Dagsorden
Regionsrådet 24-11-2020 13:00


1.Meddelelse fra formanden
2.Orientering og godkendelse: Kvartalsrapport 3-2020
3.Beslutning - Godkendelse af afskrivning regnskabsår 2020
4.Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for 2021-2023
5.Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation, 2021-2023
6.Beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland
7.Godkendelse - Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 18/2019 om specialiseret palliation
8.Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2021-2022
9.Beslutning - Opfølgning på de lokale Klimahandlingsplaner
10.Beslutning - Indsatsen for affaldshåndtering i Region Nordjylland
11.Beslutning - Udmøntning af den store kulturpulje 2020
12.Beslutning - Udmøntning af Kultur og Sundhedspuljen 2020
13.Beslutning - Revurdering af vilkår i tilladelse i Siem Skov, Rebild Kommune
14.Beslutning: Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde
15. LUKKET PUNKT: Godkendelse af lånoptag til regnskab 2020
16. LUKKET PUNKT: Tildeling af annoncerede kapaciteter på almen praksis området november 2020
17. LUKKET PUNKT: Beslutning – leje af lokaler til Digitalisering og IT
18. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til udbetaling af ekspropriationserstatning ved Nyt Aalborg Universitetshospital

1. Meddelelse fra formandenReferat

 Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 24. november 2020:

1. Afbud. Der var afbud fra Thomas Hav. Per Larsen havde meddelt, at han var forsinket.

2. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun i medfør af Styrelsesloven havde truffet en formandsbeslutning for at implementere Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle offentlige sygehuse og klinikker i Region Nordjylland. Ændringen fra det tidligere påbud pr. 5. november 2020 består udelukkende i, at påbuddet har baggrund i en ny bekendtgørelse samt at datoen for, hvornår påbuddet senest vil blive revurderet, er rykket fra d. 5. december til d. 15. december 2020. Påbuddet ophæves som hidtil senest d. 1. marts 2021.

Påbuddet er således tilsvarende seneste påbud pr. 5. november 2020, hvorfor der ikke sker ændringer i de besøgsrestriktioner, der allerede er udstedt.

3. Rokade i Venstre. Ulla Astman oplyste, at Martin Bech afløste Lone Sondrup på posten som gruppeformand. Lone Sondrup vil dog fortsat være 1. Næstformand for Regionsrådet.2. Orientering og godkendelse: Kvartalsrapport 3-2020

Journalnr. 2019-054942Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 3 for Region Nordjylland 2020. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. september - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2020 opgjort.

Hovedkonklusionen i kvartalsrapport 3 er, at det fortsat er forventningen, at sundhedsområdet under ét vil være i økonomisk balance i 2020 (ekskl. udgifter i relation til COVID-19). 

 Sagsfremstilling

 

Specialsektoren 

Specialsektoren budgetterer i 2020 med et underskud på 4,5 mio. kr., men forventer et regnskabsmæssigt overskud på 6,2 mio. kr. Det er forventede resultat er således 10,7 mio. kr. bedre end det budgetterede niveau.

Overskuddet mellem korrigeret budget og forventet regnskab kan primært henføres til, at Den Sikrede Institution Kompasset forventer et overskud på 4,6 mio. kr., som skyldes en forventning om salg af flere sociale pladser end budgetteret. Derudover forventes et mindreforbrug på renteudgifter på 9,8 mio.kr i 2020 på virksomhedsniveau, da renten er 1,6 procentpoint lavere end budgetteret.

I det forventede resultat for 2020 er de afledte økonomiske konsekvenser af COVID-19 indeholdt. De forventes på nuværende tidspunkt at være af en mindre størrelsesordning, som kan håndteres inden for den samlede økonomi.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2020.

Som følge af, at pris- og lønudviklingen i 2020 har været markant lavere end oprindeligt forudsat (stort set udelukkende vedrørende den kollektive trafik), reduceres regionens udgiftsloft med ca. 6 mio. kr. på det regionale udviklingsområde. Jævnfør beslutningen ved kvartalsrapport 2-2020 realiseres dette ved at reducere acontobetalingen til Nordjyllands Trafikselskab tilsvarende.

Staten har tidligere meldt ud, at regionerne vil blive kompenseret for merudgifter i forbindelse med COVID-19. Der er nu klarhed over forudsætningerne for kompensationen. Det er forventningen, at der efter kompensation vil være et overskud på ca. 3 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for regionens tilskud til Nordjyllands Trafikselskab i 2020. Overskuddet vil tilgå regionen i forbindelse med budget 2022.

I budget 2020 er afsat en udviklingspulje til kollektiv trafik på 3,5 mio. kr. Det er forventningen, at der heraf anvendes 0,75 mio. kr. til projekter i 2020. Den resterende del af puljen redisponeres ved at fremrykke betaling på 0,2 mio. kr. for 2021 til et samkørselsprojekt samt at reservere 2,5 mio. kr. til en eventuel elafgift på brintproduktion.

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes et mindreforbrug i 2020 i størrelsesordenen 115 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i anlægsprojekterne på Aalborg Universitetshospital – Østmatriklen, herunder udflytning af Psykiatrien.

I forhold til anlægsområdet – Specialsektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 57 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører om- og tilbygninger ved CDH, Nyt specialbørnehjem Nord samt forskellige puljemidler.

Fremrykning af anlægsaktiviteter ifm. COVID-19

På Forretningsudvalgsmødet den 6. april 2020 blev det besluttet at bevilge ekstra anlægsmidler til fremrykning af anlægsprojekter og anlægsinvesteringer til 2020 på i alt 162,7 mio. kr. – med henblik på med henblik på at stimulere aktiviteten i samfundet i kølvandet på COVID-19. Fremrykningerne fordeler sig med 90,3 mio. kr. på 36 anlægsprojekter indenfor renoveringer, bygningsforbedringer, ny- og ombygninger samt 72,4 mio. kr. fordelt på seks anlægsprojekter indenfor IT og apparatur.

Herudover blev det på regionsrådsmødet d. 23. juni 2020 besluttet at fremrykke yderligere IT-investeringer for 50 mio. kr. vedrørende indkøb af aktivt IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Forretningsudvalget forelægges månedligt status på de fremrykkede projekter. På denne baggrund vurderes om projekterne kan realiseres indenfor kravene til fremrykningerne. Hvis et projekt ikke forventes gennemført indenfor bevillingsperioden forelægges Forretningsudvalget mulige erstatningsprojekter som kan prioriteres i stedet.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at den samlede bevilling forbruges i 2020.

Sundhedsområdet

Ved indgangen til 2020 var det administrationens vurdering, at sundhedsområdet var i en genetableret økonomisk balance. Som følge af COVID-19 har Region Nordjylland dog siden marts befundet sig i en ekstraordinær situation, hvor særligt de somatiske hospitaler har haft et forhøjet udgiftsniveau relateret til håndtering af epidemien.

Dette har siden stået som sundhedsområdets største økonomiske udfordring, men med Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen den 29. maj er der skabt klarhed over, at regionerne kompenseres for netto merudgifter vedr. COVID-19. Dette indgik også som central forudsætning for forventningen til budgetbalance på sundhedsområdet i forbindelse med Kvartalsrapport 1 og 2 og er ligeledes en afgørende præmis for, at der fortsat forventes økonomisk balance på sundhedsområdet i nærværende rapport. 

Inden for flere områder af sundhedsområdet har COVID-19 betydet ekstraordinære mer- og mindreudgifter, men epidemien betyder samtidig, at Region Nordjylland står i en ny virkelighed, hvor COVID-19 over en længere tidshorisont (måneder) er en del af den daglige drift med et forhøjet udgiftsniveau som følge.

Den særlige COVID-19 situation og de heraf medførte ændringer i sundhedsområdets aktiviteter og forbrugsmønstre, udfordrer i høj grad sundhedsområdets sædvanlige økonomistyring og -opfølgning. Der er tale om komplekse opgørelser, når de samlede økonomiske konsekvenser for sundhedsområdet af COVID-19 skal opgøres. Særligt også i lyset af at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Af samme årsag indgår det også i Økonomiaftalen, at de samlede økonomiske konsekvenser for regionerne først skal opgøres ultimo 2020. Og med aftalen ligger det fast, at regionen vil blive kompenseret for netto merudgifter.

Inden for flere områder af det samlede sundhedsområde er der tale om både mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. De største påvirkninger er dog for de somatiske hospitaler. I tabelopstillingen nedenfor ses en foreløbig opgørelse over anslåede merudgifter og mindreudgifter på de umiddelbart mest påvirkede områder inden for det samlede sundhedsområdet.

Foreløbig opgørelse af mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 (1.000 kr.)

