Dagsorden
Forretningsudvalget 22-03-2021 09:00


1.Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Sundhedsministeriet 4/2020
2.Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 2/2021
3.Godkendelse - Øget budgetramme til aktivitetsafvikling og orientering om status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger
4.Godkendelse - Revideret politisk proces ifm. Budget 2022
5.Godkendelse - Profilplan for Region Nordjylland
6.Godkendelse - Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021
7.Godkendelse - Udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø
8.Godkendelse - Praksisplan for almen praksis
9.Orientering - Etablering af vaccinationssteder i Region Nordjylland
10.Godkendelse - Opfølgning på Regional Udviklingsstrategi
11.Godkendelse - Elladestandere og eldrevne køretøjer
12.Godkendelse - Tilladelse til råstofindvinding og miljøkonsekvensrapport i graveområde Abildhave, Thisted Kommune
13.Godkendelse - Høringssvar vedr. nedlæggelse af HF&VUC Nordjyllands afdeling i Hadsund
14.Godkendelse - Støtteerklæringer til puljeansøgninger vedr. uddannelsesdækning
15.Godkendelse - Høringssvar vedr. planer for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning
16.Godkendelse - Forslag til udmøntning af Den nordjyske Teknologipagt 2021
17. LUKKET PUNKT: Lukket punkt: Orientering - Genudbud af ejendom
18.Godkendelse - Bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital
19.Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital
20.Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital
21.Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital
22. LUKKET PUNKT: Beslutning: Anlægsbevilling på 100,5 mio. kr. til indkøb af AGV-transportudstyr, vognvask og vogn buffer for transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital
23.Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse
24.Orientering

1. Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Sundhedsministeriet 4/2020

Journalnr. 2020-006378Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2020. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2020 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at t Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 skal udover at gengive projektets aktuelle status pr. 31. december 2020 også give en status på byggeriets besparelseskatalog, rammen for IT, inventar og apparatur, samt effektiviseringsarbejdet.

Tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende fase- og kvartalsrapport, er med forventet afslutning af byggeriet ultimo 3. kvartal / primo 4. kvartal 2021. Der vil i den videre proces fortsat skulle ske en løbende bearbejdning og optimering af tids- og omsætningsplanen.

På baggrund af det økonomiske pres på projektet, har det i 4. kvartal været nødvendigt at tilføre håndværkerrammen budgetmidler fra reserverne. Det betyder, at der ultimo 4. kvartal 2020 hæves 37,5 mio.kr. i 2021-P/L.

De sidste elementer i projektets besparelseskatalog (change-request katalog) er indløst på baggrund af beslutning i Regionsrådet i december 2019.

Som en del af tilsagnet omkring de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, skal Region Nordjylland sideløbende med byggeprocessen finde effektiviseringsgevinster svarende til 6% af driftsbudgettet for Aalborg Universitetshospital. Der er tale om et samlet minimum på 194,6 mio.kr i 2020-prisniveau.

Der er fundet en række områder, hvor der kan opnås effektiviseringer. Det er blandt andet tilpasning af sengemassen, øget patientsikkerhed, arbejdsgange og logistik med mere. Nogle af effektiviseringspotentialerne kan først realiseres ved ibrugtagningen. Det gælder blandt andet for gevinsten ved ibrugtagning af automatiske transportsystemer og bygningsdrift. Der er ved udgangen af 2020 en samlet realiseret effektiviseringsgevinst på 143,3 mio.kr. Corona-situationen har påvirket arbejdet med effektiviseringsgevinsterne i 2020. Det vurderes dog at de igangsatte projekter vil kunne realisere den resterende gevinst.

Rapporteringen vedrørende effektiviseringsgevinsten fremgår af rapportens bilag H.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporten været underkastet en uafhængig vurdering hos ekstern revisor - 3. øje. Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetaget af revisionsfirmaet BDO. Revisionens bemærkninger er gengivet i kvartalsrapporten, men den uafhængige risikovurdering fra 3. øje er vedlagt som bilag.

3. øje konkluderer jævnfør vedhæftede rapportering, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag, og at projektorganisations risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil.

Dog er det fortsat 3. øjes vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 4. kvartal 2020.

Det er derfor fortsat 3. øjes vurdering, at projektet, ud fra den af projektet senest fremlagte økonomiprognose og det kapitaliserede risikobillede, ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn.

Bilag 6 i projektets Styringsmanual er opdateret i forhold til en præcisering af, at kontorchefen for sekretariatet i Projektafdelingen i projektdirektørens fravær kan godkende dispositioner med økonomisk, teknisk, tidsmæssig og kvalitetsmæssig konsekvens. Ændringen er lavet med baggrund i en af anbefalingerne fra 3. øje i forbindelse med det skærpede tilsyn af projektet.

På projektets nuværende stade rapporteres der månedligt på grund af skærpet tilsyn til Regionsrådet og Sundhedsministeriet. I forbindelse med denne rapportering har 3. øje udarbejdet et katalog med initiativer, som Regionen rapporterer på i sammenhæng med månedsrapporteringerne. Denne opfølgning kommenterer 3. øje på i den uafhængige rapportering, som følger kvartalsrapporterne. Et af de initiativer, 3. øje har forholdt sig til, er mulig anden finansiering af forskellige dele af projektet, hvor bl.a. AGV nævnes. Overvejelser herom indgår i de videre afklaringer af, at skaffe yderligere finansiering til NAU-projektet. Nærmere udredning heraf vil blive afklaret i det videre forløb.Kommunikation og dialog
Kvartals- og årsrapporten for 4. kvartal 2020 har været behandlet i Politisk Følgegruppe den 8. marts 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. At kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2020 godkendes for fremsendelse til Sundhedsministeriet

2. At version 6 af Styringsmanualen godkendes.

Kvartals- og årsrapport 4. kvartal 2020
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kvt. 2020_endelig
Styringsmanual 6. udgave - marts 2021


2. Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 2/2021

Journalnr. 2020-006378Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 2/2021til ministeriet.

 
 
 


Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Nærværende månedsrapportering 2/2021 omhandler perioden 1. februar 2021 - 28. februar 2021.

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 17. marts 2021:

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed. 

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Omfanget af ekstraarbejder er fortsat på et højt niveau, og vurderingen af udgifterne hertil i den resterende byggeperiode er derfor forbundet med nogen usikkerhed.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end forudsat. Såfremt byggeperioden forlænges yderligere, vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanding er tilstrækkelig, men som anført i Det Tredje Øjes rapport, jf. særskilt pkt. på dagsordenen, vil det kunne blive nødvendigt med en revurdering heraf, hvilket vil medføre yderligere udgifter.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

e) Drift af projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af projektafdelingens nuværende bemanding. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af projektafdelingens bemanding, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til projektafdelingens drift mellem kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af projektafdelingen.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

f) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

Prognose pr. 28. februar 2021

Der er foretaget en ajourføring af prognosen ultimo januar, som viser en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 241,3 mio. kr.. Prognosen er dermed totalt set på omtrent samme niveau som prognosen pr. 31. januar 2021, som viste en forventet overskridelse på ca. 250,8 mio. kr.

Der er i forbindelse med ajourføringen af prognosen sket en op- og nedjusteringer af flere poster.

Der er forbindelse med ajourføringen således sket en nedskrivning af posten vedrørende byggeriets forsyning med el, vand og varme, hvilket navnlig skyldes, at det forudsættes, at udgiften fra og med 1. juli forudsættes finansieret af driftsmidler, som er afsat til formålet på regionens budget for 2021. Hertil kommer, at det oprindeligt afsatte budget har kunnet dække en lidt længere periode end oprindeligt forudsat, ligesom det månedlige forbrug fremadrettet vurderes at blive lavere end tidligere anslået i takt med den gradvise neddrosling af byggepladsen.

Der er endvidere sket en nedskrivning af posterne vedrørende uforudseelige udgifter på restomsætningen og P/L-problemet.

Samtidig er der dog sket en opjustering af prognosens udgift til "Dalux". Posten omfatter en opgørelse af indtalte krav fra entreprenører på ekstrabetaling for tillægsarbejder. Opjusteringen afspejler således, at der fortsat er en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvoraf en betydelig del efter projektafdelingens opfattelse kan henføres til mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale.

Det er projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger er udtryk for et realistisk bud på den forventede overskridelse af totalrammen, idet posterne vedrørende navnlig udgifter til betaling for forlænget byggetid, jf. bilaget pkt. 3 og udgifter til ekstraarbejder, jf. bilaget pkt. 4 og 5, er forbundet med en vis usikkerhed.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade. 

Der er ikke aktuelt konstateret væsentlige afvigelser i forhold til den senest reviderede arbejdstidsplan, og det er det er derfor fortsat forventningen, at hovedparten af entrepriserne vil kunne afleveres med udgangen af oktober 2021. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder har dog medført, at byggeriets fremdrift i den seneste periode har været  noget mindre end planlagt, og det vil derfor fortsat være nødvendigt at indgå aftaler med entreprenører om forcering for at sikre den nødvendige fremdrift. Hertil kommer, at COVID 19 generelt vil kunne udgøre en risiko for den planlagte fremdrift. Det bemærkes herved, at der i forbindelse med nedlukningen af 7 nordjyske kommuner i efteråret 2020 kunne konstateres en mindre fremdrift på flere entrepriser henover en periode på 5 uger. 

Der vil i forlængelse af de sidste entrepriseafleveringer være en idriftsætningsfase. Denne fase er under planlægning, men det forventes på nuværende tidspunkt, at opstart af klinisk drift kan ske i løbet af 2. halvår 2022, og at hospitalet kan være i fuld klinisk drift i 1. halvår 2023.

For en samlet oversigt over færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit henvises til vedlagte oversigtsplan.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har påbegyndt kvalificeringen og implementeringen af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag af 17. marts 2021 med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet. 

I første omgang har der været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder (anbefaling nr. 2), indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4), ligesom der er sket ansættelse af en udførelseschef (anbefaling nr. 8).

Der vil udover disse elementer i den kommende periode særligt være fokus på vurderingen af muligheden for at undlade færdigaptering (anbefaling nr. 2.2.), planlægning af teknisk indkøring/kvalitetssikring (anbefaling nr. 5.2.), samt planlægning af AB92-aflevering og idriftsætning (anbefaling nr. 7.1). 

De resterende anbefalinger er eller vil blive implementeret i løbet af 1. og 2. kvartal 2021.Kommunikation og dialog
Sagen behandles på møde i den politiske følgegruppe vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital den 22. marts. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 2/2021 til Sundhedsministeriet.

 


 


Prognose februar 2021 - inkl bilag A og B - endelig
Hovedstrukturplaner
Handlingsplan DTØ anbefalinger1703 inkl bilag
Handlingsplan DTØ anbefalinger1703 inkl bilag
Prognose februar 2021 - inkl bilag A og B - endelig


3. Godkendelse - Øget budgetramme til aktivitetsafvikling og orientering om status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger

Journalnr. 2020-042459Resumé

Med henblik på Forretningsudvalgets godkendelse forelægges forslag om fortsat udvidelse af rammen til afrenging af aktivitet på privathospitaler og godkendelse af ramme til afvikling af meraktivitetsprojekter. Formålet er, at sikre en relevant og fortsat afvikling af aktivitet, som er påvirket af COVID-19-epidemien.

Yderligere orienteres Forretningsudvalget om status på den midlertidige aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger.Sagsfremstilling

Aktivitetsafvikling på hospitalerne og privatområdet

De somatiske hospitaler har i efteråret arbejdet med at nedbringe aktivitetsefterslæbet fra COVID-19-epidemiens start i foråret 2020. Dette er primært sket igennem meraktivitetsprojekter på hospitalerne og omvisitering af relevante patienter til privathospitalerne.

Som det fremgår af nedenstående graf, har effekten været, at antallet af patienter som venter på udredning og behandling var faldende henover efteråret. Det stigende smittetal har siden ultimo december betydet, at udviklingen i ventelisten igen har været i opadgående retning, idet hospitalerne ressourcer igen har været rettet imod COVID-19-opgaven.

Finansieringen af meraktivitetsprojekterne og merforbruget på privathospitalerne er i 2020 tilvejebragt, som en del af regionens opgørelse af nettomerudgifter grundet COVID-19.

Hospitalerne har budgetansvaret for patienter, som behandles på privathospitaler og hospitalerne har derfor til opgave at sikre, at budgettet til udgifter på privathospitalerne overholdes. Hospitalernes budgetter er imidlertid ikke tilpasset en situation, der skal kunne rumme en fortsat afvikling af aktivitetsefterslæb via anvendelse af privathospitalerne. 

Forretningsudvalget godkendte derfor på møde den 11. januar, at der i 1. kvartal af 2021 er en fortsat udvidelse af rammen til afregning af privathospitaler, så hospitalerne kan afdækkes for udgifter, der ligger over budgetniveau.

Under hensyn til udviklingen i COVID-19-epidemien i starten af 2021 og påvirkningen på udviklingen i ventelisten, foreslås det, at Forretningsudvalget godkender en fortsat udvidelse af rammen til afregning af privathospitaler i 2. kvartal 2021.

Det skal bemærkes, at genindførslen af patientrettighederne i somatikken fra 1. marts betyder, at en række patienter fremover selv vil kunne vælge at lade sig omvisitere til et privathospital. Ved fortsat at give hospitalerne budgetafdækning, bevares imidlertid muligheden for, at hospitalerne aktivt kan tilbyde relevante patienter omvisitering uden hensyntagen til budgetansvaret.

Igen, vil der altså være tale om et tillæg udover hospitalernes egne budgetter. Den samlede tillægsramme for 1. og 2. kvartal forventes ikke at overstige 40-50 mio. kr.

I forbindelse med Forretningsudvalgets godkendelse af den forøgede ramme til afregning af privathospitaler i 1. kvartal den 11. januar, var vurderingen, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at igangsætte meraktivitetsprojeker på hospitalerne. Med det faldende antal indlagte COVID-19-patiener og nedskaleringen i beredskabet er situationen nu, at det vurderes at være realistisk, at igangsætte enkelte mindre meraktivitetsprojekter.

Det foreslås derfor, at Forretningsudvalget godkender, at Direktionen kan igangsætte relevante meraktivitetsprojekter for op til 20 mio. kr.

Det vil - tilsvarende for 2020 - gøres gældende, at udgifterne til såvel budgetafdækning for merforbrug i afregningen af privathospitaler og meraktivitetsprojekterne, forudsættes finansieret som del af den statslige kompensation for COVID-19-merudgifterne.

