Dagsorden
Regionsrådet 22-12-2020 13:00


1.Meddelelse fra formanden
2.Godkendelse - Region Nordjyllands mobile test ordning i forhold til test for Covid-19
3.Godkendelse - Oprettelse af klinik for senfølger efter COVID-19
4.Godkendelse - Praksisplan for kiropraktik
5.Godkendelse - Praksisplan for fysioterapi
6.Fase- og kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2020
7.Beslutning - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2021
8.Beslutning - Forslag til udmøntning af restbeløb for Klimabudget 2020
9.Beslutning - Oprettelse af passagerråd i Nordjylland
10.Beslutning - Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022
11.Godkendelse - revision af Kulturplan 2019-2022
12.Beslutning - støtte til projektforslag under Teknologipagten
13.Godkendelse - Udbud og implementering af plukkerobot ved Sygehusapoteket
14.Udpegning - Medlemmer til priskomite for Idépris
15.Godkendelse - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland
16.Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for udvidelse med 3 pladser på Hospice Vangen
17.Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Brovst
18.Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Kærvang Fjorden
19.Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for ombygninger på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke
20.Beslutning - Anlægsbevilling til ibrugtagningen af NAU
21.Beslutning - Anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital
22.Beslutning - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital
23. LUKKET PUNKT: Beslutning - Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2021
24. LUKKET PUNKT: Godkendelse - Udbud af rådgivning i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital
25. LUKKET PUNKT: Beslutning - Salg af ejendom
26. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til om- og tilbygninger ved Psykiatrien i Brønderslev

1. Meddelelse fra formandenReferat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 22. december 2020:

1. Afbud. Der var afbud fra Jørgen Hansen, Jørgen Rørbæk Henriksen og Arne Nielsen.

2. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun i medfør af Styrelsesloven havde truffet en formandsbeslutning om at udstede et påbud vedrørende besøgsrestriktioner.2. Godkendelse - Region Nordjyllands mobile test ordning i forhold til test for Covid-19

Journalnr. 2020-029151Resumé

Som led i smitteopsporing for COVID-19 har Region Nordjylland etableret en række udgående mobile prøvetagningsfunktioner og en paramedicinerordning, hvor der tilbydes test for COVID-19 udenfor hospitalsregi. De udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen blev etableret i foråret 2020 som midlertidige ordninger.

Det vurderes imidlertid, at der fortsat er behov for, at de udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen fortsætter resten af 2020 og foreløbig til 1. maj 2021. 

Administrationen indstiller, at ordningen med udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen forlænges foreløbig til 1. maj 2021 og at ordningen justeres eller ophører, såfremt behovet ændres. 

(Rettelse: Åbningstiden er alle HVERdage 08:00-20:00. Ved Forretningsudvalgets behandling af sagen var det angivet, at det var "alle dage". Fejlen er rettet.)Sagsfremstilling

I foråret 2020 etablerede regionen en række udgående mobile prøvetagningsfunktioner og en paramedicinerordning i forbindelse med test for COVID-19. Aftalerne blev indgået med de Klinisk Biokemiske Afdelinger på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet samt Den Præhospitale Virksomhed (paramedicinerne). Der er tale om udgående funktioner, hvor der foretages test af immobile borgere i eget hjem, som eksempelvis står overfor at skulle indlægges på hospitalet, eller som skal på plejehjem. Det kan også være i forbindelse med test på plejehjem eller bosteder, hvor der opstår mistanke eller for at udelukke COVID-19.

Aftalerne blev etableret som midlertidige løsninger. Det har siden vist sig, at der fortsat er behov for at køre videre med de mobile udgående prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen, COVID-19 situationen i det nordjyske sundhedsvæsen taget i betragtning. 

Det indstilles derfor, at de etablerede mobile funktioner fortsætter året ud, og foreløbig frem til 1. maj 2021.

I vedlagte notat fremgår en nærmere beskrivelse af de forskellige udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen, et overblik over antallet af podninger, der er foretaget, samt økonomien knyttet op omkring de udgående mobile funktioner.Økonomi

Beregninger i forhold til drift af de udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramedicinerordningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital samt Regionshospital Nordjylland:

Et årsværk til en bioanalytiker koster ca. kr. 0,6 mio. kr. (brutto), og bilen koster ca. kr. 70.000 årligt at lease.

Ordningerne finansieres via COVID-19 kontoen. 

Samlet finansieringsbehov eklusive utensilier og værnemidler andrager: kr. 1,86 mio. kr. årligt 

Samlet udgifter inkl. Den Præhospitale Virksomhed svarer til 2,71 mio. kr. årligtIndstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender, at de udgående mobile prøvetagningsfunktioner og paramediciner- ordningen videreføres, i første omgang frem til 1. maj 2021.

2. Godkender at ordningen tilrettes, såfremt behovet ændres. 

3. Videresender sagen til orientering for Regionsrådet.Forretningsudvalget 30-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

 Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Notat vedr. mobile testsetup i Region Nordjylland.docx


3. Godkendelse - Oprettelse af klinik for senfølger efter COVID-19

Journalnr. 2020-037157Resumé

I forlængelse af COVID-19 pandemien, er det observeret, at et udsnit af de smittede patienter har et længere sygdomsforløb med uforklarlige symptomer. Noget, som vurderes at være senfølger.

Sundhedsstyrelsen kom 3. november 2020 med en række anbefalinger, som betyder, at der skal etableres senfølgeklinikker i regionerne med fokus på de mest komplicerede forløb. Der anmodes om Forretningsudvalgets godkendelse af etablering af en klinik og den tilhørende økonomi.Sagsfremstilling

Efter den første bølge af COVID-19 blev det klart at et antal af de smittede og især de, som har været indlagt, døjer med en række uforklarlige sygdomssymptomer - såkaldte senfølger. Det estimeres fra Sundhedsstyrelsen (SST) at ca. 5 % af patienterne, som får COVID-19, rammes af senfølger. Tallet er dog stadig forbundet med en vis usikkerhed.

Omfanget af senfølger i befolkningen er endnu ikke klarlagt men for at sikre en hurtig og systematisk behandling, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger, som blev udgivet 3. november. Danske Regioner har aftalt med staten, at der skal oprettes klinikker senest fra 1. januar 2021. 

Af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fremgår, at henvisninger sker via praktiserende læge uanset, om der henvises til kommunalt genoptræningstilbud eller til senfølgeklinikken i regionen.

I Region Nordjylland planlægges der oprettet en klinik for senfølger efter COVID-19 Aalborg Universitetshospital, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder. I praksis vil varetagelsen ske mellem særligt de internt medicinske specialer i Infektionsmedicin og Lungemedicin.

Nedenstående forslag til etablering er dimensioneret ud fra et behov for ca. 600 patienter. Aktuelt venter 300 patienter på en videre udredning for senfølger.

Etablering

Klinikken påtænkes etableret på Aalborg Universitetshospital indenfor specialerne intern medicin lungemedicin og infektionsmedicin, dog vil øvrige funktioner som eksempelvis terapien også skulle bidrage ind i klinikken. Der er på Regionshospital Nordjylland ansat infektionsmediciner, som skal tænkes ind i løsningen af opgaven.

Alle henvisninger går til lungemedicin på Aalborg Universitetshospital. Herefter visiteres til hhv. lungemedicinsk eller infektionsmedicinsk forløb efter symptomer. Det skal afklares i hvilket omfang, der kan anvendes video i forbindelse med visitationen af patienterne.

For Lungemedicinsk post-COVID-19 vurderes det, at hospitalet har brug for et rum + Udvidet lungefunktionsrummet i Medicinsk Ambulatorium i Hobro. Dette berammet til en dag om ugen. Indenfor 6 måneder planlægges anvendelse af ét rum yderligere om måneden i Aalborg til opfølgning.

For Infektionsmedicinsk post-COVID vurderes det, at hospitalet kan opstarte indenfor eksisterende rammer med mulighed for daglig vurdering af patienter med COVID senfølger i ambulatorium. Det ovenstående er det initiale behov, men hvis der skulle komme mange flere patienter end forventet, kan det være nødvendigt at finde yderligere lokaler.

Økonomi

Tilbuddet estimeres at have behov den følgende bemanding:

Dette giver en samlet direkte udgift til aktivitet i senfølgeklinik på 2.090.000

Det ovenstående er eksklusive diagnostisk aktivitet i andre specialer. Særligt indenfor det radiologiske speciale med brug af CT-scanning af Thorax og MR-scanning vil der komme et yderligere træk. Det er samtidigt også på dette område Region Nordjylland har den væsentligste kapacitetsudfordring.

Det anslås, at udgiften til supplerende diagnostisk aktivitet i øvrige specialer kan være op til 20-25 % i form af scanninger, undersøgelser og tests.

Dette bringer udgiften på estimeret ca. 2,590 mio. årligt for udredning og afklaring af patienter. Tallet er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet omfanget af senfølger ikke er tilstrækkeligt kendt.

En aktuel status på etablering hos de øvrige regioner viser meget store forskelle i estimater på udgifter til patientforløbene og på baggrund af kompleksiteten i forløbene, kan der blive behov for at justere på økonomien i tilbuddet. Det anbefales derfor, at tilbuddet etableres med mulighed for en justering sommeren 2021.

Tidsperspektiv

Åbning for henvisning vil kunne etableres hurtigt. Det vurderes, at en åbning for henvisning mandag i uge 48 og bookninger fra uge 50 er mulig. Det er dog udmeldt fra Danske Regioner, at tilbuddet om klinikker for senfølger iværksættes fra 1. januar 2021.Økonomi

Region Nordjylland forudsætter, at finansiering sker fra den nationale COVID 19 konto.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

 1. Godkender etablering af Klinik for Senfølger efter COVID-19 på Aalborg Universitetshospital.
 2. Sender sagen til orientering for Regionsrådet.


Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti noterer sig, at der er tale om en opgave, som hver region skal påtage sig.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti noterer sig, at der er tale om en opgave, som hver region skal påtage sig.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Anbefalinger-for-senfoelger-efter-covid


4. Godkendelse - Praksisplan for kiropraktik

Journalnr. 2018-028160Resumé

Udkast til ny praksisplan for kiropraktik har været i høring, og er efterfølgende blevet behandlet i Samarbejdsudvalget for kiropraktik.

Praksisplan for kiropraktik har været i Akut- og Praksisudvalget d. 10. november 2020.

Regionsrådet anmodes om at godkende endelig udgave af praksisplanen.

 Sagsfremstilling

I henhold til overenskomst om kiropraktik udarbejder regionen én gang i hver valgperiode en praksisplan med henblik på at tilrettelægge og sikre den nødvendige kiropraktorkapacitet i regionen.

