Dagsorden
Regionsrådet 26-03-2019 13:00


1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse af udtræden af Regionsrådet - samt indkaldelse af 1. stedfortræder
3.Godkendelse af bemærkninger fra Regionsrådet til Rigsrevisionens beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
4.Godkendelse af Regionsrådets udtalelse til Rigsrevisionens beretning om Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene
5.Orientering om indførelse af fælles visitation af akutte patienter i Region Nordjylland
6.Ansøgninger til Sundhedsministeriets pulje til læge- og sundhedshuse
7.Orientering vedr. indførelse af nationalt fælles akutnummer
8.Forslag fra Dansk Folkeparti
9.Beslutning - Foretrædeordning
10.Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2018
11.A2B søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Thy-Mors HF og VUC’s dækningsområde
12.Høring om nedlæggelse af VUC&hf Nordjyllands afdelinger i Brovst og Hirtshals
13.Anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen
14. LUKKET PUNKT: Fortsat udflytning af psykiatrien til Østmatriklen
15. LUKKET PUNKT: Beslutning - Salg af udfasede lægeboliger ved Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev
16. LUKKET PUNKT: Udbudssag

1. Meddelelse fra formanden2. Godkendelse af udtræden af Regionsrådet - samt indkaldelse af 1. stedfortræder

Journalnr. 2018-013319Sagsfremstilling

Tina Juul Kjellberg har anmodet om at udtræde permanent af Regionsrådet.

Arne Nielsen er 1. stedfortræder valgt på Liste A.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at Tina Juul Kjellberg udtræder permanent af Regionsrådet med virkning fra 26. marts 2019, og at Arne Nielsen indkaldes for resten af valgperioden med virkning fra samme dato.

En imødekommelse af anmodningen indebærer, at poster i følgende udvalg samt hverv skal besættes:

- Socialudvalget

- Udvalg for Regional Udvikling

- Nordsø kommissionen, CPMR - Perifere Maritime Regioner

- Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland (formand)

- Den Selvejende Institution Hospice Vendsyssel

- Turismefonden Nordjylland, tilforordnet i bestyrelsen

- Aalborg City Gymnasium (tidligere Aalborg Studenterkursus)

- Center for Døvblindhed og Høretab, Skolebestyrelsen for børneområdet

- Center for Døvblindhed og Høretab, Skolebestyrelsen for voksenområdetIndstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Godkender af Tina Juul Kjellberg udtræder af Regionsrådet med virkning fra den 26. marts 2019.

2. Godkender at Arne Nielsen indtræder i Regionsrådet med virkning fra den 26. marts 2019.

3. Udpeger til de ledige udvalgsposter og hverv.

 3. Godkendelse af bemærkninger fra Regionsrådet til Rigsrevisionens beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Journalnr. 2019-000829Resumé
Rigsrevisionen har i 2018 undersøgt rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter og på baggrund heraf afgivet deres beretning til Statsrevisorerne i december 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende anmodet om bemærkninger fra regionerne til ministerens redegørelse til Statsrevisorerne. Der er vedlagt et udkast til bemærkninger fra Region Nordjylland til godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i løbet af 2018 gennemført en undersøgelse af regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets rettidighed i indsatsen over for patienter, hvor der er mistanke om eller konstateret kræft. Rigsrevisionen har undersøgt indsatsen i forhold til tidlig opsporing, maksimale ventetider og forløbstider.

På baggrund af undersøgelsen har Statsrevisorerne den 19. december 2018 afgivet beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber fremgår det endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Sundheds- og Ældreministeriet har på den baggrund anmodet om regionernes eventuelle bemærkninger til beretningen, som skal være godkendt i regionsrådet.

Rigsrevisionens beretning, Statsrevisorernes bemærkninger og udkast til bemærkninger fra Region Nordjylland er vedlagt som bilag.

Der er i udkastet blandt andet bemærket følgende:Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At Region Nordjyllands bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter godkendesForretningsudvalget 11-03-2019

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
Rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter_Region Nordjylland
Udkast til bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter


4. Godkendelse af Regionsrådets udtalelse til Rigsrevisionens beretning om Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene

Journalnr. 2018-010961Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet henvendte sig 12. februar 2019 til regionerne for at få regionsrådets udtalelse om statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene 09/2018.

Punktet indeholder en præsentation af statsrevisorernes bemærkninger, som er udgangspunktet for udkast til regionsrådets udtalelse.Sagsfremstilling

Rigsrevisionen offentliggjorde d. 18. januar 2019 en undersøgelse af behandlingskvaliteten på sygehusene.

Undersøgelsen fokuserer på patienter med

Herunder de kvalitetsmål, der findes inden for de enkelte sygdomme. Kvalitetsmålene er fastsat i de kliniske kvalitetsdatabaser inden for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), som hospitalsafdelingerne løbende arbejder med.

Rigsrevisionen har på baggrund af en registerundersøgelse for perioden 2007-2016 afdækket, om der er ikke-begrundede forskelle i behandlingskvalitet, målt på andelen af patienter, der får opfyldt alle relevante procesindikatorer i et patientforløb.

Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen

På baggrund af Rigsrevisionens beretning og konklusioner har Statsrevisorernes følgende bemærkninger:

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Sundheds- og Ældreministeriet har derfor 12. februar henvendt sig til regionerne for, at regionsrådene sender deres bemærkninger i en udtalelse til beretningen med deadline 12. april 2019.

Rigsrevisionens beretning og konklusioner kan på en lang række punkter anfægtes, hvilket også er sket under høringsprocessen, hvor regionerne i fællesskab har udarbejdet et samlet høringssvar.

Vedhæftede udkast til udtalelse indeholder derfor Region Nordjyllands kommentarer til statsrevisorernes bemærkninger, samt et oprids af hvordan regionen arbejder med at mindske de ikke-begrundede forskelle i behandlingskvalitet inden for de undersøgte sygdomsområder.

Videre proces

Den videre proces er, at Forretningsudvalget på møde d. 11. marts behandler og godkender vedhæftede udkast til udtalelse, hvorefter den godkendes endeligt på møde i Regionsrådet 26. marts 2019Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

  1.  Godkender vedhæftede udkast til udtalelse   


Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at administrationen bemyndiges til at finpudse svaret inden Regionsrådets behandling (fx bemærkningerne vedrørende anvendt metode).

Beretning 9 2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
Regionsrådets udtalelse vedr Rigsrevisionens undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet.pdf


5. Orientering om indførelse af fælles visitation af akutte patienter i Region Nordjylland

Journalnr. 2018-027904Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det besluttet at indføre fælles visitation af alle akutte patienter i hele regionen. Der fremlægges her et forslag til vedtagelse for Regionsrådet.Sagsfremstilling

Som en del af Budgetaftalen for 2019, blev det besluttet, at der skal indføres en fælles visitation af alle akutte patienter i Region Nordjylland.