Status på benyttelse af aftale vedr. udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis

Regionernes Lønnings‐ og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger (FAS) indgik i foråret 2020 vedlagte midlertidige aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2020 og er nu forlænget til den 30. juni 2021.

Aftalen omfatter udlægning af behandlinger på hovedfunktionsniveau, og omfatter som udgangspunkt de behandlinger, som findes i de praktiserende speciallægers overenskomst. Sygehusene kan dog udlægge alle ambulante behandlinger på hovedfunktionsniveau. Aftalen er vedhæftet som bilag.

I efteråret 2020 aktiverede Aalborg UH aftalen inden for specialet pædiatri.

Regionshospital Nordjylland og Aalborg UH identificerede efterfølgende behov for udlægning af følgende behandling til speciallægepraksis:

Hospital

Speciale

Behandling

Omfang (patienter)

Regionshospital Nordjylland

Kirurgi

Analudredninger

Ca. 70

Aalborg UH

Ortopædkirurgi

Behandling af håndpatienter med lidelser i fingrene. Der er primært tale om patienter med nedgroede negle og skæve fingre

Ca. 150 i januar og derefter evt. 20 om ugen

Ørelægehjælp

Søvnapnø

Ca. 75

Audiologiske undersøgelser

Ca. 100

Øjenlægehjælp

Øjenlågsoperationer

Ca. 70

Neurologi

Hovedpinepatienter

Ca. 50

Reumatologi

Udredningsforløb indenfor patientgrupperne artrit, ledsmerter samt kroniske rygsmerter

Ca. 20

Forretningsudvalget godkendte på baggrund af ovenstående på møde den 11. januar 2021 yderligere benyttelse af den midlertidige aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis.

Der har efterfølgende været afholdt opstartsmøder mellem hospitalsafdelingerne og Foreningen af Speciallæger og blevet udlagt behandling inden for specialerne ortopædkirurgi, ørelægehjælp, øjenlægehjælp, neurologi og reumatologi.

Den aktuelle status på omvisiterede patienter d. 10. marts 2021 fremgår af skemaet nedenfor.

Hospital

Speciale

Status på omvisiterede patienter pr. 10. marts 2021

Regionshospital Nordjylland

Kirurgi

0

Aalborg UH

 

Ortopædkirurgi

23

Ørelægehjælp

11

Øjenlægehjælp

46

Neurologi

33

Reumatologi

38

Pædiatri

36

I alt

187

Der er endnu ikke er foretaget omvisitering af patienter fra Regionshospital Nordjylland inden for specialet kirurgi. Omvisiteringen afventer, at der afholdes et opstartsmøde med FAS. Regionshospital Nordjylland er pt. i proces med at arrangere mødet.

Der har vist sig at være tekniske udfordringer forbundet med omvisitering af patienter inden for specialet ørelægehjælp. Dermed kom omvisiteringen senere i proces end planlagt. Udfordringerne er løst og de relevante patienter omvisiteres nu som planlagt.

Udgifterne til den udlagte behandling i speciallægepraksis vil i første omgang blive dækket af regionens budget på praksisområdet og forventes i sidste instans refunderet af staten.

Regionerne og staten er blevet enige om at genindføre patientrettighederne pr. 1. marts 2021. Disse rettigheder gælder jf. vedlagte aftale også for de patienter, der er omvisiteret til behandling i speciallægepraksis iht. aftalen.

Administrationen har modtaget henvendelser fra omvisiterede patienter, der er blevet tilbudt behandling ved en praktiserende speciallæge i Region Midtjylland beliggende langt væk fra patientens bopæl. Ligeledes opleves det, at ventetiden til behandling i flere speciallægepraksis er over 30 dage. Administrationen er i dialog med FAS om problematikken.

Opfølgning på de politiske målsætninger

Opfølgning på de politiske målsætninger indeholder normalt de seneste tal for henholdsvis udredningsret, erfarede ventetider til operation og ventetid til kræftbehandling. 

Under COVID-19 har bekendtgørelsen om udredningsretten været suspenderet i forskellige perioder for hhv. somatikken og psykiatrien. For somatikken; marts 2020 til og med februar 2021. For Psykiatrien; marts 2020 til og med august 2020.

I denne opfølgning indgår punkt 1.2 "Overholdelse af bekendtgørelsen om udredningsret" udelukkende for psykiatrien i de måneder, hvor udredningsretten ikke har været suspenderet. Der indgår ingen data for somatikken.

Data for erfaret ventetid til operation er ikke medtaget, da data ikke er opdateret siden overgangen til LPR3.Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

 1. Godkender en fortsat udvidelse af rammen til afregning af privathospitaler i 2. kvartal 2021 udover hospitalernes egne budgetter på op til 50 mio. kr. samlet set for 1. og 2. kvartal.
 2. Godkender at Direktionen kan igangsætte relevante meraktivitetsprojekter på hospitalerne for op til 20 mio. kr.
 3. Tager orienteringen vedr. status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis til efterretning.
 4. Tager opfølgningen på de politiske målsætninger til orientering.
Aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis
Forlængelse af aftale om udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis t.o.m. 30. juni
Politiske målsætninger kort version - opfølgning til FU (marts 2021).pdf
Notat fra Finansministeriet - Håndtering af COVID-19 i regionerne


4. Godkendelse - Revideret politisk proces ifm. Budget 2022

Journalnr. 2020-043446Resumé

På baggrund af drøftelser i Forretningsudvalget den 8. februar 2021 i forbindelse med behandlingen af proces- og tidsplan for Budget 2022 har administrationen arbejdet på en revideret politisk procesplan, indeholdende et revideret koncept for budgetkonferencen i august 2021 og et udkast til et eventuelt koncept for borgerinddragelse ifm. budgetprocessen.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og godkender den reviderede proces- og tidsplan for Budget 2022, inkl. et nyt koncept for budgetkonference. Det indstilles endvidere, at det drøftes og besluttes, om administrationen skal arrangere et borgerinddragende initiativ ifm. budgetprocessen.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Regionsrådet d. 30. marts 2021.Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget d. 8. februar, hvor proces- og tidsplan for Budget 2022 blev drøftet, blev der tilkendegivet et ønske om et revideret koncept for budgetkonferencen 2022 med fokus på yderligere politisk involvering og gennemgang af budgetkatalogets "talmateriale." Herudover var der drøftelser omkring muligheden for borgerinddragelse i budgetprocessen.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et revideret koncept for budgetkonferencen samt et udkast til et eventuelt borgerinddragende initiativ ifm. budgetprocessen for 2022. Se hhv. bilag 1 og 2.

Budgetkonference d. 24.-25. august

Programmet for budgetkonferencen (bilag 1) er ændret således fokus er på den egentlige gennemgang af budgetkataloget, herunder de enkelte budgetbrikker og den tilhørende økonomi.

Dette gælder både sundhedsområdet, anlæg, specialsektoren og regional udvikling.

Dag 1:

Efter velkomst fra Regionsrådsformanden indledes den første dag med direktionens rammesætning for budgetlægningen i 2022, herunder Covid-19 udgifter som en fortsat præmis for budgetarbejdet.

Herefter fortsættes med en gennemgang af anlægsområdet i form af investeringsoversigten 2022-2024 og Nyt Aalborg Universitetshospital.

Gennemgang af materialet på sundhedsområdet følger herefter.

Det foreslås, at der sammensættes et panel af relevante aktører fra klinikken og virksomheder, som vil være tilstede "på scenen" ifm. gennemgangen af materialet, således der vil være mulighed for korte "interviews" undervejs. Dette for at skabe en mere dynamisk præsentation samtidig med at de vil kunne bidrage til besvarelse af spørgsmål mv.

Frem mod budgetkonferencen skal der arbejdes videre med den konkrete form for fremlæggelsen af materialet på sundhedsområdet. Der pågår overvejelser ift. hvordan Regionsrådet kan inddrages undervejes i gennemgangen ved eksempelvis virtuelle afstemninger ved brug af mentimeter mv.

Efter gennemgang af sundhedsområder følger Regional udvikling og Specialsektoren.

Der er efter hver "blok" afsat tid til spørgsmål og debat.

Dag 2:

På anden dagen er der afsat tid til Hovedudvalgets bemærkninger til budgetmaterialet ligesom der vil være uddeling af Ideprisen 2021.

Herefter er programmet fokusseret mod gruppedrøftelser i de enkelte partier. Dette for at give mulighed for interne politiske drøftelser mv. 

Det bør overvejes hvorledes disse drøftelser skal faciliteres og om der er behov for (og ønske om) administrativ tilstedeværelse i grupperne. Der vil være mulighed for, at stille interaktive tabeller over budgettets økonomiske indholdselementer til rådighed for drøftelserne. Dette kan kræve administrativ hjælp og support.

Der lægges i programmet op til, at gruppeformændene fremlægger hovedpointer fra gruppedrøftelserne ifm. opsamling i plenum. I den forbindelse er der ligeledes afsat tid til politisk debat.

Der pågår ligeledes overvejelser om brugen af en virtuel afstemning (igen mentimeter) ved afslutning på dagen, som kan synliggøre det "politiske øjebliksbillede" efter budgetkonferencen.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og godkender det nye koncept for budgetkonferencen.

Udkast til koncept for borgerinddragelse

På baggrund af drøftelserne i Forretningsudvalget, og efterfølgende politiske tilkendegivelser, har Administrationen sideløbende arbejdet med et udkast til et eventuelt koncept for borgerinddragelse i budgetprocessen. Se bilag 2.

Udkastet blev behandles på møde i Direktionen d. 16. marts. Ønskes et borgerinddragende initiativ iværksat foreslås det, at afholde et virtuelt borgermøde ultimo maj måned.

Form, indhold og øvrige overvejelser i forhold hertil er beskrevet i vedhæftet bilag. Her skal særligt fremhæves et betydeligt administrativt ressourcetræk knyttet til planlægningen og gennemførelsen af et eventuelt borgermøde. Det fordrer samtidig en aktiv deltagelse af det politsike niveau som ligeledes skal tages i betragtning.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og beslutter om administrationen skal arrangere et Borgermøde som et led i budgetprocessen for 2022.

Revideret politisk proces- og tidsplan

Som følge af, at den politiske proces- og tidsplan for Budget 2022 ikke blev endeligt godkendt på møde i Forretningsudvalget d. 8. februar har der været mindre tidsmæssige forskydninger. Herudover er det tilføjet at frist for ændringsforslag er d. 17. september kl. 12.00.

Se gule markeringer i bilag 3.

Det indstilles, at Forretningsudvalget godkender den reviderede politiske proces- og tidsplan for Budget 2022.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender den politiske proces- og tidsplan for Budget 2022, herunder forslag til revideret program for budgetkonference.

2. Beslutter, hvorvidt der skal arrangeres et virtuelt borgermøde ifm. budgetprocessen for 2022.

3. Sender sagen til orientering for Regionsrådet.

 

 

Bilag 1 Program_forslag_budgetkonference_2022
Bilag 2 Udkast til koncept for borgerinddragelse B2022
Bilag 3 Budget 2022 - politisk proces- og tidsplan pr. 080321


5. Godkendelse - Profilplan for Region Nordjylland

Journalnr. 2019-018122Resumé

Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed har været i høring hos de nordjyske kommuner, Lægeforeningen Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget i perioden 13. januar til 1. marts 2021. Sundhedsstyrelsen har ligeledes modtaget høringsversionen af profilplanen til orientering og eventuel kommentering.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt bemærkninger fra de regionale politiske udvalg i december, er der foretaget redaktionelle tilpasninger i profilplanen. Regionsrådet anmodes om at godkende den endelige version af Profilplanen 2021-2025.Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 26. maj 2020, at der skulle udarbejdes profiler og visioner for de nordjyske hospitaler. Dette er blevet til Profilplan 2021-2025 for Region Nordjylland, der beskriver profiler for Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed. Planen indeholder ligeledes visioner og pejlemærker, som regionen ønsker, at hospitalerne udvikler sig indenfor. Formålet med profilplanen er at understøtte den fortsatte faglige udvikling i den eksisterende decentrale hospitalsstruktur på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats.

I perioden 13. januar til 1. marts 2021 har profilplanen været i høring hos de nordjyske kommuner, Lægeforeningen Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget samt til orientering og eventuel kommentering hos Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt bemærkningerne fra de regionale politiske udvalgsmøder i december 2020 og marts 2021, er der foretaget redaktionelle tilpasninger og rettelser i profilplanen - disse ændringer er markeret med gult. På baggrund af de politiske udvalgs drøftelser i marts 2021, er der foretaget enkelte ændringer i profilplanen - disse ændringer er markeret med grønt. Ændringerne i profilplanen er markeret af hensyn til Forretningsudvalgets forberedelse.

Der er desuden udarbejdet et høringsnotat, der i et sammendrag giver indblik i de bemærkninger, som høringsparterne har indgivet. Høringsnotatet vil efter politisk godkendelse af Profilplanen blive fremsendt til høringsparterne, som tak for deres indgivelser og samtidig give et indblik i, hvordan Region Nordjylland har behandlet deres høringssvar.

De indkomne høringssvar kan læses i deres fulde længde på Region Nordjyllands hjemmeside via dette link: https://rn.dk/om-region-nordjylland/aabenhed-i-forvaltningen/hoering-af-region-nordjyllands-profilplan-2021-2025

Vedlagt er den endelige version af Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed samt høringsnotat.

Der pågår på nuværende tidspunkt et arbejde med udarbejdelsen af handleplanen for profilplanens udviklingsinitiativer. Handleplanen vil blive forelagt de politiske udvalg i april 2021.Kommunikation og dialog

Psykiatriudvalget 10-03-2021

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

At profilplanen bliver tilrettet i forhold til de bemærkninger Sundhedsstyrelsen har fremsat i sit høringssvar, og en præcisering af Psykiatriens indsatser i relation til forskning og rekruttering.

Akut- og Praksisudvalget 10-03-2021

Akut- og Praksisudvalget roste administrationen for en god proces med stor lydhørhed og en solid og velskrevet plan.

Udvalget drøftede de indkomne høringssvar.

Med enkelte præciseringer og tilføjelser til Profilplanen, herunder input fra Sundhedsstyrelsen  vedr. Thisted Sygehus og klinikken i Hobro, godkendte Akut- og Praksisudvalget indstillingen.

Patientudvalget 15-03-2021

Eva Sejersdal redegjorde for profilplanen med de justeringer, der er foretaget på baggrund af høringsprocessen.

Patientudvalget udtrykte anderkendelse af arbejdet med profilplanen. 