Praksisplanen for kiropraktik skal være med til at understøtte, at kiropraktorerne fortsat kan tilbyde høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Endvidere skal praksisplanen understøtte, at patienterne får effektive forløb på tværs af kiropraktorpraksis, øvrige behandlere i praksissektoren og hospitaler. Hensigten med praksisplanen er således at sikre rammerne for en fortsat udvikling af området til gavn for såvel regionens borgere som de praktiserende kiropraktorer.

Praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem regionen og kiropraktorerne i Samarbejdsudvalget.

Udkast til ny praksisplan for kiropraktik har været i høring i perioden 2. marts 2020 til 31. august 2020 (forlænget grundet Covid-19).

Praksisplanen har været i høring ved følgende parter:

Der er modtaget høringssvar fra Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavn Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Hjørring Kommune, Rebild Kommune, Danske Fysioterapeuter, PLO-Nordjylland, Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget. Derudover har administrationen modtaget en bemærkning fra Dansk Kiropraktor Forening efter høringsfristen. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedhæftede høringsnotat.

De indkomne høringssvar og høringsnotatet blev taget til efterretning af Samarbejdsudvalget for kiropraktik på møde den 9. oktober 2020. Samarbejdsudvalget for kiropraktik besluttede på samme møde, at invitere PLO-Nordjylland til dialogmøde på baggrund af det indkomne høringssvar. Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget traf følgende beslutning på møde den 10. november:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther ønskede ført til protokols, at der bør skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på kiropraktikområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender endelig udgave af praksisplan for kiropraktik.Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre ønskede ført til protokols, at der bør skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på kiropraktikområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Høringsnotat vedr. Praksisplan for kiropraktik 2020
Høringssvar praksisplan for kiropraktik
Praksisplan for kiropraktik 2020
Referat fra Samarbejdsudvalg for kiropraktik d. 09.10.2020_punkt 3


5. Godkendelse - Praksisplan for fysioterapi

Journalnr. 2019-050715Resumé

Udkast til Praksisplan på fysioterapiområdet har været i høring og er efterfølgende blevet behandlet i Samarbejdsudvalg for fysioterapi.

Praksisplan for fysioterapi har været i Akut- og Praksisudvalget den 10. november 2020.

Regionsrådet anmodes om at godkende endelig udgave af praksisplanen.Sagsfremstilling

I henhold til Overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udarbejder regionen og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om overenskomstmæssige forhold. Der udarbejdes en praksisplan én gang i hver valgperiode. Praksisplanen er gældende, indtil en ny godkendes.

Praksisplanen for Fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udkastet til ny Praksisplan på fysioterapiområdet (bilag 1), som Forretningsudvalget tidligere har drøftet, har været i høring i perioden 13. maj til 31. august 2020.

Praksisplanen har været sendt i høring ved følgende parter:

Administrationen har modtaget høringssvar fra samtlige kommuner, Region Nordjylland, Danske Fysioterapeuter og Patientinddragelsesudvalget. Alle høringssvar fremgår af bilag 2.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede høringsnotat, som samler hovedpunkterne i de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil (bilag 3).

De indkomne høringssvar og høringsnotatet blev drøftet i Samarbejdsudvalg for fysioterapi den 24. september 2020. Samarbejdsudvalget besluttede på baggrund af udvalgets drøftelse, at der foretages en række mindre ændringer i forhold til det udkast, der blev sendt i høring. Ændringnerne fremgår af bilag 4.

Praksisplan for fysioterapi forventes endeligt godkendt af Regionsrådet den 24. november 2020 og kommunalbestyrelserne i januar 2021.Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget traf følgende beslutning på møde den 10. november:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther ønskede ført til protokols, at der skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på fysioterapeutområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender endelig udgave af praksisplan for fysioterapi. 
Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre ønskede ført til protokols, at der skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på fysioterapeutområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Praksisplan for fysioterapi
Høringsnotat vedr. Praksisplan for fysioterapi
Høringssvar til Praksisplan for fysioterapi
Ændringer i praksisplan for fysioterapi


6. Fase- og kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2020

Journalnr. 2020-006378Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 3. kvartal 2020. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af fase- og kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 forud for fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundheds- og Ældreministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Fase- og kvartalsrapporteringen indeholder ud over den løbende rapportering også rapportering på besparelseskatalog, tilsagnsrammen vedr. IT, udstyr og inventar samt faserapportering vedr. ejendomme til afhændelse, areal og kvadratmeterpriser, oversigt over sengepladser mm., forventet behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader i det samlede hospital.

Tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende fase- og kvartalsrapport, er med forventet afslutning af byggeriet ultimo 3. kvartal / primo 4. kvartal 2021. Der vil i den videre proces fortsat skulle ske en løbende bearbejdning og optimering af tids- og omsætningsplanen.

På baggrund af det økonomiske pres på projektet, har det i 3. kvartal 2020 været nødvendigt at tilføre håndværkerrammen budgetmidler fra reserverne. Det betyder, at der ultimo 3. kvartal 2020 hæves 44,3 mio.kr. på reservepuljerne i 2020-P/L.

Som oplyst på Regionsrådsmøde den 29. september 2020 er Kvalitetsfondsprojektet underlagt skærpet tilsyn som følge af den forventede overskridelse af totalrammen. På daværende tidspunkt var der en anslået overskridelse på ca. 250 mio.kr. Primo november 2020 er forventningen til overskridelsen på omtrent samme niveau.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har Fase- og kvartalsrapporten været underkastet en uafhængig vurdering hos 3. øje. Efterfølgende efterprøver regionens revisor rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af revisionsfirmaet BDO.

3. øje konkluderer jævnfør vedhæftede rapportering, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag, og at projektorganisations risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil.

Dog er det fortsat 3. øjes vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 3. kvartal 2020.

Det er derfor fortsat 3. øjes vurdering, at projektet, ud fra den af projektet senest fremlagte økonomiprognose og det kapitaliserede risikobillede, ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn.

Som der tidligere er orienteret om, arbejdes der på en Handlingsplan, der kan behandles i starten af det nye år, forventeligt i januar.Kommunikation og dialog
Fase- og kvartalsrapporten har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe den 30. november 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Fase- og kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 til fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Fase og kvartalsrapport 3. kvartal 2020
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_3. kvt. 2020_endelig


7. Beslutning - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2021

Journalnr. 2018-000198Resumé
Regionsrådsmedlemmerne kan for ét år ad gangen vælge at modtage reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet anmodes om at godkende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmer kan jf. lovgivningen vælge enten at modtage fast vederlag for regionsrådshvervet, eller reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Valget foretages forud for et kalenderår og har bindende virkning for hele det valgte år (ingen mulighed for omvalg i løbet af året uanset årsag). Administrationen har spurgt Regionsrådets medlemmer, hvem der for 2021 ønsker at vælge ordningen med reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Det drejer sig om følgende medlemmer:

Henrik Buchhave
Jess V. Laursen
Jørgen Hansen – arbejdsgiverordning
Lene Linnemann
Lina Hundebøll Jespersen
Lone Sondrup
Mads Møller Thomsen
Malene Busk – arbejdsgiverordning
Mogens Nørgård
Otto Kjær Larsen
Pernille Buhelt – arbejdsgiverordning
Peter Therkildsen
Pia Ravnsbæk Bjærge
Susanne Flydtkjær

Arbejdsgiverordning betyder, at kompensationen udbetales direkte til arbejdsgiveren på baggrund af en opgørelse fra denne.

Det er jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning på området Regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205677

Det fremgår blandt andet af vejledningen:

"2.1.3.2. Dokumentation for tabet

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et regionalt hverv.

Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et regionalt hverv, kan således også kræves erstattet.

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v......

Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen.

Der er ikke efter loven eller bekendtgørelsen noget krav om, at det pågældende regionsrådsmedlem skal søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der består ikke nogen adgang for regionsrådet til at stille krav herom. Det vil formentlig være vanskeligt at påvise et tab, såfremt et regionsrådsmedlem vælger at bruge f.eks. opsparet flextid til at varetage det regionale hverv, eller hvis hvervet varetages uden for almindelig arbejdstid.

Det er regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret.

For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig dokumentation. Heri bør indgå oplysninger om fraværets omfang og den som følge deraf mistede lønindtægt. Lønmodtageren skal derudover kunne sandsynliggøre, at fraværet er knyttet op på en konkret mødeaktivitet og evt. befordring frem og tilbage.

For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, og for enkeltmandsvirksomheder vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet eller virksomheden. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Et dokumenteret formuetab i selskabet eller virksomheden, der skyldes fravær som følge af en konkret mødeaktivitet, berettiger således også regionsmedlemmet til erstatning.

Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende eller fra den pågældendes revisor, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. Det må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret. Når regionsrådet skal tage stilling til, om et tab er tilstrækkeligt dokumenteret, skal det iagttage de almindelige krav til bl.a. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. Der må som følge heraf udvises forsigtighed med at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes eller dokumenteres."

Administrationen har gennemgået den indsendte dokumentation. Administrationen vurderer på baggrund af lovgivningen, vejledningen fra Økonomi og Indenrigsministeriet og praksis på området, at den indsendte dokumentation lever op til reglerne og anbefaler, at Regionsrådet godkender dokumentationen. Da det drejer sig om medlemmernes private økonomiske forhold, udsendes dokumentationen ikke med sagsfremstillingen, men Regionsrådets medlemmer opfordres til at træffe aftale om at gennemse den i administrationen. Henvendelse kan ske til sekretariatschef Jørgen Krogh.

Afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser afregnes månedligt. Af hensyn til muligheden for overholdelse af budget og efterprøvelse af indberetningerne er det vigtigt, at afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser som minimum indsendes til administrationen hvert kvartal.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender anmodningerne om og dokumentationen for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.


Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. 

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.8. Beslutning - Forslag til udmøntning af restbeløb for Klimabudget 2020

Journalnr. 2019-048832Resumé

Administrationen har udarbejdet et samlet forslag til udmøntning af restmidlerne for budget 2020. Restmidlerne fordeler sig på allerede disponeret midler samt forslag til disponering af de resterende og tilkomne restmidler.

Regionsrådet amodes om at godkende forslaget til udmøntning af restmidlerne på Klimabudget 2020.Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget indstillede på sit møde den 23. september, at restbeløbet for Klimabudget 2020, som på daværende tidspunkt var opgjort til 1.650.000 kr. udmøntes med 360.000 kr. til tekniske undersøgelser ifm. ladestandere og bilpark samt 490.000 kr. til fremme af biodiversitet.

Det resterende beløb på 800.000 kr. ønskede udvalget disponeret til at styrke indsatsen med de lokale klimahandlingsplaner, herunder arbejdet med kvantitative effektmål.