Områder

Foreløbigt anslåede merudgifter pr. 30. september

Foreløbigt anslåede mindreudgifter pr. 30. september

Foreløbigt anslåede netto merudgifter pr. 30. september

Aalborg Universitetshospital

115.500

20.000

95.500

Regionshospital Nordjylland

28.000

3.000

25.000

Psykiatrien

500

3.500

-3.000

Sygehusapoteket

0

0

 

Den Præhospitale Virksomhed

4.700

0

4.700

Praksisområdet – sygesikringsydelser

0

0

 

Sundhedsområdets fællesudgifter

9.000

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

9.000

Digitalisering og IT

11.300

0

11.300

Testcenter Danmark (NB: kun regionale udgifter – testudgifter, udgifter til indkøb af telte mv. afholdes nationalt)

11.200

 

11.200

Meraktivitetsprojekter på hospitaler

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

 

 

Forbrug på privathospitaler over budgetniveau

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

 

 

Indkøbsrelaterede udgifter

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

 

Sundhedsområdet i alt

 

            180.200

 

26.500

 

153.700

Der er tale om en foreløbig opgørelse af hidtidige mer- og mindreudgifter, der stadig er under kvalificering i dialog med de pågældende områder, og som derfor skal tages med forbehold for fortsatte ændringer. På nuværende tidspunkt er det f.eks. ikke meningsfuldt at opgøre mer- eller mindreforbrug på privatområdet, da forbruget har ligget væsentligt under niveauet i 2019 i foråret, men nu ligger over niveauet. For dette og flere andre områder vil der ske konkrete vurderinger i forbindelse med regnskabsafslutningen. Derfor skal det også understreges, at ovenstående opgørelse ikke er en prognose for de samlede forventede netto merudgifter som følge af COVID-19, men netop blot en oversigt over foreløbigt opgjorte mer- og mindreforbrug, som skal tages med forbehold for ændringer.

Mindreforbrug på praksisområdet, som kan relateres til COVID-19, forventes som udgangspunkt at indgå i regionens opgørelse af netto merudgifter. Forventningen på nuværende tidspunkt er, at sygesikringsydelser relateret til COVID-19 vil udvise et mindreforbrug på 45 mio. kr., mens tilskudsmedicin omvendt forventes at udvise et merforbrug på 45 mio. kr. Ud fra en forventning om, at mindreforbruget på sygesikringsydelser netop kan afdække for merforbrug på tilskudsmedicin er der hverken indarbejdet mer- eller mindreforbrug for praksissektoren i den foreløbige opgørelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kvartalsrapport 1 og 2 var det usikkert, hvorledes evt. mindreforbrug på praksisområdet skulle indgå i opgørelsen af netto merudgifter vedr. COVID-19. Derfor blev mindreforbrug på sygesikringsydelser "nulstillet", mens merforbruget på tilskudsmedicin blev forudsat at skulle afdækkes gennem mindreforbrug på øvrige områder. F.eks. ved at tilbageholde udmøntningen af puljer for 25 mio. kr. og gennem mindreforbrug på administration. Idet merforbruget på tilskudsmedicin nu forudsættes at kunne afdækkes af mindreforbruget på sygesikringsydelser henstår der konsolideringsmuligheder gennem de tidligere tilbageholdte midler. Med forbehold for at de konkrete opgørelsesmetoder og præcise forudsætninger for opgørelsen af COVID-19 netto merudgifter stadig ikke er endelige, vil administrationen arbejde videre med iværksættelsen af mulige konsolideringer, f.eks. gennem genforsikring af tjenestemænd. Konkret har der på dette område således kunne konstateres stigende udgifter i forbindelse med budgetlægningen de seneste år. Administrationen vil iværksætte mulige yderligere konsolideringer med henblik på at nedbringe regionens driftsudgifter på sundhedsområdet forud for den ekstraordinære situation med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og forhøjede driftsudgifter samt ekstraordinære flytteudgifter som følge.

Jf. Økonomiaftalen for 2021 vil de samlede netto merudgifter i 2020 blive endelig opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er den nuværende vurdering, at de samlede netto merudgifter for Region Nordjylland vil være på et niveau omkring 250 mio. kr. i 2020 om end denne vurdering skal tages med store forbehold for blandt andet en usikker epidemiudvikling - der har stor betydning for hospitalernes direkte relaterede udgifter til COVID-19 såvel som muligheder for at indhente aktivitet. Ligeledes skal økonomiskønnet tages med forbehold for usikre forudsætninger i forhold til, hvordan staten vil håndtere regionernes samlede netto merudgifter. F.eks. i forhold til, at de enkelte regioner er omvendt påvirket af udviklingen inden for den mellemregionale samhandel. I regi af Danske Regioner er der derfor iværksat et arbejde med at sikre en ensartet/standardiseret opfølgningsmodel for opgørelse af netto merudgifterne for alle regionerne, ligesom der pågår dialog med staten i forhold til opgørelsesmetoder såvel som kompensationsmodel.

Forventet regnskabsafvigelse på sundhedsområdet

I tabellen nedenfor er den samlede regnskabsafvigelse for sundhedsområdet opgjort således, at både mer- og mindreudgifter, der forventes at indgå i opgørelsen af COVID-19 netto merudgifter som udgangspunkt ikke er indregnet. Som det fremgår, er det fortsat forventningen, at sundhedsområdet under ét vil være i økonomisk balance i 2020 (mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr.) Idet de præcise forudsætninger for opgørelsen af COVID-19 netto merudgifterne endnu ikke er afstemt endeligt mellem regionerne og Regeringen, må det dog bemærkes, at vurderingen af balancen er underlagt en vis usikkerhed.

Økonomiopfølgning for sundhedsområdet (drift) 3. kvartal 2020 (1.000 kr.) ekskl. udlæg for COVID-19

Resultatområder

Forventet afvigelse

KVR    1

Forventet afvigelse

KVR    2

Forventet afvigelse

KVR    3

Aalborg Universitetshospital (ekskl. medicin)

0

0

0

Regionshospital Nordjylland (ekskl. medicin)

0

0

0

Psykiatrien (ekskl. medicin)

3.500

2.500

6.000

   - heraf særlige pladser

 

2.500

6.000

Sygehusapoteket

0

1.600

1.600

Den Præhospitale Virksomhed

0

0

0

Praksisområdet – inkl. tilskudsmedicin*

-45.000

-45.000

18.000

Sygehusmedicin

-25.000

-25.000

-20.000

Sundhedsområdets fællesudgifter

40.000

37.000

-15.300

Puljer til udmøntning

25.000

25.000

2.500

Administration

5.000

7.000

11.000

Samlet balance for Sundhedsområdet 2020, ekskl. udlæg for COVID-19

           

3.500

           3.100

           

3.800

* Forventet merforbrug på tilskudsmedicin på 45 mio. kr. forudsættes afdækket af forventet mindreforbrug inden for sygesikringsydelser på 45 mio. kr., som umiddelbart må antages at vedrøre COVID-19.

Når der ses bort fra netto merudgifterne vedr. COVID-19, er det fortsat vurderingen, at regionens somatiske hospitaler vil være i økonomisk balance i 2020. Inden udbruddet af epidemien havde Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland igangsat større omstillingsplaner med henblik på at tilpasse forbruget til budgetrammerne i 2020, og forbrugsmønstrene før COVID-19 indikerede, at dette var lykkedes. Psykiatrien har nedjusteret deres forventede regnskab, så der nu forventes mindreforbrug på 6 mio. kr. begrundet i en endnu lavere belægning på de særlige sengepladser i 3. kvartal end i første halvår. Sygehusapoteket forventer et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på baggrund af refusioner fra AMGROS for manglende leveringer. I overensstemmelse med præmissen i budgetforliget for 2021 opbygges der et øget medicinlager for 20 mio. kr., da regionen modtager momsrefusion i denne størrelsesorden. Den Præhospitale Virksomhed forventer budgetbalance.                                                                  

Forud for COVID-19 epidemien var det forventningen, at sygesikringsydelser under praksisområdet ville udvise balance mellem budget og forbrug. På baggrund af en markant aktivitetsnedgang som følge af COVID-19 forventes et mindreforbrug på 63 mio. kr. samlet, hvoraf 45 mio. kr. umiddelbart kan relateres til COVID-19. Da der omvendt forventes et tilsvarende merforbrug på tilskudsmedicin på 45 mio. kr. forudsættes det, at midlerne kan afdække denne ikke finansierede udgiftsstigning inden for det samlede praksisområde. Herved udviser praksisområdet inkl. tilskudsmedicin et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr., der blandt andet vedrører uforbrugte satspuljemidler til psykologområdet, samt mindreforbrug på speciallægehjælp på grund af sygemeldte speciallæger og i forlængelse heraf en lavere omsætning på området.

Det høje udgiftsniveau for tilskudsmedicin i 2. halvår af 2019 er fortsat ind i 2020 samtidig med, at udgifterne til sygehusmedicin også er steget. Vurderingen ved Kvartalsrapport 3 er, at udgifterne til området vil overstige budgetteret niveau med 20 mio. kr. i 2020. Dette afdækkes blandt andet gennem mindreforbrugadministration på 11 mio. kr.

Puljer til udmøntning forventes at udvise mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et merforbrug på ca. 15,3 mio. kr. Ændringerne på begge områder forhold til Kvartalsrapport 2 vedrører i hovedtræk, at det ikke længere vurderes nødvendigt at tilbageholde midler med henblik på den samlede balance på sundhedsområdet. Midlerne anvendes således til konsolidering gennem blandt andet genforsikring af tjenestemænd med henblik på at nedbringe udgiftspresset på driften i de kommende år frem mod ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

 1. At kvartalsrapport 3-2020 tages til efterretning.    

 Forretningsudvalget 16-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Forretningsudvalget godkendte, at Administrationen tager en dialog med Hovedudvalget om indkøb af en nytårshilsen til medarbejderne.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Kvartalsrapport 3, 2020


3. Beslutning - Godkendelse af afskrivning regnskabsår 2020

Journalnr. 2020-037675Resumé

I forbindelse med forberedelse til Region Nordjyllands regnskab for 2020 er tilgodehavender for perioden oktober 2019 til oktober 2020 gennemgået for vurdering af, om det reelt kan forventes, at beløbene indgår. Der er i den forbindelse fundet en række poster, som indstilles til afskrivning - i alt et samlet beløb på kr. 156.805,16.
Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse til regnskabsafslutning gennemgås Region Nordjyllands tilgodehavender, og det vurderes om beløbene reelt forventes indfriet.