Patientudvalget indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender profilplanen.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget, Psykiatriudvalget og Patientudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

 1. At godkende den endelige version af Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed.


Høringsnotat
Profilplan 2021-2025 for Region Nordjylland


6. Godkendelse - Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021

Journalnr. 2019-040010Resumé

Regionsrådet godkendte sidste år en Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor rammerne blev sat for at skabe et nært sundhedsvæsen tæt på borgeren.

Med regionens budget for 2021 – Sikker vej frem – iværksættes nye indsatser i relation til forebyggelse og sikring af mere lighed i sundhed. Herudover revideres Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen til en 2021 udgave, med fokus på et styrket klyngesamarbejde med kommunerne, et øget fokus på forebyggelse, nærhed i sundhed og digitalisering.

Endvidere er der udarbejdet en status på arbejdet med Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen fra 2020.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter udkast til Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med henblik på anbefaling om godkendelse i Regionsrådet.Sagsfremstilling

Borgerne skal på en mere enkel måde kunne komme i kontakt med sundhedsvæsenet, og en større del af behandlingen skal foregå i nærmiljøet, ligesom der i højere grad skal arbejdes med forebyggelse strukturelt og individuelt på de områder, hvor Region Nordjylland møder borgerne.

Disse ambitioner skal realiseres i et tæt samarbejde med de øvrige aktører på sundhedsområdet.

Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2021 (bilag 1) sætter således rammen for arbejdet med sundhed tæt på borgeren og den er dermed et signal om, at Region Nordjylland, sammen med sundhedsvæsenets øvrige aktører vil tage et medansvar for at sikre de nordjyske borgere et nært og sammenhængende sundhedsvæsen af høj kvalitet.

Handleplanen 2021 bygger videre på arbejdet fra 2020. Status på Handleplanen 2020 fremgår af bilag 2 til orientering. Arbejdet med det nære sammenhængende sundhedsvæsen har i 2020 været påvirket af COVID-19, hvorfor udviklingen på nogle af indsatsområder har været mindre end planlagt. Ikke desto mindre har COVID-19 pandemien afstedkommet, at samarbejdsrelationerne med kommunerne og almen praksis er blevet styrket markant. COVID-19 pandemien har krævet et godt og intens samarbejde, hvor der er samarbejdet på nye måder på tværs af sektorer. Disse gode erfaringer og samarbejdsrelationer, skaber gode forudsætninger for det fremadrettet arbejdet med det nære sammenhængende sundhedsvæsen i 2021.

Mange af de gode projekter fra 2020 videreudvikles i 2021 og der sættes samtidig også nye tiltag i gang, hvor af enkelte er eksemplificeret i handleplanen. Nedenfor fremhæves udvalgte elementer fra Handleplanen 2021.

Klyngesamarbejdet med de nordjyske kommuner og almen praksis

Klyngesamarbejdet er nu veletableret og de første 2 år af Sundhedsaftalen er gået. I 2021 gennemføres der derfor en midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen med fokus på både lokale projekter, indsatsområder og organisering.

Det udadvendte hospital - behandling i eget hjem

På alle regionens hospitaler er der etableret indsatser og arbejdsgange, som understøtter det udadvendte hospital. I 2021 vil der således arbejdes videre med bl.a. indsatser omkring brobyggersygeplejersker, IV i eget hjem/nærmiljø og liasonpsykiatri. Der sættes desuden fokus på fleksibel udnyttelse af ressourcer i Den Præhospitale Virksomhed.

Lægedækning

Region Nordjylland ønsker at styrke det eksisterende og velfungerende samarbejde med de enkelte læger, kommunerne og PLO-Nordjylland. Dette gennem en mere proaktiv tilgang til sikring af lægedækningen i hele regionen. Her bruges bl.a. kapacitetsstyringsmodellen, som kan bidrage til at kortlægge, hvilke lægedækningsområder der kræver særligt fokus. Modellen evalueres i 2021.

Når lægedækningen ikke kan løses via overenskomstsmæssige løsninger, kan regionsklinikker udgøre det relevante tilbud til borgerne. I regionsklinikkerne kan der afprøves nye tiltag i lille skala med henblik på at sprede gode tiltag til øvrige alment praktiserende læger. I 2021 evalueres regionsklinikkerne og Nye veje i perioden 2017-2020.

Sundhedshuse

Der arbejdes på at få fuld udnyttelse af potentialet i de eksisterende sundhedshuse. Samtidig vil der i 2021 i samarbejde med Mariagerfjord Kommune udføres et forprojekt til et nyt sundhedshus i Hobro, beliggende på sygehusmatriklen og der indgås et samarbejde med Aalborg Kommune om at udføre det forberedende arbejde forud for etablering af psykiatriens hus.

Forebyggelse

Region Nordjylland vil i mødet med borgeren tage et ansvar for forebyggelsen, og sammen med sundhedsvæsenets øvrige aktører tage et medansvar for forebyggelsesindsatsen. i 2021 vedtages der således en Handleplan for forebyggelse, som tilkendegiver, hvilke forebyggende indsatser regionen vil iværksætte på de forskellige områder hvor vi er i kontakt med borgerne.

Digitalisering

For at indfri ambitionerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, er det af afgørende betydning, at digitale løsninger integreres i opgaveløsningen. Digitaliseringsindsatser skal således gå hånd i hånd med de organisatoriske og sundhedsfaglige indsatser, så det fulde potentiale i det nære sundhedsvæsen samlet set udnyttes bedst muligt.Kommunikation og dialog
Akut- og Praksisudvalget 25-01-2021

Direktør for Patientforløb Eva Sejersdal indledte punktet.

Akut- og Praksisudvalget godkendte Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2021, og tog orienteringen om status på Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2020 til efterretning.

Patientudvalget 25-01-2021

Eva Sejersdal orienterede om status på handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i 2020 og om indholdet i den opdaterede udgave til 2021.

Patientudvalget godkendte indstillingerne med følgende bemærkning:

Patientudvalget efterlyser tydelighed på organiseringen af klyngesamarbejdet samt på muligheden for politisk indflydelse på dagsordnerne i de politiske klynger og på anvendelsen af de 2 mio. kr.
Derudover opfordrer man til yderligere fokus på videndeling på tværs af klyngerne.

Sagsfremstillingen suppleres med et bilag med oversigt over organiseringen forud for behandlingen i Forretningsudvalget.

Martin Bech deltog ikke i punktets behandling.

Psykiatriudvalget 03-02-2021

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkning.

Psykiatriudvalget har et ønske om, at Psykiatrien kommer mere i fokus i de kommende handleplaner og med en beskrivelse af de konkrete initiativer. 

Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021 er tilrettet på baggrund af drøftelserne i de tre ovenstående udvalg.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget, Patientudvalget og Psykiatriudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender Handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2021.
 2. Tager orienteringen om status på Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2020 til efterretning.
Det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen 2021
Status - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2020


7. Godkendelse - Udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø

Journalnr. 2019-051578Resumé

Med budgetforliget for 2021 har forligspartierne prioriteret at styrke de akutte sundhedstilbud i borgernes nærområde. Af aftaleteksten fremgår det blandt andet: 

”Forligspartierne ønsker at styrke det akutte tilbud for borgerne i Vesthimmerland. Der er derfor prioriteret midler til at udvide åbningstiden i skadeklinikken i Farsø, således at der vil være åbent alle dage mellem kl. 8 og 22"

Skadeklinikken i Farsø har i dag åbent fra kl. 8-17 på hverdage og kl. 8-15 i weekender og på helligdage.

Aalborg Universitetshospital har udarbejdet en model for, hvordan åbningstiden i skadeklinikken kan udvides til kl. 22 alle dage. Modellen forelægges hermed for Forretningsudvalget.  

FORTSAT SAGSBEHANDLING:

Ved møde i Akut- og Praksisudvalget d. 10. marts fremlagde Administrationen en PowerPoint-præsentation med en model for et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø. Som supplement til dagsordensteksten var der i præsentationen tilføjet en midlertidig ordning for skadeklinikken fra 1. september 2021.

Nærværende sagsfremstilling er efter skriftlig godkendelse af Akut- og Praksisudvalget justeret, således at den midlertidige model fra 1. september nu indgår i sagsfremstillingen.

 Sagsfremstilling

I materialet til Regionsrådets budgetkonference d. 25. og 26. august 2020 indgik der to modeller for udvidelse af åbningstiden i skadeklinikken i Farsø. Til orientering er baggrundsmaterialet fra budgetkataloget vedlagt i bilag. 

Den ene model tager - med inspiration fra Region Midtjylland - udgangspunkt i, at skadeklinikken på hverdage bemandes af en behandlersygeplejersker, mens den anden model omfatter udvidelse af den nuværende bemanding i skadeklinikken.

Skadeklinikken bemandes i dag på hverdage af en sygeplejerske samt en lægevikar. Speciallæger fra ortopædkirurgien, der varetager den planlagte aktivitet i Farsø, fungerer på hverdage som backup. I weekender og på helligdage varetages funktionen af en sygeplejerske og en speciallæge. Desuden er der en radiograf på vagt i skadeklinikkens nuværende åbningstid

På Aalborg Universitetshospital har der på tværs af de involverede klinikker været nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til en bedst mulig model for skadeklinikken i Farsø.   

Den økonomiske ramme i budgetforliget betyder, at der ikke er midler til at udvide den eksisterende ordning med lægedækning i hele tidsrummet. Desuden er rekruttering af ortopædkirurgiske læger uden for normal åbningstid aktuelt meget vanskeligt.

Derfor er det arbejdsgruppens anbefaling, at der skabes et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø, hvor der satses på behandlersygeplejersker og et styrket samarbejde med skadeklinikken i Hobro.

Modellen indebærer, at der skal rekrutteres og uddannes behandlersygeplejersker, hvormed en implementering først kan finde sted ultimo 2021/primo2022. Med henblik på at få udvidet åbningstiden i Farsø hurtigst muligt, etableres derfor en midlertidig løsning med lægevikarer, således at skadeklinikken kan være åben til kl. 22 fra 1. september 2021.  

I nedenstående fremlægges det konkrete forslag til et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø.

Nyt set-up: Behandlersygeplejersker i Skadeklinik Farsø

Udgangspunktet for en ny model i skadeklinikken i Farsø er, at regionen opkvalificerer erfarne sygeplejersker til behandlersygeplejersker, hvormed de opnår kompetencer til at vurdere og behandle mindre skader som syning af flænger, ordinering af enkelte typer medicinering samt bestille røntgenbilleder og blodprøver m.v. 

Ud fra den nuværende aktivitet i skadeklinikken - primært gips, forstuvninger og smårifter - vurderes det, at langt størstedelen af aktiviteten i dag kan varetages af en behandlersygeplejerske.

I den nye model vil der fortsat være back-up fra ortopædkirurgien i Farsø i dagtid (kl.08.00-15.00), ligesom den ortopædkirurgisk speciallæge opretholdes i weekender og på helligdage i tidsrummet 08.00-15.00.  

Fra kl. 15.00 - 22.00 vil der alle dage være behov for lægelig bagvagts-backup, da der ikke er ortopædkirurgiske speciallæger til stede på matriklen i Farsø udenfor normal åbningstid. Denne funktion vil blive dækket fra dels optopædkirurgisk vagthavende på en anden matrikel med akutfunktion (Aalborg, Thisted eller Hjørring) og dels medicinsk vagthavende i Hobro.   

Radiografdækningen i den udvidede åbningstid leveres alle ugens dage gennem rådighedsvagt fra enten egen bopæl eller vagtværelse. Responstiden er aftalt til maksimalt 1 time. 

Selve driften af skadeklinikken i Farsø vil ske i samdrift med skadeklinikken i Hobro, der allerede i dag er bemandet med behandlersygeplejersker. Den samlede gruppe af behandlersygeplejersker i Hobro består i dag af seks normeringer og vil fremadrettet blive udvidet med 3 ¼ stilling til varetagelse af Farsø. Behandlersygeplejerskerne i Hobro varetager udover arbejdet i skadeklinikken også funktioner i det akut medicinske modtageafsnit (AMA).

Med denne model kan åbningstiden inden for den afsatte økonomiske ramme udvides til kl. 08.00 - 22.00 alle dage. Det betyder en udvidelse på 5 timer på hverdage og 7 timer i weekender og på helligdage.  

 

 

 

 

 

Tabel 1: Oversigt over ændring i åbningstid og bemanding i Skadeklinik Farsø

 

Hverdage

Weekend og helligdage

Nuværende skadeklinik

Åbningstid: 8-17

Åbningstid: 8-15

Bemanding: Sygeplejerske og lægevikar.

Back-up fra ortopædkir. i Farsø

Bemanding: Sygeplejerske og speciallæge

Ny model: Nyt set-up for Farsø

Åbningstid: 8-22

Åbningstid: 8-22

Bemanding: Behandlersygeplejerske.

Back-up fra ortopædkir. i Farsø kl. 8-15. Øvrig tid anden ortopædkir. afd. med akutfunktion.

Back-up fra medicinsk afd. Hobro

Bemanding: Behandlersygeplejerske samt speciallæge kl. 8-15

Back-up fra ortopædkir. afd. med akutfunktion.

Back-up fra medicinsk afd. Hobro

* Der vil fortsat være radiograf tilstede hverdage kl. 8-17 samt weekend og helligdage kl. 8-15. I den resterende åbningstid vil der være en radiograf i rådighedsvagt fra enten egen bopæl eller vagtværelse.

Aktivitet

Skadeklinikken i Farsø er et visiteret tilbud, som kun patienter med lettere skader kan visiteres til. Derfor er det vurderingen, at en behandlersygeplejerske kan håndtere langt størstedelen af den aktivitet, der foregår i klinikken i dag.

Med udvidelse af skadeklinikkens åbningstid forventes antallet af patienter at stige med ca. 700 patienter årligt svarende til i alt ca. 3.100 besøg pr. år. Der vil i forbindelse med, at skadeklinikken fremadrettet ikke har en læge tilstede, være nogle behandlinger, som ikke længere kan foretages i Farsø. Det drejer sig om patienter med skader omkring skulder/albue samt hofte/knæ. Af den samlede patientmængde udgør disse ca. 160 patienter årligt. 

Rekruttering og uddannelse af behandlersygeplejersker

Det er en forudsætning for det nye set-up i skadeklinikken i Farsø, at der kan ansættes behandlersygeplejersker. Den nuværende rekrutteringssituation er imidlertid vanskelig. Antallet af uddannede behandlersygeplejersker er begrænsede samtidig med, at der er stor efterspørgsel på dem; blandt andet fra Praksisområdet hvor der er andre lønforhold og arbejdstider.

