021
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_2. kvt. 2021_endelig