Det vurderes, om der er foretaget de nødvendige handlinger i forsøget for at få beløbene opkrævet. Dette kan være i form af rykkerprocedurer, hvor debitor kontaktes op til tre gange ved brev eller telefonsamtale.

Der kan desuden være sager, som har været overdraget til retsinstanserne for på den måde at få indhentet regionens tilgodehavender. Det kan både være i forbindelse med et normalt sagsrykningsforløb og det kan være i forbindelse med konkurssager.

I alle tilfælde er de beløb, som er indstillet til afskrivning forsøgt inddrevet på relevant og realistisk måde.

Det samlede beløb på kr. 156.805,16 indstilles afskrevet, da det ikke anses for sandsynligt, at beløbet kan inddrives.

Til sammenligning kan det oplyses, at afskrivningsbeløbene de to foregående år var betydeligt højere.

År

Afskrivningsbeløb

2018

1.533.102,95 kr.

2019

   688.391,50 kr.

2020

   156.805,16 kr.

 Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

 1. Godkender at beløbet på i alt kr. 156.805,16 afskrives.Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.

Bilag til afskrivning 2020.pdf


4. Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for 2021-2023

Journalnr. 2018-000015Resumé

Psykiatrien har siden 2001 udført ambulante mentalundersøgelser i henhold til aftale mellem Justitsministeriet og en række af de daværende amter. Aftalen er videreført med regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark som aftaleparter, og den er fortsat gældende. I 2015 blev aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser godkendt af Regionsrådet som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser kan fortsætte som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for en ny treårig periode.Sagsfremstilling

Baggrund og formål for indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien

Psykiatrien har siden 2001 udført ambulante mentalundersøgelser efter anmodning fra Politi- og anklagemyndigheden i henhold til aftale mellem Justitsministeriet og en række af de daværende amter. Aftalen er videreført med regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark som aftaleparter efter kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007, og den er fortsat gældende. I 2015 blev aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser godkendt af regionsrådet som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien.

Regionerne honoreres med en fast betaling for hver færdig retspsykiatrisk erklæring, der er udarbejdet i tilknytning til en ambulant mentalundersøgelse. Psykiatrien i Region Nordjylland har de seneste tre år gennemsnitlig udført 162 mentalundersøgelser om året. Honoreringen tager udgangspunkt i den oprindelige aftale, hvor der blev fastsat en enhedspris på 25.000 kr. (i 2000-niveau) pr. færdig retspsykiatrisk erklæring – i 2020 udgør honoraret 39.338 kr.

Politi- og anklagemyndigheden har fortsat behov for regionernes hjælp til at få foretaget ambulante mentalundersøgelser. Psykiatrien søger nu om at få den eksisterende aktivitet udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser godkendt som indtægtsdækket virksomhed for perioden 2021-2023.

Budget og budgetforudsætninger

Med baggrund i antallet af udførte mentalundersøgelser de seneste tre år er det forventningen, at politi- og anklagemyndigheden fremadrettet vil rekvirere ca. 170 ambulante mentalundersøgelser om året hos Psykiatrien i Region Nordjylland. Det vil give en indtægt på ca. 6,69 mio. kr. om året i hvert af de næste tre år.

Opgaven vil som hidtil kunne løses med de indtægter, der følger med opgavevaretagelsen. Omkostningerne er følgende:

Direkte omkostninger:

Mentalundersøgelserne foretages ambulant, og de direkte omkostninger er alene lønninger til personale. Varetagelsen af de ambulante mentalundersøgelser stiller krav om en personalenormering på ca. 8,0 fuldtidsansatte medarbejdere (speciallæger, psykologer, socialrådgivere og lægesekretærer).

Indirekte omkostninger:

Til dækning af de indirekte omkostninger forbundet med varetagelsen af de ambulante mentalundersøgelser er beregnet en andel af fællesomkostningerne i Retspsykiatrisk ambulatorium (administration, it, rengøring mm.).

Budget for aktiviteten ambulante mentalundersøgelser (mio. kr.)

 Direkte omkostninger

- lønninger til 8,0 fuldtidsansatte

6,10

 Indirekte omkostninger

-andel af fællesomkostninger i Retspsykiatrisk ambulatorium

0,27

 Generalomkostningstillæg 5 pct. 0,32
 Omkostninger i alt 6,69
 Indtægter -6,69
 Resultat 0,00

Ved afslutningen af den treårige periode forventes det samlede regnskab for Psykiatriens indtægtsdækkede virksomhed at balancere.
 

Personalenormering

Varetagelsen af de ambulante mentalundersøgelser stiller krav om en personalenormering på ca. 8,0 fuldtidsansatte medarbejdere.

Pris- og omkostningsberegninger

Regionerne honoreres med en fast betaling på 25.000 kr. (i 2000-niveau) for hver færdig retspsykiatrisk erklæring, der er udarbejdet i tilknytning til en ambulant mentalundersøgelse. Prisen er fastsat i den oprindelige aftale med Justitsministeriet, og honoreringen for den indtægtsdækkede aktivitet følger denne. Honoraret udgør aktuelt 39.338 kr. pr. udført mentalundersøgelse.

Varighed

Den indtægtsdækkede virksomhed forløber i en periode på tre år i overensstemmelse med Region Nordjyllands retningslinjer for indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige fra 1. januar 2021 til 31. december 2023. Psykiatrien har herefter mulighed for at ansøge om fornyelse af godkendelsen.
 

Praktisk udførelse

De ambulante mentalundersøgelser udføres efter rekvisition fra politi- og anklagemyndigheden. Den praktiske udførelse finder sted i Retspsykiatrisk ambulatorium på Mølleparkvej i Aalborg.Kommunikation og dialog
Psykiatriudvalget 04-11-2020
Psykiatriudvalget traf på mødet den 4. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender, at aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser fortsætter som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for perioden 2021-2023.

Forretningsudvalget 16-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

 Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.5. Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation, 2021-2023

Journalnr. 2020-037595Resumé

I forbindelse med kursus– og konsulentvirksomheden i Mennesker og Organisation har der i regionens levetid været indtægtsdækket virksomhed for dels at kunne sikre de højt specialiserede kurser og uddannelser i Region Nordjylland, dels for at kunne udnytte den kapacitet, der dermed er etableret.

Forretningsudvalget ansøges om tilladelse til, at Mennesker og Organisation fortsat driver indtægtsdækket virksomhed i perioden 2021 til 2023 i henhold til regionens bestemmelser herom.Sagsfremstilling

Baggrund og formål for indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation

Mennesker og Organisation udbyder kurser, efter- og videreuddannelsesaktiviteter for sundhedspersonale mv. Udbuddet finder sted i kontoret Uddannelse, Læring og Ledelse. Formålet med aktiviteterne er først og fremmest at imødekomme Region Nordjyllands behov for at opkvalificere og kompetenceudvikle personalet i sundhedsområdet. I forbindelse med udviklingen og afholdelsen af uddannelsesaktiviteterne er der mulighed for at lade personale fra øvrige regioner, kommuner og praksis deltage. Mennesker og Organisation i Region Nordjylland er den eneste udbyder af de pågældende uddannelsesaktiviteter i denne del af landet – og i enkelte tilfælde den eneste i Danmark. Det skyldes, at der ofte kræves højt specialiseret viden for at gennemføre kurserne, hvilket Mennesker og Organisation kan formidle ved at indhente f.eks. speciallæger som undervisere. Desuden findes der ikke private aktører på markedet indenfor de områder, hvor Mennesker og Organisations uddannelsesaktiviteter finder sted.

Uddannelsesaktiviteternes konkrete indhold varierer efter Region Nordjyllands behov.Uddannelsesaktiviteterne retter sig ikke som udgangspunkt mod eksterne deltagere, og aktiviteterne tilrettelægges ikke under hensyntagen til behovet og interessen for deltagelse hos eksterne deltagere. Aktiviteterne tilrettelægges ej heller med henblik på at opnå fortjeneste. Eksterne deltagere betaler et gebyr for deltagelsen, som skønnes at være i overensstemmelse med markedsprisen.

Ansøgning om bevilling af ny periode

Der er fortsat behov for at drive de omtalte aktiviteter. Derfor ansøger Mennesker og Organisation om bevilling til at drive Indtægtsdækket virksomhed i endnu en periode på tre år, 2021-2023.

 

Budget inkl. budgetforudsætninger

De pt. kendte aktiviteter inden for indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation har et omfang af ca. 220 kursusdage pr. år. Dette antal kursusdage forventes at ligge nogenlunde stabilt frem til udgangen af 2023. En lidt mere ukendt faktor er omfanget af mulige e-læringsaktiviteter / on-line undervisning.