Det er derfor forventningen, at regionen skal uddanne nye sygeplejersker til stillingerne. Behandlersygeplejerske-uddannelsen retter sig mod sygeplejersker med mindst 2 års erfaring fra en akutmodtageafdeling samt bestået basismodul i akutsygepleje. Uddannelsen består af minimum 60 lektioners teoretisk undervisning, svarende til 5 ECTS point (European Credit Transfer System) samt 360 timers klinisk uddannelse gennem klinisk arbejde i egen afdeling. Uddannelsen tager 6 måneder.  

Fra godkendelse af den nye model til idriftsætning vil der derfor gå ca. 9 måneder; herunder 3 måneder til rekruttering af sygeplejersker og efterfølgende 6 måneder til efteruddannelse.

Midlertidig løsning for udvidet åbningstid i Skadeklink Farsø

I implementeringsperioden, hvor der skal rekrutteres og uddannes behandlersygeplejersker til det nye set-up, vil Aalborg Universitetshospital etablere en midlertidig løsning med bemanding af lægevikarer i den udvidede åbningstid. 

Lægevikarerne vil fra kl. 15 alle dage have telefonisk back-up fra dels optopædkirurgisk vagthavende på en anden matrikel med akutfunktion (Aalborg, Thisted eller Hjørring) og dels medicinsk vagthavende i Hobro.  

Foreningen af danske lægestuderende (FaDL) vil sikre dækning af et vagthold med lægevikarer, hvilket vil blive koordineret via vikarkontoret på Aalborg Universitetshospital.

Den midlertidige model (inkl. radiografdækning) kan implementeres fra 1. september og vil løbende blive udfaset i takt med, at der uddannes behandlersygeplejersker.

Tabel 2: Oversigt over midlertidig løsning for udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø

 

Hverdage

Weekend og helligdage

Midlertidig løsning

Åbningstid: 8 - 22

Åbningstid: 8 - 22

Bemanding

8-15: Sygeplejerske og lægevikar. Back-up fra ortopædkir. i Farsø.

15-22: Lægevikarer.

Back-up fra anden ortopædkir. afd. med akutfunktion samt fra medicinsk afd. i Hobro

Bemanding

8-15: Sygeplejerske og speciallæge.

15-22: Lægevikarer.

Back-up fra anden ortopædkir. afd. med akutfunktion samt fra medicinsk afd. i Hobro

 Økonomi

Det samlede finansieringbehov for det nye set-up med udvidet åbningstid og behandlersygeplejersker i skadeklinikken i Farsø beløber sig til ca. 1,5 mio. kr.

Foruden lønudgifter til behandlersygeplejsersker og radiografer vil der være faste udgifter til løbende uddannelse af behandlersygeplejersker med henblik på at sikre driften. Erfaringsmæssigt vil der være løbende udskiftning blandt behandlersygeplejerskerne.

I finansieringsbehovet er udgifterne til den nuværende bemanding i skadeklinikken modregnet jf. nedenstånde tabel 3.  

Den øgede aktivitet i Farsø giver ikke besparelser på de øvrige matrikler med modtagelse af akutte patienter. Dels fordi åbningstiden ikke ændrer sig de andre steder, og dels fordi en andel af de nye patienter i Farsø vil være patienter, der i dag ikke benytter en af regionens skadeklinikker.

Tabel 3: Oversigt over finansieringsbehov for nyt set-up i Skadeklinik Farsø 

Udgifter

2,40

Løn behandlersygeplejsersker

1,57

Løn radiografer

0,56

Uddannelse af behandlersygeplejesker

0,22

Diverse

0,05

Besparelse (nuværende bemanding)

-0,95

Sygeplejersker

-0,53

 Lægevikarer

-0,42

Samlet finansieringsbehov

1,45

I implementeringsperioden i 2021 vil der være udgifter til uddannelse af behandlersygeplejersker (behandlersygeplejerskerne skal have løn under uddannelse), samt engangsudgifter til lægevikarerne i den midlertidige løsning. Opstartsudgifterne i 2021 vurderes at kunne afholdes inden for det forslående budget på 1,5 mio. kr. til den varige model.

Finansiering

I budgetforliget for 2021 er der afsat i alt 7,5 mio. kr. til en række initiativer inden for akutområdet. Heraf er 4,5 mio. kr. allerede udmøntet permanent i første udmøntningsrunde for budget 2021 til opnormering af akutlægebilen i Thisted til døgndækket funktion (1,5 mio. kr.) og bemanding af akutbil i Skagen med en paramediciner (3 mio. kr.).

Der resterer således 3 mio. kr. til nedenstående fire initiativer:

Fremlagte forslag til et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø indebærer en permanent udgift på 1,5 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Dermed vil der tilbagestå 1,5 mio. kr. til de øvrige 3 initiativer i budgetforligt for 2021.Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget 10-03-2021

Akut- og Praksisudvalget traf på mødet den 10. marts 2021 følgende beslutning:

På mødet fremlagde klinikchef Frank Skriver Mikkelsen en PowerPoint-præsentation med en model for et nyt set-up for Skadeklinik Farsø, hvori der som supplement til dagsordensteksten var tilføjet en midlertidig ordning fra 1. september 2021. Udvalget drøftede forskellige aspekter ved den præsenterede model og traf på den baggrund følgende beslutning:

Et flertal i Akut – og Praksisudvalget bestående af udvalgsmedlemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At godkende fremlagt model for et nyt set-up for Skadeklinik Farsø

2. At der med den fremlagte model udmøntes permanent 1,5 mio. kr. af puljen fra budget 2021 til Aalborg Universitetshospital.

Pia Buus Pinstrup, Det Konservative Folkeparti, ønsker, at skadeklinikken i Farsø skal være lægebemandet fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Det foreliggende forslag er en klar forringelse af intensionerne i det vedtagne budget og det nære sundhedsvæsen i Vesthimmerland.

Til finansiering af en lægebemandet skadeklinik foreslår Pia Buus Pinstrup at nedlægge skadeklinikken i Hobro og tilføre midlerne til skadeklinikken i Farsø.  

Skriftlig behandling - 16. marts 2021

Ved møde i Akut- og Praksisudvalget d. 10. marts fremlagde Administrationen en PowerPoint-præsentation med en model for et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø. Som supplement til dagsordensteksten var der i præsentationen tilføjet en midlertidig ordning for skadeklinikken fra 1. september 2021.

Nærværende sagsfremstilling er efter skriftlig godkendelse af Akut- og Praksisudvalget pr. 16. marts 2021 justeret, således at den midlertidige model fra 1. september nu indgår i sagsfremstillingen.Indstilling

Et flertal i Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

 1. At godkende fremlagte model for et nyt set-up for Skadeklinik Farsø.
 2. At der med den fremlagte model udmøntes permanent 1,5 mio. kr. af puljen fra Budget 2021 til Aalborg Universitetshospital.

Uddrag fra Budgetkatalog 2021: Kompenserende tiltag i lægevagten


8. Godkendelse - Praksisplan for almen praksis

Journalnr. 2018-024819Resumé

Praksisplanudvalget sendte praksisplan for almen praksis i høring i perioden 18. maj til 8. september 2020.

Den 10. december 2020 godkendte Praksisplanudvalget det endelige oplæg til praksisplan for almen praksis. Praksisplanudvalget godkendte endvidere, at praksisplanen udsendes til godkendelse i kommunalbestyrelser, PLO og Regionsrådet.

Praksisplan for almen praksis forelægges Akut- og Praksisudvalget med henblik på, at udvalget indstiller det endelige oplæg til praksisplan for almen praksis til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage samt snitflader til det ørige sundhedsvæsen. Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder. Det er hensigten, at praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Oplæg til ny praksisplan for almen praksis (bilag 1), som Akut- og Praksisudvalget tidligere har drøftet, har været i høring i perioden 18. maj til 8. september 2020.

 Der er indkommet høringssvar fra følgende:

Alle høringssvar fremgår af bilag 2.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede høringsnotat, som samler hovedpunkterne i de indkomne høringssvar (bilag 3). Indledningsvist er der et afsnit med generelle bemærkninger, hvorefter de enkelte pejlemærker gennemgås. Under hvert emne fremgår Praksisplanudvalgets bemærkninger.

De indkomne høringssvar og høringsnotatet blev behandlet af Praksisplanudvalget den 22. oktober 2020. Udvalget besluttede, at der skulle foretages enkelte ændringer i oplægget til praksisplanen i forhold til høringsversionen. Ændringerne fremgår af det vedhæftede høringsnotat.

Den 22. oktober 2020 godkendte Praksisplanudvalget ligeledes, at praksisplanen forelægges Sundhedsstyrelsen, som yder rådgivning vedrørende praksisplanens udformning og indhold.

Sundhedsstyrelsen rådgivning er vedhæftet som bilag 4. På baggrund af Sundhedsstyrelsens bemærkninger har Praksisplanudvalget foretaget ændringer i følgende afsnit:

• Afsnit 1.3 Opfølgning på praksisplanen. I dette afsnit er det uddybet, hvordan der vil blive fulgt op på praksisplanens målsætninger.

• Afsnit 6.3 Rekruttering og fastholdelse i almen praksis. I dette afsnit er der tilføjet tekst vedrørende organisationsudvikling.

Herudover har Praksisplanudvalget besluttet, at den nye kapacitetsstyringsmodel vedlægges som bilag til praksisplanen. Der er derfor foretaget ændringer i afsnit 6.2 Kapacitetsstyring på almen praksis området. Kapacitetsstyringsmodellen blev behandlet i en skriftlig høring i Akut- og Praksisudvalget den 21. december 2020. Kapacitetsstyringsmodellen er efterfølgende blevet godkendt af Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Den 10. december 2020 godkendte Praksisplanudvalget det endelige oplæg til praksisplan for almen praksis samt at praksisplanen udsendes til godkendelse i kommunalbestyrelser, PLO og Regionsrådet.

Praksisplan for almen praksis forventes endeligt godkendt af Regionsrådet den 30. marts 2021 og kommunalbestyrelserne i februar/marts 2021.Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget 10-03-2021

Akut- og Praksisudvalget kvitterede for de fine høringssvar fra kommunerne. Udvalget godkendte indstillingen.

 Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

 1. Endelig godkendelse af praksisplan for almen praksis.


Praksisplan for almen praksis
Samlede høringssvar
Høringsnotat
Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Region Nordjyllands praksisplan for almen praksis


9. Orientering - Etablering af vaccinationssteder i Region Nordjylland

Journalnr. 2021-006003Resumé

Region Nordjylland forventes inden for kort tid at skulle påbegynde massevaccination af nordjyske borgere. I lighed med testområdet har der i den forbindelse været behov for at tegne en organisering for testområdet, så der sikres nærhed til borgerne samtidig med, at der laves et setup, hvor flest mulig borgere kan vaccineres.

Forretningsudvalget orienteres om strukturen samt de udgifter, der er forbundet med at etablere vaccinationscentrene. Samlet set vil der være udgifter til lokaler på ca. 7,7 mio. kr. frem til udgangen af juli 2021, hvor lejekontrakterne udløber.

Det indstilles at Forretningsudvalget orienteres om, at der indgås lejemål med de nævnte steder.Sagsfremstilling

I løbet af få uger forventes Region Nordjylland at påbegynde massevaccination af nordjyske borgere. Dette betyder, at der i lighed med testområdet skal etableres et setup for vaccinationsområdet, som kan håndtere storskala vaccination.

Der arbejdes ud fra en præmis om, at regionen skal være til stede i alle kommuner, og at der arbejdes med seks store vaccinationscentre samt en række fleksible vaccinationssteder.

Administrationen har i samarbejde med kommunerne fundet lokaler, som skal fungere som de store vaccinationscentre. Udgangspunktet har været kommunale lokaler (fx haller), og hvor dette ikke har været muligt er der lavet aftale med private steder. For alle steder er der indgået lejeaftaler, som i første omgang løber fra til udgangen af juli 2021. Stederne er:

Herudover vil der blive etableret fleksible vaccinationssteder. Disse steder er:

Forskellen på de faste og de fleksible vaccinationssteder er, at der på de faste skal kunne vaccineres hver dag hvilket indebærer at udstyr og infrastruktur i lokalerne ikke flyttes på frem til 31. juli.

Det skal samtidig bemærkes at lokalerne i Aalborg Kongres- og Kulturcenter skal anvendes til test, da de eksisterende lokaler på Håndværkervej i stedet vil blive brugt til vaccination.

De samlede udgifter til leje af lokaler til vaccinationsindsatsen vil frem til udgangen af juli 2021 beløbe sig til ca. 7,7 mio. kr. Det forudsættes at udgifterne dækker 1:1 af staten, og de vil således ikke påvirke regionens samlede økonomi.

By

Sted

Vaccine/test

Pris dag

(kr)

Lejepris

Hjørring

Bagterphallen

Vaccine

2.425

405.000

Frederiks-

havn

Arena Nord

Vaccine

17.606

2.808.000

Hobro

Hobro Idrætscenter

Vaccine/test

3.000

501.000

Aars

Messecenter Vest-

himmerland

Vaccine/test

2.395

400.000

Aalborg

AKKC

Test

18.000

3.006.000

 Aalborg Håndværkervej Vaccine  885  108.000

Thisted

Munkehallen

Vaccine

2.515

420.000

 

Total

-

-

7.648.000

Særligt for Arena Nord og Aalborg Kongres- og KulturCenter gælder at der er tale om 100 % kommercielt drevne lokaler og meget store arenaer. Dette betyder at driftsomkostningen dels er større og muligheden for kommunalt tilskud mindre.  De kommercielle steder har en række forpligtigelser overfor koncertarrangører som gør at de ikke blot kan aflyse og samtidigt lade RN booke lokalerne til en væsentlig reduceret pris.

Det skal bemærkes at de steder hvor der har skullet indgås lejeaftaler, er der udvist en imødekommenhed således at RN ikke betaler fuld pris for leje.

I forlængelse heraf bør nævnes at RN flere af de ovenstående steder tidligere har indgået en aftale om leje i forbindelse med testaktivitet. Disse aftaler er i udgangspunktet på langt færre kvadratmeter og faciliteter, men til en dyrere pris.

Med indgåelse af lejeaftalerne er der sikret en fast pris og råderet over lokaler både til testaktiviteter og vaccineaktivitet.

Det kan oplyses at der foruden udgifter til leje af lokaler kan komme en separat udgift til brug af vagtfirma, idet Region Nordjylland har udstyr placeret i de lejede lokaler og herunder også frysere med vacciner m.m. Det er Region Nordjyllands forpligtigelse at sikre dette også udenfor normal åbningstid. dels af hensyn til tyveri, men også af hensyn til at affald skal sikres bortskaffet så det ikke kan anvendes af andre. Eksempelvis skal de glas vaccinerne kommer i knuses. 