Kontraktafklaring og slutafregning på forskellige indsatser samt forskydninger i budgetposter har siden resulteret i yderligere restmidler på 444.000 kr.

Således er de samlede restmidler på klimabudgettet for 2020 på 2.094.000 kr. som foreslås disponeret således (se nærmere i bilag):

I vedlagte bilag 1 er en samlet fremstilling af forslag til udmøntning af restmidlerne.Kommunikation og dialog
Klima- og Miljøudvalget den 30. november 2020:

Stillingtagen til delelementet om Naturmødet blev udskudt til KMU's møde den 16. december 2020.

Der var flertal i udvalget for de øvrige forslag.

Mindretallenes synspunkter fordelte sig således:

Susanne Flydtkjær, Erik Harbo og Jørgen Hammer kunne ikke tilslutte sig projektet om udarbejdelse af en business case om  genbrug af hospitalsudstyr.

Jørgen Rørbæk fandt, at tilbuddet om besøg af en miljøkonsulent til gennemgang af de lokale klimaplaner, skulle ændres til et krav om besøg af en konsulent.

Jørgen Hansen deltog ikke i sagens behandling.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

 1. de samlede restmidler på 2.094.033 kr. på Regionens klimabudget 2020 udmøntes som beskrevet ovenfor (med undtagelse af Naturmødet, som behandles i særskilt punkt).


Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke tilslutte sig projektet om en business case om genbrug af hospitalsudstyr.

Administrationen undersøger, om det er muligt at gennemføre projektet om genbrug af hospitalsudstyr uden at bruge 100.000 kr til en business case.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende ændring:

Business casen på 100.000 til genbrug af hospitalsudstyr blev ikke godkendt. Det undersøges, om projektet kan gennemføres på anden vis.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Klimabudget 2020 - november 2020


9. Beslutning - Oprettelse af passagerråd i Nordjylland

Journalnr. 2020-038245Resumé

Folketinget har truffet beslutning om at nedsætte fem regionale passagerråd og har bevilget midler til organisationen Passagerpulsen til at gennemføre beslutningen. Passagerpulsen ønsker gennem en samarbejdsaftale at inddrage de lokale aktører, herunder Region Nordjylland og NT. Medlemmer af rådet får en bred sammensætning og rekrutteringen sættes i gang i starten af 2021.

Regionsrådet amodes om at godkende, at der indgås en samarbejdsaftale om oprettelse af et nordjysk passagerråd, og at rekrutteringen påbegyndes primo marts 2021.Sagsfremstilling

Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har af en forligskreds i Folketinget fået til opgave at oprette fem regionale passagerråd. Gennem passagerrådene skal der sættes fokus på muligheder og udfordringer i de fem regionale geografier. Passagerpulsen skal som uvildig part stå for at invitere, planlægge og afholde fire årlige møder samt en passagerkonference i hver af de fem regioner.

Passagerrådene vil bestå af op til 19 medlemmer med en forskellighed i forhold til bl.a. geografi, køn, alder og i hvor høj grad man benytter den kollektive trafik. På møderne kan drøftes udviklingsmuligheder, principper for planlægning af ruter, knudepunkter, kampagner m.m. Dagsorden vil afhænge af input fra NT, Region, kommuner og andre relevante aktører. Passagerpulsen har et stort fokus på at udvælge og uddanne sine rådsmedlemmer med henblik på at opnå en konstruktiv debat på møderne.  

For at opnå en lokal forankring og dermed også drøftelser af lokale udfordringer og muligheder, ønsker Passagerpulsen at inddrage lokale aktører i projektet. Region Nordjylland er derfor sammen med blandt andet NT og DSB inviteret til at indgå en samarbejdsaftale med Passagerpulsen angående passagerråd. NT har til hensigt at indgå aftale parallelt med aftale i Region Nordjylland.

I administrationens dialog med Passagerpulsen har det været afgørende, at det bliver hele Nordjyllands passagerråd og dermed at kommunerne i Nordjylland også inddrages. Region Nordjylland har ikke mulighed for eller ønske om at agere på vegne af kommunerne i relation til den lokale kollektive trafik. Passagerpulsen har taget dette til efterretning og indgår derfor ikke alene en samarbejdsaftale med NT, men er også gået i dialog med kommunerne gennem KKR.

Region Nordjylland forpligtiger sig med aftalen til at indgå i en følgegruppe på administrativt niveau. Følgegruppen bidrager til dagsordenen for møderne i passagerrådene og inddrages når rådsmedlemmer skal udvælges. Der vil også være mulighed for at deltage som observatør til møderne i passagerrådene. Der er ikke forbundet udgifter med samarbejdet ud over administrativt medgået tid til deltagelse i følgegruppen og opfølgning herpå.

Relevant viden fra møderne i passagerrådene viderebringes til politikerne, herunder Udvalg for Regional Udvikling. Region Nordjyllands udbytte vil derfor være et bedre indblik i borgernes tanker om forskellige udfordringer og muligheder inden der tages beslutning om løsninger, ligesom nye idéer kan trykprøves i passagerrådet.

Region Nordjylland vil med samarbejdsaftalen blive tildelt værtskabet for nogle af møderne, men forpligter sig ikke til andre udgifter i relation til projektet.

Rekruttering af medlemmerne til rådet sker region for region og der er påbegyndt rekruttering i Region Hovedstaden i oktober 2020. Passagerpulsen har som pilotprojekt sammen med Region Hovedstaden med succes afholdt en prøve på et passagerrådsmøde med inviterede deltagere. Erfaringer herfra benyttes ved den videre udvikling.

Rekruttering i de øvrige fire øvrige regioner sker fra januar- maj 2021. Afhængig af COVID-19 pandemiens fortsatte forløb, vil de første møder i de fem passagerråd eventuelt ske virtuelt.

Region Nordjylland er blevet tilbudt at følge efter som den næste region i januar eller den følgende i start marts. Ud fra hensynet til den verserende COVID pandemi og den særlige situation i de syv kommuner, foreslår administrationen, at der sigtes på en rekruttering fra starten af marts. Hermed er der større chance for at det første møde i rådet, kan afholdes fysisk, ligesom eventuelle debat om timing af rekruttering vil være mindre sandsynligt.

Passagerpulsen har i først omgang fået en bevilling fra staten til projektet frem til og med 2023, hvorefter samarbejdsaftalen automatisk ophører, medmindre projektet forlænges.Økonomi

Passagerpulsen har modtaget en bevilling til at oprette og drive regionale passagerråd. Region Nordjylland vil derfor ikke have udgifter forbundet med projektet.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 09-12-2020

Indstillingen blev godkendt.Indstilling
Udvalg for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet at:
 1. Godkende, at Region Nordjylland indgår samarbejdsaftale med Passagerpulsen angående oprettelse af passagerråd i Nordjylland.
 2. Godkende, at rekruttering til passagerrådet i Nordjylland påbegyndes primo marts 2021.
Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

 Indstillingen blev godkendt. 

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Kommissorium for passagerråd i Region Nordjylland UDKAST
Aftale om samarbejde om passagerråd i Region Nordjylland UDKAST


10. Beslutning - Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022

Journalnr. 2011-118386Resumé

Regionsrådet skal hvert år drøfte kapaciteten på de institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser. I forhold til STX (studentereksamen) og HF (højere forberedelseseksamen) skal Regionsrådet desuden indstille til Ministeriet, hvilken optagekapacitet der vurderes hensigtsmæssig i det kommende skoleår. Kapaciteten afgør, hvor mange elever de forskellige institutioner kan optage.

Regionsrådet anmodes om at indstille kapaciteten for STX og HF for skoleåret 2021-2022 til Undervisningsministeriet.Sagsfremstilling

Hvert år indstiller Regionsrådet til Børne- og Undervisningsministeriet hvilken optagekapacitet, der ønskes i det kommende skoleår for de institutioner, der udbyder STX og HF. Dette sker som et led i Regionsrådets koordinerende rolle på uddannelsesområdet. I den forbindelse kan Regionsrådet anmode Ministeriet om at lægge loft på eller sænke kapaciteten på én eller flere skoler i op til tre år (jf. Lovbekendtgørelse nr. LBK nr. 1246 af 27/08/2020). Herudover skal skoler, der udbyder HHX (højere handelseksamen) og HTX (højere teknisk eksamen), oplyse deres kapacitet til både Regionsrådet og Ministeriet.

Arbejdet med kapaciteten starter i bestyrelserne på de institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser. Herefter skal kapaciteten, ifølge Optagelsesbekendtgørelsen, drøftes med det forpligtende samarbejde (Det Gymnasiale Samarbejdsforum). I dette forum deltager alle rektorer samt repræsentanter fra administrationen i Regional Udvikling. Efter denne drøftelse indsender skolerne deres ønskede kapacitet for næste skoleår. Kapaciteten har ikke samme konsekvens for de forskellige institutionstyper. De erhvervsgymnasiale institutioner er ikke bundet af deres kapacitet og kan optage ansøgere ud over kapaciteten ved øget søgning.

For STX og HF afgør kapaciteten, hvor mange elever institutionen kan optage. Dermed bliver kapaciteten, særligt på STX, et vigtigt redskab til at understøtte det decentrale uddannelsesudbud. Er kapaciteten høj, er der plads til alle ansøgere på førsteprioriteten, og der fordeles ingen elever. Er der flere ansøgere til en skole, end den har kapacitet til, kan Fordelingsudvalget fordele de overskydende ansøgere til andre omkringliggende skoler. Dette sker efter en række kriterier, som er fastlagt i bekendtgørelsen. Centralt er dog, at det er de elever, der har længst til det ansøgte gymnasium, der kommer i fordeling. Disse elever kan typisk komme ind på et gymnasium, der ligger tættere på deres bopæl. Dette er medvirkende til at understøtte det decentrale udbud. ( I Nordjylland er der længere mellem HF-udbyderne, og det er vurderingen, at målgruppen har større risiko for at falde fra deres uddannelse, hvis de flyttes. Der har derfor ikke været HF-flytninger i flere år.)

Fordelingsudvalget består af alle de nordjyske rektorer for de almene gymnasier og to regionsrådspolitikere. De fordeler eleverne ud fra den kapacitet, som Ministeriet har fastlagt på baggrund af indstillingen fra Regionsrådet. I selve fordelingsprocessen har Regionsrådet udelukkende en rolle, hvis der kommer retlige klager, hvilket sker meget sjældent. I klagesager er Regionsrådet øverste klageinstans.