Der er udarbejdet vedhæftede konceptbeskrivelse for den fremtidige fælles visitation af akutte somatiske patienter i Region Nordjylland.

Af konceptbeskrivelsen fremgår det, at følgende gælder for den fremtidige fælles visitation:

Indførelse af fælles visitation ændrer ikke på kapaciteten på hospitalerne, og antallet af patienter fordelt mellem matriklerne forventes derfor heller ikke at ændre sig. Desuden skal det nævnes, at Psykiatrien i første omgang ikke er med i en fælles visitation, men vil blive involveret i en fase 2 i takt med at kommende nationale anbefalinger på akutområdet bliver kendte.  

Som nævnt ovenfor, er der i forbindelse med indførelse af en fælles visitation udarbejdet specialekort for hvert speciale. Denne proces er stort set på plads. Herefter skal personalet i Den Præhospitale Virksomheds AMK vagtcentral oplæres i specialekortene, før den fælles visitation kan implementeres. Desuden er der igangsat et arbejde med at bygge bro mellem AMK vagtcentral samt Regionshospital Nordjylland i forhold til at sikre de rette kompetencer er til stede især i opstartsfasen samt sikre den nødvendige kommunikation af en fælles visitation både på hospitalerne samt i almen praksis.

Ovenstående betyder, at en fremtidig fælles visitation vil kunne træde i kraft pr. 1. maj 2019.

I forbindelse med implementering af den fælles visitation er der opstillet nedenstående succeskriterier.

Succeskriterierne vil blive fulgt af styregruppen. Derudover vil ordningen blive evalueret efter den har været i drift et år.Kommunikation og dialog

Punktet fremlægges for Hovedudvalget d. 18. marts.

Akut- og Praksisudvalget 06-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

  1. At godkende konceptbeskrivelsen om indførelse af fælles visitation af alle akutte patienter i Region Nordjylland.


Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Rapport vedr. fælles visitation


6. Ansøgninger til Sundhedsministeriets pulje til læge- og sundhedshuse

Journalnr. 2019-018599Resumé

Sundhedsministeriet har opslået anden runde af puljen til etablering af sundheds- og lægehuse med 207 mio. kr., og der er frist for ansøgninger d. 20. marts 2019.

Der er udarbejdet forslag til hvordan Regionen skal agere i forhold til puljeopslaget, dels i forhold til regionale ansøgninger og dels i forhold til støtte til kommunale projekter. Det indstilles, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet godkender disse forslag.

Slåfejlen i sagsfremstilingen er rettet jf. Forretningsudvalgets beslutning.Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet har opslået anden runde af puljen på i alt 800 mio. kr. til etablering af sundheds- og lægehuse med nu 207 mio. kr., og der er frist for ansøgninger d. 20. marts 2019.

I 2018 blev den første runde af puljen opslået, og dengang fik Region Nordjylland 6,6 mio. kr. til etablering af lægeklinik på hospitalsmatriklen i Frederikshavn samt 895.000 kr. til digitaliseringsprojekter i egne sundhedshuse og regionsklinikker. Der henvises til bilag 1 for oplysning om samtlige ansøgninger i 2018.

Allerede etablerede sundhedshuse
Regionen har i dag egne sundhedshuse i Hurup, Pandrup og Brovst, mens sundhedshusene i Sæby og Brønderslev ejes og drives som I/S med hhv. Frederikshavn Kommune og Brønderslev Kommune. Sundhedshuset i Thisted (Dokken) ejes af Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus (DEF Thisted). Morsø Sundhedshus beliggende på den tidligere hospitalsmatrikel i Nykøbing er opdelt i tre ejerlejligheder, der ejes hhv. af Regionen, af PKA (udlejet til Morsø Kommune) og af Den Erhvervsdrivende Fond Morsø Behandlerhuse.
De erhvervsdrivende fonde drives af bestyrelser, der udgøres af politikere udpeget af hhv. region og kommune, Fonden er i øvrigt uafhængige af region og kommune. Fondene kan optage lån på 'private' vilkår.

Ansøgninger til det aktuelle puljeopslag
Sundhedsministeriets pulje kan yde tilskud til nybyggeri, renovering eller til udstyr til sundheds- og lægehuse. Den kan udelukkende søges af regioner og kommuner og der er krav om egenfinansiering. Der skal være almen praksis i det hus, som ansøgningen retter sig mod eller der skal være etableret et tæt samarbejde med almen praksis. Ved forrige ansøgningsrunde var der ikke krav om egenfinansiering.
Puljeopslaget kan ses her: Puljeopslag 2019

Der har udover de nedenfor nævnte forslag til ansøgninger også været henvendelse fra en privat investor, der har interesse i at etablere lægehus i egne bygninger i samarbejde med Regionen. Der er ikke lægedækningsudfordringer i det pågældende lægedækningsområde, og derfor er henvendelsen ikke medtaget som et forslag her.

Mulige regionale ansøgninger til puljen
Der er følgende muligheder for regionale ansøgninger til den nuværende pulje:

A: Ansøgning om renovering af forhal i Morsø Sundhedshus.
Der er af hensyn til patienternes færdsel i huset, den generelle vedligeholdelsesstand samt det nuværende 'gammelt sygehus-udseende' og muligheden for yderligere udlejning et behov for en renovering af indgang, forhal, gangareal og toiletfaciliteter hertil. Det indebærer en renovering af en del af bygningskomplekset, som ejes af Region Nordjylland.
Anlæg og Ejendomme har skitseret et projekt til en pris på ca. 0,5 mio. kr., der vil opfylde alle behov.

I en ansøgning til en modernisering af Morsø Sundhedshus, vil der være tale om en mindre egenfinansiering, idet hele projektets økonomiske omfang er på 0,5 mio. kr. Dette kan finansieres pulje til udvikling af sundhedshuse eller også skal pengene afsættes.
Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der sendes en ansøgning.

B: Ansøgning om udvidelse af Thisted Behandlerhus med DEF Thisted (Dokken) som partner

Det eksisterende hus, som ejes af Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, er fuldt udlejet og der er efterspørgsel fra flere potentielle lejere på nye lejemål. Fonden ønsker derfor en stor udvidelse i form af en tilbygning.

Puljen kan kun søges af kommuner og regioner, hvorfor fonden ikke selvstændigt kan søge. Fonden kan dog godt indgå som partner i en ansøgning sammen med Regionen.