Endvidere vil der være behov for 1-2 servicevagter hvert vaccinationssted i som kan sikre at afvikling af borgerfremmøde, adgang til hallen samt vejledning til parkeringsområder sker på en ordnet facon. I visse tilfælde vil dette være sammenfaldende med testaktivitet samme sted, mens det i andre tilfælde vil være en ekstra aktivitet. Aktuelt er denne vagtservice betalt via Testcenter DK, men dækker over en mere begrænset form for tilstedeværelse.

Der er en forventning om, at regionens udgifter til vaccination i lighed med testning vil blive afholdt af staten. Udgifterne til vagtservice ventes derfor også afholdt af staten.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.10. Godkendelse - Opfølgning på Regional Udviklingsstrategi

Journalnr. 2018-027047Resumé

Regionsrådet vedtog i maj 2020 Regional Udviklingsstrategi (RUS) for perioden 2020-23. I strategien er der indbygget en række initiativer og effektmål, hvis realisering har betydning for strategiens samlede påvirkning af den nordjyske udvikling. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til "Regional Udviklingsredegørelse 2020", som giver en status på hvor vi er mht. effekter og initiativer i RUS'en.

Det indstilles, at Regionsrådet godkender udkastet som fremtidigt grundlag for opfølgning og måling på strategien.Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2020 Regional Udviklingsstrategi for Nordjylland 2020 - 2023 (RUS).

For at vurdere implementeringen af strategien indeholder RUS fem effektmål for hver af de tre indsatsområder som udgør strategiens fundament

Derudover rummer de tre indsatsomåder hver kerneinitiativer og øvrige initiativer, der gennemføres i partnerskaber af skiftende karakter og sammensætning.

Administrationen har udarbejdet et forslag til "Regional Udviklingsredegørelse 2020" med beskrivelse af den socioøkonomiske udvikling i Nordjylland samt status på RUS'ens effekter og kerneinitiativer (bilag 1). Til redegørelsen hører et bilag som indeholder en kort status på de øvrige initiativer, der hører til hvert indsatsområde i RUS (bilag 2).

Udgangspunkt for effektmålene i RUS er data (baseline) der var de nyeste tilgængelige på tidspunktet for vedtagelsen. Ved indsamling af nyere data er der en naturlig forsinkelse, som kan variere en del fra område til område. På nogle få områder giver de nyeste data en indikation på udviklingen siden vedtagelsen i maj 2020, mens der på andre områder endnu er tale om en afspejling af en udvikling, som reelt har fundet sted før vedtagelsen af RUS.

Redegørelsen viser sammenfattende følgende omkring de 15 effektmål indeholdt i den Regionale Udviklingsstrategi:

I. Det går i den rigtige retning for 5 mål (nås inden 2025)

Inden for alle 3 indsatsområder er der effektmål, hvor udviklingen går i retning af, at målet kan nås før eller i 2025. Det gælder for adgangen til bredbåndsforbindelser og for andelen af arbejdsstyrken, som deltager efter- /videreuddannelse. Under Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland gælder det, at både antallet af forureningsundersøgelser, deltagelse i kulturaktiviteter og omstilling til regionale fossilfri busser udvikler sig så positivt, at målet forventes nået senest i 2025.

II) Det går langsomt i den rigtige retning for 5 mål (men nås først efter 2025)

På infrastrukturområdet imødeses stadig et langsigtet forlig om de statslige investeringer, der er afgørende for de nordjyske prioriteringer. Antallet af passagerer i den kollektive trafik steg i 2019 minimalt, men denne beskedne udvikling vil ikke gøre det muligt at nå målet i 2025, selv hvis der ses bort fra Covid-19, som i øvrigt forventes at få negativ indflydelse på den kollektive trafik, selv efter at pandemien er overstået. Det går heller ikke så hurtigt som ønsket med at sikre, at mindst 85 pct. af arbejdsstyrken får en erhvervskompetencegivende uddannelse, ligesom udledningen af drivhusgasser også skal falde i et højere tempo for at nå målet.

III) Det går i den forkerte retning for 4 af målene

Befolkningstilbagegangen i landdistrikterne er endnu ikke ophørt, i 2020 var der lidt færre unge der valgte en erhvervsuddannelse end året før; og investeringerne i forskning og udvikling er faldet. En landsdækkende tendens til fald i andelen af vedvarende energi slog også igennem i Nordjylland i 2018.

IV) Der er 1 mål som der endnu ikke kan måles på

3.600 personer startede på en videregående STEM-uddannelse i Nordjylland i 2018, der er udgangspunkt for målingen. Der foreligger pt. ikke opfølgende målinger

Det er vigtigt at bemærke, at de 15 effektmål typisk påvirkes af handlinger hos en lang række forskellige aktører på forskellige niveauer. Der er altså sjældent tale om effekter som Regionen alene kan påvirke. Der skal typisk et bredt partnerskab til.

Det samme gør sig gældende for de såkaldte kerneinitiativer i RUS'en. Disse er dog karakteriseret ved, at de er defineret i samarbejde med nære samarbejdspartnere, hvorfor der allerede er etableret en stærk drivkraft bag disse initiativer. Derfor viser redegørelsen også, at der allerede er gjort gode fremskridt mht. at få kerneinitiativerne sat i værk.

Udviklingen omkring initiativer og effekter i strategien følges løbende i de forskellige regi og grupper omkring implementering af initiativer i RUS'en. Denne redegørelse sigter mod at give et samlet overblik til både det politiske og administrative system. Næste redegørelse vil blive udarbejdet og præsenteret ultimo 2021/primo 2022.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Udvalg for Regional Udvikling drøftede og godkendte Regional Udviklingsredegørelse 2020 og dens metode, som blev rost for dens overskuelighed.

I næste redegørelse vurderes initiativer og effekter også i forhold til Verdensmålene.

Udvalget og administrationen er opmærksomme på behovet for at stimulere og fremme brugen af den kollektive trafik i kølvandet på Covid-19, så målene for området kan nås. I den indsats kan det overvejes at indtænke kulturlivet.

Udvalget besluttede at sende redegørelsen videre til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Klima- og Miljøudvalget 09-03-2021

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling:

 1. Drøfter og godkender redegørelsen og dens metode
 2. Tager stilling til eventuelle supplerende initiativer
 3. Beslutter om redegørelsen skal forelægges Regionsrådet

Klima- og Miljøudvalget drøftede Regional Udviklingsredegørelse 2020 og et flertal godkendte redegørelsen og dens metode og besluttede at sende redegørelsen videre til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Susanne Flydtkjær (EL) kunne ikke tilslutte sig indstillingen med følgende begrundelse: at der fremtidigt alene måles snævert på enkelte effektmål, hver for sig og uden sammenhæng med en overordnet vurdering af, om de iværksatte initiativer i RUS virker i retning af, at opfylde Klimalovens krav om reduktion af drivhusgasser med 70% i 2030 og klimaneutralt i senest 2050; samt at der ikke sættes retning for hvilke initiativer i RUS´en, der fremadrettet skal prioriteres for at kunne opfylde Klimalovens krav. Indstilling

Et flertail i Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Drøfter og godkender redegørelsen og dens metode.

 

RUR 1
Bilag 1 til RUR 2020


11. Godkendelse - Elladestandere og eldrevne køretøjer

Journalnr. 2020-016774Resumé

Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. september 2020, at afsætte et beløb på 4.750.000 kr. til anskaffelse og installation af 60 AC-ladestandere og 10 DC ladestandere, eller så mange beløbet muliggør, samt at Administrationen skulle gennemføre en teknisk forundersøgelse med henblik på anskaffelse, placering og installation af ladestandere. Endvidere besluttede Regionsrådet, at Administrationen skulle udarbejde og forelægge en implementeringsplan til politisk godkendelse for udskiftning af regionens konventionelle køretøjer med eldrevne køretøjer.

Den tekniske foranalyse om ladestandere viser, at det giver bedst mening alene at anskaffe AC-ladere. Anskaffes der 70 af disse, vil dette kunne dække behovet for opladning af regionens egne elbiler. Ladestanderne vil kunne etableres i første halvdel af 2021.

Implementeringsplanen for udskiftning af regionens konventionelle køretøjer viser et behov for anskaffelse af 108 eldrevne køretøjer over de næste fire år. Denne udskiftning vil samlet set kunne ske uden merudgifter for regionen. Regionen har endvidere 93 køretøjer, som det pt. ikke kan betale sig at udskifte.

Regionsrådet anmodes om at tage den tekniske foranalyse om ladestandere til efterretning og godkende implementeringsplanen for udskiftning af køretøjer.Sagsfremstilling

Status for teknisk foranalyse om etablering af elladestanderne

Den tekniske forundersøgelse vurderer, at der for at dække ladebehovet for de 108 køretøjer der foreslås anskaffet over de næste fire år, (nærmere herom nedenfor) bør der etableres mindst 52 ladestandere på regionens matrikler, ud over de lademuligheder der primo 2021 allerede er opstillet til de 16 el køretøjer, som driftsenheder har anskaffet på eget initiativ samt de 24, der er opstillet til offentlig brug. Det anbefales endvidere, at der indkøbes yderligere 18 ladestandere for at kunne udvide regionens ladeinfrastruktur, idet det forventes at den teknologiske udvikling muliggør yderligere konverteringer af større køretøjer til el i de kommende år.

Efter drøftelse med de teknisk ansvarlige på de forskellige matrikler vurderes det tilstrækkeligt alene at investere i AC-ladere, som har en mindre ladeeffekt, men også er væsentligt billigere end DC-ladere (”hurtigladere”). Forundersøgelsen vurderer, at kørselsbehovet fint kan dækkes med AC-laderne i de kommende år. Det anbefales dog, at indsatsen løbende følges, da det ikke kan afvises, at der de kommende år vil blive identificeret et behov for opstilling af enkelte DC-ladere i takt med at der indhentes yderligere erfaringer. Viser de første erfaringer at der er behov for indkøb af et mindre antal DC-ladere vil det blive afklaret om det er muligt at anskaffe et mindre antal indenfor rammen.

Omkring offentlig adgang til regionens ladestandere, er vurderingen i den tekniske analyse, kun at give offentlig adgang hvis der viser sig overskudskapacitet på specifikke standere, når disse har været i brug i en periode. Det er vigtigt ikke at planlægge med ladestandere til offentlig benyttelse fra starten, da der ikke er lovhjemmel hertil, hvis lademuligheden konkurrerer med det, som den private sektor kan tilbyde.

Administrationen er i gang med at indhente tilbud på ladestanderne hos eksterne operatører, som også indfatter service af ladestandere samt at operatøren indhenter afgiftsrefusion og kan levere data til regionens klimaregnskab samt til den løbende overvågning af ladeforbrug/ladebehov. Selve installationen kan ske via regionens egen rammeaftale, hvilket giver større fleksibilitet og forventeligt en mere sikker idriftsætning, da virksomhederne indenfor rammeaftalen har kendskab til vores eltavler gennem eksisterende samarbejde med vores driftschefer.

Opstillingen forventes gennemført i første halvdel af 2021 for de køretøjer, der skal konverteres i år. For de køretøjer der skal konverteres de kommende år, indkøbes ladestanderne og det forberedende installationsarbejde gennemføres.

Det er allerede nu bekendt, at en række køretøjer flytter med når dele af Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien flytter NAU. Det vurderes, at der skal flyttes omkring 7-9 køretøjer til NAU, som til den tid forventeligt vil være el køretøjer. Ladestanderen kan flyttes med og det er vurderingen, at der indenfor den økonomiske ramme, kan forberedes installationer hertil i 2021.

Der er i projektet ikke taget højde for eventuelle fremtidige ændringer eller justeringer i regionens transport eller politik herfor, eksempelvis at øge medarbejdertransport i regionens egne køretøjer ift. at benytte medarbejdernes egne biler.

Udskiftning af regionens konventionelle køretøjer til el

Udskiftningstakten på bilerne er vurderet i dialog med de enkelte driftsenheder. Selve tidspunktet for konverteringen er baseret på generelle antagelser om, hvornår køretøjer typisk er udtjente og skal udskiftes. Den tekniske forundersøgelse lægger op til at opdele køretøjerne i to kategorier: dels personbiler og mindre varevogne; dels minibusser, større varevogne og SUV’er, herunder akut-, lægebiler og ambulancer. For sidstnævnte kategori findes der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt gode eldrevne alternativer, der på kvalificeret vis kan dække udrykningsbehovet. 

Administrationen anbefaler derfor i første omgang at vedtage en plan for udskiftning af regionens konventionelle personbiler og mindre varevogne (første kategori). Anbefalingen betyder konvertering af 108 konventionelle personbiler og mindre varevogne til el inden 2025, fordelt med 27 biler i 2021, 25 biler i 2022, 9 biler i 2023 og 47 biler i 2024. I forhold til udskiftningen fra år til år skal der tages forbehold for, at udkastet til delrapporter for hver driftsenhed skal kvalificeres yderligere hos de enkelte driftsområder. Når alle personbiler og mindre varevogne er udskiftet, vil det give en estimeret årlig reduktion på 655 ton CO2, hvilket svarer til en reduktion på 62 % af den totale udledning fra regionens egne køretøjer.

Regionen har ud over personbiler og mindre varevogne i alt 93 køretøjer, som ikke indgår i den planlagte omstilling, da der på nuværende tidspunkt ikke findes gode alternativer i form af elkøretøjer. Af de 93 køretøjer er 54 af dem minibusser og de resterende er større varevogne og SUV modeller. Den primære udfordring her er, at elkøretøjerne har en relativt lav rækkevidde og samtidig er væsentligt dyrere – typisk en meromkostning til anskaffelse på minimum 100.000 kr. Det er forventningen, at der på sigt vil komme modeller på markedet, der vil kunne benyttes. Derudover råder regionen over en række mindre varevogne, der benyttes til blod- og medicintransport og som har kørselsmønstre der betyder, at de ikke umiddelbart kan konverteres. Når alle minibusser, større varevogne og resterende køretøjer på et tidspunkt er udskiftet, vil det give en estimeret årlig reduktion på yderligere 406 ton CO2.

Udskiftningen af konventionelle køretøjer vil bidrage til regionens klimasamarbejdsaftale med regeringen omkring grøn kollektiv trafik. Af aftalen fremgår det at ny-leasing og ny-indkøb af regionens personbiler skal være nul-emission fra 2021 og at minimum 75 % af Region Nordjyllands ny-leasede og nyindkøbte vejgående køretøjer anvender CO2-neutralt drivmiddel fra 2025. Aftalens målsætninger er dog under forudsætning af, at regionen ikke påføres markante meromkostninger på driften, samt at den er teknisk mulig.