Kapacitet som styringsredskab

Langt de fleste unge, der søger STX i Nordjylland, søger ind på deres nærmeste gymnasium eller et andet lokalt gymnasium. Men der er også unge, der er villige til at pendle langt for at få plads på deres ønskegymnasium i en større by. Det er med til at presse ansøgertallet på de mindre gymnasier i en tid, hvor antallet af unge falder, og hvor andelen der vælger STX er stagnerende. Høje kapaciteter, særligt i Aalborg, vil bevirke, at skolerne kan tilbyde plads til unge fra et meget stort geografisk område – et område, hvori der ligger flere mindre, lokale gymnasier.

Hvis kapaciteten sænkes på eks. Aalborg-gymnasier kan man fordele elever til gymnasier med ledig kapacitet. Dette vil ofte være mindre gymnasier tættere på de unges bopæl.

Centralt står de unges egne valg. For nogle unge er det vigtigere at tage en ungdomsuddannelse i Aalborg, end det er at sikre sig en plads på STX. Disse unge har ofte et erhvervsgymnasium som 2. eller 3. prioritet, og kan dermed ikke fordeles til et lokalt STX.

I optaget sommer 2020 har det vist sig, at størstedelen af de fordelte elever ikke er startet på det gymnasium, de blev fordelt til. Dette skyldes, at der efter fordelingens afslutning er opstået ledige pladser på deres 1. prioritet. Disse ledige pladser har de fordelte elever forrang til (Bilag 1, tabel 3)

Kapacitetsønsker 2021-2022


Kapaciteten på STX har været drøftet på møde i Det Gymnasiale Samarbejdsforum d. 10. september 2020. Der er enighed om, at det decentrale STX-udbud er vigtigt, at unge bør gå på deres lokale gymnasium, at store by-gymnasier ikke skal afgive elever til hinanden, samt at små gymnasier ikke skal aflevere elever.

Problemet med elever, der flytter tilbage til deres 1. prioritet har betydet, at flere skoler ønsker at fylde op til 30 pr. klasse i selve fordelingssituationen. Dette vil give færre elever i fordeling – men også færre der trækkes tilbage til førsteprioriteten efter fordelingens afslutning. Når der opstår ledige pladser, vil man ”æde” af eget elevoverskud i stedet for at tilbyde fordelte elever en plads. Dette kaldes Teknisk overkapacitet, og adskiller sig fra en reel kapacitetsstigning ved kun at gælde i fordelingssituationen. På tælledagen i efteråret kan skolen kun få taxameter for max. 28 elever i gennemsnit pr. klasse. Regionsrådet skal ikke forholde sig til den tekniske overbooking, men den skal indmeldes sammen med den ordinære kapacitet for at skabe transparens og overblik over pladser i fordelingen.

Samtidig viser kapacitetsindmeldingerne fra skolerne, at flere institutioner ønsker en højere kapacitet, end loftet fra 2020-2021. Sammenholdt med teknisk overkapacitet flere steder vil der være markant overkapacitet flere steder, hvis der ikke pålægges et loft (Se bilag 1, tabel 5).

For at sikre sig imod en generel overkapacitet på de nordjyske STX-uddannelser, er det velbegrundet både at begrænse kapaciteterne på de decentrale gymnasier, der de seneste år ikke har oplevet en søgning der matcher kapaciteten, og begrænse kapaciteten i de større byer, Hjørring og Aalborg-området, så unge der fravælger deres lokale gymnasium kan fordeles. I foråret 2020 sænkede Ministeren, efter anmodning fra Regionsrådet, kapaciteten på alle fire Aalborggymnasier samt Støvring, der ønskede at øge sin kapacitet.

En model med forholdsvis stram kapacitetsstyring er stadig relevant, hvis man vil minimere risikoen for ledige pladser i Aalborg og omegn. Dog kan en model med meget lave kapaciteter medføre en situation, hvor de unge fravælger STX, fordi det er forbundet med stor usikkerhed, hvor man bliver optaget

Vurdering af kapacitetsønsker


Kapaciteten vil stige ift. 2020, hvis Regionsrådet følger de almene gymnasiers kapacitetsønsker. Kapaciteten vil også være for høj i forhold til tidligere søgetal og i forhold til hvad befolkningsfremskrivningen peger på.

Sænkes kapaciteten på enkelte gymnasier, vil den være stadig være tilstrækkelig til, at alle der ønsker at påbegynde en STX og som klarer optagelseskravene kan blive tilbudt en plads. Ved at sænke kapaciteten på nogle af regionens gymnasier i Aalborg-området, vil det decentrale uddannelsesudbud styrkes.

På Aalborg katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium  har der de senere år ikke været ansøgere til det ønskede klasseantal. Derudover har gymnasierne et søgemønster, der gør det relativt problemfrit at fordele elever herfra.

På Hasseris Gymnasium viser de seneste års søgning, at det er et område i vækst, hvilket taler for en ekstra klasse. Gymnasiet er desuden svært at fordele elever væk fra, grundet geografien i gymnasiets optageområde, dette bevirkede at fordelingsudvalget måtte anmode Ministeren om ekstra pladser på Hasseris Gymnasium i 2020.

Vedr. Støvring Gymnasium tyder befolkningsfremskrivningen og antallet af elever i udskolingen på, at der vil være ca. 12-15 flere ansøgere i 2021, end i 2020.

I Vesthimmerlands og Mariagerfjord gymnasiers områder er der elever, der vælger at søge over regionsgrænsen og tage mod hhv. Viborg og Randers. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at sænke kapaciteten i de pågældende byer, også med målet om det decentrale uddannelsesudbud for øje. (Bilag 3)Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 09-12-2020

Et flertal i Udvalget indstiller, at man efterkommer ønsket fra Hasseris Gymnasium og Støvring Gymnasium om at øge STX-kapaciteten med en klasse hver, til hhv. 8 og 7 klasser.

På Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium ønsker et flertal i udvalget, at sænke kapaciteten for skoleåret 2021/22 med en STX-klasse på hvert gymnasium i forhold til den indmeldte kapacitet. Dette svarer til kapaciteten i indeværende skoleår på henholdsvis 9, 9 og 7 klasser.

Et flertal i Udvalget indstiller, at der over for Ministeriet skal begæres en 1-årig kapacitetsbegrænsning på Viborg Katedralskole og Randers Statsskole svarende til hhv. 11 klasser på Viborg Katedralskole og 10 klasser på Randers Statsskole en nedgang i kapaciteten på én klasse hvert sted i forhold til det indmeldte.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti kunne ikke, her og nu, tilslutte sig indstillingen, fordi partiet ønsker handling imod centraliseringen og et mindsket pres på oplandsgymnasierne. DF ønsker at undersøge, hvorvidt et geografisk alsidigt uddannelsesudbud bedst bevares via målrettet kapacitetssænkning og en evt. de facto Limfjordsgrænse.

I forhold til antallet af HF og IB-klasser støtter et samlet udvalg kapacitetsindmeldingerne.Indstilling

Et flertal i Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. At efterkomme ønsket fra Hasseris Gymnasium og Støvring Gymnasium om at indstille at øge STX-kapaciteten med en klasse hver, til hhv. 8 og 7 klasser.

2. At indstille at sænke kapaciteten for skoleåret 2021/22 med en STX-klasse i forhold til den indmeldte kapacitet på Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium. (Dette svarer til kapaciteten i indeværende skoleår på henholdsvis 9, 9 og 7 klasser).

3. At der over for Ministeriet skal begæres en 1-årig kapacitetsbegrænsning på Viborg Katedralskole og Randers Statsskole svarende til hhv. 11 klasser på Viborg Katedralskole og 10 klasser på Randers Statsskole, en nedgang i kapaciteten på én klasse hvert sted i forhold til det indmeldte.

Et samlet Udvalg for Regional Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

4. At indstille at godkende kapacitetsindmeldingerne i forhold til antallet af HF og IB-klasser.
Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte flertallets i URUs indstilling.

Et mindretal bestående af DF kunne ikke godkende indstillingen af de grunde, som DF nævnte i URU.

Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagens behandling af den grund.Referat

 Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

DF fremsatte følgende ændringsforslag:

"Prognoser viser et stærkt dalende antal unge i Nordjylland i de kommende 6-8 år, hvorfor der er risiko for en gymnasie-lukkediskussion i næste regionsråds valgperiode. En sådan diskussion ønsker Dansk Folkeparti at undgå, idet det samlede Regionsråd historisk har været enigt om at bevare det nuværende antal gymnasier. Derfor foreslås indstillingens punkt 2 ændret:

2. At sænke kapacitet og evt. ”teknisk overbooking” for skoleåret 2021/22 på STX i Hjørring, Aalborg Katedralskole, Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium, hvorefter indmeldingen bliver henholdsvis: 8, 8, 8, 7 klasser (de pågældende gymnasier har indmeldt hhv. 9, 10, 10, 8).

De øvrige punkter i indstillingen vedtages som fremlagt. Ministeriet varsles samtidig om, at der kan komme kapacitets-fluktuationer."

DF og Enhedslisten støttede som de eneste ændringsforslaget, der dermed ikke blev vedtaget.

Et samlet Regionsråd vedtog indstillingens punkt 1, 3 og 4.

Et flertal i Regionsrådet vedtog indstillingens punkt 2 - kun DF var imod.

Ingen stemte blankt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagens behandling af dén grund.

Bilag 1_søgning og kapacitet_stx_endelig
Gældende og ønsket kapacitet
Søgning mod Midtjylland
baggrundsnotat vers 1


11. Godkendelse - revision af Kulturplan 2019-2022

Journalnr. 2018-002226Resumé

Udkast til revideret Kulturplan 2019-2022 uddyber den Regionale Udviklingsstrategi med hensyn til indsatsområder og aktiviteter på kulturområdet. Hermed præsenteres forslag til revision af indsatsområder i 2019-2022 samt aktiviteter og budget for de sidste to år af perioden.Sagsfremstilling

Region Nordjyllands Kulturplan uddyber afsnittet om det attraktive og bæredygtige Nordjylland i den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023, “Mulighedernes Nordjylland”. Kulturplanen redegør mere detaljeret for, hvordan målene og indsatsområderne heri gribes an på kulturområdet. Herudover definerer den rammerne for brugen af Regionsrådets kulturmidler. Kulturplanen gælder for en 4-årig periode. Dog bliver den revideret efter de første to år, og samtidig fastlægges de konkrete aktiviteter og kulturbudgettet for de sidste to år.