Fondens bestyrelse har bedt Region Nordjylland om at indgå som ansøger i en puljeansøgning, hvor Fonden kan være partner. Der kan argumenteres for, at fonden bidrager til at løfte regionens opgave med at sikre lægedækning og derfor at Regionen kan ansøge puljen på vegne af fonden, således det er fonden, der kommer til at eje tilbygningen. Hvis projektet bliver bevilliget midler, vil det derfor være fonden, der er projektejer og modtager af midlerne – og ejer af den samlede bygning. 

Fonden skal selvstændigt håndtere eventuelle krav om medfinansiering. Regionen kan bidrage med rådgivning og arbejdstimer ind i projektet i form af udarbejdelse af ansøgning til puljen, samt sekretariatsbetjening af bestyrelsen og byggeudvalget i projektet. Regionen sekretariatsbetjener allerede bestyrelsen, så det yderligere regionale bidrag er ift. ansøgningen, samt sekretariatsbetjening af byggeudvalget.

Aktuelt er Fonden i dialog med en udbudsklinik, en stor fysioterapeutklinik samt Aalborg Universitets Center for Almen Medicin, der ønsker at etablere sig i en udvidelse af Dokken. Desuden er der fra de praktiserende læger, der i dag er lejere i Dokken, et stort ønske om flere faciliteter og lokaler til uddannelseslæger, da de nuværende rammer ikke er tilstrækkelige til at tilgodese behovet.

I forhold til behovet for lokaler til uddannelseslæger i KBU-, introduktions- og hovedforløb er der ikke fysisk plads til at dække behovet for lokaler i Dokken. For KBU-lægerne er der uddannelsesmæssig kapacitet til at rumme 8-9 pladser, men der er fysisk kun plads til 6.
I bilag 2 (obs: fortroligt) redegøres der for lægedækningssituationen i Thisted Kommune.

I forhold til behovet for lokaler til uddannelseslæger i KBU-, introduktions- og hovedforløb er der ikke fysisk plads til at dække behovet for lokaler i Dokken. For KBU-lægerne er der uddannelsesmæssig kapacitet til at rumme 8-9 pladser, men der er fysisk kun plads til 6 ad gangen.

Der eftersendes bilag vedr. udvidelse af Dokken inkl. tidsplan, budgetoverslag, facadetegning mv.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der indsendes en ansøgning med Fonden som partner i ansøgningen.

Henvendelser fra kommuner
En række kommuner har henvendt sig om samarbejde omkring ansøgning til puljen, hvor det fra Administrationen side vurderes, at der kan sendes en støtteerklæring, som kommunerne kan sende med deres eventuelle ansøgninger.

C: Hjørring Kommune: Nybyggeri til stor lægepraksis i Hirtshals og evt. andre sundhedsaktører, herunder kommunen selv.
Lægepraksis i Hirtshals har henvendt sig til Hjørring Kommune, der spørger Regionen om mulighed for at indgå i ansøgning. Et nyt hus skal sikre generationsskifte blandt lægerne samt give plads til uddannelseslæger og indtag af patienter.

D: Aalborg Kommune: Nybyggeri af sundhedshus i Løvvangen i Nørresundby, hvor kommunen ønsker at etablere et sundhedshus.
Kommunen har henvendt sig om Regionens opbakning af ansøgning til nyt hus i Løvvangen.

E: Rebild Kommune: Nybyggeri af sundhedshus i Støvring.
Rebild Kommune har anmodet om en støtteerklæring til ansøgningen til sundhedshuset, der indeholder kommunale funktioner, almen praksis mv.

F: Læsø Kommune: Udvidelse af eksisterende lægehus ejet af kommunen.
Ansøgningen er forankret i et ønske om et lægehus, der muliggør en rationel klinikdrift og som honorerer det forhold, at status som ø stiller nogle yderligere krav til praksis end på fastlandet. Der er aktuelt regionsklinik i lokalerne, som vil tage udvidelsen i brug. Udvidelsen vurderes samtidig at have en positiv effekt på fremtidige rekrutteringsmuligheder til øen, idet kliniklokalerne med udvidelsen vil fremstå mere tidssvarende og driften kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.

G: Vesthimmerlands Kommune: Nybyggeri af sundhedshus i Farsø på grund, der i dag er en del af hospitalsmatriklen i Farsø. Der er ved ansøgning til puljen i 2018 tilkendegivet, at Regionen vil stille en grund til rådighed. Der er pt. dialog med kommunen om vilkår for overtagelse af grunden, og det vil - hvis der udbetales støttekroner fra Sundhedsministeriet til kommunen - blive behandlet efter de normale procedurer for salg.

H: Thisted Kommune: Renovering af eksisterende lokaler i Hanstholm til brug for et nyt lægehus. Kommunen ønsker en støtteerklæring fra Regionen til ansøgningen.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at de pågældende kommuner (C-D-E-F-G-H) får en støtteerklæring fra Regionen i lighed med ansøgninger til puljen forrige gang. Anbefalingerne kan gøre mere eller mindre generelle.

Henvendelser fra private
Der er modtaget to henvendelser fra private, der ønsker at Regionen søger puljen i samarbejde med dem:

I: Privat investor har interesse i at etablere lægehus i egne bygninger i Vadum. Der er ikke lægedækningsudfordringer i det pågældende lægedækningsområde.

J: Praktiserende læge i Frederikshavn midtby ønsker at renovere og udvide sin klinik i egen bygning  bl.a. for at kunne rumme en uddannelseslæge.
Der er udfordringer med lægedækningen i dette lægedækningsområde, hvortil også Sæby hører.
Henvendelserne fra de private aktører kan ses i bilag 3.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der ikke indsendes ansøgninger ift. I og J med henvisning til at Regionen ikke har midler til egenfinansiering, at der ikke er lægedækningsudfordringer (I) og at der er ledige klinik-lokaler i Sæby Sundhedshus (J).Økonomi

Ved ansøgning til puljen er der krav om egenfinansiering. Hvor stor en andel af finansieringen, der skal være egenfinansieret, er ikke defineret nærmere i puljeopslaget.

Såfremt Regionen indgår som ansøger/partner i en ansøgning til sundhedshus-puljen, skal det afdækkes i de konkrete tilfælde, hvordan en sådan egenfinansiering skal være, men der er ikke afsat midler i Budget 2019 til formålet.Kommunikation og dialog
Bilag 2 er LUKKET indtil videre, men åbnes på et senere tidspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet godkender disse forslag:

1. At der indsendes ansøgning vedrørende renovering af forhal i Morsø Sundhedshus (ad A).

2. At der indsendes en ansøgning med Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus som partner (ad B).

3: At der fremsendes støtteerklæringer til de kommuner, der har anmodet herom. De kan være generelle eller individuelle alt efter ønske (ad C-D-E-F-G-H).