Den opstillede plan for konvertering til el-biler og det deraf afledte behov for ladestandere er til dels baseret på delrapporter, som endnu ikke er endeligt kvalificeret hos alle enheder og virksomheder, herunder hos Specialsektoren. Der kan derfor senere forekomme mindre justeringer.

Implementering

Administrationen vil løbende organisere og følge implementeringen med henblik på at sikre, at planen for opstilling af standere og udskiftning af køretøjer følges. Dette indebærer samarbejde med den tekniske operatør om dataindsamling, rådgivning og vejledning til de enkelte driftsenheder, løbende dialog og rapportering.Økonomi

Ladestandere

Den samlede estimerede pris for indkøb og etablering af 70 ladestandere ligger omkring 3,5 mio. kr. og vil variere primært afhængig af, hvor mange ladestandere der kræver yderligere tilslutning samt hvor komplicerede installationerne reelt bliver. Der er således inden for den afsatte ramme på 4,750 mio. kr. rum til at forberede installationer på NAU samt til at betale up-front i forhold til abonnementsordning på ladestanderne, såfremt det vurderes at være det bedste alternativ. Sidstnævnte vil reducere den økonomiske påvirkning på driften.

Elkøretøjer

Finansieringen af overgang til eldrevne personbiler og mindre varevogne vil grundlæggende ske inden for rammerne af virksomhedernes og institutionernes egne budgetter, og det anbefales at benytte KommuneLeasing således, at meromkostninger til anskaffelse af elkøretøjer kan reduceres ved de forventede lavere omkostninger i forbindelse med den løbende drift. Men såfremt et kontant indkøb er den bedste option i det pågældende tilfælde, så anbefales det, at man benytter den mulighed. Administrationen vil løbende rådgive herom.

Hvis det forudsættes, at regionen som forventet udskifter alle 108 personbiler og mindre varevogne og benytter leasing som finansieringsmodel, vil der fra 2024 være en estimeret samlet årlig mindreudgift for regionen på 650.000 kr., hvilket i gennemsnit er 6.000 kr. per køretøj i forhold til, hvis der blev konverteret til samme type diesel- eller benzin køretøj. Men der vil være forskelle i de årlige driftsomkostninger fra køretøj til køretøj og fra driftsenhed til driftsenhed, afhængig af i hvilken grad køretøjet benyttes, da udgifterne til opladning og drift er lavere end de tilsvarende omkostninger til benzin eller diesel. Konvertering af mikrobiler til el vil typisk give en væsentlig årlig besparelse, mens mellemklassebiler og opefter typisk vil påføre driften en merudgift.

Fordelt på virksomheder og driftsenheder vil der være en estimeret årlig mindre omkostning på AAUH, Psykiatrien og Specialsektoren på henholdsvis 440.000 kr., 230.000 kr. og 10.000 kr., mens Administrationen og Regionshospitalet vil opleve årlig meromkostning på 20.000 kr. For den Præhospitale Virksomhed er der ingen ændring. Selv om der er tale om relativt små merudgifter/mindreudgifter fra enhed til enhed, kan en intern udligning overvejes i forbindelse med budgetlægningen.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 9. marts 2021

Ovennævnte sagsfremstilling er behandlet i Strategisk Sundhedsledelse, der fungerer som administrativ styregruppe for klimaindsatsen. Styregruppen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet, indstiller, at

 1. Tage orienteringen om status for anskaffelse af elladestandere til efterretning.
 2. Godkende konverteringsplanen for regionens køretøjer til el.

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen om status for anskaffelse af elladestandere til efterretning og godkendte konverteringsplanen for regionens køretøjer til el.

På et senere tidspunkt, når der er draget de første erfaringer med brug af ladestanderne, giver administrationen udvalget en redegørelse for, om der kan konstateres overskydende ladekapacitet og om denne kan anvendes af private eller medarbejdere inden for rammerne af, hvad der er muligt lovgivningsmæssigt og økonomisk.

Arne Nielsen (S) tilsluttede sig indstillingen under forudsætning af, at regionens personale, kan tilslutte deres elbiler til ladestanderne på de tidspunkter, hvor de ikke benyttes af Regionens køretøjer. 

I forhold til de 93 resterende køretøjer (minibusser, større varevogne og SUV’er, herunder akut-, lægebiler og ambulancer) der for nuværende ikke konverteres, anmodede udvalget om en analyse af, hvilke muligheder der gør sig gældende for dem.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Tager orienteringen om status for anskaffelse af elladestandere til efterretning.
 2. Godkender konverteringsplanen for regionens køretøjer til el.


Hovedrapport: Konvertering af køretøjer og etablering af lademuligheder


12. Godkendelse - Tilladelse til råstofindvinding og miljøkonsekvensrapport i graveområde Abildhave, Thisted Kommune

Journalnr. 2018-030523Resumé

Danopal har i oktober 2018 søgt om forlængelse samt udvidelse af virksomhedens tilladelse til råstofindvinding ved Frøstrup i graveområde Abildhave, Thisted Kommune.

Regionsrådet besluttede sit på møde i januar 2019, at ansøger (Danopal) blandt andet skulle redegøre for forhold vedrørende støj og våd natur, samt eventuelle afværgeforanstaltninger i en miljøkonsekvensrapport.

Danopal har udarbejdet et udkast til miljøkonsekvensrapport som belyser miljøforholdene. Administrationen har på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og de beskrevne afværgeforanstaltninger indarbejdet vilkår der sikrer miljøforholdene i et udkast til råstoftilladelse. Regionsrådet besluttede på sit møde i maj 2020 at sende udkastene i 8 ugers høring.

Der er indkommet et høringssvar fra en nabo, som ikke giver anledning til ændringer i miljøkonsekvensrapporten eller råstoftilladelsen.

Regionsrådet amodes om at bemyndige Administrationen til at meddele en 30 årig tilladelse til Danopal til indvinding af råstoffer.Sagsfremstilling

Danopal har i oktober 2018 søgt om forlængelse samt udvidelse af virksomhedens tilladelse til råstofindvinding ved Frøstrup i graveområde Abildhave. Den ansøgte indvinding skal foregå på dele af matr.nr. 1g Rødbrogård, Tømmerby og 1b Abildhave Gde., Østerild, Gl. Aalborgvej 15-17, Frøstrup, Thisted Kommune (bilag 1).

Der er søgt om tilladelse til indvinding af særligt kvartssand, med en årlig indvinding på 50.000 m³ i 30 år. Den største del af indvindingen vil foregå under grundvandsspejl som det sker allerede i dag, og området efterbehandles til en sø. Tilladelsen afløser en 30-årig tilladelse meddelt af Skov- og Naturstyrelsen.

Administrationen har screenet projektet ifølge miljøvurderingsloven og vurderet, at der kunne være en væsentlig påvirkning af en række miljøforhold i forbindelse med projektet. Miljøforholdene omfatter blandt andet støj, vibrationer, lys, skredforhold, grund- og overfladevand samt dyre- og planteliv. Regionsrådet besluttede sit på møde den 29. januar 2019, at Danopal skulle redegøre for disse forhold samt eventuelle afværgeforanstaltninger i en miljøkonsekvensrapport.

Den sammenfattende redegørelse (bilag 2) opsummerer de belyste miljøforhold samt et program til overvågning af ændringer i grundvandsspejlet. Miljøkonsekvensrapporten beskriver detaljeret miljøforholdene og de afværgeforanstaltninger der skal sikre at miljøforholdene ikke påvirkes væsentlig

Det er Administrationens vurdering, at det er muligt - baseret på afværgeforanstaltningerne i miljøkonsekvensrapporten - at opstille vilkår i råstoftilladelsen på en sådan måde, at en væsentlig påvirkning af miljøet ikke finder sted.

På grundlag af ansøgning, miljøkonsekvensrapport (bilag 3), Thisted Kommunes udkast til tilladelse efter vandforsyningsloven og udkast til dispensation efter naturbeskyttelsesloven har administrationen derfor udarbejdet et udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding (bilag 4). Regionsrådet besluttede på den baggrund, på sit møde den 26. maj 2020 at sende udkast til miljøkonsekvensrapport og udkast til råstoftilladelse i 8 ugers høring.

Høringen er nu afsluttet og der er indkommet ét høringssvar fra en nabo til virksomheden. Høringssvaret omhandlede bekymring for udskridning af skel, sikring af de omkringliggende arealer, så de ikke påvirkes af råstofindvinding under grundvandsspejl samt spørgsmål til placering af erstatningsnatur. Høringssvaret og Administrationens svar på dette fremgår af den sammenfattende redegørelse

Det er Administrationens vurdering, at det indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer i miljøkonsekvensrapporten eller i udkastet til råstoftilladelse. De forhold som naboen udtrykker bekymring for er forhold, der er adresseret i miljøkonsekvensrapporten.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 9. marts 2021

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Susanne Flydtkjær (EL) kunne ikke godkende bemyndigelsen til at tillade råstofindvindingen, idet hun fandt følgende: 
At der ikke var vurderet på alternativer, om der i andre regioner tættere på  -  den i miljøkonsekvensrapporten nævnte - storaftageren Isover indvindes samme råstof - så der minimeres mest muligt på transport af råstoffet, ved ikke at transportere råstoffet fra Nordjylland til Sønderjylland; samt at det ikke er vurderet om den kumulative støjforurening  ved råstofindvinding - tillagt støj fra nærliggende vindmølletestcenter - er generende - eller endog sundhedsskadelig - støj til kl. 22:00.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender, at Administrationen bemyndiges til at meddelte tilladelse til den ansøgte råstofindvinding i graveområde Abildhave, Thisted Kommune.


Kortbilag
Sammenfattende redegørelse for Miljøkonsekvensrapport og råstoftilladelse
Miljøkonsekvensrapport
Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Frøstrup


13. Godkendelse - Høringssvar vedr. nedlæggelse af HF&VUC Nordjyllands afdeling i Hadsund

Journalnr. 2019-000849Resumé

Bestyrelsen for HF&VUC Nord vurderer, at søgningen til institutionens udbud i Hadsund nu er så lille, at det ikke er muligt at opretholde et bæredygtigt VUC-tilbud. Derfor ønsker bestyrelsen, fra august 2021, at nedlægge afdelingen i Hadsund og samle aktiviteterne i Mariagerfjord Kommune på afdelingen i Hobro. Nedgangen i aktivitet de senere år skyldes dels overflytning af uddannelsesaktivitet fra HF&VUC Nord til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), dels generelt nedgang i aktiviteten.

Regionsrådet høres pga. sin koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Herefter træffer VUC's bestyrelse sin endelige beslutning og sender sin samlede redegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Regionsrådets høringssvar skal således indgå i VUC's redegørelse, og skal særligt omhandle uddannelsesdækningen i Mariagerfjord-området.Sagsfremstilling

HF&VUC NORD har pt. to afdelinger i Mariagerfjord Kommune: en i Hobro og en i Hadsund. Afdelingen i Hadsund er blevet meget lille efter udspaltningen af VUC-aktivitet for unge under 25 år til FGU (Forberedende grunduddannelse) og pga. en generel nedgang i søgning de seneste år, bl.a. pga. demografien i området. VUC forventer, at den samlede aktivitet i Hobro og Hadsund i dette skoleår (2020/2021) bliver på niveau med, hvad den var i Hadsund for fem år siden (se bilag 1 og 2).

I dette skoleår har VUC haft FVU og OBU-undervisning i Hadsund. Hf-kursisterne har været samlet i Hobro, hvilket har givet dem et bredere fagudbud og skabt en mere økonomisk bæredygtig holdetablering.

Aktiviteten i Hobro 2020-2021

Aktiviteten i Hadsund 2020-2021

Børne- og Undervisningsministeriet definerer en "lukningstruet afdeling" som en afdeling med under 100 årskursister. Hadsund har været under denne grænse de seneste fem år, mens Hobro ligger lige omkring grænsen. Det er meget svært at opretholde et bæredygtigt VUC-tilbud, når der er under 75-100 årskursister. Det gør det svært at skabe et studiemiljø for kursisterne, et pædagogisk miljø for underviserne og opretholde de nødvendige praktiske og administrative funktioner. Derfor ønsker bestyrelsen for HF&VUC Nord at lukke afdelingen i Hadsund fra august 2021 og samle aktiviteterne i Mariagerfjord Kommune i Hobro (se bilag 1)

VUC's ansvar
VUC er ifølge bekendtgørelserne på FVU- og OBU-områderne ansvarlig for et tilstrækkeligt tilbud. Dette betyder, at man skal kunne nå et FVU/OBU tilbud inden for "rimelig geografisk afstand"- defineret som 75 minutters befordringstid med offentlig transport fra kursistens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. Ministeriet kan dog i særlige tilfælde fravige dette krav, eksempelvis pga. geografiske forhold.

Fra Hadsund til Hobro er der 24 km. Den offentlige transporttid mellem Hadsund Busterminal og Amerikavej, Hobro er mellem 49-50 minutter. Langt de fleste af de kursister, som i år har modtaget undervisning i Hadsund, kommer fra postnummer 9560 Hadsund.

Der er ikke busser direkte til Hobro fra de små byer i den nordøstlige del af Mariagerfjord Kommune. Derfor er transporttiden fra fx Øster Hurup eller Als til Hobro mere end 75 minutter.

Det står dog ikke i bekendtgørelsen, at VUC skal sørge for at have "permanente udbud/afdelinger" inden for 75 minutters transporttid for alle borgere. Det er derimod VUC's ansvar at oprette et tilbud i de egne, hvor der ikke er andre driftsoverenskomstparter. Det gælder eksempelvis i Skagen, Hirtshals, Brovst og fremover også Hadsund. På den måde vil kravet om geografisk afstand blive overholdt.

Andre muligheder for tilbud
HF&CVUC NORD vil fortsat have en afdeling i Mariagerfjord Kommune, og er meget opmærksomme på kravene om uddannelsesdækning, bl.a. ved at udbyde undervisning hos virksomheder, og ved at have muligheden for at oprette midlertidige uddannelsestilbud.  HF&VUC NORD planlægger og gennemfører gerne FVU- og ordblindeundervisning (og også gerne AVU- og hf-undervisning) på virksomheder og arbejdspladser og på andre eksterne lokationer (fagforeninger, a-kasser, kommunale steder), hvor der er behov.

I tyndtbefolkede områder er det netop nødvendigt med alternative placeringer af undervisningen, hvis der opstår behov for at tilbyde forløb, der ikke ligger hos virksomheder eller andre eksterne samarbejdspartnere.