Den 2. sep. 2020 blev ”Kulturens Visionsdag” afholdt med 100 deltagere fra det nordjyske kunst- og kulturliv og de nordjyske kommuner. Deltagerne havde mulighed for at komme med input til indholdet i kulturplanens indsatsområder for 2021 og 2022. Det blev en særdeles inspirerende dag for alle, som bekræftede den overordnede prioritering af indsatsområder i Kulturstrategien, dog med et gennemgående ønske om:

På baggrund af dialogen med det kulturelle og kommunale bagland har administrationen udarbejdet Udkast til revideret Kulturplan 2019-2022. Forslaget omfatter tre prioriterede indsatsområder:

 1. Kultur og Sundhed, indsatsområdet skal bidrage til at udvikle og iværksætte initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med sundhedsområdet og bygger videre på eksisterende erfaringer i Nordjylland.
 2. Partnerskaber og Netværk, indsatsområdet skal bidrage til at understøtte udviklingen af kulturelle netværk, partnerskaber, fælles platforme og samarbejde på tværs af geografi, kommunegrænser og kunstneriske genrer
 3. Kulturel udvikling, indsatsområdet skal bidrage til realisering af målene i den regionale udviklingsstrategi (RUS) om et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland gennem støtte til udvikling af stedbundne kvaliteter og øget adgang til kunst og kultur. 

I udkastet foreslås en række aktiviteter på kulturområdet for perioden 2021-2022 og en fordeling af kulturbudgettet på disse poster.  Økonomi

Regionsrådet har oprindeligt afsat 5,1 mio. kr. til kulturbudgettet i 2020. Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021 at forhøje kulturbudgettet med 1 mio. kr. til i alt 6,1 mio. kr. Hertil kommer et beløb på ca.0,5 mio. kr. som følge af momsrefusion. Samlet set giver det et kulturbudget på 6,6 mio. kr. i 2021.

Forhøjelsen på 1 mio. kr. i budget 2021 sigter specielt på at fremme mindre kulturprojekter, fremme lokale kunstnere og styrke kulturaktiviteterne, som er hårdt ramt af den generelle COVID-19 tilbagegang inden for området. Det foreslås, at de ekstra midler udmøntes gennem en forhøjelse af den lille kulturpulje fra 0,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Denne pulje er bred, fleksibel og administrativ prioriteret. Det foreslås, at den store kulturpulje udgør 1,4 mio. kr. Denne pulje er målrettet, åben udbudt og politisk prioriteret.

Herudover foreslås det at afsætte midler til Region Nordjyllands deltagelse i Kulturaftale Nordjylland "KulturKANten" 2021-24 (under udarbejdelse), Kulturmødet Mors og den Jyske Kunstfond. Endeligt foreslås en række aktiviteter, der understøtter netværksdannelse  og opbygning af viden på kulturområdet i Nordjylland. I bilaget findes en oversigt over, hvordan de foreslåede aktiviteter hver især bidrager til implementering af de tre indsatsområder.

Forslaget til kulturbudget for 2022 er endnu ikke vedtaget og denne plan er for 2022 betinget af Regionsrådets vedtagelse af det samlede budget for dette år.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling den 9. december 2020:

Udvalget tiltrådte indstillingen og godkendte udkast til revision af Kulturplan 2019-2022 incl budget for området i 2021.

Den afsatte million har til formål at støtte mindre kulturarrangementer, der kan gennemføres på trods af COVID-19 restriktioner. Udvalget lægger vægt på, at der hurtigst muligt iværksættes en ansøgningsrunde, der kan understøtte behovet for udbud af mindre kulturarrangementer i alle dele af Nordjylland. Udvalget indstiller, at Administrationen i sin prioritering af støtteværdige arrangementer vægter, at den regionale støtte i størst mulig udstrækning til at betale udøvende kunstnere, der økonomisk er hårdt ramt af aflysninger og restriktionerne i forbindelse med COVID-19. Endvidere at ansøgningsrunden tilrettelægges så enkel og ubureaukratisk som overhovedet muligt, så den også er attraktiv for frivillige foreninger, der drives af engagerede kulturelle sjæle.

Det skal ikke være en betingelse for at opnå støtte, at man har et cvr nummer.
Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. At godkende udkast til revision af Kulturplan 2019-2022 incl budget for området i 2021.Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling

2018-002226-46 Udkast til revideret Kulturplan 2019-2022 7658208_ny


12. Beslutning - støtte til projektforslag under Teknologipagten

Journalnr. 2018-037133Resumé

Den Nordjyske Teknologipagt udmøntes i 2020 gennem en lukket og en åben ansøgningsrunde. Den samlede økonomiske ramme på 5,365 mio. kr.

I den lukkede runde foreligger to projekter til endelig behandling: Universitarium, der søger 1,125 mio. kr. til en reformuleret version og Fremkom 4, der søger 0,500 mio. kr. Begge projekter er tidligere blevet drøftet i udvalget, hvor det besluttedes at arbejde videre med en konkretisering af ansøgningerne, herunder projekternes medfinansiering. Resultatet heraf foreligger nu. 

Til den åbne ansøgningsrunde var der ansøgningsfrist til Teknologipagten den 19. oktober, og der indkom 11 ansøgninger fordelt på de fire fokusområder. I den åbne runde er der en finansiel ramme til rådighed på i alt 3,740 mio. kr. Sagsfremstilling

Den Nordjyske Teknologipagt blev godkendt i Regionsrådet den 24. september 2019. Rammerne for udmøntning i 2020 blev godkendt af Regionsrådet den 29. september 2020.

Lukket ansøgningsrunde

Udvalget for Regional Udvikling har tidligere i september måned behandlet to indsatser under den lukkede ansøgningsrunde; Universitarium og FREMKOM 4 analysen. Nedenfor beskrives kort de tilpasninger, som projekterne har gennemgået.

Universitarium

Udvalget godkendte projektet til støtte på 1.125.000 kr. d.19. august, men grundet COVID-19 restriktioner kunne projektet ikke gennemføres i sin oprindelige form. Ansøger har derfor genfremsendt en redigeret ansøgning, hvor indholdet og aktiviteterne er mere digitale og "corona-venlige". Projektets nye navn er ”Universitarium – Strømby”.

Projektet vil skabe en LEGO-by, ”Strømby”, med huse, biler, skoler, fabrikker, vindmøller og sol – en miniatureby, som det kendes fra modeltogbaner. Denne by har mekaniske og elektriske dele således, at vindmøllen kan dreje, solen skinne, lyset kan tændes og slukkes i husene. Hele byen er indpakket i en glasmontre. Den interaktive modelby er en del af et mobilspil. Der udvikles en app til anvendelsen af den fysiske udstillingsmodel, som kommer til at stå på nordjyske biblioteker. Appen kan styre modellen og strømforsyningen i byen (se bilag 1).

Universitarium - Strømby har gentænkt Universitarium-konceptet i en digital udgave, der kan komme ud til mange, selv under Covid-19 restriktioner, og giver mulighed for at børn og familier kan eksperimentere med naturvidenskab. Strømby har samme budget som oprindeligt og indstilles fortsat til støtte.

Fremkom 4

Analyse af fremtidens kompetencebehov genfremstilles med fornyet finansiering. Fremkom analyserne er strategiske analyser af kompetencebehov 5 år frem i tiden i Nordjylland. Der er tidligere lavet tre Fremkom analyser, hvor den første udkom i 2008. Region Nordjylland har været tovholder på alle analyserne. Se mere på www.fremkom.dk.

Udvalget besluttede på sit møde den 30. september at afsætte 500.000 kr. til Fremkom 4 under forudsætning af uddannelsesinstitutionernes bekræftede deres medfinansiering, hvilket foreligger nu (se bilag 2). De uddannelsesinstitutioner, som medfinansierer analysen oplyser, at de bevilgede beløb til analysen er hvad de pt. har økonomisk overskud til at bidrage med, da de finansielt er meget presset grundet COVID-19. Dette gælder særligt ift. faldende indtægter fra fx kursus- og efter/videreuddannelsesaktiviteter, elevfrafald og aflyste brobygningsaktiviteter. 

Åben ansøgningsrunde

Ved ansøgningsfristen til Teknologipagten 2020 blev der indsendt 11 ansøgninger fra de nordjyske uddannelsesinstitutioner.  Ansøgningerne retter sig mod teknologipagtens indsatsområder som er: De potentielle STEM'erePiger og kvinder i STEMSTEM-kompetencer målrettet nordjyske virksomheders behov og STEM-kompetencer til alle

Den samlede ansøgerkreds er ligeligt fordelt mellem de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne samt Aalborg Universitet – angiveligt fordi indsatsområderne appellerer til hele uddannelseskæden, både ift. elever og undervisere.

Flere af projekterne har i denne runde valgt at inddrage andre uddannelsesinstitutioner (herunder også folkeskoler), kommuner og virksomheder som projektpartnere. Det gælder for ni ud af elleve projekter. Det vidner om, at problemstillingen omkring manglen på STEM-kompetencer ikke kan løses alene af den enkelte uddannelsesinstitution, men kræver samarbejde, både på tværs af uddannelsesniveau og geografi. 

De 11 ansøgninger fordeler sig således over 4 indsatsområder:

 • De potentielle STEM'ere: 7 ansøgninger
 • Piger og kvinder i STEM: 1 ansøgning
 • STEM-kompetencer målrettet nordjyske virksomheders behov: 2 ansøgninger
 • STEM-kompetencer til alle: 1 ansøgning
 • Det mest ansøgte indsatsområde er "De potentielle STEM''ere, hvor fokus er på at motivere, inspirere og styrke interessen for STEM uddannelserne allerede i en tidlig alder. Det er vigtigt, at der skabes en rød tråd i fortællingen og forståelsen af STEM gennem hele uddannelsessystemet - fra folkeskole til ungdomsuddannelse og til de videregående uddannelser. Derfor arbejder flere af projekterne netop med overgangene mellem uddannelsesniveauer, således at de unge ikke fravælger en STEM-uddannelse, fordi det lyder for "svært" eller for nørdet.

  Et af de temaer, som har været i fokus i en række af ansøgningerne, er læring og erfaring fra Corona nedlukningen i foråret. Temaet var en supplerende mulighed til de fire ovenstående indsatsområder, og fire projekter har skrevet sig ind under dette tema. Det har dog været den administrative styregruppes vurdering, at de fire projekter ikke havde tilstrækkeligt med samarbejde med de øvrige ungdomsuddannelser i regionen og på den måde ikke havde nok geografisk spredning. Derfor har styregruppen foreslået, at disse fire projekter indstilles til afslag.

  Der indstilles således 3 projekter til støtte:

  Der søges i alt om ca. 9,7 mio.kr. for de 11 ansøgninger. Udvalget anmodes derfor om at drøfte ansøgningerne til den åbne runde og prioritere, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme på 3,740 mio. kr. som er tilgængelige for Teknologipagtens åbne runde 2020, jf. økonomiafsnittet.