4: At der ikke indsendes ansøgninger ift. de private henvendelser (ad I og J).Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Et flertal bestående af SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet støttede indstillingen som den forelå fra administrationens side.

Et mindretal bestående af Venstre ønskede, at projekt J blev tilføjet indstillingen.

Et mindretal bestående af Per Larsen og Erik Høgh-Sørensen ønskede, at projekt I og J blev tilføjet indstillingen med bemærkning om, at projekt I i givet fald skal sørge for, at der indgår en læge i projektet.

Rettelse: Der står "H og J" i afsnittet "Anbefaling", hvor der rettelig skal stå "I og J". Fejlen rettes i sagsfremstillingen inden fremsendelse af sagen til Regionsrådet.

Bevillinger fra puljen til sundhedshuse 2018
Henvendelser fra private - SUM pulje 2019
Debatoplæg - udvidelse af Dokken - januar 2019.pdf
Tidsplan 28.01.19.pdf
Budgetoverslag 28.01.19.pdf
Underskrevne vedtægter Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus 01.04.2014.pdf
Henvendelse fre bestyrelsen 07.03.19.pdf
Notat om udvidelsesønske Dokken til FU 07.03.19.pdf


7. Orientering vedr. indførelse af nationalt fælles akutnummer

Journalnr. 2016-027390Resumé

Danske Regioners bestyrelse har den 30. august 2018 godkendt etableringen af et fælles akutnummer for ikke-livstruende akut sygdom som en del af udspillet ”Sundt, trygt og nemt at gå til”. Et fælles akutnummer er desuden nærmere beskrevet i akutudspillet ”Når du har brug for os”, som bestyrelsen godkendte den 4. oktober 2018.

Efterfølgende har regionerne udarbejdet arbejdsskitse og organisering samt foreløbig tidsplan og budget i forbindelse med indførelse af et nationalt fælles akutnummer. Således fremlægges materialet nu for Forretningsudvalget til orientering.Sagsfremstilling

Det fælles akutnummer er et blandt 24 initiativer, som skal medvirke til at forbedre den akutte indsats. I udspillet er det fælles akutnummer beskrevet således:

1) ”Det skal være trygt at være borger uanset, hvor man bor i landet. Ingen skal være i tvivl om, hvordan de får hjælp, hvis de er blevet akut syge eller er kommet til skade. Derfor opretter regionerne ét landsdækkende og døgnåbent akuttelefonnummer, der tager hånd om alle borgere i hele Danmark. Regionerne vil sikre sammenhæng mellem alle akuttilbud, så det er trygt og nemt at blive visiteret til den rette indsats første gang”.

Af udspillet fremgår det endvidere, at 113:

2) skal oprettes ”som ét fælles telefonnummer for alle akutte, men ikke livstruende sygdomme og skader i hele landet. Nummeret er borgerens indgang til alle akutte sundhedstilbud, når egen læge har lukket ”

3) ”…. på sigt også skal kunne visitere til akutte kommunale indsatser som fx besøg af det kommunale akutteam, der måske kan forebygge en genindlæggelse eller en tid på et hospitalsambulatorium eller hos egen læge den næste dag”

De fem regioner har i samarbejde nu beskrevet det fælles akutnummer nærmere, og i bilag 1 fremgår arbejdsskitse for arbejdet med at etablere det fælles akutnummer.

Af arbejdsskitsen fremgår, at det fælles akutnummer i aften- og nattetimer vil fungere som én indgang for alle akutte – ikke-livstruende tilstande, vs. både sygdom og skade. Via det fælles akutnummer, vil borgerne komme i kontakt med den regionale aktør, som er relevant i det pågældende tilfælde, og som har opgaven med at visitere og yde sundhedsfaglig rådgivning i disse akutte forløb (lægevagt eller akuttelefon). Det forudsættes, at teleudbyderen kan levere en teknisk løsning, hvormed borgeren automatisk kommer i kontakt med den region, som han/hun fysisk befinder sig i. I dagtid vil det fælles akutnummer også fungere, men her som et supplement til den indgang, der er for ikke-livstruende, akut sygdom og skade i de enkelte regioner. Det betyder, at egen læge fortsat er indgangen for akut – ikke-livstruende sygdom i alle regioner i dagtid, og at akuttelefonen er indgangen ved akut skade i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark samt at egen læge i dagtid fortsat er indgangen i forbindelse med akut skade i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Det fælles akutnummer kan dog i alle regioner også kontaktes døgnet rundt, og derfra kan man blive guidet videre/viderestillet til rette tilbud. Dette gælder eksempelvis, såfremt borgeren er i tvivl om, hvem der skal kontaktes (f.eks. turister), og det gælder også såfremt telefonopkald ikke kan stedfæstes til en enkelt region. Den tværregionale arbejdsgruppe skal fastlægge denne model præcist i den indledende fase af processen. Hensigten er en fornuftig balance mellem intentionerne med det fælles akutnummer, forskellighederne i det akutte setup i regionerne på dette område samt brugervenlighed og smidige henvendelsesflow i de konkrete patientforløb.

Med implementering af det fælles akutnummer, er det hensigten, at 113 på sigt ikke bare skal være omdrejningspunktet for indgangen til akuttilbuddene på hospitalerne, tandpinevagten, giftlinjen m.v., men også til kommunale akuttilbud, ligesom ordningen på sigt kan rumme muligheden for booking af subakut tid den efterfølgende dag hos egen læge. Det er udgangspunktet at fase 1 beskrives, iværksættes og evalueres, før det besluttes hvilke eventuelle udvidelser, som det fælles akutnummer skal suppleres med (fase 2).

Økonomi, organisering og tidsplan

Der er fortsat en del usikkerhed omkring økonomien i projektet. Dette hænger både sammen med, at der endnu ikke er indgået aftale med en leverandør af den tekniske løsning, dels med at det ikke er afklaret, hvordan betjening af det fælles akutnummer skal tilrettelægges.

Overordnet set forventes der at blive udgifter til en fælles projektorganisation, opstart af konceptbeskrivelse i forhold til kommunikationsdelen samt opstartsomkostninger til leverandør. Når det fælles akutnummer er implementeret skønnes udgifterne på nationalt niveau til IT mv. at blive i størrelsesordenen 4,4—4,5 mio. kr., dog noget højere i starten, hvor der også vil være udgifter i forbindelse med, at der skal indgås aftale med de øvrige teleudbydere på markedet. Der er dog endnu ikke indhentet konkrete tilbud, og den platform, der skal understøtte løsningen, er endnu kun under udvikling. Det er derfor vanskeligt at give et præcist bud på, hvad den endelige udgift bliver.

