Tilbage til oversigt

Regionsrådet
21-12-2021 13:00

Udskriv

10. Godkendelse - Høringssvar vedr. udkast til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse

Journalnr. 2021-054418

Resumé

Vejdirektoratet har den 3. december 2021 sendt udkast til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg i høring til 2. januar 2022. Grundet den meget korte frist har høringssvaret ikke været behandlet i Udvalg for Regional Udvikling.

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget indstiller til Regionsrådet, at godkende vedlagte høringssvar.Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har den 3. december 2021 offentliggjort Forslag til Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse (Bilag 1, 2 og 3). Høringsfristen er 2. januar 2022 og Ikrafttrædelsesdato for loven er 1. juli 2022.

Den 25. februar 2021 offentliggjorde Vejdirektoratet en opdateret VVM for 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. I offentlighedsfasen, der løb frem til 30. april 2021 fremsendte Region Nordjylland et høringssvar til støtte for etableringen, vedtaget i Regionsrådet 27. april 2021. Vejdirektoratet offentliggjorde i september 2021 et høringsnotat, der ikke lagde op til markante ændringer på baggrund af høringen.

Ved aftalen om Infrastrukturplan 2035 den 28. juni 2021 afsatte Staten godt 7 mia. kr. til anlæg af 3. Limfjordsforbindelse med start i 2025. Det fremgår af Regeringens Lovprogram for 2021/2022, at Forslag til Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse forventes fremlagt i Folketinget i februar 2022.

Anlægsloven skal udgøre det fornødne retsgrundlag for, at Vejdirektoratet kan udføre de fysiske arbejder og indgreb, som er en forudsætning for projektet.

Transportministeren bemyndiges i følge forslaget til at anlægge ca. 20 km 4-sporet motorvej vest om Aalborg via Egholm inkl. en sænketunnel under Limfjordens sydlige løb og lavbroer over det nordlige løb. Motorvejen forbindes til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Ved vedtagelse af anlægsloven vil en række myndighedsopgaver blive reguleret gennem anlægsloven af Vejdirektoratet i stedet for af den normale sektormyndighed, jf. afsnit 3.6.3 i loven. Det betyder, at visse love og klageadgange via andre ministerier og styrelser fraviges, men at beskyttelsesniveauet opretholdes gennem Vejdirektoratets administration. Dette er helt normal praksis for at sikre fremdriften i større og komplicerede statslige projekter.Kommunikation og dialog

På grund af den meget korte tidsfrist har det ikke været muligt at behandle høringssvaret i Udvalg for Regional Udvikling forud for behandling i Forretningsudvalg og Regionsråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:
  1. at godkende vedlagte udkast til høringssvar


Forretningsudvalget 13-12-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. december 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær og Lene Linnemann kunne ikke godkende indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for endelig stillingtagen.

Medzait Ljatifi, Gitte Lopdrup, Ib Madsen og Lone Sondrup deltog ikke sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. december 2021 følgende beslutning:

Enhedslisten fremsatte et ændringsforslag:

"Teksten – under overskriften  -  i forslaget til høringssvar udgår og erstattes af nedenstående :

Set i forhold til prisen og de negative effekter etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm  -giver for sundhed, miljø og klima, er de opnåede gevinster for trafikafviklingen og reduktionerne i rejsetiderne i bedste fald små for nogle nordjyder, for mange nordjyder status quo og en del nordjyder  får længere rejsetid.

Der er stort set ikke nogen samfundsøkonomisk gevinst ved etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholm-linjen.

Derfor opfordrer Regionsrådet til, at forslaget til anlægslov trækkes tilbage og at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor alternative løsninger på de trafikmæssige udfordringer også undersøges, da dette ikke skete ved den seneste opdatering af VVM-undersøgelsen.

Alternativerne bør både omfatte mulighederne for at løse udfordringerne ved forbedringer af den kollektive trafik, flytning af godstransport fra veje til skib og skinner og bedre forhold for cyklister uden etablering af nye vejforbindelser  - og alternativer hvori der indgår et ekstra tunnelrør og/eller den såkaldte City-løsning.

Etableringen af Egholmforbindelsen vil i sig selv medføre øget biltrafik og hermed medvirke til at øge CO2 udslippet – hertil kommer det CO2 udslip, som vil ske i forbindelse med etableringen af motorvejen. Denne stigning i CO2 udslippet strider både mod statens og Region Nordjyllands klimapolitik.