  På udvalgsmødet den 9. december vil administrationen kort redegøre for prioriteringen af hvert projekt (Bilag 4).  Økonomi

  Regionsrådet har tidligere besluttet en finansiel ramme til teknologipagten på 5 mio. kr. i år 2020. Hertil skal lægges ikke-forbrugte midler og tilbageløb, således at den samlede ramme er på 5,365 mio. kr.

  Den samlede ramme udmøntes i 2020 gennem en lukket og en åben ansøgningsrunde. I den lukkede runde er der en finansiel ramme til rådighed på 1,625 mio. kr. I den åbne ansøgningsrunde er der en finansiel ramme til rådighed på i alt 3,740 mio. kr.   Kommunikation og dialog

  Udvalg for Regional Udvikling den 9. december 2020:

  Udvalget indstiller projekterne Universitarium og FREMKOM fra den lukkede ansøgningsrunde.

  Udvalget indstiller projekterne nr. 2, 3 og 5 til støtte fra den åbne ansøgningsrunde.  Indstilling

  Udvalget for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Udvalget indstiller projekterne Universitarium og FREMKOM fra den lukkede ansøgningsrunde.
  2. Udvalget indstiller projekterne nr. 2, 3 og 5 til støtte fra den åbne ansøgningsrunde.

   

     Forretningsudvalget 14-12-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

  Et mindretal bestående af DF ønskede ikke at foranalysere et Bæredygtighedsakademi (projekt 2) for 300.000 kr. i det projektet er ukonkret udformet og ikke nødvendigvis STEM-formålstjenlig i forhold til alternativer som Maritim Student (4), Epidemilogi (7) og robotter i gymnasiet (10).  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

  Et mindretal bestående af DF ønskede ikke at foranalysere et Bæredygtighedsakademi (projekt 2) for 300.000 kr. i det projektet er ukonkret udformet og ikke nødvendigvis STEM-formålstjenlig i forhold til alternativer som Maritim Student (4), Epidemilogi (7) og robotter i gymnasiet (10).

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling

  Bilag 1 - Universitarium Strømby
  Bilag 2 - Fremkom 4
  Bilag 3 - Projektoversigt
  Bilag 4 - Projektansøgninger


  13. Godkendelse - Udbud og implementering af plukkerobot ved Sygehusapoteket

  Journalnr. 2019-051578  Resumé

  Administrationen anbefaler at implementere en ny plukkerobot ved Sygehusapoteket, der i dag har en semi-automatisk lagermodul-løsning, som vurderes at være forældet.

  Der er derfor risiko for permanent driftsnedbrud. Udgiften er vurderet til 11,85 mio. kr. over tre år, der foreslås finansieret gennem leasing, hvor afdragene kan betales gennem forventet driftsbesparelse. 

  Finansieringen vil også ske gennem de kompensationsmidler, som Sygehusapoteket løbende modtager fra Amgros.  Sagsfremstilling

  Sygehusapoteket i Region Nordjylland har i dag en semi-automatisk lagermodul-løsning - en såkaldt Paternoster. Denne er 17 år gammel og kan ikke længere opfylde virksomhedens krav til kapacitet, hastighed, driftssikkerhed og dermed forsyningssikkerhed til hospitaler og patienter. Den nuværende paternoster er forældet, og leverandør og teknisk afdeling vurderer, at det ikke længere lader sig gøre at foretage reparationer, hvorfor der er høj risiko for permanent driftsnedbrud.

  Sygehusapoteket har dermed et presserende behov for at få implementeret en ny løsning til fremtidssikker opbevaring og ekspedition af lægemidler (plukkerobot).

  De bygningsmæssige forhold er undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af vedlagte business case, og der er ikke fundet behov for større bygningsmæssige forandringer for at kunne implementere plukkerobotten.

   

  Udbud og tværregionalt samarbejde

  I 2019 har de danske sygehusapoteker og Amgros i fællesskab udarbejdet en business case for udbud og implementering af plukkerobotter til lagring og ekspedition af medicin for sygehusapotekerne i Danmark. I november 2020 er business casen opdateret, og i det er i den forbindelse vurderet, at der ikke kan etableres et formelt samarbejde med de øvrige regioners sygehusapoteker i forhold til udbud, hvorfor Sygehusapoteket går selvstændigt ind i udbuddet. Dog sikres gevinsterne af mest muligt uforpligtende samarbejde mellem regionerne.

  Sygehusapoteket Fyn har afviklet deres udbud med en anden plukkerobotløsning end RN, og fristen for at indsende tilbud udløb i september 2020.

  Hospitalsapoteket Region Midt opfører en plukkerobot i forbindelse med byggeri af nyt hospitalsapoteket. Sygehusapoteket Region Nordjylland og Hospitalsapotek Region Midt har ikke samme behov for type og kapacitet af plukkerobot, ej heller samme tidsplan

  Sygehusapoteket Region Sjælland og Region Hovedstadens Apotek er ikke så langt i planerne om anskaffelse af plukkerobotter, at det vil kunne medføre et samarbejde omkring fælles udbud og implementering.

   

  Økonomi

  De samlede investerings- og projektudgifter er i business casen vurderet til 11,85 mio. kr. inkl. usikkerhed over en tre-årig periode inklusive udgifter til IT-interface og bygningstilpasninger. Den endelig pris afhænger af tilbud i forbindelse med udbudsprocessen.

  Plukkerobotten vil ved fuld implementering generere en driftsbesparelse på anslået årligt 1,3 mio. kr. som følge af, at løsningen er fuldautomatisk. Tilbagebetalingstiden vurderes derfor til at være mellem 8 år til 9,3 år.

  Anskaffelsesudgifterne på ca. 6,9 mio. kr. forventes finansieret gennem leasing, med afdrag over 6 år på ca. 1,15 mio. kr. (afdrag over 5 år + restafdrag på 20% af anskaffelsesprisen i 6. år). Afdragene vil først starte året efter, robotten tages i brug, og kan således finansieres af den forventede driftsbesparelse fra 2024 og frem.

  Sygehusapoteket bidrager med finansiering i form af de kompensationsmidler, som Sygehusapoteket løbende modtager fra Amgros, når Amgros har restordre på konkrete lægemidler og derfor ikke kan levere til den aftalte pris. Kompensationen er ikke budgetteret og kan derfor anvendes til medfinansiering af plukkerobotten. Dog varierer niveauet meget fra år til år. I regnskabsårene 2017 til 2019 har erstatningerne udgjort mellem 0,4 mio. kr. og 2,6 mio. kr. I 2020 har Sygehusapoteket modtaget 1,6 mio. kr. i erstatning. I tabellen ovenfor er indtægten anslået til 1 mio. kr. årligt.

  Evt. manglende finansiering i 2021-2023 afhængigt af erstatningsniveauet fra Amgros foreslås finansieret fra leasingbudgettet.  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkende investering, tidsplan og tilhørende budgetramme for anskaffelsen af plukkerobot til Sygehusapoteket Region Nordjylland, som beskrevet i nærværende sagsfremstilling.

  Forretningsudvalget 14-12-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling

  Business Case for implementering af plukkerobot hos Sygehusapoteket Region Nordjylland


  14. Udpegning - Medlemmer til priskomite for Idépris

  Journalnr. 2020-037599  Resumé

  Der er som en del af aftalen om Budget 2021 oprettet en Idépris med henblik på at fremme gode ideer til bedre arbejdstilrettelæggelse, bedre patientforløb, omlægning af arbejdsgange og mindre ”regel-tyranni”.

  Derfor skal der etableres en priskomite, der skal vælge en prismodtager.

  Regionsrådet anmodes om at udpege tre medlemmer til priskomiteen for Idéprisen.  Sagsfremstilling

  Idéprisen er oprettet i henhold til Budgetaftale 2021.

  Formålet med prisen er at sætte yderligere fokus på - og anerkende og belønne - tiltag, der understøtter og styrker Region Nordjyllands vision om at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere ved at optimere og forbedre arbejdsgange og forretningsprocesser.

  Prisen for bedste idé er på 25.000 kr. til den/de pågældende afdeling(er).

  Uddelingen af prisen sker i forbindelse med budgetseminaret i 2021.

  Forud for uddelingen nomineres fem gode ideer af et fagligt screeningspanel med fagpersoner og repræsentanter fra relevante virksomheder og hospitaler.

  Administrationen præsenterer de nominerede ideer for priskomiteen, der består af:

  Priskomiteen stemmer om valg af prismodtager.

  Udpegning af medarbejderrepræsentanter til priskomiteen:

  Hoveudvalget udpeger to medarbejderrepræsentanter til priskomiteen på mødet i udvalget den 17. december 2020.  Kommunikation og dialog

  Der oprettes en side på PersonaleNet om Idéprisen, hvor der blandt andet kan findes informationer om:

  Siden på PersonaleNet gøres tilgængelig i første uge af januar 2021.  Indstilling
  Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:
  1. At Regionsrådet udpeger tre medlemmer fra Regionsrådet til priskomiteen for Idéprisen.


  Forretningsudvalget 30-11-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

  Gruppeformændene anmodes om at komme med forslag til regionsrådsmødet den 22. december 2020.

  Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Regionsrådet udpegede Lene Linnemann, Malene Busk og Henrik Buchhave.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Kommissorium for priskomité for Idépris


  15. Godkendelse - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland

  Journalnr. 2012-027089  Resumé

  Region Nordjylland og Region Midtjylland har i samarbejde udarbejdet en ny benyttelsesaftale. Aftalen dækker perioden 2021 til 2022 og er en overordnet aftale, der udstikker retningslinjerne for samarbejdet mellem de to regioner på det somatiske område.

  Regionsrådet i Region Midt har godkendt aftalen. Administrationen indstiller, at Regionsrådet i Region Nordjylland også godkender benyttelsesaftalen.  Sagsfremstilling

  Region Nordjylland og Region Midtjylland har i samarbejde udarbejdet vedlagte benyttelsesaftale for 2021 og 2022. Aftalen tager overordnet afsæt i den eksisterende aftale for perioden 2018 til 2020.

  Aftalen skitserer mere generelt rammerne for samarbejdet mellem de to regioner omkring den somatiske behandling - herunder forundersøgelse, udredning og behandling af patienter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland på hospitalerne i de to regioner. Aftalen skal ligeledes ses i sammenhæng med den gældende specialeplan og samarbejdet herom. 

  Det konkrete formål med benyttelsesaftalen er at fremme samarbejde og udvikling på tværs af de to regioner. Aftalen indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling af sundhedsområdet på tværs af regionerne. Dette skal medvirke til at sikre en god planlægning og administration inden for sundhedsområdet.

  Benyttelsesaftalen angiver endvidere nogle retningslinjer for behandling og afregning af behandling på tværs af regionerne. Herunder aftaler om rabat på patientbehandlingen og rammer for afregningen.