Som udgangspunkt er der lagt op til, at de samlede fælles udgifter fordeles efter bloktilskudsnøglen. Da den mere præcise model for organisering af ordningen ikke er beskrevet endnu, er der heller ikke skønnet på udgifter til hverken lokal 113 organisation eller lokale udgifter til informationskampagne.

Foreløbigt budget kan ses i bilag 4.

I bilag 3 fremgår endvidere den foreløbige tidsplan for etableringen af den fælles akutnummer. Tidsplanen er i høj grad afhængig af, hvornår det er muligt at få en teknisk løsning ift. telefonsystem leveret. Der pågår aktuelt de indledende drøftelser herom, og så snart en leveringsdato er på plads, vil tidsplanen blive opdateret. Udgangspunktet er indtil videre at det fælles akutnummer etableres ved årsskiftet 2019/2020.

Arbejdet med at etablere det fælles akutnummer sker i et tæt samarbejde mellem de fem regioner og Region Nordjylland har påtaget sig det nationale projektlederskab. I bilag 2 ses organiseringen af arbejdet.

I tillæg til den nationale organisering, vil der i hver region blive udpeget en regional projektleder, som får til ansvar at lede og koordinere indsatsen i den enkelte region. I Region Nordjylland er processen forankret i Patientforløb og Økonomi.

Politisk proces:

Arbejdet med at etablere det fælles akutnummer, følges løbende i Danske Regioners bestyrelse og i Danske Regioners sundhedsudvalg. Herudover er der planlagt en koordineret politisk proces i de fem regioner, som indebærer en politisk orientering af Forretningsudvalg og Regionsrådet samt eventuelle underudvalg hertil i starten af 2019. Herudover er der planlagt en politisk beslutningsproces, når det fælles akutnummer er endeligt beskrevet, herunder økonomiske og driftsmæssige konsekvenser i den enkelte region. Det tilstræbes at denne politiske stillingtagen times ift. budgetprocesserne i de fem regioner.Kommunikation og dialog
Akut- og Praksisudvalget 06-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Arbejdsskitse til hvordan et fælles akutnummer skal fungere
Projektkommissorium for implementering af fælles akutnummer.
Tidsplan for implementering af et fælles akutnummer.
Økonomi i forbindelse med implementering og drift af fælles akutnummer.


8. Forslag fra Dansk Folkeparti

Journalnr. 2018-013319Kommunikation og dialog

Administrationen har modtaget følgende forslag med tilhørende bilag fra Erik Høgh-Sørensen, Dansk Folkeparti, med anmodning om, at Regionsrådet behandler sagen:

"Forslag om montørordning for lærlinge i Nordjyllands maritime industri:

Formål: Ordningen har til formål at forbedre eksisterende montør-uddannelser mm.og, i mangel af en national ordning, imødegå tab af højt kvalificerede arbejdspladser.

Baggrund: Det Blå Danmark beskæftiger næsten 100.000 mennesker, og alene i 2015 udgjorde bruttoværditilvæksten ca. 32,5 mia. kr., hvilket er mere end prisen på de seks ”super”-sygehuse tilsammen (kilde: Danske Maritime).

Nordjylland står stærkt, men konkurrencefordelen er på sigt udfordret inden for den maritime industri, off-shore og havnebranche. Selvom der er højkonjunktur nu, er der en langsigtet risiko for tab af vidensjobs, som næppe vender tilbage, hvis de først éngang forsvinder til lavtlønslande.

Denne ordning har til formål at udvikle lokale ungdomsuddannelser og øge unges incitamentet til at søge ind på tekniske uddannelser. Ordningen giver lærlinge vigtig erfaring fra tekniske installationer på skibe, hvilket betyder, at lærlingene efter endt uddannelse står stærkere over for konkurrence fra lavtlønslande. Refusion gives udelukkende til virksomheder, som tager lærlinge om bord på skibe eller rigge.

Der vurderes pt. at være 150-200 lærlinge inden for montørsektoren i Nordjylland. Et ophold på et skib koster for virksomheden og afhængig af lærlingens anciennitet op til ca. 2.300 kr. per dag. Benyttes denne omkostning som målestok, vil det samlede budget for lærlinge-montørordningen højst være ca. 500.000 kr. i to år.

Forslaget er foreløbig på forsøgsbasis. Sø-transportsektoren har en lignende ordning, hvor der kan ydes refusion af lærlinges løn i uddannelsesprojekter, men kun i tilfælde hvor lærlingene er ”overtallige” og ikke en del af skibets besætning (kilde: Danske Maritime).

Afledt effekt: Via flere opgaver til søs højnes lærlingenes ekspertise, og samtidig forbedres nordjyske virksomheders konkurrenceevne via et større lokalt rekrutteringsgrundlag.

Finansiering: Forslaget henhører under det regionale udviklingsbudget (uddannelse) og blev oprindelig bragt på bane af DF under budgetforhandlingerne i 2018, men blev under forhandlingerne forvekslet med en national skattemæssig ordning. Siden har Udvalget for Regional Udvikling 6. november 2018 drøftet DF's forslag og henvist videre behandling til budgetforligskredsen, dvs. Regionsrådet.

Juridisk analyse: Lærlinge-montørordningen er uddannelsesstøtte. Brancheorganisationen Danske Maritime vurderer derfor, at den regionale ordning ikke medfører samme type EU-konkurrencespørgsmål som den nationale ordning: En støtteordning til lærlinge har tidligere eksisteret på landsplan i form af en præmie- og bonusordning. Den ophørte med udgangen af dec. 2013. I overensstemmelse med EU-retten kan en lignende ordning derfor genindføres som pilotprojekt i Nordjylland. Ordningen kan fungere ved, at nordjyske maritime virksomheder søger tilskud til lærlinge eller efteruddannelseskurser til arbejde eller erfaring på skibe, hvilket certificeres af skibsføreren."

 

.Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Drøfter og tager stilling til forslaget fra Dansk Folkeparti.

Bilag 1 - Udtalelse fra Danske Maritime


9. Beslutning - Foretrædeordning

Journalnr. 2018-013319Resumé

Regionsrådet besluttede på mødet den 29. januar 2019, at der skal indføres en foretrædeordning i Region Nordjylland. I denne sag fremlægges et konkret forslag til udmøntning af Regionsrådets beslutning.

Der er justeret i sagsfremstilingen samt bilaget på baggrund af Forretningsudvalgets indstillingSagsfremstilling

Regionsrådet traf på mødet den 29. januar 2019 følgende beslutning:

"Regionsrådet anmoder administrationen om at udarbejde et forslag til en foretrædeordning, der bygger på Region Midts henholdsvis på Folketingets foretrædeordning. Administrationens udkast vendes på et møde mellem formandskabet og udvalgsformænd og -næstformænd forinden politisk vedtagelse i Regionsrådet."

