Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-10-2021 13:00

Udskriv

2. Godkendelse - Første udmøntningsrunde for Budget 2022

Journalnr. 2020-043446

Resumé

Regionsrådet forelægges hermed første udmøntningsnotat for budget 2022.Sagsfremstilling

Den 14. september 2021 blev der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for 2022, og Budget 2022: ”Ny hverdag – ny fremtid for Nordjylland” blev endeligt vedtaget ved Regionsrådets 2. behandling den 28. september 2021.

På sundhedsområdet afsættes i alt 198,1 mio. kr. til finansiering af nye indsatser og udgiftsafdækning.

Heraf udmøntes ca. 181,2 mio. kr. i første udmøntningsrunde, mens de resterende ca. 17 mio. kr. reserveres i forligspuljer til senere udmøntning, når der foreligger klarhed over midlernes anvendelse. De reserverede opdriftsmidler vedrører Psykiatriens Hus, initiativer i forbindelse med nedbringelse af ventetid i speciallægepraksis, plan for det palliative område og reservepulje.

Finansieringen af budget 2022 tilvejebringes delvist af et råderum i Økonomiaftale 2022 på 122 mio. kr., råderum fra regulering af bloktilskud på 14 mio. kr. samt omprioriteringer for 62,1 mio. kr.

Ud af de 62,1 mio. kr. kan 21,1 mio. kr. henføres til konkrete omprioriteringer, mens de resterende 41 mio. kr. findes gennem det aftalte teknologibidrag, hvorefter enhederne omstiller inden for eksisterende rammer. På Forretningsudvalgsmødet den 6. december 2021 vil hospitalerne orientere om deres interne udmøntninger af budget 2021.

I vedlagte udmøntningsnotat gennemgås, hvordan budgetforligets elementer indarbejdes og forventes udmøntet i budget 2022. Der indgår ligeledes en oversigt over forligsændringer relateret til Regional Udvikling.

Nedenfor ses tabeloversigter over de samlede udmøntninger.

 

 

 

 Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender de fremlagte udmøntninger i første udmøntningsrunde af Budget 2022.Forretningsudvalget 11-10-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende justering:

Forretningsudvalget indstiller over for Regionsrådet, at puljen vedr. nye faglige retningslinjer og nationale krav reserveres i forligspulje i stedet for udmøntningsforslaget beskrevet i udmøntningsnotatet.

Øvrige udmøntninger indstilles godkendt som beskrevet i vedhæftede udmøntningsnotat.

Lone Sondrup deltog ikke i sagens behandling.
Udmøntningsnotat første runde - Budget 2022-1okt