Derfor har HF&VUC Nord været i dialog med Mariagerfjord Kommune, som har peget på egnede faciliteter i Hadsundhallerne. På den måde vil man relativt hurtigt kunne iværksætte et midlertidigt tilbud om OBU eller FVU. VUC råder yderligere over et mobilt undervisningslokale, som kan stilles op.

Administrationens vurdering
HF&VUC NORD lever stadig op til kravene i bekendtgørelserne vedr. transporttid og afstand, selvom det permanente udbud  i Hadsund nedlægges. Det er dog kendt, at en geografisk nærhed i udbuddene kan være udslagsgivende for, om borgerne gør brug af FVU, AVU og OBU. Rent økonomisk kan det ikke lade sig gøre at beholde udbuddet i Hadsund - derfor er det vigtigt, at HF&VUC NORD sikrer, at der er udbud af høj kvalitet inden for en rimelig afstand (ex. Hobro), og at de aktivt forsøger at finde mulige midlertidige udbudssteder, hvis/når der opstår behov/efterspørgsel.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender HF&VUC Nords planer for afdelingen i Hadsund
 2. Godkender vedlagte udkast til høringssvar til HF&VUC Nord


HF&VUC Nords anmodning om behandling af lukning af udbud i Hadsund
HF&VUC Nords aktivitet i Mariagerfjord Kommune
Udkast til Regionsrådets høringssvar


14. Godkendelse - Støtteerklæringer til puljeansøgninger vedr. uddannelsesdækning

Journalnr. 2020-007266Resumé

Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet for ansøgning til to puljer, der begge har det formål at skabe flere decentrale erhvervsuddannelser. Det drejer sig om Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) der søger midler fra ”Pulje til bedre uddannelsesdækning” og om SOSU Nord, der søger midler fra "Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne". Skolerne ønsker at styrke deres udbud i hhv. Hobro og Frederikshavn.

Det er således ikke en høring om nye uddannelsesudbud, da begge institutioner har udbudsret til de pågældende uddannelser. Men en opbakning fra Regionen til de to uddannelsesinstitutioners  ansøgning vil kunne bidrage til, at ansøgningerne fremstår koordineret og dermed med større styrke i relation til et varieret og decentralt erhvervsuddannelsesudbud i Nordjylland.Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet for ansøgning til to puljer, der begge har det formål at skabe flere decentrale erhvervsuddannelser. Da Regionsrådet har en rolle i forhold til at sikre et tilstrækkeligt og geografisk dækkende uddannelsesudbud, anbefaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at ansøgningen om puljemidler koordineres med Regionsrådet. Derfor har Regionsrådet i Nordjylland modtaget to anmodninger om støtte til ansøgningen.

Pulje til bedre uddannelsesdækning


"Pulje til bedre uddannelsesdækning" har til formål at skabe flere decentrale udbud af erhvervsuddannelser, hhx og htx. Puljen udmøntes i perioden 2020-2023 og er i alt på 25 mio. kr. Puljen kan eksempelvis støtte oprettelse af nye uddannelsesudbud af erhvervsrettede uddannelser, i egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen. Det indgår som et centralt element i udmøntningen, at midlerne skal gå til at sikre udbud i tyndt befolkede områder - forstået som kommuner der vil udløse udkantstilskud til erhvervsrettede uddannelser, her indgår Mariagerfjord Kommune.

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) søgte ovenstående pulje i 2020 og fik støtte til at oprette htx, samt de to grundforløb, GF1, "Fødevarer, jordbrug og oplevelser" og "Teknologi, byggeri og transport" i Hobro. Nu søger de atter puljen om støtte til at etablere flere af de erhvervsuddannelser, som de blev godkendt til at udbyde i Hobro i 2020. Dette skete som et led i fusionen med Tradiums Hobro-afdeling og som et led i overtagelsen af Tech Colleges udbud i Hobro.

Ovennævnte udbudsgodkendelser skal føre til en række aktive erhvervsuddannelsesudbud hen over de kommende 5 år, så der sikres en volumen i uddannelsesudbuddet i Hobro.

Konkret ønsker HEG af søge om tilskud til at etablere hovedforløbet "Kontoruddannelsen med specialer" samt nedenstående grundforløb, GF 2:

I den forbindelse har HEG indsendt en anmodning om en støtteerklæring fra Regionsrådet og udkast hertil er vedlagt.

Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne


Børne- og Undervisningsministeriets "Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne" har til formål at sikre en bedre geografisk dækning af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i områder, hvor der i dag er langt til den nærmeste skole. Puljen skal således styrke søgningen til social- og sundhedsuddannelserne og derved bidrage til at imødekomme den øgede efterspørgsel efter social- og sundhedspersonale. Puljen udmøntes i 2021 og 2022, og er på ca. 1,5 mio. kr. i 2021 og forventet 3 mio. kr. i 2022.

SOSU Nord fik i 2020 bevilget midler fra "Pulje til bedre uddannelsesdækning" til at oprette tre lokalafdelinger i hhv. Mariagerfjord, Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner. Derimod fik de afslag på deres ansøgning vedr. afdeling i Frederikshavn, da denne kommune ikke udløser udkantstilskud.

De har i dag etableret afdelinger i alle fire kommuner, og generelt er lokalafdelingerne kommet godt fra start i forhold til elevoptag - der har været en stigning på i alt 241 elever på GF 2 fra 2018 med 656 elever til 2020 med 897 elever.

SOSU Nord søger nu "Pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne" om etableringstilskud til deres udbud i Frederikshavn (for at sikre uddannelse af et øget antal elever i 2021 og i årene fremover). SOSU Nords lokalafdeling i Frederikshavn er placeret på Frederikshavn Handelsskole, og skolen søger derfor midler til etablering af undervisningslokalerne. Det er vigtigt, at lokalafdelingerne har samme høje kvalitet i form af relevant undervisningsudstyr som de større afdelinger i Aalborg og Hjørring.

I den forbindelse har SOSU Nord indsendt en anmodning om en støtteerklæring fra Regionsrådet og udkast hertil er vedlagt.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Bakker op om HEGs ansøgning om tilskud til etablering af udbud af de nævnte seks grundforløb i Hobro som skitseret i vedlagte udkast til støtteerklæring.
 2. Bakker op om SOSUs ansøgning om tilskud til etablering af deres lokalafdeling i Frederikshavn som skitseret i vedlagte udkast til støtteerklæring.


Udmelding af pulje til bedre uddannelsesdækning_2021
Udmelding af pulje til bedre geografisk sikring af SOSU_2021
Anmodning om støtteerklæring_HEG
Anmodning om støtteerklæring_SOSU Nord
Udkast til støtteerklæring_HEG
Udkast til støtteerklæring_SOSU Nord


15. Godkendelse - Høringssvar vedr. planer for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning

Journalnr. 2011-142302Resumé

I Nordjylland er der to Voksenuddannelsescentre - HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC. De har ansvaret for, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af henholdsvis FVU og OBU og skal én gang årligt udarbejde planer for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) og høre Regionsrådet om disse.

Planerne omhandler både aktiviteten hos Voksenuddannelsescentrene (VUC’erne) og hos de parter, de har indgået driftsoverenskomst med. Det fremgår tydeligt, at nedlukningerne i 2020 grundet COVID-19 har haft stor indflydelse på aktiviteten. Det betyder også, at målene for 2020 ikke er indfriet grundet perioder med nedlukning og VUC’erne ønsker derfor, at målsætningerne videreføres i 2021.

Regionsrådet anmodes om at godkende planerne, og at der på denne baggrund sendes høringssvar til bestyrelserne for HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC.Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelserne for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) har Regionsrådet en koordinerende rolle på områderne – særligt vedrørende kapaciteten og den geografiske placering. Der står også i bekendtgørelserne, at Regionsrådet skal høres årligt om institutionernes FVU- og OBU-planer samt forud for indgåelse eller opsigelse af driftsoverenskomster.

FVU- og OBU-planerne, som VUC'erne udarbejder, skal bl.a. indeholde følgende elementer, som er fastlagt af bekendtgørelserne:

Dele af planerne omhandler det forgangne år med fokus på aktiviteten på hhv. FVU og OBU og på antallet og arten af driftsoverenskomstparter. Andre dele af planerne er fremadrettede og beskriver, hvad VUC'erne vurderer vil være behovet i det kommende år (2021), og hvad de finder nødvendigt og relevant at arbejde med.

I Nordjylland er det HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC, som udbyder FVU og OBU. De er driftsherrer på områderne og har det overordnede ansvar, herunder at der er et tilstrækkeligt udbud af tilfredsstillende størrelse og kvalitet. Dette sikres i samarbejde med en række driftsoverenskomstparter, der også udbyder OBU, FVU eller begge dele i et af de to VUC'ers dækningsområder.

Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at supplere deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. OBU er for voksne, der har svært ved at tilegne sig skriftsproget. Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagernes muligheder for at fungere ligeværdigt i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

Dermed er FVU og OBU centrale aktiviteter ift. at øge uddannelsesniveauet i regionen.

I 2020 har COVID-19 haft negativ betydning for aktiviteten på begge områder – naturligvis pga. nedlukningerne, men også fordi flere virksomheder ikke har haft overskud til at prioritere kompetenceudvikling af medarbejderne (dette kan både skyldes travlhed og det modsatte).

Generelt fungerer målgruppen for FVU og OBU ikke med fjernundervisning fordi det er en målgruppe, som har dårlige skoleforudsætninger. Dermed har aktiviteten ligget stille i flere perioder pga. COVID-19, fordi de planlagte forløb er udskudt. Alt dette har haft indflydelse på opfyldelsen af målsætningerne for 2020, hvor det bl.a. var planen at øge den virksomhedsrettede undervisning.

Da flere af målene for 2020 ikke er indfriet, grundet nedlukningsperioderne, ønsker VUC’erne, at videreføre målsætningerne i 2021. Målet er at op til 25% flere beskæftigede modtager FVU/OBU undervisning end i 2019 og 2020.

Der er en rigtig god dialog med virksomhederne, og med de forholdsvis nye fag FVU-digital og FVU-engelsk, som har haft en god start, er der positive forventninger til den virksomhedsrettede undervisning, selv om COVID-19 fortsat spiller en rolle i 2021. Derfor arbejder VUC’erne videre med at udvikle den virksomhedsrettede undervisning og skræddersy forløb til virksomhedernes behov i 2021.

På baggrund af Regionsrådets behandling og beslutning omkring planerne, vil administrationen sende et høringssvar til bestyrelserne for HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC. Udkast hertil er vedlagt.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Drøfter planerne for FVU og OBU, særligt med henblik på den geografiske dækning
 2. Godkender planerne og høringssvaret.


FVUogOBUplaner_2021
Regionsrådets Høringssvar_FVU og OBU planer_udkast


16. Godkendelse - Forslag til udmøntning af Den nordjyske Teknologipagt 2021

Journalnr. 2018-037133Resumé

Regionsrådet godkendte den 24. september 2019 Den Nordjyske Teknologipagt, der har til formål at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft med tekniske-naturfaglige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer (STEM = Science, Technology, Engineering og Mathematics).

Regionsrådet har i den forbindelse afsat midler til formålet i 2019 og 2020, og senest afsat et beløb på 4,55 mio. kr. på budgettet for 2021 til udmøntning af STEM initiativer. Det foreslås i lighed med tidligere, at hovedparten af midlerne udmøntes i en åben regional  ansøgningsrunde. Det foreslås endvidere, at en mindre del af midlerne udmøntes via en prioriteret (lukket) runde, der skal fremme den generelle forståelse af og deltagelse i STEM-aktiviteter.Sagsfremstilling

Teknologipagtens udmøntning i 2019 og 2020

Siden puljen blev åbnet første gang i 2019, er der bevilget i alt 9 projekter til en samlet værdi af 10,3 mio. kr. De 9 projekter der hidtil har fået støtte er udvalgt blandt 23 ansøgninger.

Ansøgningerne fordeler sig over pagtens fire indsatsområder. Dog er der særligt to indsatsområder, som er søgt væsentligt flere gange. Det drejer sig om:

Indsatsområde 1 om "De potentielle STEM'ere" (10 ansøgninger i alt), som har fokus på, at flere interesserer sig inden for STEM og bliver motiveret til at tage en STEM uddannelse. Her arbejdes der med rollemodeller, vejledning og nye undervisningsforløb. Fokus er også på brobygning ift. at skabe en rød tråd gennem hele uddannelseskæden - fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til de videregående uddannelser.

Indsatsområde 4 om "STEM-kompetencer til alle "(6 ansøgninger i alt), som har fokus på, at flere børn, unge og deres forældre skal opbygge viden om, samt have en basal forståelse for STEM. Her skal der mere viden om karriere- og jobmuligheder, opkvalificering og det uformelle læringsmiljø. STEM skal ikke kun udbredes i skolen, men også uden for skoletiden, i fritiden og i det offentlige rum.

Der henvises til bilag 1 for mere information om den hidtidige udmøntning af Teknologipagten.

Forslag til udmøntning 2021

Med udgangspunkt i ovenstående oversigt, har administrationen været i dialog med den administrative styregruppe for teknologipagten. Målet var at høre styregruppens anbefalinger til udmøntningsprocedure i 2021. Styregruppen anbefalede at opdele teknologipagtspuljen i to - hhv. en åben ansøgningsrunde og en prioriteret (lukket) runde.

Ift. den åbne runde anbefalede styregruppen, at de fire indsatsområder indsnævres til de to, som er mindst ansøgt. Det vil sige indsatsområde 2 "Flere piger og kvinder i STEM" og indsatsområde 3 "STEM-kompetencer målrettet de nordjyske virksomheders behov". Her foreslås, at der reserveres 3,75 mio. kr.

ift. den prioriterede (lukkede) runde, anbefalede styregruppen, at der iværksættes to delindsatser, der på hver sit niveau skal styrke STEM:

De to forslag til prioriterede indsatser er endnu ikke konkret udarbejdet, men kræver en proces, hvor uddannelsesinstitutionerne mv. danner en arbejdsgruppe og kommer med konkret sparring og forslag til aktiviteter. Der foreslås foreløbigt reserveret en ramme på 0,8 mio. kr. som først endelig fastsættes, når der ligger et konkret forslag til politisk behandling. Afsættes/anvendes der mindre overføres differencen til den åbne runde.