Vedlagt som bilag findes et forslag til indførelse af foretrædeordning i Region Nordjylland. Forslaget er inspireret af foretrædeordningerne i henholdsvis Region Midtjylland og Folketinget.

Se foretrædeordningen i Region Midtjylland:

http://www.rm.dk/politik/udvalg/foretrade/

Se foretrædeordningen i Folketinget

https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget/udvalgsarbejdet

Hovedpunkterne i foretrædeordningen i Region Nordjylland er:

Foretræde er en mulighed for at fortælle politikerne i Region Nordjylland, hvad man mener om en given sag, så det kan blive taget med ind i den videre behandling. Det er ikke en debat med gensidig udveksling af spørgsmål og svar.

- Foretræde er muligt for enkeltpersoner bosiddende i Region Nordjylland og for interesseorganisationer, foreninger (op til fem personer) og private virksomheder med tilknytning til eller interesse for Region Nordjyllands opgaver.

- Private virksomheder kan ikke få foretræde med salg af varer eller tjenesteydelser for øje.

- Man kan ikke få foretræde ved personsager eller ved sager, hvor medarbejdere ansat i Region Nordjylland ønsker at drøfte personlige personalemæssige forhold.

Man kan få foretræde vedrørende sager, der er på det pågældende udvalgs dagsorden eller inden for det pågældende udvalgs opgavefelt.

- Foretrædeordningen gælder for de 6 politiske udvalg og suppleres af Spørgetid for Regionsrådet.

- Foretræde foregår som udgangspunkt i begyndelsen af et møde, og der afsættes 5-10 minutter til, at borgeren/borgerne kan fremlægge deres synspunkter. Herefter har det pågældende udvalg mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål.  

- Fristen for at anmode om foretræde er senest klokken 12.00 to hverdage før selve mødedagen.

- Foretræde kan undtagelsesvist afslås. Det er Udvalget, der afgør, om man kan få foretræde.

Foretræde for Forretningsudvalget er ikke en del af forslaget.

Baggrunden er, at sagerne som udgangspunkt begynder i de 6 politiske udvalg,  og derfor er det her, at borgerne evt. kan fremføre deres synspunkter så de kan indgå i den samlede vurdering af en sag. Ønsker de i stedet offentlighed om sagen, kan de stille spørgsmål i salen til Regionsrådet, hvor sager som udgangspunkt er åbne.

Forretningsudvalget har ikke har ret mange sager, der begynder direkte i Forretningsudvalget, som har en borgervinkel. Og der er ikke i forslaget lagt op til, at borgerne kan "anke" ved at bede om foretræde to gange for to forskellige udvalg.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At vedtage den foreslåede Foretrædeordning for Region Nordjylland.Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med den justering, at det tilføjes, at private virksomheder ikke kan få foretræde med salg af varer eller tjenesteydelser for øje.

Fristen for at anmode om foretræde sættes til kl. 12.00 to hverdage før et møde.

Foretrædeordning Region Nordjylland.docx


10. Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2018

Journalnr. 2017-035348Resumé

En forudsætning for at modtage midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapporter til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for, at projektet fortsat holder sig inden for de rammer, som er beskrevet i ansøgningen.

Der er nu i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 samt en årsrapportering. Rapporteringen viser, at hospitalsbyggeriet forventes afsluttet til tiden og inden for den afsatte økonomiske ramme samt i den forudsatte kvalitet.

Sagen forelægges for Regionsrådet med henblik på godkendelse af kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 og den tilhørende årsrapportering forud for fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.Sagsfremstilling

En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundheds- og Ældreministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland udarbejde en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 skal udover at gengive projektets aktuelle status pr. 31. december 2018 også give en status på byggeriets change-request elementer, rammen for IT, apparatur og inventar, samt effektiviseringsarbejder. Rapporten afspejler derfor ikke projektets udvikling efter dette tidspunkt.

Opmærksomheden henledes på, at rapporteringen indeholder et opdateret og prioriteret change-request katalog (rapportens bilag F), der beskriver et prioriteret katalog af mulige ændringer, hvis projektet kommer i budgetproblemer. Dette katalog skal godkendes af Regionsrådet forud for fremsendelsen til Sundheds- og Ældreministeriet.

Change-request kataloget er tilrettet i forhold til udløb af elementerne, hvor det tidligste vurderes at udløbe i starten af 2020. Der er ikke kommet nye/andre elementer til og værdien af change-request kataloget er uændret i forhold til ultimo 2017.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 (vedlagt) viser, at det fortsat er forventningen, at der kan bygges et funktionsdygtigt hospital inden for den afsatte ramme. Kvartalsrapporteringen viser endvidere, at byggeaktiviteterne på pladsen afvikles planmæssigt, idet der dog er udfordringer i forhold til enkelte opstartede apteringsentrepriser, som ikke følger den forudsatte fremdrift. Der er øget fokus på afklaring af problemstillingerne.

Rapporteringen vedrørende effektiviseringsgevinsten viser at der arbejdes løbende med processen frem mød Nyt Aalborg Universitetshospital og at der arbejdes på, at have en reserve, hvis det ikke lykkes, at opnå den fulde besparelse på et af elementerne jfr. rapportens bilag H.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporten været underkastet en uafhængig vurdering hos ekstern revisor - det såkaldte 3. øje. Efterfølgende har regionens revisor efterprøvet oplysningerne i rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af BDO. Revisionens bemærkninger er indeholdt i kvartalsrapporten, mens den uafhængige risikovurdering fra 3. øje er vedlagt som bilag.

Det er fortsat 3. øjes vurdering, at change-request kataloget sammen med øvrige generelle og projektspecifikke reserver ved udgangen af 4. kvartal 2018 er tilstrækkelige til at håndtere projektets økonomiske risici.

Dette er dog baseret på, at licitationsresultaterne for de resterende udbudspakker falder gunstigt ud for projektet i forhold til de fastsatte targetpriser. Stigende priser vil medføre en øget risiko for, at de likvide reserver ikke er tilstrækkelige til at dække projektets aktuelle økonomiske risici.Kommunikation og dialog
Kvartals- og årsrapporten og den uafhængige risikovurdering har været forelagt Politisk Følgegruppe for NAU på mødet den 4. marts 2018, som tog den til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At kvartals- og årsrapporten pr. ultimo 4. kvartal 2018 godkendes til fremsendelse til ministeriet.

