Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-10-2021 13:00

Udskriv

3. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 9/2021

Journalnr. 2020-006378

Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 9/2021 til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet. Prognosen er fortsat baseret på den reviderede tidsplan for aflevering af byggeriet, der blev indarbejdet i prognosen for juli.

Nærværende månedsrapportering 9/2021 omhandler perioden 1. september 2021 - 30. september 2021.  

 

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosen pr. 30. september 2021 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 197,9 mio. kr., hvilket er samme niveau som seneste prognose, som viste en forventet overskridelse på ca. 197,8 mio. kr.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at en overskridelse af totalrammen vil skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget.

Regionsrådet har vedtaget Budget 2022, hvori der er anvist finansiering af det forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet. Samlet set vil der således kunne anvises ca. 207,5 mio. kr., som kan indgå i finansieringen af en overskridelse af totalrammen på NAU, der som nævnt ovenfor, på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre ca. 197,9 mio. kr.

Det er Projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger skal tages med et vist forbehold, da enkelte af prognosens poster muligvis skal justeres som følge af det fortsatte arbejde med den detaljerede hovedtidsplan, ligesom der må forventes yderligere udgifter til forceringsaftaler, supplerende rådgivning og øvrige uafklarede projektforhold. Der kan muligvis også komme yderligere udgifter som følge af prisstigninger på materialer, mangel på mandskab mv. som følge af markedssituationen. Ligeledes er der fortsat en relativ stor tilgang af ekstraarbejder/uforudseelige udgifter, jf. pkt. b) nedenfor.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 13. oktober 2021:

 

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den oprindeligt planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

 

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter Projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Der ses fortsat en relativ stor tilgang af ekstraarbejder til projektet, hvorfor der stadig skal tages forbehold herfor.

 

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end oprindeligt forudsat. Ved en forlængelse af byggeperioden vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

 

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanding er tilstrækkelig.

 

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

 

f) Drift af Projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af Projektafdelingens nuværende bemanding. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af Projektafdelingens bemanding, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til Projektafdelingens drift mellem Kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af Projektafdelingen.

 

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

 

h) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er Projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

 

i) Merforbrug på totalrammen

Med udgangen af september 2021 er projektets reserver forbrugt. Hidtil har udbetalinger, der har overgået de afsatte budgetposter, været trukket på reserverne og de overførte apparaturmidler. Dermed overgår disse udbetalinger til at være merforbrug på totalrammen ud over de ovenstående poster.

 

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade. På baggrund af blandt andet disse fremdriftsrapporter forventes byggeriet afleveret medio 2022. Regionsrådet blev på mødet den 23. august orienteret om revision af projektets tidsplan og afledte økonomiske konsekvenser, som er indregnet i den aktuelle prognose.

 

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor, har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret 12 ud af 13 anbefalinger og der er ikke sket væsentlige justeringer eller ændringer i september måned 2021.

Eneste anbefaling, der fortsat ikke er fuldt ud implementeret, er teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning). Den aktuelle status er, at der arbejdes med udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på gennemførsel af et EU-udbud med en udbudsperiode på 120 dage, hvorefter der kan ske kontrahering i løbet af 1. kvartal af 2022 samt efterfølgende udarbejdelse af testprogram og opstart af opgaven i 2. kvartal 2022.

I arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring forestås opgaven af det eksterne rådgivningsfirma, mens medarbejdere fra Aalborg Universitetshospital vil bistå og deltage i udførelsen af det praktiske arbejde forbundet til opgaverne.Kommunikation og dialog

Sagen har været sendt i skriftlig høring i Politisk Følgegruppe med afslutning 20. oktober 2021, kl. 8.00.

Politisk Følgegruppe støttede indstillingen uden bemærkninger.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 9/2021 til Sundhedsministeriet.

 

Forretningsudvalget 20. oktober 2021
På baggrund af skriftlig høring med afslutning 20. oktober 2021, kl. 8.00 har Forretningsudvalget truffet følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen kunne ikke tilslutte sig indstillingen med følgende begrundelse: " Sygehusbyggeriet virker fortsat til at være ude af kontrol, hvilket både skyldes bygherrens (Regionsrådet) og S-regeringens uvilje mod at finansiere underskuddet ved f.eks. at anvende byggepris-indekset. Regionens rapport til Sundhedsministeriet er næppe korrekt, idet NAU-projektets risikofaktorer er svært forudsigelige. Samlet set anslås overskridelsen af totalrammen fra ”best case” 162 mio. kr. til ”worst case” 359 mio. kr. med en middelværdi på 255 mio. kr. Projektets værste risici er totalrådgiveren Indigo, udsigten til en forhastet AB 92, yderligere fordyrende projektforsinkelser, og de mange tvister med underentreprenører.".

 Prognose NAU sept 2021 inkl bilag a og b
Opgørelse af totalramme 30.09.2021 - 2021 PL - endelig
Hovedstrukturplan okt 2021