Tidsmæssigt foreslås det, at de to "runder" bliver politisk behandlet i to tempi:Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 17-03-2021

Udvalg for Regional Udvikling godkendte indstillingen.Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling indstiller, at  Forretningsudvalget og Regionsrådet:

 1. Godkender, at der afsættes 3,75 mio. kr. til iværksættelse af en åben ansøgningsrunde for indsatsområde 2 og 3 som beskrevet i sagsfremstillingen. 
 2. Godkender, at der udarbejdes et konkret forslag til en prioriteret (lukket) runde til senere politisk drøftelse og beslutning inden for en ramme på op til 0,8 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen.


Udmøntning af Teknologipagten i 2019 og 2020.docx


17. LUKKET PUNKT: Lukket punkt: Orientering - Genudbud af ejendom
Journalnr. 2015-015292

18. Godkendelse - Bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193Resumé

Der er behov for meddelelse af en bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en bevilling på 133,2 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er behov for meddelelse af en bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til dækning af udgifter til nedenstående poster på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Mio. kr.

 

Byggepladsdrift

           42,8

Rådgivning

           40,0

Forsikring

             1,5

Advokatomkostninger

             4,0

El, vand, varme

           22,4

Tilslutningsafgifter

             9,5

Projektafdelingen

           13,0

Total

         133,2

 

Byggepladsdrift

I forbindelse med færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital er der behov for frigivelse af 42,8 mio. kr. til byggepladsdrift til Kvalitetsfondsprojektet. Udgiften er opgjort på baggrund af opgørelsen af forbruget til byggepladsdrift i 2020, hvor der blandt andet har været større udgifter til vinterforanstaltninger end forudsat, samt anslået udgift til byggepladsdrift i den resterende byggeperiode.  

Byggepladsdrift omfatter blandt andet drift af adgangsveje, midlertidige pladser til oplag, affaldshåndtering og materiel og drift af byggepladsfaciliteter herunder toiletter, spise- og omklædningsfaciliteter for håndværkere, drift og vedligeholdelse af skurby, portner/vagtfunktion, førstehjælpscontainere og vinterforanstaltninger.

Rådgivning

Der er behov for frigivelse af midler til honorar til totalrådgiver (Indigo) for ydelser i henhold til den oprindelige totalrådgivningsaftale fra 2012, herunder færdigprojektering, fagtilsyn og projektopfølgning. Der er endvidere behov for frigivelse af midler til byggeledelse (Niras) i 2021. Der søges om en rammebevilling på 40,0 mio. kr. i 2021 fordelt med 30,0 mio. kr. til totalrådgiver og 10,0 mio. kr. til byggeledelsen.

Forsikringspræmier

Som følge af forlænget byggetid vil projektforsikringens løbetid skulle forlænges. Udgiften hertil i 2021 er opgjort til 1,5 mio. kr.

Advokatbistand

Der er i 2021 udgifter til advokatbistand til en række endnu ikke afklarede juridiske problemstillinger vedrørende blandt andet igangværende voldgiftssager, krav fra entreprenørerne vedr. forlænget byggetid og øvrige opgaver af juridisk karakter. Der søges om et rammebeløb for 2021 på 4,0 mio. kr. 

El, vand og varme

Der er behov for frigivelse af 22,4 mio. kr. til el, vand og varme frem til byggeriets aflevering. 

Afleveringen af byggeriet sker successivt i løbet af 2021, hvorefter byggeriet gradvist overgår til idriftsætningsfasen, hvilket samtidig indebærer, at finansieringen af el, vand og varme overgår til driftsmidler. Driftsudgiften til el, vand og varme på NAU i 2021 udgør anslået 8,9 mio. kr. Udgiften indgår i budget 2021 som en del af de midler, der er afsat til udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Tilslutningsafgifter

Der er endvidere behov for frigivelse af 9,5 mio. kr. til betaling af tilslutningsafgifter i forbindelse med Aalborg Forsynings fremføring af rørledninger til fjernvarme og vand. Ledningerne er dimensioneret med henblik på forsyning af Nyt Aalborg Universitetshospital og øvrige byggerier på østmatriklen, og der vil derfor efterfølgende skulle ske en fordelingen af udgiften mellem projekterne.

Projektafdelingen

Udgiften til driften af Projektafdelingen i 2021 udgør 13,0 mio. kr.Økonomi

Den samlede bevilling udgør 133,2 mio. kr.

Finansiel dækning kan anvises af de midler, der er afsat på kvalitetsfondsprojektets budget.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

 1. At der meddeles en bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital19. Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-142307Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Region Nordjylland fik ikke anlægsmidler fra Staten til Kvalitetsfondsbyggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital til at etablere en helikopterplatform på taget for.

Det er nødvendigt af hensyn til patientsikkerheden, effektivisering af tidsvinduer i behandlingsøjemed samt logistiske forhold at etablere en helikopterplatform på taget på Nyt Aalborg Universitetshospital. Herudover giver en helikopterplatform på taget mulighed for, at Forsvarets SAR helikoptere og de mindre lægehelikoptere kan lande i tæt forbindelse med akutmodtagelsens indgang og påbegynde behandlingen hurtigere.

Qua byggeriets fremskredne stadie er det nødvendigt at der nu igangsættes forberedende arbejder til helikopterplatformen, således de nødvendige bygningsmæssige arbejder til platformen ikke giver anledning forsinkelser af det øvrige hospitalsbyggeri. Blandt andet skal teknikhusene på taget udformes og designes således der tages højde for helikopterplatformens placering og indvirkning.

Det indledende arbejde indeholder ekstern teknisk bistand til dimensionering og planlægning af platformen samt udførelse af de tekniske ændringer og tilpasninger på bygningen.

Sideløbende med de forberedende arbejder søges fonde for donationer til selve helikopterplatformen. Såfremt det ikke lykkedes med fondsdonationer, vil Regionen skulle identificere anlægsmidler indenfor eget anlægsbudget i stedet.

Idet der er tale om en hel eller delvis regional anlægsinvestering til det statslige finansierede kvalitetsfondsbyggeri, er det nødvendigt at Sundhedsministeriet inddrages og er indforstået i regionens prioritering af en helikopterplatform til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Anlægsbevillingen kan anvises fra den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet til anlægsprojektet ”Infrastrukturomkostninger ved regionalt finansierede projekter” på Nyt Aalborg Universitetshospital.Økonomi

Anlægsbevillingen udgør 10,0 mio. kr.

Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet til anlægsprojektet ”Infrastrukturomkostninger ved regionalt finansierede projekter” på Nyt Aalborg Universitetshospital.

I forbindelse med budgetlægningen til anlægsbudget 2022 søges indarbejdet en forøgelse af anlægspuljen til ”Infrastrukturomkostninger ved regionalt finansierede projekter”.Kommunikation og dialog
Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

 1. At der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital20. Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital.    

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr.Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, er der behov for en anlægsbevilling til opførelse af et vandhus.

Oprindeligt var det planlagt med direkte vandtilslutning fra vandforsyningen til Servicebyens sprinkling (brandsikring).

I forbindelse med den endelige projektering af vandforsyningen har det vist sig, at det ikke er muligt, da vandforsyningen ikke kan levere det nødvendige vandflow. På den baggrund skal der etableres en sprinklertank mellem vandforsyningen og sprinkleranlægget.

Da den nødvendige sprinklertank på 600 kubikmeter ikke kan være indenfor i servicebyen, etableres denne i en særskilt bygning (Vandhuset) nord for servicebyen i samme område som renseanlæg, nødstrømsanlæg og fjern-kølebygning. Vandhuset skal tillige have egen transformator med tilslutning til elforsyningen.

Vandhuset vil herudover indeholde vandværkets hovedforsyning for brugsvand (drikkevand mv.), hvorfor der tillige placeres pumper til opretholdelse af et tilstrækkeligt og stabilt tryk på hovedforsyningsledningen, der skal forsyne alle regionale bygninger på Øst-matriklen. For sikring af den rette vandkvalitet, etableres et vandfilteranlæg i Vandhuset mellem vandværkets hovedforsyning og hovedforsyningsledningen begrundet i, at der i vandforsyningens brugsvand er mindre partikler og legionellabakterier som med det indskudte vandfilter på hovedforsyningsledningen tilbageholdes og fjernes. Et vandfilter er en sædvanlig del af vandtilslutningen i et moderne hospitalsbyggeri.

Tilslutning til vandforsyningen og vandforsyningens udgift til etablering af hovedvandsstikket er ikke medtaget i denne bevilling, da vandhuset ikke forbruger vand som selvstændig enhed, men er fordelingscentral af vand til øvrige huse på matriklen.

Vandhuset indeholder på den baggrund to funktioner:

Vandhuset udbydes i underhåndsbud i eksisterende entrepriser.Økonomi

Den samlede udgift til vandhuset udgør 10,5 mio.kr.

Bevillingen skal finansieres i forhold til fordelingsnøglen mellem NAU og Udvidet Serviceby efter den godkendte fordelingsnøgle med 42% til NAU og 58 % til Udvidet Serviceby.

NAU's andel udgør 4,4 mio.kr., som kan anvises af delprojektet "Tekniske forsyninger i terræn".

Udvidet Servicebys andel udgør 6,1 mio.kr. som kan finansieres af mindreforbrug på tidligere frigivet bevilling til byggepladsdrift ved Udvidet Serviceby.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

 1. At der meddeles en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital

 2. At tidligere frigivet bevilling til Udvidet Serviceby vedrørende byggepladsdrift anvendes til andel af vandhuset på 6,1 mio.kr.21. Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-142307Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Som en del af ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital, er der behov for igangsætning af arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring. Der er tale om en kvalitetsstyringsproces, der verificerer, dokumenterer og tester, at universitetshospitalet opfylder kravene til blandt andet installationer, anlæg, systemer forinden ibrugtagningen.

Til at udføre opgaverne med den tekniske indkøring og kvalitetssikring, udpeges og ansættes en række erfarne tekniske medarbejdere fra Teknisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital. Fra hospitalet rekrutteres en række erfarne maskinmestre til opgaven på Øst-matriklen og for at sikre de samme tekniske ressourcer på hospitalet, vil der ske nyansættelser til supplement for de, der flyttes til Øst-matriklen. I arbejdet overvejes det at supplere med udvalgte eksterne rådgivere til at understøtte processen.

DTØ (Det Tredje Øje) har i deres anbefalinger afledt af det skærpede tilsyn til Nyt Aalborg Universitetshospital peget på, at det er vigtigt med opstart af arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring hurtigst muligt. Temaet indgår som én af de 13 anbefalinger, der månedligt følges op på til Regionsrådet og Sundhedsministeriet.

Den tekniske indkøring og kvalitetssikring gennemføres i 2021 og 2022 og arbejdsopgaverne vil være udarbejdelse af den overordnede proces og tidsskemaer herunder udarbejdelse af fagopdelte procesplaner, kontrolskemaer samt koordinering med planlagte arbejdstidsplaner, gennemførelse af testprogram og opstart af de tekniske og kvalitetsmæssige opgaver.

Der er i den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2021-2024 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til den tekniske indkøring og kvalitetssikring.

Ansættelsen af medarbejderne sker i 2021 og 2022 for at nå i mål med opgaverne og på den baggrund forudsættes det, at afsætningsbeløbet fastholdes i investeringsoversigten for 2022 på 10,0 mio. kr.Økonomi

Anlægsbevillingen udgør 10,0 mio. kr. af de afsatte 10,0 mio. kr. i 2021.

Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2021-2024.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 8. marts 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

 1. At der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital22. LUKKET PUNKT: Beslutning: Anlægsbevilling på 100,5 mio. kr. til indkøb af AGV-transportudstyr, vognvask og vogn buffer for transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital
Journalnr. 2011-117193

23. Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse

Journalnr. 2018-013319Resumé

Der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 16. november 2021.

Regionsrådet anmodes om at nedsætte en valgbestyrelse.Sagsfremstilling

Nedsættelse af valgbestyrelse
Det følger af loven, at der for hver region skal vælges en valgbestyrelse. Dette skal senest skal ske 13 uger før valgdagen.

Det foreslås af hensyn til planlægningen frem mod valget, at valgbestyrelsen nedsættes allerede på regionsrådsmødet den 30. marts 2021.

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

 • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund
 • Tilvejebringer stemmesedler og opslag
 • Træffer afgørelse om eventuel fornyet fintælling
 •  Forestår opgørelsen og godkendelsen af valget

Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af Regionsrådet ved forholdstalsvalg.

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere kan vælges blandt Regionsrådets medlemmer, uanset om man genopstiller til regionsrådsvalget eller ej. 

Regionsrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

De udpegede medlemmer bookes indledningsvist til følgende møderække:

 • Et møde i april/maj (beslutning om stedbetegnelse, stillingtagen til bemyndigelse til formanden til at modtage stillerlister).
 • Et møde mellem 14/9 kl. 12 og 21/9 (14/9 kl. 12 er frist for modtagelse af kandidatlister fritaget fra mindsteantal stillere - 21/9 er sidste frist for meddelelse om fritagelse).
 • Den 4. oktober 2021 (frist for godkendelse af kandidatlister).
 • Den 18. november 2021 kl. 09.00 (hvor valget skal godkendes eller beslutning om fornyet fintælling træffes).
 • Den 24. november 2021, (som kun gennemføres i tilfælde af, at der senest den 23. november 2021 er indkommet klager over valget).

Herudover aftales evt yderligere møder, fx godkendelse af stemmesedlen og opslag (med mindre kompetencen delegeres).

En kandidatliste til regionsrådsvalg skal være underskrevet af mindst 50 vælgere i regionen som stillere. Kandidatlisterne må højst være underskrevet af et antal stillere, der svarer til halvdelen mere end mindsteantallet af stillere i regionen.

Kandidatlister, der ved sidste regionsrådsvalg opnåede repræsentation i Regionsrådet, og som fortsat er repræsenteret i Regionsrådet tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med 31. august 2021 til 14. september kl. 12.00 indleveres til formanden for valgbestyrelsen.Økonomi
Der ydes som udgangspunkt diæter til valgbestyrelsens medlemmer for mødedeltagelse. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb end det, der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Administrationen anbefaler, at der ydes standardmæssige diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen - dvs. at beløbet hverken forhøjes eller sættes ned i forhold til lovens udgangspunkt. Det indebærer, at der for møder under 4 timer i valgbestyrelsen ydes diæter på 435 kr. pr. dag, og for møder over 4 timer yders diæter på 870 kr. pr. dag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

 1. At Regionsrådet vælger 5-7 medlemmer til valgbestyrelsen (inkl. regionsrådsformanden, som er formand) samt udpeger et tilsvarende antal stedfortrædere.
 2. At Regionsrådet vælger en næstformand blandt disse.
 3. At der ydes diæter for deltagelse i møder i valgbestyrelsen efter standardtaksterne.


24. OrienteringBlank
Der orienteredes om: