Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-10-2021 13:00

Udskriv

4. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Aars

Journalnr. 2014-016681

Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende anlægsregnskabet for byggeriet af bostedet i Aars og det fælles byggeri med Vesthimmerlands Kommune. Sagsfremstilling

Bostedet i Aars er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne mennesker med svære psykiske sygdomme.

Regionsrådet besluttede i 2014, at det tidligere Vestervang og Skovvænget skulle sammenlægges, da der på begge bosteder var et stort behov for at få opdateret de fysiske rammer til en boligstandard der modsvarer udviklingen i målgruppen. Det blev besluttet, at der skulle etableres som et nyt bosted med 40 pladser. Det nye fælles bosted skulle placeres på en fælles beliggenhed sammen med kommunale indsatser i Vesthimmerlands kommune.

På den fælles beliggenhed er der etableret 3 enheder: en kommunal boenhed med 20 pladser, et regionalt bosted med 40 pladser, samt et fælleshus hvor der foregår både kommunale og regionale aktiviteter.

Byggerierne er gennemført som tre adskilte projekter. Region Nordjylland har været bygherre på det regionale bosted med 40 pladser og på fælleshuset.

Det regionale bosted består af fire enheder med 10 boliger i hver enhed. Der er køkkenfaciliteter og handicapvenlige toilet- og badeforhold i hver lejlighed. Alle lejligheder har direkte adgang til fællesareal med spise- og opholdsfaciliteter. Udearealerne er opført som et landskabsrum, der samler hele byggeriet omkring gårdhaver og stiforløb. Udearealerne indeholder en række forskellige aktiviteter for beboerne. 

Fælleshuset til de kommunale og regionale aktiviteter indeholder samtalerum, cafe, værksted og musikrum.

I perioden fra oktober 2014 til august 2017 er der meddelt anlægsbevillinger på i alt 76.660.100 kr. til rådgivning, køb af grund, etablering af 40 boliger, fælleshus og udearealer.

Anlægsarbejdet blev igangsat i 2017. Projektet er afleveret i sommeren 2019. Aflæggelsen af anlægsregnskabet har afventet den endelige afklaring med Vesthimmerlands kommune omkring regnskabsafslutningen på fælleshuset.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede udgifter opgjort til 71.742.619 kr.

Der har været et mindreforbrug på 4.917.481 kr. Mindreforbruget skyldes primært den del af projektet der vedrører de 40 regionale boliger og primært på håndværkerudgiften, hvor licitationsresultatet var væsentligt lavere end den bevilling der blev meddelt. 

Der har modsat været et merforbrug på den regionale del af fælleshuset, der skyldes et tilkøb af bl.a. alarmer og supplerende rådgivning.Kommunikation og dialog

Socialudvalget 13-09-2021

Poul Møller redegjorde for regnskabet for Bostedet Aars.

Socialudvalget indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender anlægsregnskabet for Bostedet Aars.

Malene Busk Larsen og Martin Bech deltog ikke under punktet.Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:
  1. Godkender anlægsregnskabet.


Forretningsudvalget 11-10-2021
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. oktober 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lone Sondrup og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.Anlægsregnskab Aars
Revisorerklæring Aars