Omsætningen fordeles på følgende udgiftsposter:

Udgifter til eksterne undervisere og eksperter:

Honoreringen af eksterne undervisere i forbindelse med efter- og videreuddannelsesaktiviteterne varierer i forhold til opgaven. Der er som oftest tale om højtuddannede, specialiserede undervisere. Honoreringen ligger mellem 6.000 kr. og 10.000 kr. pr. dag. Hertil kommer ekspertise, der skal inddrages i produktion af e-læringskurser / on-line undervisning.

Udgifter til lokaler og forplejning:

De indtægtsdækkede aktiviteter afholdes dels i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej i Aalborg Øst og dels i konferencecentre i området. Her betales en fast pris pr. deltager, som dækker forplejning, undervisningslokaler mv.

Driftsudgifter:

Udgifter til drift omfatter de driftsomkostninger, den indtægtsdækkede virksomhed påfører Mennesker og Organisation. Det drejer sig om udgifter i form af drift af digital kursusportal, IT udstyr til undervisningsbrug, kontorhold, husleje mv.

Udgifter til eget personale (konsulenter og administrativt personale):

Udgifterne til eget personale består af lønninger til de medarbejdere i Mennesker og Organisation, der arbejder med den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig om konsulenter, der udvikler, planlægger, faciliterer, underviser og evaluerer uddannelsesaktiviteterne. Derudover er der administrativt personale, som varetager logistik og administration.

Ved afslutningen af den treårige periode forventes det samlede regnskab for Mennesker og Organisations indtægtsdækkede virksomhed enten at balancere eller give overskud.

Personalenormering

Aktiviteterne, der drives som indtægtsdækket virksomhed, indebærer, at Mennesker og Organisation har en personalenormering med det, der svarer til ca. 8 fuldtidsstillinger inden for området.

 

Pris- og omkostningsberegninger

Prisen på de indtægtsdækkede aktiviteter er i de fleste tilfælde fastsat på forhånd af Videreuddannelsesregionen for Lægelig Videreuddannelse. Hvor det ikke er tilfældet, fastsættes prisen efter konkret aftale med modtager som summen af omkostninger tillagt generalomkostninger på 9 %.

 

Varighed

Varigheden af Mennesker og Organisations indtægtsdækkede virksomhed forløber i en periode på tre år i overensstemmelse med Region Nordjyllands retningslinjer for indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige fra og med 1. januar 2021 til og med 31. december 2023.

Mennesker og Organisation forpligter sig til, at den indtægtsdækkede virksomhed enten balancerer eller giver overskud ved afslutningen af denne periode. Herefter har Mennesker og Organisation mulighed for at ansøge om fornyelse af aftalen.

 

Praktisk udførelse

Den indtægtsdækkede virksomhed finder sted som efter- og videreuddannelsesaktiviteter primært på konferencecentre i Nordjylland, som e-læring baseret på Region Nordjyllands e-læringsplatform og on-line undervisning. Aktiviteterne henvender sig primært til sundhedsfagligt personale.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender at Mennesker og Organisation i perioden 2021-2023 driver indtægtsdækket virksomhed.Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.

Notat - IDV aktiviteter 2020 - 2023.pdf


6. Beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland

Journalnr. 2019-018122Resumé

I forbindelse med at der skal træffes beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland, er der på budget 2021 'Sikker vej frem', afsat en pulje på 30 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2021-2022.

Regionsrådsformanden og gruppeformændene for partierne A, C, O og V, har den 2. november 2020 aftalt at anbefale en løsning, der bygger på model 1B i det politiske beslutningsoplæg vedrørende "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering". Såfremt Regionsrådet godkender anbefalingen, ønsker parterne ligeledes at afsætte 2 mio. kr. fra reservepuljen fra budget 2021 til at øge adgangen til rehabiliterende træning.

Regionsrådet anmodes om at godkende den politiske aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland.Sagsfremstilling

På baggrund af Budget 2020 ’Trædesten til fremtiden’, skal der tages beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringsfunktionen i Region Nordjylland. Med henblik på at sikre en hurtig igangsættelse, når der er taget en beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen, har forligspartierne med Budget 2021 ’Sikker vej frem’ givet hinanden håndslag på at afsætte en pulje på i alt 30 mio. kroner på anlægsbudgettet i 2021-2022. Derved vil projektet kunne påbegyndes i 2021.

Regionsrådsformanden og gruppeformændene for partierne A, C, O og V, har den 2. november 2020 indgået aftale om at anbefale en løsning, der bygger på model 1B i det politiske beslutningsoplæg vedrørende ”Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen”, hvilket indebærer, at neurorehabiliteringen fortsat skal varetages i de bygningsmæssige rammer i hhv. Brønderslev, Frederikshavn og Thisted.

Udgangspunktet for renoveringen i model 1B er en levetidsforlængelse af de fysiske rammer i Brønderslev, men det ønskes samtidig, at der i det videre planlægningsarbejde inddrages mulige perspektiver for en etapeopdeling med henblik på en mere varig løsning.

Foruden de bygningsmæssige rammer, er parterne ligeledes enige om, at der skal foretages en udvidelse af kapaciteten på træningsområdet, såfremt Regionsrådet vedtager model 1B. Parterne ønsker derfor at afsætte en pulje på 2 mio. kr. til at øge adgangen til rehabiliterende træning, som i 2021 finansieres via reservepuljen i budget 2021.

På baggrund af Regionsrådets beslutning, foretages en analyse af sengefordelingen mellem de tre matrikler indenfor rammerne af den fastlagte struktur, med henblik på evt. mindre justeringer for at sikre en optimal decentral betjening. Desuden skal mulighederne for øget adgang til stuegang ved neurolog samt adgang til CT-scanning i Brønderslev undersøges. 

Høringssvarene for neurorehabilitering i Region Nordjylland kan læses her:

https://rn.dk/om-region-nordjylland/aabenhed-i-forvaltningen/hoeringssvar-om-neurorehabilitering-i-nordjyllandIndstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender den politiske aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland.Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Ø tog forbehold for endelig stillingtagen.

B og F kunne ikke støtte aftalen. 

Ø, B og F kunne dog alle støtte tilføjelsen i aftalen om udvidelse af træningskapaciteten og undersøgelse af muligheden for øget neurologisk stuegang og CT-scanninger i Brønderslev.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Der blev foretaget afstemning om aftalen:

For aftalen stemte 32 medlemmer: A, C, O og følgende medelemmer af Venstre: Lone Sondrup, Lina H. Jespersen, Otto Kjær Larsen, Peter Therkildsen, Mads Thomsen, Jess. V. Laursen og Martin Bech.

Imod aftalen stemte 6 medlemmer: B, F og følgende medlemmer af Venstre: Anny Winther, Per Bisgaard, Henrik Buchhave og Erik Harbo Larsen.

Enhedslistens 2 medlemmer undlod at stemme.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Alle 40 tilstedeværende kunne støtte tilføjelsen i aftalen om udvidelse af træningskapaciteten og undersøgelse af muligheden for øget neurologisk stuegang og CT-scanninger i Brønderslev.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.

Rapport "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen
Underskrevet politisk aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland
Notat - perspektivplan for Neuroenheden i Brønderslev
Spørgsmål Vedr. Visitation og forløb og udviklingstendenser på neurorehabiliteringsområdet - svar til Susanne Flydtkjær
Opsamling på spørgsmål om byningerne i Brønderslev fra temadagen den 21. oktober 2020 om Neurorehabilitering.pdf
Notat - Svar på spørgsmål til fagligt oplæg om neurorehabilitering - temamøde oktober 2020 .pdf


7. Godkendelse - Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 18/2019 om specialiseret palliation

Journalnr. 2020-028569Resumé

Rigsrevisionen tog i oktober 2019 initiativ til at undersøge adgangen til specialiseret palliation. På baggrund heraf har Statsrevisorerne med deres bemærkninger den 21. august 2020 fremsendt Rigsrevisionens beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation til Folketinget. Ved brev af 28. august 2020 anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om regionernes eventuelle bemærkninger til Rigsrevisionens beretning og konklusioner.

Det indstilles, at Region Nordjyllands høringssvar godkendes.Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i oktober 2019 taget initiativ til at undersøge adgangen til specialiseret palliation. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation. Rigsrevisionens har opstillet to revisionskriterier som danne grundlag for undersøgelsen:

Alle fem regioner indgår i undersøgelsen og fra hver region har repræsentanter fra specialerne kræft-, hjerte-, lunge- og nyreafdelinger, Det Palliative Team i Aalborg samt hospicechefen fra Hospice Vangen deltaget i interview. Herudover bygger undersøgelsen på en gennemgang af dokumenter, møder og udtræk fra Dansk Palliativ Database under Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP).

Rigsrevisionens konklusioner

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation. Konsekvensen kan være, at patienter ikke lindres optimalt mod livets afslutning, hvilket forringer deres sidste levetid og lægger en unødig byrde på de pårørende.

Statsrevisionerne støtter den kritik og finder det desuden utilfredsstillende, at regionerne ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret en systematisk og effektiv identifikation af den enkelte patients behov for specialiseret palliation.