Etableringen af Egholmforbindelsen vil medføre at flere borgere i Nordjylland vil blive udsat for støj over den fastansatte grænseværdi på 58 dB og langt flere vil opleve støjgener og komme til at leve med støj, som overstiger WHO’s grænseværdi på 53 dB.

Etableringen af Egholmforbindelsen vil inddrage og ødelægge naturområder og forringe forudsætningerne for dyre- og fugleliv både nord og syd for fjorden samt på Egholm. Vigtig natur vil få forringede vilkår og det gælder også for en række dyrearter – særligt fisk og fugle.

Grundvandsressourcen og vandindvindingsboringerne ved Drastrup udsættes for risiko for forurening både ved etableringen og i forbindelse med anvendelsen af motorvejen.

Vandkvaliteten i Østerå, Hasseris Å og Lindholm Å vil blive påvirket negativt at forurenet vand fra motorvejen, herunder bl.a. ved mikroplast der tillige føres fra åer og vandløb til Limfjorden og videre ud i havet. Mikroplasts indvirkning på konsumfisk er endnu ikke fuldt ud klarlagt.

Den visuelle oplevelse af landskabet vil blive markant forringet. Dette vil være særligt markant i Østerådalen, i Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Enge og omkring Limfjorden.

Vigtige rekreative områder, stier og kolonihaver vil blive negativt påvirket eller ødelagt af øget støj, visuel påvirkning, barriereeffekt og direkte fysisk påvirkning.

Udover de negative effekter for beboerne på Egholm vil etableringen af denne motorvej få en meget stor negativ effekt på Egholm som rekreativt område og turistdestination. De oplevelsesmæssige værdier ved at sejle til en forholdsvis uforstyrret ø, hvor der er langt til storbyens larm, går tabt.

I anlægsfasen for Egholm-linjen vil befolkningens sundhed blive negativt påvirket som følge af støj, luftforurening, støvgener samt forringet adgang til rekreative områder og funktioner.

Der er registreret 52 arealer i nærheden af Egholm-linjen, som vurderes at kunne være forurenede. Der er risiko for, at denne forurening spredes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Efter færdiggørelsen af VVM undersøgelsen er der kommet oplysninger frem, som tyder på en langt mere omfattende forurening af asbest i de områder, som vil blive påvirket af anlægsarbejderne i forbindelse med etableringen af motorvejen, end det fremgår af VVM-undersøgelsen. Set i lyset af dette bør disse asbestforekomsters omfang og placering afdækkes og der bør udarbejdes en plan for håndteringen af dette affald i anlægsperioden, inden en eventuel anlægslov fremlægges for folketinget. Særlig opmærksomhed bør der være på asbestforekomsterne i bunden af Limfjorden.

Heller ikke den truende forurening i området med PFAS er inddraget i den aktuelle VVM undersøgelse. Også her er der brug for en afdækning af problemets omfang og en plan for håndtering af dette, inden en anlægslov eventuelt fremlægges for Folketinget.

Region Nordjylland ønsker endvidere, at de foreslåede indskrænkninger i borgernes mulighed for at indklage afgørelser for andre administrative myndigheder udgår af lovforslaget."

Regionsrådsformanden afsøgte, om der var opbakning til ændringsforslaget. Enhedslisten (Lis Jensen og Susanne Flydtkjær) og Erik Høgh-Sørensen støttede forslaget.

Lene Linnemann (SF) undlod at stemme. Ændringsforslaget blev dermed ikke blev vedtaget.

Et flertal bestående af det øvrige Regionsråd godkendte indstilingen fra Flertallet i Forretningsudvalget.

Et mindretal beståede af Gitte Lopdrup (B), Enhedslisten (Susanne Flydtkjær og Lis Jensen), Line Linneman (F) samt Erik Høgh-Sørensen kunne ikke godkende indstillingen fra Forretningsudvalgets flertal.

Otto Kjær Larsen, Thomas Hav, Jørgen Hammer Sørensen, Per Larsen og Jørgen Hansen deltog ikke i sagens behandling.Rettet høringsbrev fra Vejdirektoratet
Høringsliste fra Vejdirektoratet
Forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
Udkast til høringssvar fra Region Nordjylland