2. At det prioriterede og opdaterede change-request katalog godkendesForretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kvartalsrapport 4. kvartal 2018
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kvt. 2018_endelig


11. A2B søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Thy-Mors HF og VUC’s dækningsområde

Journalnr. 2011-123263Resumé

Regionerne har en koordinerende rolle inden for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'erne indgår nye driftsoverenskomster med andre institutioner på disse områder.

VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC er driftsherrer på OBU- og FVU-området og har begge driftsoverenskomst med en række aktører for at sikre en bred geografisk spredning af tilbuddet om OBU og FVU, samt for at sikre at der er tilbud, der passer til alle målgrupper.

A2B søger om driftsoverenskomst på FVU-området i det dækningsområde, der hører ind under Thy-Mors HF & VUC. A2B udbyder i forvejen danskuddannelse for voksne udlændinge i Morsø kommune. Der er ikke umiddelbart behov for flere udbydere i Thy-Mors, men så længe ansøgeren opfylder kravene i forhold til at udbyde FVU, kan deres ansøgning om driftsoverenskomst ikke afvises. Ledelsen hos Thy-Mors HF & VUC bakker derfor op om ansøgningen.Sagsfremstilling

VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC har ansvaret for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i Nordjylland. Begge har indgået driftsoverenskomster med en række andre aktører for at sikre den bedste spredning af tilbuddet. De andre aktører kan være erhvervsskoler, specialskoler, oplysningsforbund m.fl.

Regionerne har en væsentlig koordinerende rolle inden for OBU og FVU. Koordineringen vedrører både den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten. Dette skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for OBU og FVU. Derfor skal Regionsrådet høres løbende forud for indgåelse af nye driftsoverenskomster på disse områder.

I maj 2017 besluttede Regionsrådet at støtte, at regionens to VUC'er indgik driftsoverenskomst med en række institutioner på de to områder for at sikre en god geografisk spredning af tilbuddet, samt for at sikre at tilbuddet er tilpasset forskellige målgrupper. Der kan dog løbende komme ansøgninger fra institutioner, som ønsker driftsoverenskomst.

Thy-Mors HF & VUC har således modtaget ansøgning fra A2B, der ønsker at indgå driftsoverenskomst på FVU-området i Thy-Mors. A2B har i forvejen aftale om udbud af FVU danskuddannelsen for voksne udlændinge, og er derfor en af de institutioner, der kan ansøge om FVU driftsoverenskomst. A2B har, igennem arbejdet med at skaffe praktikpladser, tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. A2B vurderer derfor, at mange af de sprogskoleelever, der er tilknytte erhvervslivet, vil kunne profitere af FVU start og FVU trin 1 til 4. Det vil også være trygt for eleverne at vælge FVU hos en udbyder, de kender fra danskuddannelsen. På den baggrund vurderes det, at A2B kan nå det krævede aktivitetsniveau på 5 årselever.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling traf på mødet den 8. marts 2019 følgende beslutning:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for indstillingen.Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At støtte, at der indgås driftsoverenskomst som beskrevet.

Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Dansk Folkeparti tog forbehold for endelig stillingtagen.

Ansøgning fra A2B om at udbyde FVU i Thy-Mors HF&VUC's dækningsområde
Thy-Mors HF&VUC's ledelses vurdering af A2B's ansøgning


12. Høring om nedlæggelse af VUC&hf Nordjyllands afdelinger i Brovst og Hirtshals

Journalnr. 2019-000849Resumé

Bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland vurderer, at udbudsstederne i hhv. Brovst og Hirtshals skal nedlægges fra juli 2019. Dette skyldes dels overflytning af uddannelsesaktivitet fra VUC&hf Nordjylland til Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt gentagne besparelser på finansloven på VUC-området. Der er således hverken kursistvolumen eller økonomi til at opretholde institutionens uddannelsessteder i Brovst og Hirtshals.

Grundet sin koordinerende rolle på området skal Regionsrådet høres, hvorefter VUC’s bestyrelse kan træffe sin beslutning og sende sin samlede redegørelse til Undervisningsministeriet. Regionsrådets høringssvar skal således indgå i VUC's redegørelse, og skal særligt omhandle aspekter vedr. uddannelsesdækningen i området.Sagsfremstilling

Det er i løbet af de senere år blevet sværere for VUC&hf Nordjylland at opretholde uddannelsestilbuddet i Brovst og Hirtshals. Med de nye FGU'er (Forberedende Grunduddannelse), som oprettes i Nordjylland, og de gentagne besparelser på finansloven på VUC-området er det bestyrelsens vurdering, at der hverken er økonomi eller kursistvolumen til at opretholde institutionens uddannelsessteder i Brovst og Hirtshals.

I Brovst har VUC tidligere udbudt både Almen Voksenuddannelse (AVU) og HF, men de seneste år har det alene været AVU, Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU).

Med FGU’ens indførelse svinder elevgrundlaget i Brovst markant for disse uddannelsestilbud, da unge under 25 år er henvist til FGU. I dette skoleår er der undervisning i AVU-fag samt et ordblindehold med en samlet kursistvolumen på 43 kursister (svarende til 37,8 årskursister). Heraf er de 12 under 25 år, og de er dermed en del af den aktivitet, der skal overdrages fra VUC til FGU. Sidste skoleår var kursisttallet tilsvarende, dog fordelt på AVU-fag og et FVU-hold.

I Hirtshals har VUC haft enkelte undervisningshold på AVU på en fast adresse (lejemål). Udviklingen i Hirtshals går i retning af mere virksomhedsrettet undervisning, som foregår ude på virksomhederne. Undervisningen i Hirtshals er forankret i VUC&hf Nordjyllands Vendsyssel-afdeling, som har fast adresse i Hjørring og Frederikshavn. I indeværende skoleår er der således kun undervisning i et enkelt AVU-fag. Der er 13 kursister (svarende til ca. 1,5 årskursister).

Det er VUC&hf Nordjyllands vurdering, at det er meget svært at opretholde et bæredygtigt VUC-tilbud i en by, når der er færre end 75-100 årskursister. Dette skyldes, at der er lovkrav om både studiemiljø for kursisterne, og et pædagogisk miljø for underviserne. Herudover kræver et undervisningssted også andre funktioner, som ikke direkte handler om undervisning (studievejledning, administration, ledelse, pedel/rengøring).

Udviklingen i Brovst kan skyldes, at aktiviteten flytter sig mod Aabybro. Det er VUC’s opfattelse, at dette er en generel bevægelse i Jammerbugt Kommune. Det er også i Aabybro, at Jammerbugts FGU placeres. Samtidigt kommer flere pt. i beskæftigelse. Den helt store ændring for VUC skyldes dog den politiske beslutning om at oprette FGU.