Rigsrevisionens kritik er møntet på alle fem regioner og Region Nordjylland bliver ikke særlig fremhævet i den forbindelse. Det kan dog fremhæves, at Region Nordjylland er den region der henviser flest patienter med kræft og andre sygdomme til specialiseret palliation. Rigsrevisionen skriver således øverst på side 13 i beretningen:

"Vores beregninger, som er baseret på Dansk Palliativ Database, viser, at der er forskel mellem regionerne på, hvor mange patienter der henvises til specialiseret palliation. Relativt set henviser Region Nordjylland flest patienter. I 2018 blev 36 % flere kræftpatienter henvist til specialiseret palliation i Region Nordjylland (793 pr. 1.000 døde) end i Region Syddanmark, hvor der relativt set blev henvist færrest patienter med kræft (581 pr. 1.000 døde). I 2018 blev 62 % flere patienter med andre sygdomme end kræft henvist i Region Nordjylland (47 pr. 1.000 døde) end i Region Sjælland, der var den region, der henviste færrest patienter med andre sygdomme (29 pr. 1.000 døde)."

Jf. kritikken omkring sikring af patienters adgang til specialiseret palliation har der i Region Nordjylland hidtil været faglig konsensus om, at flere patienter med fordel kan håndteres i eget speciale på basalt niveau fremfor at blive henvist til specialiseret palliation. På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse, noterer regionen dog denne kritik. Rigsrevisionens kritik vil der desuden blive taget højde for i den kommende proces med en ny plan for det palliative område i Region Nordjylland.

Ved brev af 21. august 2020 anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om regionernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning. Rigsrevisionens beretning, Statsrevisorernes bemærkninger samt udkast til høringssvar fra Region Nordjylland til Sundheds- og Ældreministeriet er vedlagt som bilag.

Hovedpointerne i Region Nordjyllands udkast til høringsvar er, at regionen tager kritikken til efterretning, og vil fremadrettet arbejde endnu mere på at sikre alle patienters adgang til specialiseret palliation uanset om det drejer sig om patienter med kræft eller patienter med andre sygdomme end kræft. Herudover noterer regionen sig, at Rigsrevisionen i beretningen konkluderer, at de afdelinger, der skal identificere behovet for specialiseret palliation samt henvise patienter hertil, ikke systematisk anvender redskaber til at sikre, at patienters behov bliver identificeret tidligt og løbende i sygdomsforløbet.Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender udkast til høringssvar fra Region Nordjylland.


Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:  

Henrik Buchhave fremsatte forslag om at tilføje følgende til Region Nordjyllands høringssvar:

"Ændringsforslag:

Region Nordjylland bemærker, at Rigsrevisionen i beretningen konkluderer, at de afdelinger, der skal identificere behovet for specialiseret palliation samt henvise patienter hertil, ikke systematisk anvender redskaber til at sikre, at patienters behov bliver identificeret tidligt og løbende i sygdomsforløbet. Region Nordjylland noterer sig kritikken og vil gerne henlede opmærksomheden på, at der i det kommende års budget er afsat ekstra 1,5 mio. til fremme af den palliative indsats for regionens patienter. I udmøntningen af disse midler vil Regionen arbejde på at sikre en systematiseret identifikation af hvilke patienter, der har behov for en specialiseret indsats. En indsats regionens palliative teams vil være i stand til at tilgodese."

Formanden kunne konkludere, at der var opbakning til forslaget, der dermed blev enstemmigt vedtaget.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling

Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens undersøgelse af specialiseret palliation
Adgangen til specialiseret palliation_Region Nordjylland
Udkast- Regionsrådets bemærkninger til Statsrevisorernes beretning 18-2019 om adgangen til specialiseret palliation


8. Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Journalnr. 2019-053472Resumé

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og Regionsrådet til godkendelse.Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde – og samarbejdet med Region Nordjylland - på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-22 er vedlagt som bilag. Den findes desuden sammen med bilag på dette link: Nordjysk Socialaftale inkl. bilag.

Fokusområder

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring.

Egenmestring er valgt som vision for at sætte fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af deres eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder:

Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde handler om stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde handler om borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetence og tværfaglighed samt skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede so­cial- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal un­dersøges nærmere, hvordan man kan styrke indsatsen til børn og unge med svært selv­skadende adfærd. Der er derfor sat gang i et arbejde om dette.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. Fokus er på sammenhængen mellem udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtighed, herunder det regionale Aktivitets- og Botilbud – CDH. Der er derfor sat gang i initiativer, der skal afhjælpe udfordringerne.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtighed. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet. I forlængelse af dette vil der blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En central udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale.

De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen er blevet revideret i 2020, og der er bl.a. givet flere muligheder for at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere tilbud på særlige vilkår kræver det godkendelse i DAS. Her er det op til den enkelte kommune, om man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Kommunikation og dialog
Socialudvalget 23-10-2020

Socialudvalget drøftede aftalen. Udvalget bakker op om aftalen i dens nuværende form. 

Der blev hejst et flag for fortsat at huske beskæftigelses-/ aktivitetsindsatsen, selv om den ikke længere er et fokusområde.

Derudover rettede man fokus på, at man som regional driftsherre skal være interesseret i udviklingen på det private marked, med henblik på at kunne konkurrere og tilpasse sig efterspørgslen.

Endelig udtrykte udvalget ønske om yderligere/hyppigere mulighed for drøftelse og input til fremtidige aftaler.

Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender Nordjysk Socialaftale.Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender Nordjysk Socialaftale 2021-2022


 Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.

Nordjysk Socialaftale 2021-2022_udkast til politisk godkendelse


9. Beslutning - Opfølgning på de lokale Klimahandlingsplaner

Journalnr. 2020-022457Resumé

Alle regionens virksomheder har udarbejdet lokale klimahandlingsplaner. Planerne viser stor variation i tilgangen til at identificere indsatser, men alle virksomheder har taget opgaven på sig og rettet blikket mod øget bæredygtighed. I flere tilfælde kræver lokale handlinger, at der udarbejdes løsninger på tværs eller for Regionen som helhed, fx omkring indkøb og transport. 

Regionsrådet anmodes om at tage de lokale klimahandlingsplaner til efterretning og godkender forslagene til fremadrettet handling.

Der er tilføjet "fortsat sagsbehandling" til punktet, jf. nedenfor.Sagsfremstilling

Lokale klimahandlingsplaner er et virkemiddel som blev introduceret med den klimahandlingsplan som Regionsrådet vedtog i februar 2019. Ideen med at lade alle regionens virksomheder udarbejde egne klimahandlingsplaner er, at rykke ansvaret for og opmærksomheden på den nødvendige grønne omstilling tættere på de medarbejdere, som kan gøre en forskel i det daglige. Der er udarbejdet i alt 18 lokale klimahandlingsplaner for regionens virksomheder og institutioner

Proces og indhold

Arbejdet med lokale klimahandlingsplaner blev indledt med et fælles kick off i august 2019. Herefter gik Regionshospitalet, Aalborg Universitetshospital og Kompasset i gang med at udarbejde lokale klimahandlingsplaner. På baggrund af deres proces og erfaringer blev skabelonen og proces for de øvrige virksomheder tilpasset. Januar 2020 blev arbejdet med lokale klimahandlingsplaner i de øvrige virksomheder igangsat ved en række opstartsworkshops.

Alle virksomheder havde deadline for aflevering af den færdige plan medio april, men denne deadline blev suspenderet som følge af COVID19 udbruddet. Ny deadline blev medio august, hvor alle virksomheder har afleveret en færdig plan (planen for Regionshuset og IT-huset afventer dog godkendelse i Afdelingsdirektørgruppen for at være gældende).

Planerne er bygget op om indsatser med samme overskrifter som den regionale klimahandlingsplan, overskrifter som også benyttes i skabelonen. Det er ikke alle planer der rummer indsatser under samtlige overskrifter, og indsatser med samme overskrift kan have meget forskelligt omfang og rækkevidde. Der er nogle indsatser som skiller sig ud, enten ved at være mere ambitiøse eller mere gennemarbejdede end andre.

Planerne er spændende, relevante og indeholder gode tiltag og fine justeringer af rutiner og processer. En meget positiv følge af arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner er, at bæredygtighed er blevet et punkt på dagsordenen hos virksomheder og medarbejdere. I flere virksomheder har arbejdet med klimahandlingsplanen medført nedsættelse af en ny arbejds- eller styregruppe med ansvar for koordinering af planen og dens indsatser. Organisationen er dermed langt mere klar til at løfte opgaven med klimaindsatser lokalt nu, end ved processens start.

Handlinger på kort sigt

Udarbejdelsen af de lokale klimahandlingsplaner er i høj grad en læreproces. Det følger af oplægget om at virksomhederne ikke skal leve op til konkrete reduktionskrav, at planerne som de foreligger alene skal tages til efterretning af Regionsrådet, og altså ikke skal godkendes. Men en læreproces skal også rumme læring, og det er relevant at sætte fokus på, hvad organisationen og virksomhederne har lært af arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner. På baggrund af de udarbejdede planer vil administrationen drøfte med alle virksomhederne om forløbet, læringen og fremtidige behov.

Første generation af planer viser, at der er flere af de meget relevante indsatser, som enten kræver koordinering på tværs af to eller flere virksomheder, eller løsninger som gælder hele regionen. Det gælder emner som samkørsel, affaldshåndtering, bæredygtige indkøb og hvordan man måler på effekten af en indsats.