  Opfølgning på benyttelsesaftalen og eventuelle ændringsforslag drøftes løbende i forbindelse med Direktørforum Nord møder, der jævnligt afholdes mellem de to regioner.  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. Indgåelse af benyttelsesaftalen mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland for 2021 til 2022.  Forretningsudvalget 14-12-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Benyttelsesaftale 2021-2022
  Benyttelsesaftale 2021-2022 med synlige ændringer


  16. Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for udvidelse med 3 pladser på Hospice Vangen

  Journalnr. 2015-012206  Resumé

  Den selvejende institution Kamillianergårdens Hospice i Aalborg og Region Nordjylland havde igennem længere tid arbejdet for et nyt hospice med en udvidelse fra 12 til 15 sengepladser.

  Administrationen har udarbejdet et endeligt anlægsregnskab for anlægsbevillingen, og det indstilles, at Regionsrådet tager orienteringen om salg af Kamillianergården, køb af grund på Studievej, samt deponeringsforpligtigelsen til efterretning samt godkender anlægsregnskabet.  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Kamillianergårdens Hospice i Aalborg og Region Nordjylland havde igennem længere tid arbejdet for et nyt hospice med en udvidelse fra 12 til 15 sengepladser. Det blev besluttet, at det nye Hospice Vangen skulle opføres som en OPP-konstruktion (offentlig-privat partnerskab).

  Der har i 2017 været et OPP-udbud og på Forretningsudvalgsmødet den 11. december 2017 blev det besluttet, at TRIGON A/S antages som OPP-kontraktleverandør til opførelse og drift af det nye Hospice Vangen i Nørresundby.

  TRIGON A/S (OPP-selskabet) har finansieret byggeriet og står for driften af bygningen og installationer samt et aftalt niveau for vedligehold af bygningen i OPP-perioden indtil år 2044. Grunden er anskaffet af Region Nordjylland og stilles til rådighed for OPP-leverandøren i aftaleperioden.

  Salget af hospicet på Kastetvej i Aalborg, køb af grund på Studievej i Nørresundby samt indgåelse af OPP-projektet er del af en samlet pakke og aftalekompleks for at sikre et nyt hospice med 15 pladser i moderne bygninger, rammer og omgivelser. 

  Salg af Kamillianergården og køb af grund på Studievej

  Det var en forudsætning for det nye Hospice Vangen, at Kamillianergårdens Hospice skulle sælges. Forretningsudvalget har på deres møde den 10. oktober 2016 givet en bemyndigelse til administrationen om at købe grunden på Studievej samt at sælge bygningerne på Kastetvej.

  Salget af Kamillianergården gav en indtægt på 27,16 mio. kr. og der er sket en indfrielse af lånet i ejendommen på 18,02 mio. kr. Der er til nybyggeriet af Hospice Vangen købt en grund på Studievej i Nørresundby til 5,02 mio.kr. Nettoresultatet er på den baggrund på 4,12 mio. kr. som er tilført Regionskassen.

  Vedlagt som bilag oversigt over salg af Kamillianergården og køb af grund på Studievej.

  Deponeringsforpligtigelse

  Som det fremgår under Økonomi, er anlægsudgiften til opførelsen af Hospice Vangen på 53,46 mio. kr. Der blev i 2016 søgt om en deponeringsfritagelse på 39,4 mio. kr. Fra Ministeriets side blev der den 19. september 2016 givet en fritagelse på 34,4 mio. kr. Den regionale deponering er på den baggrund 19,06 mio. kr.

  Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.

  Region Nordjylland har ved vedtagelsen af anlægsbudget 2016 bevilget 3,5 mio. kr. til ombygninger af Kamillianergårdens Hospice. Det blev politisk besluttet af Regionsrådet den 25. oktober 2016, at etablere et nyt hospice som en OPP-løsning og anvende anlægsbevillingen hertil.

  Der er udover anlægsbevillingen modtaget et anlægstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 1,5 mio. kr. øremærket til udvidelsen af antallet af sengepladser fra 12 til 15 samt en egenfinansiering fra Hospice Vangen på 1,85 mio. kr.

  Der har været en række udgifter forbundet ved OPP-udbuddet i planlægningsfasen til rådgivningsydelser, yderligere inventar og udstyr samt tilkøb til bygningen.

  Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,009 mio. kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.  Økonomi

  Anlægsregnskabet er revideret af BDO – den uafhængige revisors erklæring - som konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisorerklæring er vedlagt som bilag.

  Som beskrevet i sagsfremstillingen, er deponeringen på 19,06 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:

  Endelig deponeringsopgørelse for Hospice Vangen

   

  Anlægsomkostninger

  53,46 mio. kr.

  - Deponeringsfritagelse

  34,40 mio. kr.

  I alt

  19,06 mio. kr.

  Regionens likviditet båndlægges med 19,06 mio. kr., mens der frigives 1/25 del af beløbet om året (0,762 mio. kr.).  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager orienteringen om salg af Kamillianergården, køb af grund på Studievej samt deponeringsforpligtigelsen til efterretning
  2. Godkender anlægsregnskabet.


  Forretningsudvalget 14-12-2020

   Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt. 

  Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagens behandling af dén grund.  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagen af dén grund.

  Anlægsregnskab Hospice Vangen 2020


  17. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Brovst

  Journalnr. 2014-020245  Resumé

  Regionsrådet amodes om at godkede anlægsregnskabet for udbygning og renovering af Bostedet Brovst.  Sagsfremstilling

  Specialsektoren driver Bostedet Brovst, som er et botilbud for voksne mennesker med sindslidelse. Tilbuddet tilbyder både midlertidige og længerevarende ophold.

  Bostedet bestod tidligere af 12 boliger. I 2010 besluttede Regionsrådet, at Bostedet skulle renoveres og antallet af boliger skulle øges. I forbindelse med projektet blev der nedlagt 4 boliger i det eksisterende botilbud og bygget 12 nye boliger, så botilbuddet nu rummer 20 boliger. De 12 nye boliger er etableret i en tilbygning, hvor der også er etablleret fællesfaciliteter som opholdsstue/spisestue, personale omklædning, køkken og multirum. Hertil kommer udendørs faciliteter i form af aktivitetsarealer, p-pladser, ankomstarealer, stiforløb mv.

  Der er meddelt to anlægsbevillinger på samlet 26 mio. kr. til projektet. I marts 2015 er der meddelt en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til grundkøb, en række forundersøgelser og forberedende arbejder. I maj 2016 blev der meddelt en anlægsbevilling på 24 mio. kr. til anlægsarbejdet.

  Anlægsarbejdet blev igangsat i oktober 2016. Projektet er afleveret i to etaper, nybygningen i oktober 2017 og renoveringen i marts 2018.

  Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.  Økonomi
  I anlægsregnskabet er de samlede omkostninger opgjort til 25.994.925 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5.075 kr.

  Kommunikation og dialog
  Socialudvalget 11-11-2020
  Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

  Indstilling

  Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager orienteringen til efterretning.

  2. Godkender anlægsregnskabet.  Forretningsudvalget 30-11-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Anlægsregnskab og revisor erklæring Bostedet Brovst


  18. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Kærvang Fjorden

  Journalnr. 2012-134552  Resumé

  Regionsrådet anmodes om at godkende anlægsregnskabet for renovering og udvidelse af Bostedet Kærvang.  Sagsfremstilling

  Boformen Kærvang er et socialpsykiatrisk tilbud, der indeholder dag- døgn- og bostøtte. Boformen Kærvang er placeret på to matrikler i Nykøbing Mors, med en nyere bygning på Asylgade i midtbyen og en ældre bygning på Tranevej, lidt uden for centrum.

  Regionsrådet besluttede i december 2011, at der skulle etableres et erstatningsbyggeri for bygningen på Tranevej, da bygningerne var utidsvarende.

  Det nye bosted rummer 24 toværelseslejligheder med eget køkken og bad. I relation til de nye lejligheder er der blevet etableret fællesarealer, personalefaciliteter og udearealer.

  Der er meddelt to anlægsbevillinger til projektet på i alt 39.618.000 kr. I april 2014 blev der meddelt en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til bygherrerådgivning, en række forundersøgelser, forberedende arbejder samt nedrivning af det gamle kapel. I maj 2016 blev der meddelt en anlægsbevilling på 35,418 mio. kr. til anlægsarbejdet.

  Anlægsarbejdet blev igangsat i efteråret 2016. Projektet er afleveret i foråret 2018.

  Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

     Økonomi
  I anlægsregnskabet er de samlede udgifter opgjort til 39.595.484 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 22.516 kr.

  Kommunikation og dialog
  Socialudvalget 11-11-2020
  Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

  Indstilling

  Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager orienteringen til efterretning

  2.Godkender anlægsregnskabet.  Forretningsudvalget 30-11-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Anlægsregnskab Bostedet Kærvang
  Revisor erklæring - Bostedet Kærvang


  19. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for ombygninger på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

  Journalnr. 2014-016436  Resumé

  Regionsrådet amodes om at godkende anlægsregnskabet for renoveringen af Sødisbakke.  Sagsfremstilling

  Sødisbakke er et specialiseret bo-, samværs-, aktivitets- og aflastningstilbud til voksne med varig funktionsnedsættelse.

  Regionsrådet godkendte den 24. juni 2014, at C-bygningen på Sødisbakke - som sidste del i opdateringen af de fysiske rammer på døgntilbuddene på Sødisbakke – skulle renoveres til en tidssvarende standard med i alt 16 pladser.

  Byggeriet har omfattet en totalrenovering og ombygning af stue- og 1. sal og etablering af 2 nye etager på den vestlige fløj og en tilbygning mod nord.

  Renoveringen er gennemført med henblik på at kunne levere tidssvarende boliger, der skal fungere som erstatning for de utidssvarende boliger i lejemålet på Fælledvej, men samtidig også for at bygningerne i højere grad har en fleksibilitet, der understøtter skærmning og indsatser tilpasset den enkelte borger.

  Der er meddelt to anlægsbevillinger på i alt 25.684.000 kr. I november 2014 blev der meddelt en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til bygherrerådgivning, en række forundersøgelser og forberedende arbejder. I maj 2015 blev der meddelt en anlægsbevilling på 24,484 mio. kr. til anlægsarbejdet.

  Anlægsarbejdet blev igangsat i august 2015. Projektet er afleveret i september 2016. Aflæggelsen af anlægsregnskabet har afventet afslutningen af en tvist med entreprenøren, som blev afsluttet forligsmæssigt i februar 2020.

  Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.  Økonomi
  I anlægsregnskabet er de samlede udgifter opgjort til 25.664.629 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 19.371 kr.

  Kommunikation og dialog
  Socialudvalget 11-11-2020
  Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

  Indstilling

  Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager orienteringen til efterretning.

  2. Godkender anlægsregnskabet.  Forretningsudvalget 30-11-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.  Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  Anlægsregnskab Sødisbakke
  Revisor erklæring Sødisbakke


  20. Beslutning - Anlægsbevilling til ibrugtagningen af NAU

  Journalnr. 2020-042034  Resumé

  Der er behov for en anlægsbevilling på 25,7 mio. kr. til IT-mæssig opdrift i forbindelse med ibrugtagningen af NAU.

  Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 25,7 mio. kr.. Frigivelse stemmer overens med Regionens budgetaftale 2021.  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital vil der være en IT-mæssig opdrift. I 2021 er der forventede øgede udgifter til anskaffelse til digitaliseringsprojekter for NAU på 25,7 mio. kr. De enkelte udgiftsposter er angivet i tabel 1.

   

  Tabel 1: Anskaffelser i 2021

  25,7

  - Patientlogistik

  4,0

  - Servicelogistik

  11,5

  - Lagerautomat

  3,0

  - Udvikling / rekonfigurering af kliniske systemer

  1,2

  - Digital understøttelse af mobilitet

  3,0

  - HL/NAU/IT pulje

  3,0

   

  De anslåede udgifter er engangsudgifter, og dækker primært over softwareanskaffelser samt tilrettelser af eksisterende it-løsninger. I 2022 estimeres de tilsvarende anskaffelsesudgifterne at være 11,3 mio. kr.

  Ovenstående anskaffelser dækker over de nødvendige udgifter, der er forbundet med den it-understøttelse af sikker og stabil drift af Nyt Aalborg Universitetshospital. Der har således været foretaget en række prioriteringer for at sikre hospitalets basisdrift og samtidig fastholde udgiftsniveauet på et minimum.

     Økonomi

  Der er behov for en anlægsbevilling på i alt 25,7 mio. kr.

  Anlægsudgifterne kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i udgiftsposterne tabel 1.

  Kommunikation og dialog

  Punktet er en del af Regions samlede budgetaftale for 2021, og er blevet beskrevet i notat 4 på Regionens budgetkonference i August 2020.   Indstilling

  Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender, at der frigives en anlægsbevilling på 25,7 mio. kr. i 2021 til IT-mæssig opdrift på NAU.

  Forretningsudvalget 14-12-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.   Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.  21. Beslutning - Anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital

  Journalnr. 2011-117193  Resumé

  Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital.

  Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 19,1 mio. kr.  Sagsfremstilling

  Der er i forbindelse med planlægningen og udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital løbende meddelt anlægsbevillinger til projektets delelementer, og projektet er nu kommet til et stade, hvor der er behov for indkøb af inventar og udstyr for at sikre den rette bygge- og færdiggørelsestakt. Indkøbet af inventar og udstyr sker i henhold til en fastlagt tidsplan og i overensstemmelse med rumdatabasen for NAU, som angiver inventar, udstyr samt alle tekniske installationer for samtlige 6.500 rum.

  Med henblik på udmøntning af puljen til IT, inventar og apparatur-budgettet er der nu behov for frigivelse af anlægsmidler til indkøb af:

  RFID-infrastruktur

  For at skabe sammenhæng mellem den automatiserede logistik med AGV’er og de manuelle arbejdsgange, er der behov for etablering af en RFID-infrastruktur. RFID-infrastrukturen er sammen med AGV-systemet med til at sikre, at der skabes et samlet overblik over blandt andet forsyningssituationen på hospitalet, og hermed muliggøres et højeffektivt datadrevet hospital.

  RFID-infrastrukturen opsamler automatisk data om, hvor langt vogne er i forsyningskæden samt er med til at sikre, at operationsafdelingerne kender leveringsstatus på det steriludstyr, som skal bruges ved en operation. Tilsvarende gælder for andre vareleverancer på hospitalet.

  RFID-infrastrukturen understøtter endvidere muligheden for at kunne lokalisere udstyr, senge og andre hjælpemidler i klinikken. Dermed kan RFID-systemet bidrage til at reducere spildtid med at lede efter ting og herved hjælpe til en bedre udnyttelse af udstyr på tværs.

  RFID-infrastrukturen muliggør, at en lang række arbejdsgange kan effektiveres og underbygger brugsværdien af den servicelogistik-platform, som Region Nordjylland har indkøbt. En del af platformen er opgave-systemet, som vil blive udvidet med brug af lokaliseringsinformationer.

  Indkøbet omfatter RFID-læsere inkl. RFID-antenner samt rådgivning, projektering og installationsarbejdet af i alt 701 RFID-læsere. RFID-udstyret indkøbes på eksisterende rammeaftaler, som Region Midtjylland har gennemført udbud af på vegne af alle regioner.

  Anlægsudgiften er samlet set på 14,6 mio. kr. og indeholder RFID-udstyr, installation, rådgivning, projektering, test og dokumentation. Rådgivningsarbejdet påbegyndes primo 2021 med henblik på at sikre en effektiv installationstakt.

  Elektronisk låsesystem

  Der er behov for indkøb af et elektronisk låsesystem til skabe på patientstuerne, som indeholder plejemæssige artikler til brug på patientstuen og patientens egen medicin, således denne er adskilt og ikke sammenblandes med hospitalets medicin.

  Det elektroniske låsesystem skal også anvendes til medarbejderes værdiskabe i personalerummene til opbevaring af personlige ejendele i arbejdstiden.

  Det elektroniske låsesystem kobles sammen med det allerede bevilgede ADK-system (automatisk adgangskontrol), og medarbejderen skal alene have ét adgangskort, som rummer adgange til døre og skabe.

  Anlægsudgiften er på 4,5 mio. kr., og det er af afgørende betydning, at leverandørvalg foretages på nuværende tidspunkt, da anskaffelsen af låsesystemerne skal koordineres i forhold til anskaffelsen af det faste inventar.  Økonomi

  Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på i alt 19,1 mio. kr. fordelt med 14,6 mio. kr. til RFID og 4,5 mio. kr. til elektronisk låsesystem.

  Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i kvalitetsfondsprojektet til IT, apparatur og inventar.  Kommunikation og dialog
  Sagen har været behandlet på møde den 30. november 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At der meddeles en anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital.  Forretningsudvalget 14-12-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.   Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.  22. Beslutning - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital

  Journalnr. 2011-117193  Resumé

  Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital.

  Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr.  Sagsfremstilling

  Der er i forbindelse med planlægningen og udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital løbende meddelt anlægsbevillinger til projektets delelementer, og projektet er nu kommet til et stade, hvor der er behov for indkøb af inventar og udstyr for at sikre den rette bygge- og færdiggørelsestakt.

  Indkøbet af inventar og udstyr sker i henhold til en fastlagt tidsplan og i overensstemmelse med rumdatabasen for NAU, som angiver inventar, udstyr samt alle tekniske installationer for samtlige 6.500 rum.

  Der er behov for etablering af 28 kølerum og 5 frostrum, køl til køkkenudstyr til brug for de kliniske afdelinger i behandlingsbygningen samt centralkøkkenet på Øst-matriklen. Herudover er der behov for etablering af et varmerum til brug for klinisk mikrobiologi til dyrkning af prøver.

  Udbuddet omfatter indkøb af isoleret køle- og fryserumselementer med tilhørende kompressoranlæg, fordampere, styring og dørautomatik, herunder opbygning af panelvægge, døre og gulve, udførelse af rørsystemer, fabrikation af anlæg og panelvægge samt levering, installation og idriftsættelse.

  Der er valgt ét udbud af køle, fryse- og varmerum, da de teknisk har en sammenhæng med hinanden og leverandørerne ser en synergi i, at det udbydes som én samlet pakke. Uanset om det er et frost-, køle- eller varmerum anvendes der præfremstillede kølerumselementer med isolering mellem to hårde yderoverflader. Herudover anvendes der de samme type kompressorer, der skaber nedkølingen til enten køl eller frost.  Varmerummet er opbygget i de samme elementer som køl/frys, men med en varmekilde der sikrer, at rummet har en temperatur på omkring 37 grader.

  På Regionsrådsmødet den 23. juni 2020 blev der meddelt en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital.

  Der har nu været afholdt udbud af indkøbet, og ved 1. udbudsrunde blev der ikke modtaget tilbud, og ved genudbuddet kom der alene ét tilbud. Der har været interesse for udbudsmaterialet fra 5-6 interesserede, men interessen har ikke resulteret i mere end ét tilbud.

  Indkøbet er blevet dyrere end forudsat, og på den baggrund er der behov for en bevilling på 4,4 mio. kr., således at den samlede bevilling er på 15,9 mio. kr. til indkøbet.

  Det er af afgørende betydning for færdiggørelse af byggeriet, at leverandørvalg foretages på nuværende tidspunkt, da installationstekniske forhold skal koordineres med leverandøren med henblik på, at delelementer af leverancen kan monteres primo 2021.  Økonomi

  Der er behov for meddelelse af en bevilling på 4,4 mio. kr., således den samlede bevilling er på 15,9 mio. kr.

  Bevillingen består af meddelelsen af anlægsbevillingen fra Regionsrådsmødet den 23. juni 2020 på 11,5 mio. kr. og af denne anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. Udgiften fordeles efter de godkendte fordelingsnøgler for Nyt Aalborg Universitetshospital, jf. nedenstående skema:

   

  Anlægs-bevilling

  RR 23. juni 2020

  Anlægs

  bevilling

  Samlet anlægs-

  bevilling

  NAU (Behandlingsbygning)

   

  4,00 mio. kr.

   

  2,20 mio. kr.

   

  6,20 mio. kr.

  NAU IT, apparatur og inventar

   

  3,15 mio. kr.

   

  0,70 mio. kr.

   

  3,85 mio. kr.

  Udvidet Serviceby (apparatur og inventar)

   

  4,35 mio. kr.

   

  1,50 mio. kr.

   

  5,85 mio. kr.

  I alt

  11,50 mio. kr.

  4,40 mio. kr.

  15,90 mio. kr.  Kommunikation og dialog
  Sagen har været behandlet på møde den 30. november 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At der meddeles en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital.  Forretningsudvalget 14-12-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.   Referat
  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Indstillingen blev godkendt.

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.  23. LUKKET PUNKT: Beslutning - Forslag til Indsatsplan for jordforurening 2021
  Journalnr. 2020-030009

  24. LUKKET PUNKT: Godkendelse - Udbud af rådgivning i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital
  Journalnr. 2014-017857

  25. LUKKET PUNKT: Beslutning - Salg af ejendom
  Journalnr. 2015-015292

  26. LUKKET PUNKT: Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til om- og tilbygninger ved Psykiatrien i Brønderslev
  Journalnr. 2020-004603