Tilbage til oversigt

Regionsrådet
21-12-2021 13:00

Udskriv

6. Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet for 3. kvartal 2021

Journalnr. 2021-002245

Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 3. kvartal 2021. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet.

Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål. Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal gengiver projektets status pr. 30. september 2021. Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af den månedlige afrapportering til Sundhedsministeriet for oktober, som indeholder opdaterede oplysninger om blandt andet projektets økonomiske prognose.

Den i augustmødet vedtagne tidsplan for projektets færdiggørelse er indarbejdet i kvartalsrapport 3 for 2021.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporteringen været underkastet en uafhængig vurdering hos en ekstern revisor - det såkaldte 3. øje (DTØ). Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det projektspecifikke styringsgrundlag og vurderer at risikorapporteringen i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet.

Det er fortsat DTØ's vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 3. kvartal 2021.

DTØ peger på forhold, som kan sætte eller sætter projektets tidsplan og økonomi under pres. Punkterne indgår direkte eller indirekte i vurderingen af økonomien i månedsrapporterne/prognoserne, hvor der fortsat forventes et pres i form af uforudsete udgifter til forlænget byggetid, forcering, rådgivning m.m.

Et af punkterne i DTØ-rapporten for 3. kvartal 2021 omhandler dispensation for gældende lovgivning vedr. dele af projektets el-installationer. Der er udarbejdet særlig redegørelse om punktet til Forrretningsudvalget..Kommunikation og dialog

Kvartalsrapport 3 2021 har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe den 6. december 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At Kvartalsrapport vedr. NAU for 3. kvartal 2021 fremsendes til Sundhedsministeriet.Forretningsudvalget 13-12-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. december 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Erik Høgh-Sørensen (DF) stemte imod indstillingen, idet der efter hans mening er rejst så store tvivl mht. regionens, DTØ’s, Bech-Bruuns, BDO’s risikovurderinger, at dette i sig selv kan medføre både yderligere udgifter og tidsforlængelse af NAU-byggeriet.

Medzait Ljatifi, Gitte Lopdrup, Ib Madsen og Lone Sondrup deltog ikke sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. december 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af DF stemte imod indstillingen, idet der efter deres mening er rejst så store tvivl mht. regionens, DTØ’s, Bech-Bruuns, BDO’s risikovurderinger, at dette i sig selv kan medføre både yderligere udgifter og tidsforlængelse af NAU-byggeriet.

Otto Kjær Larsen, Thomas Hav, Jørgen Hammer Sørensen, Per Larsen og Jørgen Hansen deltog ikke i sagens behandling.Kvartalsrapport 3. kvartal 2021
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_3. kvt. 2021_Endelig