Flere enheder efterspørger desuden retningslinjer for hvornår det kan svare sig at skifte en benzin- eller diesel bil ud med en elbil, ligesom der er et udbredt ønske om mulighed for egentlig rådgivning i bæredygtighed på virksomhedsniveau. Spørgsmål om affaldshåndtering løftes i arbejdet med at lave en regional affaldsstrategi, som administrationen har sat i gang i indeværende år. Strategien forventes at foreligge midt i 2021. 

Det mest gennemgående emne er dog ønsket om enklere regler for indkøb, med mulighed for øget brug af lokale leverandører af både varer og serviceydelser. Det er ikke alle disse ønsker, der kan opfyldes, men øget dialog mellem regionens indkøbsfunktion og virksomhederne omkring dette, vil bidrage til en gensidig forståelse af behov og muligheder. Som det fremgår af budgetforliget for 2021 er det forligspartiernes forventning, at grønne indkøb vil få en endnu større plads i en kommende revidering af regionens indkøbs- og udbudsstrategi. Der skal derfor arbejdes videre med dette område.

Handlinger på længere sigt

Hvis organisationen skal rykke "et niveau op" vil det givetvis kræve at næste generation af planer indeholder konkrete effektmål, som man måler sig selv på. Det har været forventet (og forventes fortsat) at rammerne for en sådan målsætning vil komme gennem lovgivning, som opfølgning på regeringens 70/30 målsætning, herunder Danske Regioners beslutning om at reducere regionernes CO2-aftryk på el, varme og transport med 75% frem mod 2030. Dette ambitiøse mål forpligtiger alle regionerne og kræve kvantificerbare effektmål for den næste generation af planer.

Med udgangspunkt i budgetaftalen foreslår administrationen, at der udarbejdes et oplæg til hvordan de lokale klimahandlingsplaner kan målrettes mod 2030-målet og Danske Regioners delmål. Det kan blandt andet være relevant at indtænke FNs verdensmål i rammen for næste generation af lokale klimahandlingsplaner.

I samarbejde med Concito indgår kommuner og regioner i projektet DK2020, som har til hensigt at udarbejde koordinerede klimahandlingsplaner for alle landets kommuner. Deltagelse i dette projekt vil også ruste Region Nordjylland bedre ved at opbygge mere viden i organisationen, og ved muligheden for at trække direkte på ressourcer i Concito.

Politisk behandling

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager en første drøftelse om planernes indhold og perspektiver på baggrund af et oplæg fra administrationen. Det foreslås endvidere, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser kommer med forslag til videre handlinger på kort og lang sigt til drøftelse på udvalgets møde i oktober, herunder indstilling til Forretningsudvalg og Regionsråd.Fortsat sagsbehandling

Efter fremlæggelse for den administrative styregruppe (Strategisk Sundhedsledelse) d. 22. september 2020 og Klima- og Miljøudvalget d. 23. september har administrationen udarbejdet notat med oversigt over den opfølgning der kan gøres på de lokale klimahandlingsplaner på kort og lang sigt. Notatet er vedlagt som bilag 10. Bilaget beskriver vigtige handlinger over det kommende års tid, bl.a.:

 1. Konkrete tilbagemeldinger til alle virksomheder og enheder der har udarbejdet en lokal klimahandlingsplan
 2. Igangsættelse af workshops indenfor transport, mobilitet, fødevarer, adfærd og affald (i samarbejde med indsats for affaldsstrategien
 3. Etablering af arbejdsgruppe for bæredygtige indkøb der skal dele viden og komme med retningslinjer om bæredygtig indkøbsadfærd
 4. Fremme af biodiversitet ved udarbejdelse og igangsættelse af drifts- og plejeplaner for de områder som vurderes at have relevant potentiale.
 5. Udvikling og opstilling af forpligtende målsætninger for næste generation af klimahandlingsplaner

Den administrative styregruppe drøftede d. 6. oktober 2020 forslaget til opfølgende handlinger og den videre indsats, og tilkendegav opbakning til det fremlagte.

Organiseringen mellem fælles og lokale indsatser blev drøftet – bl.a. med henblik på at sikre ledelseskraft og strategiske dimensioner til de fælles indsatser. De fælles indsatser angår i første omgang:

Regional Udvikling udarbejder implementeringsplan, hvor organiseringen er beskrevet og illustreret – herunder sondringen mellem det fælles og det lokale. Planen indeholder også ”boblere” ift. yderligere indsatser. I den sammenhæng peger den administrative styregruppe bl.a. på mere anvendelse af grøn el på regionens matrikler.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget traf på møde den d. 23. september følgende beslutninger:

 1. Udvalget tog orienteringen til efterretning
 2. Udvalget drøftede sagen. På det kommende udvalgsmøde beder udvalget administrationen om at fremlægge et indledende forslag til handlingskatalog.

Klima- og Miljøudvalget 21-10-2020

Administrationen redegjorde for arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner samt forslag til det videre arbejde, hvortil udvalget stillede spørgsmål og kom med bemærkninger. Udvalget roste administrationens arbejde med udkastet til opfølgning på de lokale klimahandlingsplaner.

Klima- og Miljøudvalget tilsluttede sig begge indstillinger med den bemærkning, at der i udvalget skal ske en halvårlig rapportering og opfølgning på handlingsplanen.

Tage Leegaard (C) tog forbehold i forhold til anmodningen om halvårlig opfølgning.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Tager de lokale klimahandlingsplaner til efterretning
 2. Godkender forslagene til fremadrettet handling, jf. bilag 10.


 Forretningsudvalget 02-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 2. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.

Skabelon for Lokale Klimahandlingsplaner i RN
Klimahandlingsplaner - status og perspektiver
Lokal Klimahandleplan for Aalborg Universitetshospital
Lokal Klimahandlingsplan Regionshospital Nordjylland 2020
Lokal klimahandlingsplan for Psykiatrien i Region Nordjylland
Lokal Klimahandleplan Sygehusapoteket 10082020
Lokal Klimahandlingsplan for Den Præhospitale Virksomhed
Lokal Klimahandlingsplan Fællesadministrationen 2. september 2020
Lokale klimahandlingsplaner for Specialsektoren
Opfølgning på de lokale klimahandlingsplaner


10. Beslutning - Indsatsen for affaldshåndtering i Region Nordjylland

Journalnr. 2020-007109Resumé

Med afsæt i Regionsrådets beslutning af december 2019 om en indsats for affaldshåndtering, har administrationen gennemført en overbliksanalyse for ressourcestrømme i Region Nordjylland. 

Det har resulteret i identifikation af en række anbefalinger til konkrete handlinger for forbedret affaldshåndtering på kort sigt, samt anbefaling til en strategi, der fra medio 2021 vil skabe en bedre ramme og platform for fremadrettet handling.

Det indstilles, at Regionsrådet tager orienteringen om arbejdet med affaldshåndtering til efterretning og godkender overbliksanalysens anbefalinger, herunder igangsættelse af arbejdet med en affaldsstrategi.Sagsfremstilling
Med afsæt i Regionsrådets beslutning af december 2019 om en indsats for affaldshåndtering i Region Nordjylland, har administrationen gennemført en overbliksanalyse (bilag 1). Analysen peger på en række anbefalinger, der arbejdes videre med.

For at kunne følge og verificere overbliksanalysens indhold og anbefalinger, samt drøfte hensigtsmæssige tiltag, er der etableret en adm. styregruppe. Denne består af repræsentanter for de fagrelevante områder i Regionens virksomheder og institutioner. Herunder tekniske chefer, Strategisk Indkøb og Anlæg & Ejendomme (se bilag 2).

Sideløbende er der i samarbejde med styregruppen indhentet inspiration fra de andre Regioner om, hvad de gør på affaldsområdet, herunder særligt

I arbejdet har der været fokus på at skabe sammenhæng med nationale og lokale rammer. Herunder ikke mindst de lokale klimahandlingsplaner, som har et afsnit omkring affald. I forlængelse heraf anbefaler overbliksanalysen, at der skabes sammenhæng mellem registrering af affaldsmængder med henblik på beskrivelse i de lokale Klimahandlingsplaner. Hermed skabes der mulighed for at definere en baseline og dermed mulighed for at opstille både overordnede strategiske målsætninger og lokale effektmål. Fokus på samspil mellem de nationale og lokale rammer forstærkes gennem strategiformuleringen i 1. halvår 2021.

Administrationen har med afsæt i analysen og styregruppen planlagt følgende til videre arbejde (se bilag 3):

A) Handlinger på kort sigt:

B) Strategiformulering:

Strategiformuleringen udspringer af Regionsrådets beslutning af december 2019 omkring behovet for en samlet strategi for affaldsområdet og drøftelserne i den adm. styregruppe.

Der henvises til vedlagte uddybende beskrivelser i bilagene.

Den administrative styregruppe (Strategisk Sundhedsledelse) drøftede den 6. oktober punktet og godkendte overbliksanalyse og forslag til handlinger.

Organiseringen mellem fælles og lokale indsatser på affaldsområdet blev også drøftet af styregruppen, bl.a. med henblik på at sikre ledelseskraft og strategiske dimensioner til de fælles indsatser. Derfor blev det besluttet, at hospitalsdirektør Henrik Larsen bliver formand for en regional gruppe om affald, hvor der bl.a. sættes fokus på at koordinere på tværs og på at udarbejde ensartede retningslinjer for samarbejdet med de eksterne partnere, fx affaldsselskaberne og andre aftagere.