Ift. Hirtshals oplever VUC, at efterspørgslen på VUC-undervisning nu kommer fra virksomhederne, hvor det er mere relevant, at undervisningen afholdes ude på arbejdspladserne. Som det er nu, vælger fuldtidskursister i Hirtshals-området at tage til Hjørring.

Ved nedlæggelse af undervisningsstedet i Brovst og Hirtshals overflyttes aktiviteten inden for AVU, FVU og OBU til VUC&hf Nordjyllands undervisningssteder i hhv. Aabybro og Hjørring. Herudover tilbyder VUC&hf Nordjylland efter behov undervisning ude på arbejdspladserne i hele dets dækningsområde og på alle uddannelsesniveauer. Dette vil også ske i fremtiden.

VUC er ifølge bekendtgørelserne på områderne ansvarlig for et tilstrækkeligt tilbud, således at alle, der er berettiget hertil, kan modtage FVU eller OBU inden for en rimelig geografisk afstand. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbuddet skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med offentlig transport fra kursistens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej.

I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan Undervisningsministeriet fravige denne bestemmelse. For AVU er der ikke fastsat regler om en maksimal rejsetid til nærmeste uddannelsessted. Hvis udbuddene i Brovst og Hirtshals nedlægges, vil der fra Brovst til Aabybro (15 km) være 26-37 minutter med bus. I den vestlige del af Jammerbugt Kommune har VUC&hf Nordjylland endvidere tidligere lånt lokaler efter behov i Thorup og Fjerritslev. Det vil man kunne gøre igen, hvis der opstår behov for det, og det vil også kunne lade sig gøre i Brovst.

Fra Hirtshals til Hjørring er der 20 km, og toget fra Hirtshals til Hjørring tager 23 minutter.

Administrationens vurdering

VUC&hf Nordjylland lever stadig op til kravene i bekendtgørelserne vedr. transporttid og afstand, selvom udbuddene i Brovst og Hirtshals nedlægges. Det er dog kendt, at en geografisk nærhed i udbuddene kan være udslagsgivende for, om borgerne gør brug af FVU, AVU og OBU, men rent økonomisk kan det ikke lade sig gøre at beholde udbuddene i Brovst og Hirtshals. Derfor er det vigtigt, at VUC&hf Nordjylland sikrer sig, som beskrevet i planerne, at der er udbud af høj kvalitet inden for en rimelig afstand, og at de aktivt forsøger at finde mulige midlertidige udbudssteder, hvis der opstår behov.

 

Til mødet vil Administrationen forelægge et udkast til høringssvar.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling traf på mødet den 8. marts 2019 følgende beslutning:

Udvalget tiltrådte indstillingen og det udarbejdede høringssvar, jf. bilag.

Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for indstillingen.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller, at

  1. VUC&hf Nordjyllands planer for afdelingerne i Brovst og Hirtshals drøftes og godkendes
  2. og på denne baggrund indsendes udkast til høringssvar til VUC&hf Nordjylland.
Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen, idet det præciseres, at Region Nordjylland er høringspart og kan udtale sig som sådan, ikke godkende eller forkaste forslaget.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti tog forbehold for endelig stillingtagen.

Anmodning fra VUC&hf Nordjylland om Regionsrådets udtalelse
Brev fra Ministeriet om regelgrundlag ved lukning af afdelinger
Udkast høringssvar_VUC Nordjyllands nedlæggelse af afdelinger


13. Anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen

Journalnr. 2012-150336Resumé
I forbindelse med arbejdet omkring Nyt Aalborg Universitetshospital er der behov for en anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen.

Sagsfremstilling

Der er efter dialog med forsyningsvirksomhederne udarbejdet projekt for el-forsyning til øst-matriklen.

Af hensyn til sikring af den kliniske drift er projektet udarbejdet med udgangspunkt i krav om høj grad af forsyningssikkerhed. Der planlægges derfor etableret 2 højspændings-forsyningsledninger, således at der ved udfald på den ene ledning kan forsynes fra den anden. Der vil desuden blive etableret nødstrømsanlæg/batteri-backup, hvilket dog gennemføres som et særskilt projekt. Der henvises desuden til vedlagte bilag med beskrivelse af princip for el-forsyning på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Projektet indebærer, at der etableres en fælles infrastruktur i form af en intern hovedforsyningsledning, transformatorer mv., som igangværende og kommende byggerier vil skulle tilsluttes. Projektet omfatter således el-forsyning til NAU, Udvidet Servieby, Psykiatriens etape 1 og 2, Steno Diabetes Center Nordjylland, Onkologi, fremrykket udflytning af syd-matriklen og tekniske forsyningsanlæg i form af køling og spildevandsanlæg.

Herved opnås størst mulig udnyttelse af kabler og øvrige anlæg/installationer, ligesom det kan undgås at skulle gennemføre særskilte anlægsarbejder til el-forsyning i forbindelse med kommende projekter.

Udgiften til el-forsyning af øst-matriklen (ekskl. nødstrøm) udgør anslået 51 mio. kr. Beløbet omfatter kabling, transformatorer og øvrige nødvendige anlæg/installationer til dækning af ovennævnte projekter. Beløbet inkluderer ca. 14 mio. kr., som er tilslutningsafgift for NAU og Udvidet Serviceby. Tilslutningsafgift for de øvrige projekter forfalder først i forbindelse med projekternes igangsætning.

Udgiften til kabling m.v. fordeles efter projekternes forventede effekt-behov.Økonomi
Finansiel dækning af udgiften på 51 mio. kr. kan anvises af kvalitetsfondsmidlerne med 34,5 mio. kr. og med 11,7 mio. kr. af midlerne afsat på investeringsoversigten til Udvidet Serviceby, STENO, Onkologi og fremrykket udflytning af Syd-matriklen. Finansiel dækning af den resterende del af udgiften på 4,7 mio. kr. til Psykiatriens etape 2 og køle- og spildevandsanlæg afholdes i første omgang som et regionalt udlæg, idet endelig finansiering søges tilvejebragt via eksterne midler (OPP mv.).

Kommunikation og dialog
Sagen har været drøftet på møde den 4. februar 2019 i Politisk Følgegruppe vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At der frigives en anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen.


Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Princip for el-forsyning på Nyt Aalborg Universitetshospital


14. LUKKET PUNKT: Fortsat udflytning af psykiatrien til Østmatriklen
Journalnr. 2013-015495

15. LUKKET PUNKT: Beslutning - Salg af udfasede lægeboliger ved Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev
Journalnr. 2015-015292

16. LUKKET PUNKT: Udbudssag
Journalnr. 2018-023465