På baggrund af gruppens arbejde vil administrationen udarbejde en strategisk implementeringsplan, hvor organiseringen af affaldsområdet er beskrevet, såvel som strategiske indsatser på området.Kommunikation og dialog
Klima- og Miljøudvalget 21-10-2020

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen om arbejdet med affaldshåndtering til efterretning og godkendte overblikanalysens anbefalinger, herunder igangsættelse af arbejdet med en affaldsstrategi.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Tager orienteringen om arbejdet med affaldshåndtering til efterretning.
 2. Godkender overbliksanalysens anbefalinger, herunder igangsættelse af arbejdet med en affaldsstrategi.


 Forretningsudvalget 02-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 2. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.

Overbliksanalyse af affaldsstrømme i virksomheden Region Nordjylland
Kommissorium for Styregruppe for Affaldshåndtering
Sammenfatning af Overbliksanalysen


11. Beslutning - Udmøntning af den store kulturpulje 2020

Journalnr. 2018-002226Resumé

Den 30. okt. 2018 godkendte Regionsrådet ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 1,3 mio. kr. til den store kulturpulje 2020. Det foreslås at supplere de 1,3 mio. kr. med ubrugte momsmidler på i alt 100.000 kr.

Det indstilles, at Udvalg for Regional Udvikling drøfter ansøgningerne og prioriterer, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme og indstiller til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 30. okt. 2018 ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 1,3 mio. kr. til den store Kulturpulje 2020 med overskrifterne ”Kulturarv og stedbundne kvaliteter” og ”Udvikling og understøttelse af kulturelle netværk”.

Regionsrådet vedtog den 23. juni 2020 at udvide med et tredje fokusområde: ”Kulturinitiativer efter COVID-19”. Indsatsen har til formål at imødekomme behov hos et kulturliv, der var, og fortsat er, hårdt ramt af restriktioner og ændret publikumsadfærd som følge af COVID-19. Den fulde beskrivelse af fokusområderne kan ses i bilag 3 ”Vejledning til Kulturpuljen 2020”.

Ved ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020 var der indkommet 27 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 5,6 mio. kr. Der er indkommet ansøgninger fra projekter, der omfatter alle nordjyske kommuner på nær Rebild Kommune. Flere projekter har fokus på samarbejde på tværs af flere kommuner og rammer dermed bredt rent geografisk. Ansøgerne omfatter både museer, udstillingssteder, netværksorganisationer, talentudviklingsmiljøer, kunstnere, idéudviklere, genreorganisationer, foreninger og teatre.

Ansøgningerne vurderes på, i hvor høj grad de understøtter puljens overordnede formål og delmål. Samtidig indgår nyhedsværdi, inddragelse af nordjyske kunstnere, geografisk spredning, bæredygtighed og effekt.

Der anvendes tre kategorier til at rubricere projekterne, ”høj”, ”middel” og ”lav” og de 27 ansøgninger fordeler sig såleledes:

Prioritering af ansøgningerne

I bilagene redegøres for, hvordan administrationen vurderer de 27 ansøgninger på baggrund af puljens kriterier. Bilag 1 er en oversigt, der kort redegør for ansøgningernes titel, ansøger, emne, samlet budget, ansøgt beløb, indstillet beløb, geografisk spredning og en samlet vurdering. Bilag 2 rummer en mere detaljeret beskrivelse og vurdering af de 27 indsendte ansøgninger.

Udvalg for Regional Udvikling opfordres til at drøfte ansøgningerne og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme.

Inhabilitet

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger skal såvel forvaltning som politikere være opmærksomme på, om der ved behandlingen af en given ansøgning kan opstå inhabilitetsspørgsmål. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor et regionsrådsmedlem er ansat eller bestyrelsesmedlem i den forening, virksomhed eller lignende, som søger tilskud (se bilag 4. Notat om inhabilitet).

 Økonomi
Ud over de 1.300.000 kr. oprindeligt afsat til Kulturpuljen foreslås det at supplere med 100.000 kr. fra ikke-disponerede momsmidler. Dette begrundes i et stort antal ansøgninger af høj kvalitet, der vurderes at kunne implementeres umiddelbart og dermed vil gøre en væsentlig forskel for det nordjyske kulturliv i en tid præget af COVID-19. Såfremt dette godkendes, kommer den samlede pulje til udmøntning op på 1.400.000. kr.

Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 04-11-2020

Administrationen gennemgik baggrunden for evalueringen af projektansøgninger til puljen, jf. bilag 1 og 2. Udvalg for Regional Udvikling drøftede på denne baggrund ansøgningerne, herunder den geografiske fordeling.

Udvalget besluttede på denne baggrund at indstille støtte til projekt nr. 6,8,13,14,17,20,24,27. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt.  Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

Udvalget godkendte samtidig indstillingen om justeringen af den økonomiske ramme.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender justeringen af den økonomiske ramme for udmøntningen af Kulturpulje 2020 som beskrevet i sagsfremstillingen.

 2. Godkender støtte til projekt nr. 6,8,13,14,17,20,24,27. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt.  Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

  .Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Projekterne 6,8,13,14,17,24 og 27 blev godkendt af et samlet Regionsråd.

Et flertal i Regionsrådet godkendte støtte til projekt nr. 20.

Et mindretal bestående af DF kunne ikke godkende støtte til projekt nr 20 (Popmache performance. DF ønskede, at der i stedet blev givet støtte til projekterne 7 og 12 på Læsø (7 Hlers Ø podcast og 12 Læsø Kunsthal).

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.

Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til den store kulturpulje 2020
Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af ansøgninger til den store kulturpulje 2020
Bilag 3. Vejledning til Region Nordjyllands store kulturpulje 2020
Bilag 4. Notat om inhabilitet
Bilag 5. Indstilling fra URU til støtte - Kulturpuljen Store projekter 2020.pdf


12. Beslutning - Udmøntning af Kultur og Sundhedspuljen 2020

Journalnr. 2018-002226Resumé

Den 30. oktober 2018 godkendte Regionsrådet ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 700.000 kr. til Kultur og Sundhed i 2020.Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 30. okt. 2018 ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 700.000 kr. til Kultur og Sundhed i 2020.

Ved ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020 var der indkommet 8 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 1,771 mio. kr. Projekterne fordeler sig pænt i hele regionen, dog med en tyngde i Aalborg. En del projekter er forankret i en konkret kommune, mens andre inddrager flere kommuner eller regionen under ét. Det er en kvalitet i mange ansøgninger, at det er samarbejdsprojekter, hvor aktører med forskellig baggrund deltager aktivt. Det ligger i oplægget til puljen, at kunstnere inddrages på nye måder og i nye sammenhænge, og det lever ansøgningerne op til.

Her nævnes nogle eksempler: Aalborg Universitetshospital samarbejder med kunstnere og Aalborg Universitet om interaktive patientstuer, en performancekunstner går i dialog med UCN, en komponist rykker ind på plejehjem i Jammerbugt og en genreorganisation for folkedans og folkemusik går forrest i et samarbejde med Vesthimmerlands Musikskole, kunstnere, bosteder for unge (og Statens Institut for Folkesundhed).

Baggrund for puljen

Region Nordjyllands arbejde med området Kultur og Sundhed tager sit afsæt i regionens Kulturplan 2019-2022, Fokusområde 3: ”Kulturen i samspil med andre områder”. Udgangspunktet er, at der ligger et uudnyttet potentiale i at bringe kulturen i spil som kilde til innovation og nye løsninger inden for vigtige samfundsområder – her sundhedsområdet. 

Erfaringerne fra en række projekter og rapporter fra WHO viser, at man på sundhedsområdet kan få udvidet sin palet af værktøjer til at styrke patienters og borgeres mentale sundhed, trivsel, helbredelse og velvære ved at gå i dialog med kunst og kultur. Det samme viser de erfaringer, som Region Nordjylland har med området via samarbejdet i NOCKS (Nordjysk Center for Kultur og Sundhed) og igangsatte projekter på hospitaler, uddannelsesinstitutioner, plejehjem mm. Projekter som stadig er i gang, og som forventes at bringe vigtige erfaringer.

Formål med puljen

Puljen har fire delmål, som projekterne vurderes ud fra:

 1. At bidrage til udvikling og iværksættelse af initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med sundhedsområdet.

 2. At opnå erfaringer som kan bruges fremadrettet til at synliggøre værdien af kunst og kultur for institutioner, kommuner, virksomheder og andre inden for sundhedsområdet

 3. At bidrage til styrkelse af patienters og borgeres mentale sundhed, helbredelse og tilfredshed

 4. At understøtte udvikling af et arbejdsmarked for nordjyske kunstnere inden for sundhedsområdet.  

Den fulde beskrivelse af indsatsområdet kan ses i Bilag 3 ”Vejledning til Kultur og sundhedspuljen 2020”.

Ansøgningerne

Ved ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020 var der indkommet 8 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 1,771 mio. kr. Projekterne fordeler sig pænt i hele regionen, dog med en tyngde i Aalborg. En del projekter er forankret i en konkret kommune, mens andre inddrager flere kommuner eller regionen under ét. Det er en kvalitet i mange ansøgninger, at det er samarbejdsprojekter, hvor aktører med forskellig baggrund deltager aktivt. Det ligger i oplægget til puljen, at kunstnere inddrages på nye måder og i nye sammenhænge, og det lever ansøgningerne op til.

Ansøgningerne vurderes på, i hvor høj grad de understøtter puljens overordnede formål og delmål. Samtidig indgår nyhedsværdi, inddragelse af nordjyske kunstnere, geografisk spredning, bæredygtighed og effekt.  Der anvendes tre kategorier til at rubricere projekterne, ”høj”, ”middel” og ”lav” og de 8 ansøgninger fordeler sig såleledes:

I bilag 1 er der givet en oversigt over ansøgningerne og placering på skalaen høj, middel og lav. I bilag 2 beskrives projekterne uddybende og der gives en vurdering af, hvorledes de lever op til puljens formål og specifikke krav.

Udvalg for Regional Udvikling opfordres til at drøfte ansøgningerne og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme.

Inhabilitet

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger skal såvel forvaltning som politikere være opmærksomme på, om der ved behandlingen af en given ansøgning kan opstå inhabilitetsspørgsmål. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor et regionsrådsmedlem er ansat eller bestyrelsesmedlem i den forening, virksomhed eller lignende, som søger tilskud (se bilag 4. Notat om inhabilitet).Økonomi
Ud over de 700.000 kr. oprindeligt afsat til Kulturpuljen foreslås det at supplere med forbrugte momsmidler: 34.000 kr. Samlet set foreslås der således en udmøntning på i alt 734.000 kr. fra Kultur og Sundhedspuljen 2020.

Kommunikation og dialog
Udvalg for Regional Udvikling 04-11-2020

Administrationen gennemgik baggrunden for evalueringen af projektansøgninger til puljen, jf. bilag 1 og 2. Udvalg for Regional Udvikling drøftede på denne baggrund ansøgningerne, herunder den geografiske fordeling i 2020 sammenholdt med den geografiske fordeling i 2019.

Udvalget besluttede på denne baggrund at indstille støtte til projekt nr. 1,3,4,8. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt. Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

Udvalget godkendte samtidig indstillingen om justeringen af den økonomiske ramme.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender støtte til projekt nr. 1,3,4,8. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt. Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

   

 2. Godkender at tilføre puljen på 700.000 kr. uforbrugte momsmidler på 34.000 kr., så der i alt udmøntes 734.000. kr.


Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

DF tog forbehold for endelig stillingtagen.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Projekterne 1, 3 og 4 blev godkendt af et samlet Regionsråd.

Et flertal i Regionsrådet godkendte projekt nr. 8.

Et mindretal bestående af DF kunne ikke godkende støtte til projekt nr 8, idet partiet ikke fandt, at projekt 8 er tilstrækkelig stedbundent til den nordjyske sundhedssektor.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til Kultur og Sundhedspuljen 2020vers2
Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af ansøgninger til Kultur og Sundhedspulje
Bilag 3. Vejledning til Region Nordjyllands Kultur og Sundhedspulje 2020
Bilag 4. Notat om inhabilitet
Bilag 5. Indstilling fra URU til støtte - Kultur og Sundhedspuljen 2020.pdf


13. Beslutning - Revurdering af vilkår i tilladelse i Siem Skov, Rebild Kommune

Journalnr. 2016-015861Resumé

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet og truffet afgørelse i sagen og hjemvist Region Nordjyllands afgørelse til fornyet behandling, da nævnet fandt at Regionens afgørelse ikke var i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsen.

Der er nu udarbejdet en habitatkonsekvensvurdering, og administrationen har behandlet sagen på ny. Regionsrådet anmodes om at sende sagen i fire ugers høring med henblik på efterfølgende afgørelse.Sagsfremstilling

Fornyet behandling af sagen

I henhold til tilladelse af 19. juni 2006 til indvinding af råstoffer i Siem Skov, gælder det, at vilkårene, der er knyttet til tilladelsen, vil blive taget op til revurdering efter henholdsvis 10 og 20 år. Tilladelsen er meddelt for en 30-årig periode og er gældende til den 19. juni 2036.

Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen den 19. august 2020 (bilag 1 og 2).

Som konsekvens af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. april 2020 (bilag 3), har administrationen behandlet sagen på ny. Administrationen har nu udarbejdet et udkast til revurdering af vilkårene for råstofindvindingen i Siem Skov (bilag 4). Fokus for den fornyede behandling har været ændringer i forholdene i og omkring den aktive råstofindvinding i Siem Skov.

Administrationen har fundet ændringer i to forhold:

Grundvand

I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vurderer klagenævnet, at på baggrund af de geologiske forhold udgør den fortsatte råstofindvinding i Siem Skov ikke en trussel for grundvandet.

Natur

Administrationen har bedt Niras om udarbejde en habitatkonsekvensvurdering ifor den aktive råstofindvinding i Siem Skov for Region Nordjylland (bilag 5).

Der konkluderes følgende i habitatvurderingen:

Administrationens vurdering

På baggrund af habitatkonsekvensvurderingen i Siem Skov og klagenævnets afgørelse vurderer administrationen, at vilkårene der er stillet i råstoftilladelsen af 19. juni 2006 tilgodeser de fornødne hensyn til natur og grundvand i forbindelse med råstofindvinding i Siem Skov.

Administrationen vurderer at der med hjemmel i råstoflovens §7 og §10 skal træffes følgende afgørelse:

Råstofindvindingen på matr.nr 1 og 2 Thorup Hedegård, Siem, Rebild Kommune kan forsætte uden ændring i de stillede vilkår.Kommunikation og dialog
Klima- og Miljøudvalget 21-10-2020

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingens to dele.

Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen. Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Sender udkast til revurdering af vilkår i fire ugers høring.
 2. Bemyndiger Administrationen til efter høringsperiodens afslutning at træffe afgørelse om, at indvinding af råstoffer i Siem Skov kan fortsætte uden ændring i de stillede vilkår, såfremt der ikke indkommer bemærkninger, der er væsentlige for sagens behandling.
Forretningsudvalget 02-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 2. november 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær kunne ikke godkende indstillingen.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig, at revurderingen sendes i høring - hvorefter det forventes, at der gives tilladelse - idet området  ligger i et område  med  særlige drikkevandsinteresser; kvælstof- og pesticidsårbarheden øges ved råstofindvinding - dette er ikke ønskeligt i et drikkevandsområde; i stedet ønskes at råstofindvindingen stopper nu, så naturen fuldt ud kan flytte ind i hele området.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Kortbilag Siem Skov
Klima- og Miljøudvalget 19-08-2020 Orientering - Klagenævnsafgørelse vedr. revurderingen af vilkår i tilladelse ved Siem Skov, Rebild Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedr. klage over revurdering af vilkår Siem Skov
Udkast til revurdering af vilkår for råstofindvinding Siem Skov
Habitatkonsekvensvurdering Siem Skov


14. Beslutning: Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde

Journalnr. 2011-117193Resumé

Der er behov for igangsætning af gravearbejde og arkæologiske undersøgelser vedrørende ledningstraceer mv. ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Sagen fremlægges for Regionsrådet med henblik på meddelse af en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til formålet. Sagsfremstilling

Der er nu gennemført ekspropriation af etape 3 til Nyt Aalborg Universitetshospital. Ekspropriationen omfatter arealer til bustracé, arbejdsvej langs bustraceet, ledningstracé nord for bustraceet, et ledningstracé i den nordlige del af matriklen og areal til den fremtidige udbygning. 

Det er dermed muligt at iværksætte forberedende arbejder til ovennævnte formål, idet lodsejerne givet tilladelse til at der kan igangsættes arbejder på arealerne, uanset at sagen samtidig er påklaget til planklagenævnet.  

De forberedende arbejder omfatter arkæologi og muldafrømning på arealet. Det ønskes påbegyndt i år, idet det er af afgørende betydning, at man har forsyninger inde på matriklen til at påbegynde idriftsætningsfasen af hospitalet der påbegyndes i 3.-4. kvartal 2021. 

Muldafrømningen skal foretages på arealet fra Selma Lagerløgs Vej og ned imod Postgårsvej og omfatter et 50 meter bredt bælte. Udgiften udgør ca. 3 mio. kr. Udgiften til arkæologi udgør ca. 500.000 kr. til undersøgelse af et areal på ca. 1500 m2 jf. vedlagte kortbilag. 

Der anmodes om meddelelse af en anlægsbevilling på samlet 3,5 mio. kr. til formålet.Økonomi

Finansiel dækning af udgiften på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde kan anvises af de midler der er afsat på investeringsoversigten til infrastruktur.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet:

1. Godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde ved Nyt Aalborg Universitetshospital.  

Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Kort udgravning etape 3


15. LUKKET PUNKT: Godkendelse af lånoptag til regnskab 2020
Journalnr. 2020-026248

16. LUKKET PUNKT: Tildeling af annoncerede kapaciteter på almen praksis området november 2020
Journalnr. 2020-033980

17. LUKKET PUNKT: Beslutning – leje af lokaler til Digitalisering og IT
Journalnr. 2019-051117

18. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til udbetaling af ekspropriationserstatning ved Nyt Aalborg Universitetshospital
Journalnr. 2011-117193